przesyłki kurierskie

Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, komu się należą?

Luty 22, 2011 5:57 PM
Świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne przyznawane są niezależnie od dochodu. Wynoszą kolejno 502 zł. i 153 zł.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE przyznawane są z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

- matce lub ojcu

- opiekunowi faktycznemu dziecka

- osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu, albo, gdy ta osoba nie jest w stanie sprawować opieki.

Podstawowym warunkiem przyznania wsparcia jest niepodjęcie, lub rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem:

- o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- o znacznym stopniu niepełnosprawności

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Należy pobrać i wypełnić wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dostępny w urzędzie miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 w biurze obsługi interesanta w sali nr. 3 stanowisko 1 i 2, wraz z wymaganymi dokumentami. W miejscu tym również można otrzymać pełne informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pielęgnacyjnych.

Wymagane dokumenty:

1. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy ( dowód osobisty, paszport) i osoby posiadającej orzeczenie.

2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności

3. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

4. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie

5.Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych.

6. Oświadczenie pozwalające ustalić istnienie obowiązku ubezpieczenia społecznego, oraz świadectwa pracy i zaświadczenia w celu ustalenia na dzień przyznania świadczenia składkowego i nieskładkowego stażu pracy.


Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

- Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

- Osoba wymagająca opieki:

- pozostaje w związku małżeńskim

- została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, albo w związku z koniecznością kształcenia rewalidacji i rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej

- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko

- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie:

- na osobę wymagająca członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Przyznawane jest na czas nieokreślony, lub jeżeli orzeczenie było wydane na stałe to do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

ZASIŁEK PIELEGNACYJNY przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

- osobie, która ukończyła 75 lat

- przysługuje również osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia

Jak ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny?

Należy pobrać i wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dostępny w urzędzie miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7, w biurze obsługi interesanta w sali nr. 3 stanowisko 1 i 2, wraz z wymaganymi dokumentami. W miejscu tym, również można otrzymać pełne informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłków pielęgnacyjnych.

Wymagane dokumenty:

1. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy ( dowód osobisty, paszport)

2. Orzeczenie o niepełnosprawności, lub znacznym stopniu niepełnosprawności

3. Zaświadczenie z zus o niepobieraniu dodatku pielęgnacyjnego.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli:

1 osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

2 członkowi rodziny przysługuje za granica świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba, że umowy między państwami stanowią inaczej.

3 o sobie uprawnionej przysługuje prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Przyznawane jest na czas nieokreślony, lub jeżeli orzeczenie było wydane na stałe do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

źródło:UM Tarnobrzeg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>