20.02 (sobota) Goła baba w TDK-u

To będzie praw­dziwy skan­dal! Pokażemy „Gołą babę”! W dodatku tro­chę oszu­kamy widzów, któ­rzy zde­cy­dują się obej­rzeć to wido­wi­sko. Kto da się nabrać? Przekonamy się 20 lutego.

„Goła baba” to mono­dram według książki Joanny Szczepkowskiej, który zapre­zen­tuje Teatr „Okna” dzia­ła­jący w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Spektakl jest dys­kur­sem o kon­dy­cji teatru i ocze­ki­wa­niach widzów. W spo­sób humo­ry­styczny prze­ka­zuje gorzką prawdę o pracy aktora, jego ambi­cjach i bru­tal­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Monodram składa się z dwóch czę­ści. Obie pole­gają na roz­mo­wie z widzami aktorki wcie­la­ją­cej się w dwie różne kobiety. Pierwsza z nich to kobieta z para­solką – nie­zwy­kle deli­katna, liryczna, bar­dzo ete­ryczna. W dru­giej czę­ści sztuki pozna­jemy tytu­łową gołą babę – kobietę rubaszną, prze­bo­jową i nie­zwy­kle eks­pan­sywną. Te dwie kobiety i ich spo­soby na zdo­by­cie przy­chyl­no­ści widowni obna­żają prawdę o świe­cie kul­tury.

Tekst J. Szczepkowskiej poka­zuje z jaką łatwo­ścią goła baba tra­fia w gust sko­mer­cjo­na­li­zo­wa­nej publicz­no­ści. Widzowie kupują to, co łatwo dostępne, płyt­kie, agre­sywne i pełne złego smaku. Aktorzy choć chcie­liby grać sztukę mądrą, grają to, co przy­cią­gnie im publicz­ność. „Goła baba” potwier­dza, że świat kul­tury niskiej ma się u nas dobrze. Za to coraz cię­żej jest porwać widza sztuką mądrą i wysu­bli­mo­waną. To ponie­kąd tłu­ma­czy dla­czego powstają kolejne przed­sta­wie­nia dla mas poru­sza­jące tematy try­wialne i nie­godne uwagi. Bo nie­stety, ale dziś teatrem rzą­dzą prawa rynku, który bez widza i jego pie­nię­dzy nie ma racji bytu. Jakie czasy, taki teatr…

Goła baba / Kobieta z para­solką: Patrycja Lewandowska

Reżyseria: Marek Woynarowski

Spektakl „Goła baba” w Tarnobrzeskim Domu Kultury można będzie obej­rzeć 20 lutego o godzi­nie 17.00. Wstęp wolny.

info: TDK

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Goła Baba
4 lat temu

Polecam

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x