Wiersze, spektakle i Grupa MoCarta – intesywny weekend w Tarnobrzeskim Domu Kultury

To był wyjąt­kowo inten­sywny week­end w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Odbywały się tu Dni Teatru, eli­mi­na­cje miej­skie Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje” oraz wspa­niały kon­cert Grupy MoCarta. Panowie we fra­kach zachwy­cili tar­no­brze­ską publicz­ność.

Dni Teatru w tym roku odby­wały się od piątku do nie­dzieli. W ich ramach obej­rze­li­śmy 3 spek­ta­kle zapre­zen­to­wane przez teatry z Tarnobrzega i oko­lic. Młodzi akto­rzy zapre­zen­to­wali cie­kawe, odważne inter­pre­ta­cje zna­nych dzieł. Pierwszego dnia Teatr Kontynuacja z Niska poka­zał „Śluby panień­skie” Aleksandra Fredry. Z kolei w nie­dzielę Amatorski Teatr Dramatyczny „Kuźnia” z Krzeszowa wysta­wił spek­takl „Nowe przy­szło” na moty­wach powie­ści „Konopielka” Edwarda Redlińskiego.

Ważnym punk­tem Dni Teatru były eli­mi­na­cje do Konkursu Recytatorskiego „Dziecięce Interpretacje”, w któ­rych wystą­piło 57 uczniów szkół pod­sta­wo­wych. Protokół z eli­mi­na­cji znaj­dzie­cie tutaj.

Sobotni wie­czór pełen był świet­nej muzyki i dobrego humoru. Przed tar­no­brze­ską widow­nią wystą­piła Grupa MoCarta, która wła­śnie wró­ciła z kon­cer­tów we Francji. Muzycy zapre­zen­to­wali w Tarnobrzeskim Domu Kultury swój jubi­le­uszowy pro­gram „Dzieła wybrane z XX lat”. Nie zabra­kło świet­nie wszyst­kim zna­nych nume­rów, także takich z począt­ków kariery grupy, dziś już rza­dziej gra­nych na kon­cer­tach. W pro­gra­mie zna­la­zło się też kilka nowych ske­czy. Była zatem gra na… pisto­le­tach, kli­maty wester­nowe, czy tańce z wio­lon­czelą. Zachwycona publicz­ność długo okla­ski­wała arty­stów i trzy­krot­nie jesz­cze wywo­ły­wała na scenę.

info: rd
foto: Paweł Matyka

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x