Tarnobrzeg: Siarka ma zwrócić miastu ponad 65 tys. zł (video)

Zakończyła się kontrola magistratu w piłkarskim klubie Siarka Tarnobrzeg S.A. O jej wynikach prezydent poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli miasto domagać się będzie od klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg zajmującego się szkoleniem młodzieży zwrotu prawie 18,5 tys. zł plus odsetki z dotacji celowej, przyznanej w 2014 roku w wysokości 60 tysięcy zł.

W przypadku spółki akcyjnej prowadzącej seniorską drużynę Siarki, kwota jaką klub będzie musiał zwrócić wynosi ponad 47 tys. zł. plus odsetki.

Szczegóły w materiale video

SZCZEGÓŁY:

KLUB SPORTOWY SIARKA TARNOBRZEG

Kontrolę w Klubie Sportowym Siarka Tarnobrzeg przeprowadzono w Tarnobrzegu w dniach od 9 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Kontrolą objęty został okres od dnia 20 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Sprawdzono wszystkie wydatki pokryte ze środków przekazanych przez Gminę Tarnobrzeg w łącznej wysokości 80 000,00 zł, jak również ze środków własnych Klubu, które zostały rozliczone w poszczególnych zadaniach i wykazane w sprawozdaniach końcowych.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym i podpisanym przez Prezesa Klubu w dniu 7 marca 2016 r.

Najistotniejsze ustalenia kontroli

Zadanie pierwsze: Wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg w zakresie sportu zgodnie z zapisami umowy Nr KPM.IV.524.14.10.2013 z dnia 20 lutego 2014 roku pod nazwą „Wspieranie szkolenia w zakresie sportu”.

Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg otrzymał na zadanie w dniu 05.03.2014 r. dotację w kwocie 60 000,00 zł. Zadanie realizowane było od dnia 20 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Nieprawidłowości

Koszt całkowity zadania jest niższy niż zakładany w kosztorysie przy wykorzystaniu dotacji na wnioskowanym poziomie, rozliczono wydatki poniesione przed terminem zawarcia umowy oraz takie, które nie zostały uwzględnione w złożonej przez Klub Sportowy Siarka ofercie (ze środków własnych 29,60 zł, z dotacji 13 163,73 zł), rozliczono wydatki związane z występami zespołu w klasie A, które nie były uwzględnione w opisie zadania w kwocie 5 299,99zł – całość z dotacji.

Zleceniobiorca nie dotrzymał warunków umowy na realizację przedmiotowego zadania publicznego, ponieważ wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości
18 463,72 zł ( 5 299,99 + 13 163,73), co powoduje konieczność jej zwrotu.

Zadanie drugie: wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg w zakresie sportu zgodnie z zapisami umowy Nr PSK-III.524.2.2.2015 z dnia 17 marca 2015 roku
pod nazwą „Wspieranie szkolenia w zakresie sportu”.

Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg otrzymał w dniu 31.03.2015 r. na przedmiotowe zadanie dotację w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie realizowane było od dnia 17 marca 2015 r. do dnia
31 grudnia 2015 r.

Nieprawidłowości:

rozliczono ze środków własnych Klubu fakturę w wysokości 590,96 zł wystawioną przez iProf Dariusz Dziedzic Tarnobrzeg przed datą zawarcia umowy o realizację zadania.
Powyższy wydatek choć nie mógł zostać uwzględniony z uwagi na fakt, że został on poniesiony w sprzeczności z postanowieniami zawartej z Gminą Tarnobrzeg umowy tym niemniej nie miał żadnego wpływu na ostateczne rozliczenie dotacji.

Podsumowanie

Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg musi dokonać zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 18 463,72 zł (słownie osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote i 72 grosze) + odsetki.

SIARKA TARNOBRZEG SPÓŁKA AKCYJNA

Kontrolę w Spółce Siarka Tarnobrzeg S.A. w Tarnobrzegu przeprowadzono w dniach od 22 października 2015r. do 31 stycznia 2016r. i objęto okres od dnia 1 sierpnia 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r. Sprawdzono wszystkie wydatki pokryte ze środków przekazanych przez Gminę Tarnobrzeg w łącznej wysokości 1 160 000,00 zł jak również ze środków własnych Spółki, które zostały rozliczone w poszczególnych zadaniach i wykazane w sprawozdaniach końcowych.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym i podpisanym w dniu 25 lutego 2016 r.

Najistotniejsze ustalenia kontroli

Zadanie pierwsze: wykorzystanie dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg na rozwój sportu zgodnie z zapisami umowy Nr EZK.VI.3033.13.2014 z dnia 1 sierpnia 2014 roku
pod nazwą „Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo II ligi”.

Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. otrzymała na w/w zadanie dotację w kwocie 500 000,00 zł Zadanie realizowane było od dnia 1 sierpnia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r.

Nieprawidłowości:

Zleceniobiorca pobrał dotację w nadmiernej wysokości w kwocie 38 800,00 zł, oraz wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 1 448,00 zł.
Łączna kwota podlegająca zwrotowi wynosi 40 248,00zł (38 800zł +1 448,00zł).

Zadanie drugie: wykorzystania dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg na rozwój sportu zgodnie z zawartą umową z dnia 9 lutego 2015 roku Nr PSK.III.3033.1.2015 pod nazwą „Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo II ligi”.

Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. otrzymała na przedmiotowe zadanie dotację w kwocie 420 000,00 zł

Ustalono:

wartość faktur sprzed daty zawarcia umowy o realizację zadania sfinansowanych ze środków własnych Spółki, w okresie przed datą zawarcia umowy lub obejmujących zdarzenia sprzed realizacji zadania wyniosła 9 829,76 zł, wartość wydatków poniesionych w sprzeczności z badanym zadaniem a dotyczących grup młodzieżowych w wysokości 4 229,35 zł,
RD 182 – Faktura nr RSP/069/03/2015 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich w Tarnobrzegu poz. nr 1 na kwotę 50,00 zł ze środków własnych Spółki za USG
dla Dariusza Dziedzica nie podlega rozliczeniu, ponieważ ustalono, że nie był on zawodnikiem zgłoszonym do rozgrywek II ligi jak również klasy A przez Siarka Tarnobrzeg S.A. Pełnił on natomiast funkcję Prezesa Zarządu tejże Spółki,

RD 227 – Faktura Nr 201500619 Mały Rzym Hotel i Restauracja Sandomierz na kwotę 3995,00 zł (2645,00 zł ze środków własnych Spółki, 1350,00 zł z dotacji) oraz RD 173
Faktura Nr 21/2015 Jan Fudalewski– Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowe Tarnobrzeg na kwotę 324,00 zł ze środków własnych Spółki nie podlegają rozliczeniu, ponieważ wydatki te nie zostały przewidziane opisem zadania w złożonym wniosku o wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu.

Nie sposób uznać celowości wydatków związanych ze zgrupowaniem w Sandomierzu tym bardziej, że nie było ono zdeterminowane koniecznością odbycia bardzo odległego wyjazdu na mecz ligowy, jak np. do Wejherowa, Kołobrzegu bądź Stargardu Szczecińskiego. W opisywanym przypadku zgrupowanie miało miejsce tuż przed rozgrywanym przez Siarkę Tarnobrzeg jako gospodarza zawodów w ligowym meczu z zespołem Zagłębia Sosnowiec.

RD 36 – Faktura Nr FA/38/2015 Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Tarnobrzeg za zabiegi rehabilitacyjne na rzecz zawodników sekcji piłki nożnej na kwotę 380,00 ze środków własnych Spółki nie podlega rozliczeniu, ponieważ z dołączonego załącznika do faktury wynika, że zostali w nim ujęci zawodnicy, którzy nie mieli żadnego związku z realizacją dotowanego zadania. Dotyczy to Damiana Dziedzica oraz Dawida Morawca.

Z uzyskanych dokumentów wynika, że Damian Dziedzic był w sezonie 2014/2015 zawodnikiem juniorów młodszych Siarki Tarnobrzeg. Z zestawień przedłożonych przez Spółkę nie wynika natomiast by zawodnik ten występował w II lidze lub klasie A. W analogicznym okresie Dawid Morawiec był z kolei koszykarzem Jeziora Tarnobrzeg.

Nieprawidłowości:

Zleceniobiorca pobrał dotację w nadmiernej wysokości, w kwocie 5 502,00 zł, oraz wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 1 350,00 zł, co powoduje konieczność ich zwrotu.

Łączna kwota podlegająca zwrotowi wynosi 6 852,00zł (5 502,00 zł + 1 350,00 zł).

Zadanie trzecie: wykorzystanie bieżącej dotacji przekazanej przez Gminę Tarnobrzeg na rozwój sportu określonej umową Nr PSK-III.3033.13.2015 z dnia 10 lipca 2015 roku pod nazwą „Uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej o mistrzostwo II ligi”.

Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. otrzymała w dniu 13.07.2015r. na realizację zadania dofinansowanie z budżetu Miasta w wysokości 180 000,00 zł.

Zadanie realizowane było od dnia 10 lipca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Nieprawidłowości:

Zleceniobiorca wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 65,00 zł, co powoduje konieczność jej zwrotu.

Zadanie czwarte: wykorzystanie bieżącej dotacji w sferze zadań publicznych o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie szkolenia w zakresie sportu” objętego umową Nr PSK-III.524.2.1.2015 z dnia 17 marca 2015 roku. Spółka Siarka Tarnobrzeg S.A. otrzymała dofinansowanie z budżetu Miasta w wysokości 60 000,00 zł w dniu 31 marca 2015r.

Zadanie realizowane było od dnia 17 marca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Nieprawidłowości:

Zleceniobiorca wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem dotację w wysokości 107,99 zł co powoduje konieczność jej zwrotu.

Podsumowanie

Niedopuszczalne jest rozliczanie dokumentów finansowych obejmujących zdarzenia sprzed daty zawieranej z Gminą Tarnobrzeg umowy. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie stanowi refundacji działalności podmiotu dotowanego a jedynie pokrywa część kosztów zadania którego dotyczy. Będąca dotacją celową dotacja z art. 221 ust. 4 Ustawy o finansach publicznych nie jest bynajmniej przeznaczona na „pokrywanie kosztów” klubu sportowego z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, ale służy określonemu przedsięwzięciu (projektowi), zgodnemu z przyjętymi przez samorząd celami publicznymi z art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie. Gmina Tarnobrzeg udzieliła Spółce dotacji celowych na konkretne zadania, a nie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej. Każda z umów Spółki z Gminą Tarnobrzeg określa sztywne terminy i warunki realizacji zadania. W umowach tych – będących podstawą kontroli – brak jest zapisów zezwalających na rozliczanie kosztów realizowanego zadania wydatkami poniesionymi przed zawarciem umowy. Dotyczy to zarówno środków własnych Spółki, jak również pochodzących z przyznanej dotacji. Kontrola przeprowadzona była wyłącznie pod kątem zgodności realizowanych zadań z zapisami zawartych umów.

Spółka musi dokonać zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.970,99 zł (słownie dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 99 groszy) + odsetki oraz z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, w kwocie 44 302,00 zł (słownie czterdzieści cztery tysiące złotych trzysta dwa złote 00/100 gr). + odsetki

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
26 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Stefan
6 lat temu

Dobrodziej z naszego prezydenta. Zostawi po sobie zgliszcza albo nawet nie 🙁

norbert
6 lat temu

Dobrodziej z naszego prezesa Dziedzica.Zostawi po sobie zgliszcza albo nawet nie.

palik
6 lat temu

a rodzice zapłacą z własnej kieszeni mimo,że zarządcy spółki nie potrafią wykorzystać dotacji i dlatego zwracają kasę.

gosc
6 lat temu

Brawo panie prezydencie.Pogonic te bande zlodziei,darmozjadow i kretaczy.I nie poddawac sie prosze w przyszlosci.Beda blagac ,zaklinac,pozniej przeklinac ale nie zalamywac sie.Raz skonczyc te szopke.To zlodziejstwo.

drugi gość
6 lat temu

Dzwoni telefon:
– dzień dobry, czy mogę z Jolą?
– niestety, Joli nie ma
– ja wiem – jest u mnie. Ja pytam czy mogę!

Mieszkaniec
6 lat temu

Coraz bardziej jestem zadowolony z wyboru Grzegorza Kiełba na prezydenta.

Lopez
6 lat temu

Przegiąłeś pytkę, Kiełbie. Twój tron się chwieje.

Lanser
6 lat temu
Reply to  Lopez

wytrzyj nos w szalik bo się osmarkałeś

adamiak
6 lat temu

po co ta dyskusja o faktach , wstyd że dziedzic załatwiał za pieniądze klubu swoje prywatne biznesy , no i robił dobry handel na butach , to sa fakty – kase trzeba oddać ; bo co piłkarze święte krowy ?? a śmieci w mieście drożeją !!
a to czy ktoś lubi czy nie daną organizacje to już inna kwestia

Dorian
6 lat temu

obiecywanych inwestorów jak nie było tak nie ma i nie łudzę się, że będą. Jest za to dzika chęć udupienia Siarki, tylko tyle potrafi ta postać, to jest jego żywioł,tylko z tego zostanie kiedyś zapamiętany.

cxcx
6 lat temu
Reply to  Dorian

Co nie zmienia faktu, że takie typki jak Dziedzic mu tego nie ułatwiają.

lolek
6 lat temu

zrzucą się norbert z kolegami i wyrównają dariuszową radosną twórczość 😉
dobrodzieje 😀

kibic kosza
6 lat temu

Doić kase z miasta potrafili więc niech teraz oddadzą.
Brawo prezydent!
A piłkarze szukać sponsorów!

tarnobrzeżanin
6 lat temu

Nic dobrego z tego nie wyniknie. Niszczenie wszystkiego po Mastalerzu idzie obecnemu prezydentowi nadzwyczaj dobrze. Czy to wynik tego że sam niczego dobrego nie potrafi zrobić w mieście? Miał okazję naprawić ten znienawidzony przez niego klub. Wymusił odejście prezesa,wstawił swojego(który szybko podkulił ogon i uciekł z tonącego okrętu) mógł kupić większościowy pakiet akcji i mieć kontrolę nad klubem. Miał sponsora, który dziwnym trafem później się wycofał. Obecny prezydent mógł dosłownie zrobić wszystko aby w klubie było lepiej. Jak wszyscy widzimy wybrał drogę zniszczenia. Po 4 letniej kadencji ze sportu zostaną w mieście zgliszcza, tenisistki, olimpijczycy i kluby osiedlowe. Tak to już jest jak się ma doradcę z oświaty do której dokładają się wszyscy mieszkańcy połową budżetu miasta.

Magura
6 lat temu

Titanic tonie a załoga bawi się w najlepsze!Może skoro panowie w ten sposób trwonią dotację z budżetu-czyli pieniądze mieszkańców Tarnobrzega,to Panie Prezydencie może pora na zakręcenie kranika i zero dotacji dla prywatnej spółki.Niech kolesie bawią się za swoje(słyszę śmiech wokół)..Zgrupowanie w …Sandomierzu?!No szlag mnie trafia jak to słyszę!Usg dla pana Dziedzica?!Czy nabawił się jakiegoś urazu przy dostarczaniu sprzętu kupionego dla spółki od siebie-oczywiście była to transakcja non-profit z pewnością!Skoro tak,to niech prezydent mu daruje te 50zł,tak się biedak poświęca dla klubu..I przez takie działania,,profesjonalistów”wielu prawdziwych kibiców,wiernych Siareczce od małego,nie przychodzi na mecze,bo nie zamierza wspierać kolesi i nie aprobuje zawłaszczenia klubu i ich,,zarządzania”…

lolek
6 lat temu

najlepiej wyszedł na tym pan Darek.viceprezes stowarzyszenia,prezes spółki,prezes ZDG i w końcu pośrednik między kontrahentami a spółką,stowarzyszeniem etc….
już wiadomo po co frajerzy,przepraszam rodzice zostali naciągnięci na dodatkowe opłaty przez zarząd,który jak widać nie potrafi złożyć wniosku o dotację ani jej rzetelnie rozliczyć… otóż po to by pan Darek nadal świetnie się bawił za nie swoje pieniążki.

czas by powołana przez mastalerza spółka umarła śmiercią naturalną.
względnie niech ten tabun jej sympatyków regularnie uczęszczający na spotkania kopaczy weźmie sprawy w swoje ręce.

nie dla klubu mastalerza i dziedzica,nie dla naciągania mieszkańców i finansowanie z pieniędzy mieszkańców tej żenady.

żeby nie było niczego
6 lat temu
lolek
6 lat temu
kiełbik
6 lat temu
Reply to  lolek

lolek to Kiełb – teraz to wiemy! Tak się pracuje w urzędzie! I podobno dla miasta! Pilnuj Jolki.

lolek
6 lat temu
Reply to  kiełbik

schlebia mi porównanie do Prezydenta…zawsze mógłbyś mnie porównać do tej trzody chlewnej co już nie jest prezydentem 😀

gosc
6 lat temu

jak zmaścili dotacje to się nie daje następnej pomniejszonej o to co maja zwrócić tylko nie daje się wcale panie niby-prezydencie.

klub vs miasto
6 lat temu

Prezydent za boga robi a jak był mały i robił w pieluchy to największa kasa szła od siarkopolu i od meczy pierwszej ligi gdy siarka w niej grała to niech porówna tamte czasy do tych to powinno miasto jeszcze więcej dołożyć. Na wszystkim żyruje nasz kiełb. Tv już załatwił teraz na co kto następny. Wszystko idzie w górę a zarobki w miejscu stoją. Pracy nie ma co ludzie chcą pracować bo nie piszę o tych którzy nie chcą bo maja większe wymagania.

gosc
6 lat temu

Kasa jest potrzebna. W końcu za coś trza z kochanicą jeździć za granicę, nie?

Marines
6 lat temu

Większego hejtera niż Kiełb nie widziałem w Tarnobrzegu. Człowiek zionący nienawiścią.
Weź się chłopie do roboty, a nie tylko tworzysz fikcyjne stanowiska i zatrudniasz swoich.

Lanser
6 lat temu

póścić tych wszystkich doliniarzy szalikowych i łapówkarzy klubowych mieniących się działaczami w samych skarpetkach, a na murawuie zrobić jeden wielki plac manewrowy dla „L-ek”, żeby nie zagradzali skrzyżowań jak człowiek wraca z pracy. Wczoraj na krzyżówce k/Shella 9 naliczyłem.

Kursant
6 lat temu

Panie Lanser „zapomniał wół jak cielęciem był” pan gdy zaczynał nauke jazdy nie zagardzal pan nikomu drogi ? Już byl pan takim super kierowcą ze intruktor nie byl potrzebny ? Rozumiem ze jak ma sie X lat prawo jazdy to jest sie bogiem na drodze ale proszę zrozumieć tych co sie dopiero uczą.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
26
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content