przesyłki kurierskie

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Tarnobrzeg: Projekt budżetu na rok 2016

Grudzień 19, 2015 8:16 PM

Głównym tematem wtorkowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega będzie budżet miasta na rok 2016. Poniżej przedstawiamy główne działy budżetu wraz z wydatkami i ważniejszymi zadaniami na rok przyszły.

Na planowane dochody składają się dochody bieżące: 190 mln 818 tys. 897 zł oraz majątkowe – 10 mln 704 tys. 687 zł. Wydatki bieżące to suma 182 mln 577 tys. 626 zł, majątkowe: 18 mln 945 tys. 958 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 81 mln 216 tys.

Największa pozycja wydatków bieżących, bo 43,50 % budżetu ogółem, to wydatki na utrzymanie placówek oświaty: kwota 87 mln 664 tys. 246 zł. Subwencja oświatowa w kolejnym roku wyniesie 62 mln 64 tys. 668 zł, dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego – 1 mln 791 tys. 765 zł na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie 18 mln 567 tys. 204 zł:

- szkoły podstawowe publiczne – 15 mln 596 tys.
- szkoły podstawowe niepubliczne – 1 mln 53 tys.
- publiczna katolicka szkoła podstawowa – 456 tys.
- szkoły podstawowe specjalne – 1 mln 460 tys.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 10 mln 883 tys. 848 zł, w tym:

- gimnazja publiczne – 8 mln 176 tys.
- gimnazja niepubliczne – 716 tys. 547 zł,
- gimnazja specjalne publiczne – 881 tys.317 zł,
- publiczne katolickie gimnazjum – 1 mln 109 tys.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano 24 mln 41 tys.162 zł.

Utrzymanie przedszkoli publicznych i niepublicznych to wydatek 11 mln 787 tys. 188 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to z kolei koszt 110 tys. 49 zł. Dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście kosztuje gminę 375 tys. zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne, zaplanowano 1 mln 470 tys.22 zł. Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 4.734.344 zł. Kwota 1 mln 705 tys. 773 zł to koszty funkcjonowania utworzonego 1.04.2013 r. Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego.

POMOC SPOŁECZNA – 28 mln 334 tys.

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono 28 mln 334 tys. 776 zł. Z kwoty tej 13 mln 16 tys. 650 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydane będzie 1 mln 195 tys. 496 zł. Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 4 mln 434 tys. Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 12 mln 176 tys. zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2 mln zł, na zasiłki stałe – 515 tys. 500 zł.

Z pozostałej działalności finansowany będzie: wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Program Aktywnej Integracji, prace społecznie użyteczne, wydawanie gorącej zupy, łącznie: 631 tys. 940 zł. Natomiast 215 tys. zł to wydatki majątkowe przeznaczone na: zakup samochodu służbowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 55 tys. zł, zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 60 tys. zł, rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług – 100 tys. zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 19 mln 406 tys.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 15 mln 602 tys.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane: gospodarka odpadami (2 mln 900 tys. zł), oczyszczanie miasta (1 mln 300 tys. zł), utrzymanie zieleni (1 mln 200 tys. zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (1 mln 743 tys. zł). Tzw. pozostała działalność, tj. remonty zasobów komunalnych, taryfa za odprowadzanie wód opadowych, odkomarzanie, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz obsługa monitoringu wyniosą 7 mln 261 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonana zostanie dokumentacja na zabezpieczenie skarpy w Miechocinie, opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego przy ul. Zamkowej, budowa placu zabaw nad Jeziorem Tarnobrzeskim i na os. Mokrzyszów. Dwa place zabaw (nad jeziorem i obok Szkoły Podstawowej nr 4) zostaną doposażone w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych, a dwie siłownie (przy ul. Kopernika i ul. Prusa) będą uzupełnione o urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Nad jeziorem powstanie także pole namiotowe i miejsca kamperowe, a w parku osiedlowym na Sobowie powstaną alejki. W przyszłym roku opracowany zostanie kompleksowy projekt zagospodarowania Nadola.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14 mln 75 tys.

Wydatki bieżące pochłoną 2 mln 875 tys. zł, tu m.in. bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta (1 mln 750 tys.), oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg (260 tys. zł), utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta (390 tys. zł), konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie Tarnobrzega (150 tys. zł). Kwota 1 mln 400 tys. zł jest przeznaczona się na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej, a na remonty i utrzymanie przystanków – 25 tys. zł.

Spośród wydatków majątkowych, 20 tys. zł będzie przekazane na „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego infrastruktury około kolejowej. Na inwestycje na drogach przeznacza się 9 mln 754 tys. 368 zł.

Najważniejsze inwestycje z tego zakresu to: przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. wielkiego do lasu (3 mln 650 tys.), przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa na długości 2084 metrów bieżących, od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej (984 tys. 368 zł), dokumentacja techniczna na drogę obwodową miasta (500 tys.), przebudowa dróg wojewódzkich nr 871 i 758 przebiegających przez miasto (150 tys.).

W przyszłym roku ma zostać wykonana ocena stanu technicznego skarpy i drogi wzdłuż ul. Skrajnej wraz z dokumentacją (50 tys.). Dokumentacja ma być sporządzona na przebudowę ul. Jesień, ul. Dąbrowy w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką (50 tys.) i modernizację drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz terenem między blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a (70 tys.). Przebudowane będą ulice: Zakładowa, Chemiczna, Strefowa, Chmielowska i Siarkopolowa (400 tys.), Błonie (500 tys.), Leśna (400 tys.), Krucza i Jaśminowa (500 tys.), boczne od ul. Dąbrówki – Jaworowa i Modrzewiowa (300 tys.). Zmodernizowane zostaną także drogi w układzie ul. Piaskowa – ul. Czerwonego Krzyża (300 tys. zł). Inwestycje wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi to koszt 200 tys. zł.

KULTURA FIZYCZNA – 9 mln 791 tys.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 9 mln 161 tys.

300 tys. zł zostało przeznaczone na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w os. Sobów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6 mln 448 tys.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych, Gimnazjum nr 3 i w Zespole Szkół Specjalnych przeznaczono łącznie 1 mln 594 tys. 607 zł. Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu, zaplanowano 1 mln 826 tys. 783 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono 684.902 zł, a na utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (placówki dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizującej obowiązek szkolny) – 1 mln 803 tys. 544 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5 mln 959 tys.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3 mln 900 tys.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3 mln 198 tys.

Kwota 798.735 zł pochłonie funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, 1 mln 284 tys. 845 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. 535 tys. zł to finansowe skutki planowanej „Tarnobrzeskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej” oraz programu „Tarnobrzeska Karta Seniora”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 mln 403 tys. zł

W wydatkach majątkowych ujęto m.in. opracowanie koncepcji oraz projektu budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu (30 tys. zł) oraz zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu, tj. budowę alejek, urządzenie nowych kwater grzebalnych, budowę oświetlenia (170 tys. zł).

OCHRONA ZDROWIA – 1 mln 537 tys.

Wydatki majątkowe obejmą: zakup defibrylatorów – 20.000 zł, dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na remont i wyposażenie pomieszczeń – 30 tys. zł, dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Poradni Chirurgii Dzieci i sprzętu specjalistycznego – 40 tys. zł oraz dotacja celowa na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego – 30 tys. zł, dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – 300 tys. zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 mln 360 tys.

Tabela_1_Plan_dochodow_biezacych_2016_do_wydruku

Tabela_2_Plan_wydatkow_2016

Tabela_3_Plan_wydatkow_majatkowych_2016

Tabela_4_Plan_wydatkow_unijnych_majatkowych_2016

Tabela_5__Dochody_-_zlecone,_porozumienia_z_administ

Tabela_6_Dochody_-_porozumiania_z_jednostkami_2016

Tabela_7_Wydatki_-_zlecone,_porozumienia_z_administracja016

Tabela__8__Wydatki_-_porozumiania_z_jednostkami_2016

uchwała budżetowa

Uzasadnienie_opisowka_grudzien_2016

wieloletnia prognoza

WPF_Zalacznik_1_2016-2026_new

WPF_Zalacznik_2_Wykaz_przedsiewziec_2016-2020

WPF_Zalacznik_3_objasnienia_przyjeh_wartWPF_2016-2026_newi

Zalacznik_1_Dotacje_podmiotowe_i_celowe__2015

Zalacznik_2_Dotacje_podmiotowe_i_celowe__2015

info: UM Tarnobrzeg

8 Responses to Tarnobrzeg: Projekt budżetu na rok 2016

 1. uo Odpowiedz

  19 grudnia 2015 at 20:24

  A jaka kwota będzie przeznaczona na utrzymanie tarnobrzeskiego nieroba i obiboka co się Kociubowa nazywa?

 2. idtrhf Odpowiedz

  20 grudnia 2015 at 11:52

  Dlaczego w mieście, w którym jest mało dzieci a dużo ludzi dorosłych marnuje się tyle pieniędzy na oświatę!??!!? Ponad 40% budżetu przeznaczane jest na szkoły, dlaczego? Dlaczego ludzie w wieku 20-35 lat nie mają takich dotacji!? Zamknąć 1 przedszkole, 1 szkołę podstawową, może 1 gimnazjum i w zależności od zainteresowania szkołami ponadgimnazjalnymi albo utrzymać, albo również zamknąć. Nauczyciele, podobnie jak wszyscy inni ludzie, mają możliwość przekwalifikowania się, znalezienia pracy w innych miejscach/miastach. Masa moich znajomych wyjechała z Tarnobrzega zostawiając wszystko i wyjechała za pracą do Rzeszowa, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania i innych miast. Można? Można! Każdy jest kowalem swojego losu.

  Oświetlenie ulic – jak widzę, że przy modernizowanych drogach stawiane są latarnie „standardowe”, a nie ledowe, to mnie szlag trafia! Przykład – miasto 15tys mieszkańców, ok 200 pkt oświetleniowych, inwestycja w ledy rzędu 200tys zł, efekt – oszczędność poboru energii 50% co przekłada się na 50-60tys rocznie. Zwrot z inwestycji 3,5-4 lata. Matematyka…

  Skarpa na Miechocinie – czy ta sama skarpa nie była modernizowana jeszcze za poprzedniego prezydenta? Dlaczego nie zainwestuje się w specjalistę, który dokładnie wszystko obliczy i zaprojektuje? Dlaczego po raz kolejny marnuje się pieniądze!?

  Przybudowy dróg gminnych ja wiem, że ą potrzebne, ale przeliczcie to na liczbę osób mieszkających przy tych ulicach… np: ul. Krucza 500k tam jest pewnie z 50 domów (nie więcej…). Przebudowa ul. Kopernika (dogi wewnętrzne) 2kk – 8 bloków… Przeliczcie to na 1 osobę, to się po prostu nie kalkuluje.

  Urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych na placach zabawa – no w końcu!

  Szkoda, że nie ma informacji (przynajmniej ja nie znalazłem), czy PLANOWANA jest jakaś nadwyżka, a może znowu deficyt budżetowy?

  Dlaczego nie ma większych inwestycji w infrastrukturę, która miałaby w przyszłości przyciągnąć inwestorów? Jak chcecie zatrzymać ludzi w wieku 20-35 lat? To są ludzie, którzy mogliby zapełnić przedszkola/szkoły. Zwiększyć przychody z podatków? Zwiększyć liczbę mieszkańców itd, itd…

  Wielokrotnie powtarzałem, że Pan Prezydent nie ma pomysłu na zarządzanie miastem. No i teraz wszystko wychodzi…

  • mieszkaniec Odpowiedz

   20 grudnia 2015 at 16:46

   Lubię To!

 3. TBG Odpowiedz

  20 grudnia 2015 at 17:52

  1 mln 284 tys. 845 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy !!! skoro powiatowy to jest to problem starosty Bartoszka i Pitry – wiec Panie Kiełb proszę się nie bawić w mikołaja bo w powiecie strasznie dokuczają mieszkańcom Tarnobrzega !

  • haha Odpowiedz

   21 grudnia 2015 at 17:22

   ‘Świadczone usługi’ przez tych darmozjadów czytaj znajomków i pociotków na stołkach bez problemu można by załatwić np. przez internet ale nie.

 4. Anna Odpowiedz

  20 grudnia 2015 at 21:39

  Zasiłki mieszkaniowe? Powiem tak,my z mezem ciężko pracujemy płacimy wysokie podatki na to żeby osoby, ktore sobie dobrze radzą ale potrafia sie kamuflowac tzn. Praca na czarno w dodatku dobrze płatna móc ciągnąć z miasta ile sie da tu zasiłek tam dodatek. Sama znam kilka takich rodzin. Skończyć z tym!!!

  • idtrhf Odpowiedz

   21 grudnia 2015 at 10:34

   To już wchodzimy na inny szczebel. Oczywiście, należy pomagać ludziom, którzy mają problemy z pieniędzmi, przez co nie płacą rachunków itd… Ale nie można pomagać patologii i tak jak wspomniałaś osobom, które pracują na czarno i nas pracujących ludzi mają za nic. Ale chyba brakuje konsekwentnego aparatu, który mógłby zmniejszać szarą strefę. WAŻNE jest to, żeby usunąć coś takiego jak płaca minimalna!!!

 5. UmieralniaTbg Odpowiedz

  21 grudnia 2015 at 17:19

  Edukujemy na potęgę a po szkole wszyscy sru – a to na saksy a to za miedzę. Kpina. I

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>