Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Tarnobrzeg: Prawo i Sprawiedliwość o inwestycjach i budownictwie mieszkaniowym (video)

Listopad 6, 2014 8:36 PM

Tematem ostatniej konferencji prasowej tarnobrzeskich struktur Prawa i Sprawiedliwości były inwestycje oraz budownictwo mieszkaniowe. Szczegóły w materiale video.

video: Piotr Morawski

One Response to Tarnobrzeg: Prawo i Sprawiedliwość o inwestycjach i budownictwie mieszkaniowym (video)

 1. strona postępowania Odpowiedz

  15 listopada 2014 at 09:11

  Szanowni Państwo.

  Prawo budowlane zawiera własną definicję strony w sprawie dotyczącej pozwolenia na budowę, zatem w przypadku budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego , wyłączone jest zastosowanie art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego , zawierającego definicję strony w postępowaniu administracyjnym.
  Art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi lex specialis do art. 28 kpa. W relacji art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego do art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, celem art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego jest zawężenie kręgu stron w sprawie pozwolenia na budowę, co ma odzwierciedlenie w licznych komentarzach do Prawa budowlanego, w tym zamieszczanych w systemie informacji prawnej „lex”.
  Przy ocenie, czy podmiot jest stroną postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę należy wykazać, że przysługuje mu interes prawny, a nie interes faktyczny, co oznacza powołanie się na konkretne przepisy prawa.
  Subiektywne odczucie danego podmiotu , iż jest stroną postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę, nie może być wyłączną przesłanką do zaliczenia przez organ do kręgu stron postępowania administracyjnego .
  Zgodnie z brzmieniem Art. 28 ust 2 Prawa budowlanego „Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu”.
  Definicja obszaru oddziaływania obiektu zawarta jest w art. 3 punkt 20 Prawa budowlanego , zgodnie z którą przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć ..”teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu”. Zatem właściciel działki sąsiadującej z nieruchomością, na której została zlokalizowana inwestycja, będzie stroną postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, jeśli jego nieruchomość znajduje się w obszarze oddziaływania obiektu.
  Do przepisów odrębnych służących do ustalenia obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z Art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego należą:
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2008.25.150 j.t.),
  • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2008.199.1227),
  • ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U.2007.75.493),
  • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2003.80.717),
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002.75.690),
  • rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.2007.120.826),
  • rozporządzenie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U.2003.192.1883),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2010.213.1397).

  Budynek Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na działce nr ewidencji: 1586/22 przy ul. Kopernika w Tarnobrzegu, został tak zaprojektowany, aby nie powodować ograniczeń w zagospodarowaniu działki nr ewidencji 1586/8 , zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budowa budynku wielorodzinnego, nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska , a jego użytkowanie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w środowisku oraz przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, tym samym jego wybudowanie nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenów sąsiednich działek budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną . Budynek zaprojektowano w sposób, powodujący dotrzymanie przepisów odległościowych, dotyczących sytuowania budynku w stosunku do granic działek i budynków na działkach sąsiednich- zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami, w tym zachowane zostały warunki zawarte w § 13 i 60 powołanego rozporządzenia , co wynika z przedstawionej w projekcie budowlanym analizy zacieniania i nasłonecznienia budynków, znajdujących się na działkach sąsiednich oraz warunki odległościowe z zakresu ochrony p. poż , zawarte w § 271-273 .
  Zatem w prowadzonym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, nie znaleziono przepisu , z którego wynika iż działka nr ewidencji 1586/8 znajduje się w obszarze oddziaływania projektowanego budynku wielorodzinnego. Tym samym, nie znaleziono podstaw prawnych do uznania właściciela działki nr ewidencji 1586/8 stroną postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>