Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu

STAROSTA TARNOBRZESKI ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

I. Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

1. wykształcenie wyższe,

2. co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,

3. posiadane obywatelstwo polskie,

4. pełna zdolność do czynności prawnych,

5. korzystanie z pełni praw publicznych,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu,

7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

8. niekaralność karą zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

9. nieposzlakowana opinia,

10. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej, przewidzianej dla dopuszczenia do informacji niejawnych do poziomu „poufne” lub posiadanie odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa dostępu,

11. wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętność posługiwania się funkcjonującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy programami komputerowymi Syriusz STD, Windows XP, Office 2003/2007,

2. Komunikatywność, dyspozycyjność i kreatywność,

3. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy:

– Znajomość przepisów dotyczących: postępowania administracyjnego oraz samorządu terytorialnego,

– Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

– Uzyskanie pozytywnej oceny przedstawionej koncepcji funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu, promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz propozycji wykorzystania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

– Wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi.

IV. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

– podejmowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia,

– zapewnienie realizacji zadań Powiatu Tarnobrzeskiego i Miasta Tarnobrzeg w zakresie polityki rynku pracy,

– zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy,

– inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych,

– planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy,

– pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych,

– wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielonego przez Starostę Tarnobrzeskiego upoważnienia,

– planowanie i wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu,

– zatrudnianie i zarządzanie personelem Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu,

– współpraca z organami samorządów terytorialnych, Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny i życiorys zawodowy.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe.

4. Kopie dokumentów poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych do poziomu ? poufne? lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

5. Kopii dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

6. Oświadczenie o:

a) posiadaniu zdolności do czynności prawnych,

b) korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) niekaralności zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

d) niekaralności za przestępstwa umyślnie,

e) braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

VI. Wymiar czasu pracy – pełny etat

VII. Przewiduje się możliwość powołania na czas nieokreślony lub określony.

W przypadku powołania na czas określony dopuszcza się możliwość powołania na kolejny czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzenia kolejnego konkursu.

VIII. Wygranie konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o prace na tym stanowisku.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Tarnobrzeskiego. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul 1 Maja 4, pokój 40 z dopiskiem: ?Konkurs na dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu?, w terminie do 27 czerwca 2011r.

Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/tarnobrzeski oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1Maja 4 i Urzędu Miasta Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z póź .zm.)oraz ustawą z dnia 21listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223 ,poz. 1458 z póź. zm.).

źródło: www.tarnobrzeg.pl

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
tim
7 lat temu

oferta kredytu
Czy potrzebujesz kredytu? oferuje zarówno biznesowych i osobistych od 5000 do 200 milionów w 3%, jeżeli zainteresowany skontaktuj się z nami poprzez e-mail: creditfundinginvestment@postino.net

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content