PUP w Tarnobrzegu rozpoczyna nabór wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych. Nabór kompletnych wniosków wraz z załącznikami rozpocznie się od dnia 04.08.2011r. w pokoju 404 (IV piętro wieżowiec) w godzinach od 8.00 do 15.00.

1. Wsparciem w ramach ww. formy aktywizacji zostaną objęte osoby bezrobotne zamieszkujące na terenach popowodziowych objętych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.01.2011r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu […] (Dz.U. Nr 5 z 2011r. poz.14), tj.: Miasta Tarnobrzeg, M i G Baranów Sandomierski, M i G Nowa Dęba, G. Grębów, G. Gorzyce.

2. Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne spełniające jedno z nw. kryteriów:

– bezrobotni do 25 roku życia,

– długotrwale bezrobotni, tj.: pozostający w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego,

– bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

– kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,

– bezrobotni powyżej 50 roku życia,

– bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

– bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

– bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

– bezrobotni niepełnosprawni.

3. Nabór kompletnych wniosków wraz z załącznikami rozpocznie się od dnia 04.08.2011r. w pokoju 404 (IV piętro wieżowiec) w godzinach od 8.00 do 15.00.

4. O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się podmioty, których siedziba lub miejsce odbywania stażu przez skierowanego bezrobotnego znajduje się na terenie Miasta Tarnobrzeg lub Powiatu Tarnobrzeskiego.

5. Umowy stażowe będą zawierane na okres nie dłuższy niż 3 – 3,5 miesiące bez możliwości przedłużenia.

W związku z wymaganym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej warunkiem uzyskania wysokiej efektywności zatrudnieniowej w pierwszej kolejności akceptowane będą wnioski zawierające 100% deklarację zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu stażu.

Nie wywiązanie się organizatora ze złożonej deklaracji zatrudnienia skutkować będzie brakiem akceptacji wniosku w przypadku ponownego ubiegania się Pracodawcy o zorganizowanie stażu.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content