Prezydent Mastalerz przedstawia plan działania

Inwestycje w mieście, sukcesy nowej władzy i porażki poprzedniej – to niektóre z tematów poruszanych przez prezydenta Mastalerza podczas czwartkowej sesji budżetowej Rady Miasta Tarnobrzega. Radni jednogłośnie przyjęli budżet na rok 2011. Poniżej przedstawiamy treść wystąpienia prezydenta.

Panie Przewodniczący

Wysoka Rado

Tak, jak zapowiadałem wprowadziłem nową strukturę organizacyjną Urzędu Miasta. Zakłada ona likwidację oraz połączenie niektórych wydziałów, a także stworzenie nowych stanowisk.

Konkretnie, połączyłem:

– wydziały organizacyjny i gospodarczy oraz biuro zamówień publicznych i stanowisko ds. bhp w nowy wydział organizacyjny

– wydziały spraw obywatelskich i zarządzania kryzysowego

– wydziały edukacji i zdrowia z wydziałem kultury, sportu i turystyki (nowy wydział edukacji, zdrowia, kultury i sportu )

– wydziały urbanistyki, architektury i budownictwa z wydziałem techniczno-inwestycyjnym i drogownictwa (wydział architektury, budownictwa i inwestycji)

– wydziały spraw komunalnych z wydziałem ochrony środowiska i rolnictwa (wydział spraw komunalnych i środowiska)

Zlikwidowałem Biuro Informacji i Promocji, którego kompetencje przejęła Kancelaria Prezydenta Miasta, którą tworzą doradcy, asystenci oraz stanowisko ds. promocji. Stworzyłem także nowe stanowisko Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Bez zmian pozostały następujące wydziały i stanowiska: budżetu i finansów, komunikacji, świadczeń społecznych, geodezji i gospodarki gruntami, rozwoju miasta i funduszy pomocowych, Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Rady Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, Audytor wewnętrzny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Miejski Rzecznik Konsumentów, Straż Miejska.

Dzięki nowej strukturze, wydziały nie będą się już dublowały kompetencjami. Jestem przekonany, że to usprawni pracę całego magistratu

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miasta – wiązała się również – co oczywiste ze zmianami kadrowymi. Konkretnie, wypowiedziałem umowy o pracę naczelnikom trzech dotychczasowych wydziałów i jednemu zastępcy naczelnika.
Wypowiedzenia otrzymało także kilku pracowników dotychczasowych wydziałów, których zadania przejęli pracownicy nowych wydziałów. Skala zwolnień była niewielka i nie podlegała ustawie „o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika” , zwanej popularnie „ustawą o zwolnieniach grupowych”

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Z początkiem lutego moje służby przekazały Wykonawcy, tj. Rejonowi Dróg Miejskich w Tarnobrzegu plac budowy w granicach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych – ulica Targowa z rondem w ulicy Piłsudskiego i ulicy Szerokiej z ulicą Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Mickiewicza w formie ronda w Tarnobrzegu”. Umowny termin wykonania robót – 31.08.2011 r.

Przypomnę, że wyżej wymienione zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: rozbudowę drogi gminnej nr 122129 na całej długości ulicy Targowej (odcinek od ulicy Józefa Piłsudskiego do ulicy Szpitalnej), rozbudowę drogi gminnej nr 122118 na części ulicy Józefa Piłsudskiego – odcinek od ulicy Adama Mickiewicza do ulicy G. Roweckiego i budowie małego ronda na skrzyżowaniu ulic: Targowa – Józefa Piłsudskiego – Szeroka. Rozbudowę drogi gminnej nr 122140 na znacznej części ulicy Szpitalnej, rozbudowę drogi powiatowej nr 1109 na części ulicy Al. Niepodległości ( w rejonie skrzyżowania z ulicą A. Mickiewicza) i przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic: Szpitalna – Adama Mickiewicza – Al. Niepodległości na „małe rondo.

Także na początku lutego przekazaliśmy Wykonawcy, tj. Firmie SKANSKA S.A. plac budowy w granicach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych: ul. „Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską – sygnalizacja świetlna oraz ul. Szlachecka”. Umowny termin wykonania robót – 31.05.2011 r.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Na wniosek Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów „RA-TAR” Sp. z o. o wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do pełnej mineralizacji odpadów komunalnych i przemysłowych”
Przygotowuję uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych, która kompleksowo ureguluje tę sprawę. Przygotowuję także przetarg na utrzymanie czystości w mieście. Chodzi o tzw. letnie utrzymanie.
Oraz przystępuję do wykupu mieszkań z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Pracujemy nad przygotowaniem dokumentów do podpisania aneksów do umów z Urzędem Marszałkowskim do projektów (m.in. remonty ulic Sobowskiej, Szlacheckiej, 1-Maja, Niepodległości oraz Targowej i Szpitalnej) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z uwagi na zmianę wartości zadań po przetargu i zmianę wartości podatku VAT.
Trwają prace nad przygotowaniem projektu promocyjnego we współpracy z Urzędem Miasta Sandomierz.

Trwają także prace nad przygotowaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu na zakup wozów strażackich, wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminów zakończenia projektu do końca czerwca 2011 i wyrażenie zgody na zmianę w parametrach technicznych wozów.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Konsekwentnie dążę do tego, aby ceny paliw w Tarnobrzegu dyktował wyłącznie rynek. Jak już Państwa informowałem, pod koniec grudnia wystąpiłem do właścicieli tarnobrzeskim stacji benzynowych, aby wyjaśnili mi – w jaki sposób ustalają ceny swoich produktów. Powód? Od ładnych paru lat ceny paliw niemal na wszystkich tarnobrzeskich stacjach były identyczne. Co do grosza. I, co gorsza, są należały do najwyższych w regionie. Wyjątkiem była stacja należąca do PKS-u, gdzie ceny były zawsze niższe niż u „konkurencji” I to właśnie do szefa tejże firmy, Antoniego Barwacza, zwróciłem się z propozycją dalszego obniżenia cen paliw. Pan Prezes na to przystał, w efekcie czego pozostałe stacje też … obniżyły ceny.

W efekcie ceny paliw w Tarnobrzegu nie należą już do najwyższych w regionie.
Ale to nie koniec akcji. Przeciwnie, to jej początek. Dostałem już wyjaśnienia od właścicieli wszystkich stacji benzynowych w mieście.

Twierdzą, że w zmowie cenowej nigdy nie uczestniczyli, a ich ceny wyłącznie determinuje rynek. Czy tak jest w istocie? To sprawdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pan Robert Kwiatkowski, miejski rzecznik konsumentów przygotowuje już wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Zająłem się odwiecznym, nierozwiązanym i wstydliwym, problemem psich odchodów. Konkretnie:
Przygotowuję uchwałę zmieniającą regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnobrzeg, w którym wprowadzamy zapis o koszach ulicznych.
Wszcząłem procedurę zakupu zestawów higienicznych, w które wyposażymy właścicieli psów.

Na moje polecenie Straż Miejska i Kancelaria Prezydenta przygotuje i przeprowadzi akcję informacyjną, która uświadomi mieszkańcom, że muszą sprzątać po swoich ulubieńcach. A po jej zakończeniu Straż Miejska konsekwentnie będzie egzekwować ten obowiązek.

Wsparłem tarnobrzeską policję, dofinansowując ją kwotą trzech tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup alko testów tzw. „AlcoScanów” Umożliwiają one w bardzo krótkim czasie skontrolowanie stanu trzeźwości – co przyczyni się poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

I Tarnobrzeg i przynajmniej kilka ościennych miast oraz powiatów ma problem z bezdomnymi zwierzętami. I to duży problem, schroniska w Mielcu i Kielcach od dawna nie chcą przyjmować bezdomnych zwierząt. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego schroniska. I tu pojawia się drugi… problem. Jeszcze większy. Bo – choć wszyscy troskają się losem bezdomnych, porzuconych zwierząt – to nikt nie chce mieć w swoim sąsiedztwie schroniska. Dodam, że sąsiedztwie bliskim i… dalszym.

Z tego powodu znalezienie dobrej lokalizacji dla schroniska jest szalenie trudne.
Nam się to udało. Działka w pobliżu Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku, to miejsce idealne na przytulisko. Jest to duża, prawie hektarowa poprzemysłowa działka. Oddalona od najbliższych zabudowań o kilka kilometrów.

Mamy też w Tarnobrzegu Stowarzyszenie Ogród Świętego Franciszka, które podjęłoby się fachowego prowadzenia schroniska. Mamy również wstępną zgodę właściciela – KiZPS Siarkopol w likwidacji – na wydzierżawienie nam działki.
Do szczęścia brakuje nam tylko zgody władz Grębowa (na terenie którego leży działka) na prowadzenie schroniska. Wystąpiliśmy o nią do wójta Grębowa Pana Kazimierza Skóry. I bardzo liczymy, że ją dostaniemy. `

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Mój zastępca Robert Niedbałowski uczestniczył w Konwencie Powiatów, podczas którego rozmawiano m.in. o:

• Likwidacji szkód powodziowych i osuwiskowych w województwie podkarpackim

• Działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i współpracy samorządu województwa z powiatami w latach 2011 – 2012

• Kontraktowaniu usług medycznych przez Podkarpacki Oddział NFZ w 2011 r.

Wstępnie poruszono także tematy z dokumentu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030”
Na spotkaniu zapadła decyzja, że następne posiedzenie Konwentu odbędzie się w Tarnobrzegu . Jako gospodarz konwentu, zaplanowanego na przełom marca i kwietnia wydałem już dyspozycje moim podwładnym, aby rozpoczęli przygotowania do organizacji konwentu.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Sukcesem zakończyły się nasze starania o pozyskanie dofinansowania na budowę trzeciego w mieście, kompleksu boisk Orlik 2012.

Powstanie on przy Szkole Podstawowej Nr 3 i i będzie służył także starszym mieszkańcom Przywiśla. To nie koniec naszych starań o pieniądze na kolejne boiska. Wykorzystamy każdą szansę, bo to świetna inwestycja w wychowanie (w przyszłość!) młodych ludzi. A także w rozwój miasta i tarnobrzeskiego sportu. Tarnobrzeskiego i ogólnopolskiego.

Panie Przewodniczący
Wysoka Rado

Ostatnie tygodnie to również to również praca nad budżetem miasta, który dzisiaj Państwu przedstawię. A także kolejne dziesiątki spotkań w dziesiątkach ważnych dla miasta spraw. Uczestniczyłem i będę uczestniczył w wyborach Rad i Zarządów Osiedli, które rozpoczęły się w naszym mieście. Uważam bowiem, że ich rola w życiu miasta jest bardzo ważna. Bo samorząd to nie tylko Rada Miasta. To nie tylko Prezydent. To także, a może przede wszystkim, Rady Osiedlowe i Zarządy Osiedli. Bo to właśnie one są najbliżej problemów Tarnobrzeżan. Spraw, którymi żyją.

Dziękuję za uwagę

źródło: UM Tarnobrzeg

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
jary
12 lat temu

A ja pomogę Panu Prezydentowi i (choć nie czynię tego od dziś) dalej będę wrzeszczał z balkonu do ” Spacerowiczów w celach wypróżnienia)!

Zdzisław
12 lat temu

I tak dalej Trzymaj. Widać, że miasto Tarnobrzeg ma wreszcie gospodarza.
Pozdrawiam z Mielca

Cartman
12 lat temu

Ten gospodarz jak na razie to dużo mówi, za kilka miesięcy może będziemy widzieć jakieś jego pierwsze efekty a może wtedy też będzie tylko ładnie gadał… Gospodarza ocenia się po jego gospodarstwie a nie planach…

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
3
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content