Rusza 21. edycja konkursu „Wygraj sukces!”

Marzysz o karie­rze wokal­nej? Kochasz śpie­wać? Zgłoś się do nas i wygraj suk­ces! Rusza 21. edy­cja naj­bar­dziej roz­śpie­wa­nego kon­kursu w Polsce. Już można kupo­wać płyty i ćwi­czyć mistrzow­skie wyko­na­nia. Jak co roku, główną nagrodą jest wycieczka do Eurodisneylandu.

Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Wygraj Sukces” rusza już po raz 21. Młodzi woka­li­ści z całej Polski znów mają szansę sta­nąć na pro­fe­sjo­nal­nej sce­nie i zachwy­cić swoim gło­sem publicz­ność. Dla wielu lau­re­atów dotych­cza­so­wych edy­cji to był począ­tek praw­dzi­wej muzycz­nej kariery. Należy wśród nich wymie­nić choćby Dianę Ciecierską, Krzysztofa Iwaneczko, czy Marinę Łuczenko. Oprócz aplauzu i szansy na suk­ces, główną nagrodą, jak co roku jest wyjazd do Eurodisneylandu pod Paryżem.

Aby wziąć udział w kon­kur­sie należy przy­go­to­wać dwie pio­senki: jedną wybraną spo­śród utwo­rów pre­zen­to­wa­nych na spe­cjal­nych kon­kur­so­wych pły­tach, a drugą dowolną. Wspomniane płyty już można kupo­wać w skle­pie inter­ne­to­wym tutaj albo w kawiarni w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Znajdują się na nich nagra­nia pio­se­nek stwo­rzo­nych spe­cjal­nie dla uczest­ni­ków kon­kursu. W tym roku wpro­wa­dzamy także nową moż­li­wość: płytę można zaku­pić w for­mie mp3.

Zgłoszenia przyj­mo­wane są wyłącz­nie drogą elek­tro­niczną za pomocą inte­rak­tyw­nego for­mu­la­rza dostęp­nego tutaj lub na stro­nie www.wygrajsukces.com.pl. Do uzu­peł­nie­nia danych nie­zbędny jest numer iden­ty­fi­ka­cyjny umiesz­czony we wkładce 21. płyty (naklejka) lub zawarty w cyfro­wej wer­sji płyty.

Pierwszym eta­pem kon­kursu są eli­mi­na­cje wstępne, które odbędą się w wybra­nych ośrod­kach kul­tury 1 – 10 kwiet­nia. Następnie kwa­li­fi­ka­cje regio­nalne 27 kwiet­nia – 15 maja wyło­nią uczest­ni­ków, któ­rzy 9 – 11 czerwca w Tarnobrzeskim Domu Kultury wystą­pią w finale.

I tu kolejna nowość – w tym roku do finału można się dostać dzięki opu­bli­ko­wa­niu swo­jego wyko­na­nia w inter­ne­cie.

Więcej szcze­gó­łów znaj­dzie­cie na ofi­cjal­nej stro­nie kon­kursu www.wygrajsukces.com.pl.

Regulamin do ścią­gnię­cia także tutaj: Regulamin 21 Wygraj Sukces

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content