Jak pracują tarnobrzescy radni? Oceniamy ich pracę w roku wyborczym (statystyki i sonda)

Rok 2018 to rok wyborów samorządowych, w konsekwencji których zakończy się czteroletnia kadencja radnych Tarnobrzega. Zapraszamy do zapoznania się ze statystycznym podsumowaniem pracy naszych radnych. Na końcu artykułu znajduje się zaś sonda, w której mogą Państwo odpowiedzieć na pytanie „Kto Twoim zdaniem jest najlepszym radnym Rady Miasta Tarnobrzeg kadencji 2014-2018?”.

Podsumowując pracę radnych sprawdziliśmy m.in. ich obecność na sesjach oraz na posiedzeniach komisji, jak często i jak długo wypowiadają się w trakcie obrad a także kto i ile złożył wniosków, zapytań i interpelacji. Są to tylko „suche statystyki”, i to czy wpłyną one na ocenę pracy poszczególnych radnych zależą tylko od Państwa. Bo to mieszkańcy Tarnobrzega zdecydują, komu powierzą mandat radnego na kolejną, tym razem pięcioletnią kadencję. Na naszym portalu od dłuższego czasu przeprowadzamy bezpośrednią transmisję video sesji RM, zaś zarchiwizowane obrady w całości, są dostępne w zakładce „Tarnobrzeg – wiadomości”.

Dane przez nas przedstawione obejmują rok 2016 i 2017 a uzyskaliśmy je od pracowników Biura Rady Miasta w Tarnobrzegu, którym dziękujemy za ich udostępnienie.

BARDZIEJ I MNIEJ DOŚWIADCZENI

W Radzie Miasta Tarnobrzega jest 21 radnych. Jeśli chodzi o doświadczenie w byciu radnym, to rekordzistą w tym gronie jest Jan Dziubiński, który w radzie zasiada już szósty raz. Równie imponujący wynik notuje Norbert Mastalerz, który radnym jest już po raz piąty. Cztery razy wyborców przekonali do siebie zaś radni Waldemar Stępak, Marian Kołodziej i Stanisław Uziel.

Dla Dariusza Kołka to już trzecia kadencja w radzie, zaś radni Leszek Ogorzałek, Barbara Kłeczek, Sławomir Partyka i Waldemar Szwedo funkcję tę sprawują po raz drugi. Debiutancką kadencję kończą zaś radni Anna Pekar, Bożena Kapuściak, Dariusz Bożek, Halina Mudrecka, Kamil Kalinka, Łukasz Nowak, Marian Zioło, Mariusz Myszkowski, Robert Popek, Wiktor Stasiak i Witold Zych.

„WYPŁATA RADNEGO”

Za swoją pracę na rzecz miasta radny otrzymują co miesiąc dietę (kwoty netto). Najwięcej otrzymuje przewodniczący RM – 1.878,89 zł, dieta wiceprzewodniczącego wynosi 1.610,48 zł, przewodniczący Komisji Stałych otrzymują miesięcznie 1.342,07 zł, zaś pozostali radni – 939,45 zł netto.

LISTA OBECNOŚCI

Obecność na sesjach i komisjach jest podstawowym obowiązkiem radnego a frekwencja ma wpływ na wysokość comiesięcznej diety. Za nieobecności na sesji dieta ulega zmniejszeniu o 50%, zaś za każdą nieobecność na posiedzeniu komisji, której radny jest członkiem – 20%. Dieta nie jest obcinana wtedy, gdy nieobecność wynika ze zwolnienia lekarskiego lub pełnienia w tym czasie innych obowiązków radnego.

W kolejnych dwóch akapitach pokazujemy obecność radnych na obradach sesji i komisji. Oczywiście są to „suche” dane, nie uwzględniające powodów absencji radnych, nie uwzględniają również opuszczenia przez radnych obrad przed ich zakończeniem.

OBECNOŚĆ NA SESJACH

2016

W 2016 r odbyło się 11 zwyczajnych sesji Rady Miasta. Najwięcej nieobecności na sesjach w roku 2016 ma radny Mariusz Myszkowski, który opuścił trzy sesje. Dwukrotnie nie było radnej Bożeny Kapuściak oraz radnego Norberta Mastalerza, zaś po jednej nieobecności mają radna Halina Mudrecka oraz radni Dariusz Bożek, Łukasz Nowak, Marian Zioło, Wiktor Stasiak i Dariusz Kołek. W komplecie radni pojawili się tylko podczas sesji grudniowej.

2017

W 2017 odbyło się 11 zwyczajnych sesji Rady Miasta. Znacznie lepiej prezentuje się frekwencja radnych na sesjach w 2017 roku, bowiem 100% frekwencję odnotowaliśmy sześć razy (styczeń, luty, marzec, czerwiec, wrzesień, październik i listopad). Po jednej nieobecności mają w 2017 roku radne Barbara Kłeczek i Bożena Kapuściak oraz radni Sławomir Partyka, Jan Dziubiński i Stanisław Uziel.

OBECNOŚĆ NA KOMISJACH


2016

W 2016 r. odbyło się 65 komisji, w tym 12 komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska, 12 komisji Techniczno-Inwestycyjnej, 11 komisji Rewizyjnej,16 komisji Finansowo- Budżetowej, 14 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną to na wszystkich posiedzeniach w 2016 r obecni byli radni Stasiak i Myszkowski, dwa razy nie było radnego Kołka zaś pojedyncze obrady opuścili radna Kleczek i radny Popek.

100% obecność na Komisji Finansowo – Budżetowej w 2016 roku mieli radni Mastalerz i Szwedo, dwukrotnie nie było radnego Nowaka, zaś jeden raz obrady opuścili radni Zioło i Stasiak.

Obrad Komisji Techniczno – Inwestycyjnych w 2016 roku nie opuścili radni Popek, Ogorzałek i Kołodziej,, dwukrotnie nie było za to pozostałych członków komisji czyli radnych Zycha, Nowaka i Myszkowskiego.

W przypadku Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska 100% obecnością pochwalić się mogą radne Mudrecka i Pekar. Dwukrotnie w 2016 r obrady opuścił radny Partyka, zaś jeden raz nieobecna była radna Kłeczek i radny Uziel.

Z siedmiorga członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, trójka radnych nie opuściła żadnego z posiedzeń w 2016. To radna Pekar oraz radni Mastalerz i Stępak. Dwukrotnie zabrakło radnego Bożka, zaś jeden raz obrady opuścili radni Zych, Zioło i radna Mudrecka.

Reasumując, będąc w dwóch komisjach żadnych z posiedzeń w 2016 roku nie opuścili radna Anna Pekar oraz radni Norbert Mastalerz oraz Waldemar Szwedo. 100% frekwencją jako członkowie jednej komisji wykazali się zaś radni Leszek Ogorzałek, Marian Kołodziej i Waldemar Stępak.

2017

W 2017 r odbyło się 70 komisji, w tym 15 Komisji Finansowo- Budżetowej, 13 Komisji Oświaty Kultury i Sportu, 16 Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, 15 Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska, 11 Komisji Rewizyjnej.

W ubiegłym roku, podobnie jak w poprzednim posiedzeń Komisji Rewizyjnej nie opuścili radni Myszkowski i Stasiak, do liderów dołączyła w 2017 r również radna Kłeczek. Drugi rok pod rząd dwukrotnie na posiedzeniach nie stawił się się radny Kołek, zaś radnego Popka nie było jeden raz.

W 2017, podobnie jak w 2016, 100% obecność na Komisji Finansowo – Budżetowej mieli radni Mastalerz i Szwedo. Na wszystkich posiedzeniach byli również radni Nowak i Zioło. Jedną nieobecność ma zaś radny Stasiak.

Pięciu radnych (Popek, Nowak, Szwedo, Ogorzałek i Kołodziej) uczestniczyło we wszystkich posiedzeniach Komisji Techniczno – Inwestycyjnej w 2017 r. Dwukrotnie zabrakło radnego Myszkowskiego, jeden zaś raz nie pokazał się radny Zych.

Żadnych z obrad Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska w 2017 roku nie opuściły radne Mudrecka i Pekar, zaś jeden raz na obradach zabrakło radnych Uziela i Partyki oraz radnej Kłeczek.

Z siedmiorga członków Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, czwórka radnych nie opuściła żadnego z posiedzeń w 2017. To radna Pekar oraz radni Mastalerz, Zioło i Stępak. Dwukrotnie zabrakło radnego Bożka, zaś jeden raz obrady opuścili radny Zych i radna Mudrecka.

Reasumując, będąc w dwóch komisjach żadnych posiedzeń w 2017 roku nie opuściła radna Anna Pekar oraz radni Norbert Mastalerz, Łukasz Nowak, Marian Zioło oraz Waldemar Szwedo. 100% frekwencją jako członkowie jednej komisji wykazali się zaś radni Leszek Ogorzałek, Marian Kołodziej i Waldemar Stępak.

KTÓRY RADNY JEST „GADUŁĄ”?

Miejscy radni pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu samorządów. Od uchwalania budżetu, statutu czy planów zagospodarowania przestrzennego, przez zaciąganie kredytów, pożyczek, decydowaniu o tworzeniu i przystępowaniu do spółek miejskich, wysokości opłat w przedszkolach publicznych, zarządzaniu szkołami na swoim obszarze, po ustalanie czynszów w mieszkaniach komunalnych czy wysokości stawek podatku od nieruchomości.

To tylko część z obszarów na których działa rada , zaś pracę jej członków możemy śledzić m.in. podczas sesji Rady Miasta. Wtedy też radni mogą publicznie opiniować uchwały, zgłaszać poprawki itp. Niestety, wizyta na mównicy bywa również wykorzystywana do słownych potyczek z politycznymi przeciwnikami.

W tym akapicie przedstawimy zestawienie liczby i czasu wypowiedzi radnych podczas sesji, które odbyły się w 2016 i 2017 roku. Merytoryczna ocena wystąpień należy już do Państwa.

2016

Każdy, kto śledzi obrady Rady Miasta Tarnobrzega nie ma chyba wątpliwości, który radny jest na czele tego rankingu. To oczywiście Norbert Mastalerz, który miał w 2016 roku 63 wystąpienia a na mównicy łącznie spędził 6 godzin, 43 minuty i 49 sekund. Niewiele mniej, bo 59 razy głos zabierał radny Kamil Kalinka, jednak mówił znacznie krócej bo 2 godziny, 47 minut i 24 sekundy. W pierwszej trójce znalazł się jeszcze radny Witold Zych, który miał 56 wystąpień o łącznym czasie 5 godzin, trzy minuty i 39 sekundy.

Na drugim biegunie pod względem wystąpień podczas sesji znaleźli się radni Wiktor Stasiak, Mariusz Myszkowski i Barbara Kłeczek. Pani radna głos zabierała dwukrotnie, wypowiadając się łącznie przez 45 sekundy. Również dwa razy na mównicy pojawił się radny Myszkowski, mówił jednak nieco dłużej, bo minutę i 46 sekund. Zaledwie raz opinii radnego Stasiaka mieli okazję wysłuchać pozostali członkowie rady. Czas jaki zajęło radnemu wystąpienie to 2 minuty.

ZESTAWIENIE  LICZBY I CZASU WYPOWIEDZI RADNYCH PODCZAS SESJI W 2016 R

2017

Również ubiegły rok w tej kategorii należał do radnego Norberta Mastalerza, jednak w stosunku do roku 2016 były prezydent był znacznie aktywniejszy. Swoje opinie radny Mastalerz wygłaszał 106 razy a zajęło mu to bagatela 15 godzin, 34 minuty i 29 sekundy. Kroku radnemu Mastalerzowi dzielnie dotrzymał radny Kamil Kalinka, który na mównicy pojawił się 104 razy, łącznie przez 7 godzin, 13 minut i 10 sekund. „Nasze podium” tak jak i w roku 2016 zamyka radny Witold Zych,
który zabierał głos 66 razy, łącznie przez 7 godzin, 16 minut i 58 sekund.

Z kolei w zestawieniu radnych, którzy najrzadziej zabrali głos podczas sesji w 2017 znalazła się radna Barbara Kłeczek oraz radni Wiktor Stasiak i Mariusz Myszkowski. Radny Stasiak zabierał głos trzy razy, łącznie przez 8 minut i pięć sekund, również trzy razy na mównicy był radny Myszkowski, który łącznie mówił przez 7 minut i 39 sekund. Do grona tego w ubiegłym roku dołączył radny Waldemer Szwedo który mówił raz, przez 40 sekund.

ZESTAWIENIE LICZBY I CZASU WYPOWIEDZI RADNYCH PODCZAS SESJI W 2017 R

WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Instrumentem za pomocą którego radni mogą domagać się od prezydenta podjęcia określonych działań są interpelacje. Środek ten służyć może np. do zaproponowania w imieniu mieszkańców remontu ulicy, drogi czy wsparcia jakiej inicjatywy. W trakcie obrad radni mogą również składać wnioski i zapytania.

W 2016 roku radni złożyli 142 interpelacje, zaś w 2017 – 154.

W tym akapicie nie oceniamy zasadności interpelacji, zapytań i wniosków, przytaczamy jedynie statystyki dotyczące wykorzystywania tych instrumentów przez poszczególnych radnych.

2016

W pierwszej trójce pod względem ilości złożonych interpelacji, składania wniosków i zapytań w 2016 r jest radna Anna Pekar oraz radni Waldemar Szwedo i Waldemar Stępak.  Z kolei żadnych wniosków, zapytań i interpelacji nie złożyło w 2016 roku siedmioro radnych – Dziubiński, Mastalerz, Stasiak, Uziel, Kalinka, Kołek i Mudrecka.

2017

36 interpelacji, wniosków i zapytań w 2017 r złożył radny Witold Zych, 32 radny Waldemar Stępak  22 zaś radna Anna Pekar. Z tych instrumentów w ubiegłym roku nie korzystali zaś radna Mudrecka, oraz radni Kalinka, Mastalerz, Popek i Uziel.

Reasumując w ciągu ostatnich dwóch lat kadencji, najwięcej wniosków, interpelacji i zapytań złożyła trójka radnych – Pekar (51), Zych (51) i Stępak (48). Na drugim biegunie z wynikiem „zero” jest zaś radna Mudrecka oraz radni Dziubiński, Kalinka, Mastalerz i Uziel.

Ilość złożonych wniosków, interpelacji i zapytań w 2016 i 2017 r

Kto Twoim zdaniem jest najlepszym radnym Rady Miasta Tarnobrzeg kadencji 2014-2018

 • Dariusz Bożek (4%, 49 Votes)
 • Jan Dziubiński (1%, 10 Votes)
 • Kamil Kalinka (31%, 373 Votes)
 • Bożena Kapuściak (22%, 271 Votes)
 • Barbara Kłeczek (5%, 64 Votes)
 • Dariusz Kołek (0%, 6 Votes)
 • Marian Kołodziej (0%, 2 Votes)
 • Norbert Mastalerz (5%, 55 Votes)
 • Halina Mudrecka (1%, 8 Votes)
 • Mariusz Myszkowski (4%, 48 Votes)
 • Łukasz Nowak (3%, 35 Votes)
 • Leszek Ogorzałek (6%, 68 Votes)
 • Sławomir Partyka (0%, 4 Votes)
 • Anna Pekar (9%, 107 Votes)
 • Robert Popek (1%, 13 Votes)
 • Wiktor Stasiak (1%, 9 Votes)
 • Waldemar Stępak (3%, 35 Votes)
 • Waldemar Szwedo (0%, 5 Votes)
 • Stanisław Uziel (0%, 3 Votes)
 • Marian Zioło (0%, 5 Votes)
 • Witold Zych (4%, 43 Votes)

Łącznie głosujących: 1 213

Loading ... Loading ...
Subskrybuj
Powiadom o
35 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
widz
4 lat temu

Oglądam retransmisje sesji od kilku lat, kilku radnych to totalne nieporozumienia, zero pomysłów, zero merytorycznych wypowiedzi, siedzą i nie wiedzą co tam robią a diety biorą. Bardzo dobra robota nadwisłą24

djasiek573
4 lat temu

A to my mamy jakichś radnych????

Filip
4 lat temu

Jakieś niedokładne te informacje. 15 sesji, z czego na 7 byli wszyscy. Czyli na 8 nie było co najmniej jednego radnego. Napisaliście jednak tylko o 5, że nie było ich po razie. Coś nie tak z matematyką czy pomijacie któregoś radnego, którego nie było więcej razy?

Stach
4 lat temu

Rzetelność tego portalu pokazuje nawet to, że radny też człowiek i może zachorować…o matematyce nie wspomnę. A przecież znamy radnych i wiemy że niektórzy bywali w szpitalu bo operacja, bo w domu choroba – ludzkie normalne życie. Pan Morawski tego nie rozumie. Drogi Filipie nie spodziewaj się tu arytmetyki 🙂 jakoś pachnie mi tu dziwna sprawa…może WORDEM 🙂

obiektywny
4 lat temu
Reply to  Stach

„Stachu” pisząc bzdury za wszelką cenę próbuje podważyć wiarygodność tego portalu. Szkoda, że w mizerny sposób, jego szare komórki nie potrafią czytać ze zrozumieniem i nie rozumie tego co napisali:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
„W kolejnych dwóch akapitach pokazujemy obecność radnych na obradach sesji i komisji. Oczywiście są to „suche” dane, nie uwzględniające powodów absencji radnych, nie uwzględniają również opuszczenia przez radnych obrad przed ich zakończeniem.”
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ciesz się Stachu, że nie musisz podpisywać się prawdziwym imieniem i nazwiskiem… 😀 😀 😀

Stach
4 lat temu
Reply to  obiektywny

Kiedy chwalę to chwalę, kiedy ganię to ganię. Skądinąd wiem, dlaczego pewne rzeczy wyglądają właśnie w ten sposób. Nie podważam też portalu, tylko to, że jak się pisze, to się sprawdza każde inne – mnie tak przynajmniej uczono, mało tego, na warsztatach takich powiedzmy obok studiów pasjonackich, dziennikarze z Gazety Wyborczej i TVN – tylko, że oni właśnie za swoją uczciwość nie pracują już tam lub schowano ich na inne stanowiska, aby nie uczyli po prostu prawdy…

ptyś
4 lat temu

zgraja bezradnych.
im więcej się wypowiadają tym więcej bicia piany.

Bobek
4 lat temu

Radnego praca nie polega na biciu piany przy mównicy. Radny ma pomagać mieszkańcom a tym biciem piany tylko przeszkadzają sobie i mieszkańcom. Czasami to wygląda jak kumple przed barem który więcej siary wypił

Tomasz
4 lat temu

Od dłuższego czasu obserwuję pracę rady miasta Tarnobrzega.
I mam nieodparte wrażenie, że tak naprawdę to ciągła walka starego z nowym.
Wieloletni radni są ciągłymi hamulcowymi tych nowych którzy mają ochotę coś zmienić.
Jeśli tylko wyborcom chciało się zaryzykować i zagłosować na kogoś nowego..
Oczywiście nie odmiawiam „starszyźnie” ale ich miejsce jest bardziej w jakimś „senacie” rady miasta.

Wszystko jednak nade wszystko trzyma w garści prezydent, który rozdaje karty i próbuje sobie podporządkować niektórych radnych.

Alek
4 lat temu

Jedna z najsłabszy rad miasta od lat. Najsłabszy prezydent co widać na każdym kroku. W mieście wszystko umiera. Jedynie wysrać będzie się można w szalecie miejskim inwestycji na miarę rządzących. Mały skromny kibelek nie wystarczył, my musimy postawić sracz z „marmuru” w cenie 2 wykończonych willi. A rada miasta to klepnęła, dramat, ten smród będzie się ciągnął za wami radnymi

tbg
4 lat temu
Reply to  Alek

Zgadzam sie, niestety. Do rady dostali się może i mili, sympatyczni ludzie, jak dr Mudrecka, ale bez atutów i doświadczenia politycznego, co przedkłada sie potem na cichy udział w posiedzeniach czy brak pomysłów. Tak samo pan Myszkowski czy pani Kleczek, a nawet pięknie usmiechający się radny Bożek. Pan Kiełb być może też był sprawnym urzednikiem, ale na prezydenta sie nie nadaje. I tak zamiast obiecanych inwestorów, miejsc pracy, imprez czy inwestycji mamy toaletę i nic wiecej. W oświacie i jednostkach podległych dalej kolesiostwo co widać po tym, jak wybrano naczelnika, jak ludzie wygrywaja konkursy, po powrocie pani Basi Zych. Moim zdaniem honor obroniła pani radna Pekar, pan Zych i pani Kapuściak. Reszta nawet 3 z wosu na egzaminie gimnazjalnym by nie zdała

mieszkaniec
4 lat temu
Reply to  tbg

Pani radna Pekar…. takiego poziomu braku kultury jaki ona prezentuje na sesjach – vide sformułowanie „full serwis z podcieraniem” – to o nowych toaletach w Tbg, nam nie trzeba, wystarczy sam Kalinka i Kiełb. Innymi słowy to prosta nauczycielka z wielkimi ambicjami jak każda żądna władzy i poklasku, bez charakteru zawsze do dyspozycji partii.

Stach
4 lat temu
Reply to  tbg

Pan Zych i Pani Pekar – płaczę ze śmiechu 🙂 to najwięksi ekonomiczni ignoranci i indolenci w tej radzie. Ja się naprawdę dziwię, że Kiełba macie za słabego. Dziwię się też temu, czemu się nie pisze o kasie, jaką udało się przynieść (oczywiście na tym portalu i i wielu innych miejscach ani słowa)? To cytując Tomasza Lisa „skąd Ci k.urwa biedni ludzie mają to wiedzieć” ?

mateusz
4 lat temu
Reply to  Stach

Nie wiem dlaczego nazywasz biernymi akurat tych radnych( Zych Pekar) którzy starają się zabrać głos, piszą wnioski, a nie tych którzy siedzą cicho i nic nie robią 🙂 radna pekar chyba strasznie się stresuje, ale mimo to odnoszę wrażenie że prezentuje ona konkrety i ma chęć coś zdziałać a nie siedzieć tam dla samego siedzenia.

PtyŚ
4 lat temu

W Tarnobrzegu jest tylko jeden kandydat na prezydenta obyty w polityce najwyższego formatu, były poseł Mirosław Pluta, zna wielu wpływowych polityków i z pewnością mógł by zrobić wiele dobrego dla miasta i mieszkańców

Stach
4 lat temu
Reply to  PtyŚ

Uchowaj Boże – ma swój region? Swój Baranów? Niech tam siedzi. Wiem, bo znam człowieka. PR – mistrz, ale nic więcej.

Wielka klapa
4 lat temu
Reply to  Stach

Baranów to dla niego za wysokie progi. Wola Baranowska jeśli już. On zna wielu wpływowych ludzi, oni też go znają – i już nawet PO mieli go dość. Taki to „doktorek kombinatorek”

takbyćniemoże
4 lat temu
Reply to  PtyŚ

A kysz. Nie chcę prezydenta, który parkuje sobie jak chce na chodniku przed Starostwem. Poza tym nie ma do zaoferowania nic miastu i jego mieszkańcom. Jako poseł z mównicy też niewiele zdziałał dla naszego miasta a poza mównicą to kojarzę tylko rozdawnictwo karpia.

Elo
4 lat temu

Radna Bożena Kapuściak na Prezydenta!

Mieszkaniec
4 lat temu
Reply to  Elo

Starsza kobieta w wieku emerytalnym. Patrząc na zachowania pani radnej oraz jej wypowiedzi na sesjach Rady Miasta to ja osobiście śmiem twierdzić, że ta pani zaniża poziom całej Rady Miasta. A jak już ktoś zauważył w obecnej kadencji ten poziom i tak jest dosyć niski.

Melek
4 lat temu
Reply to  Elo

Tego by jeszcze brakowało! I tak jest niezły cyrk, większego nam nie trzeba…

Tarnobrzeżanin
4 lat temu

Tylko dr Witold Zych jest jedynym na chwilę obecną sensownym kandydatem. Trzeba to wreszcie zrozumieć. Ja przynajmniej nie widzę obecnie osób, które mogłyby Tarnobrzeg wyciągnąć z tego bagna, w którym jesteśmy co najmniej od 1998 roku, kiedy straciliśmy status miasta wojewódzkiego. Obecnie nawet miasta powiatowe czy gminne, które są mniejsze od Tarnobrzega lepiej gospodarują środkami. Zych ma pomysły na to co nas najbardziej boli, czyli: – Jezioro Tarnobrzeskie i rekreację – Budowę Centrum Komunikacyjnego Miasta (Dworzec PKP + nowy dworzec autobusowy należący do miasta, z parkingiem, pętlą autobusową oraz sklepami, lokalami gastronomicznymi – Rozwój strefy ekonomicznej (uzbrojenie terenów by zachęcić inwestorów + przyłączenie Chmielowa i rozwój tamtych terenów) – most na Wiśle na wysokości Skalnej Góry – współprace z innymi gminami, przede wszystkim Sandomierzem i Baranowem w zakresie turystyki i promocji, oraz ze Stalową Wolą i Mielcem w zakresie przemysłu i rozwoju gospodarczego – budowa prawdziwej obwodnicy, od Jadachów, obejmująca Stale, a kończąca się za Sandomierzem, będąca częścią drogi ekspresowej S9 Z Rzeszowa do Radomia (i Warszawy) – a więc wspólna duża obwodnica Tarnobrzega i Sandomierza – lobbowanie za zintensyfikowaniem działań w celu budowy naszego odcinka drogi S74 i połączenia jej z drogą S19 (byłby też kolejny most w Tarnobrzegu)… Czytaj więcej »

Mieszkaniec
4 lat temu

Drogi „Tarnobrzeżaninie” czytając Twój wpis nie trudno domyśleć się kim z imienia i nazwiska jesteś, ale niech zostanie tak jak Siebie określiłeś „Tarnobrzeżanin”. Odnosząc się do tego co napisałeś to faktycznie albo jesteś oderwany od przyziemnej tarnobrzeskiej rzeczywistości albo mieszkasz w innym Tarnobrzegu, podobnie jak i kandydat na prezydenta, którego tu tak zachwalasz. Owszem masz ku temu prawo bo funkcjonujemy w systemie demokratycznym, ale zachwalanie utopijnych, nierealistycznych wizji rozwojowych jest po prostu nieuczciwe. I tak może po kolei: 1. Most na Wiśle – po raz pierwszy w proponowanym miejscu – czyli na wysokości Skalnej Góry most pojawił się w dokumentach planistycznych miasta w latach 70-tych ubiegłego wieku zaś realna oszacowana na 2010 r. wartość jego budowy to 200 mln. złotych. Tegoroczny budżet miasta Tarnobrzega to tylko 258 mln zł. , wydatki 257 mln zł. zaś zadłużenie 117 mln zł. Proszę abyś konkretnie podał źródła sfinansowania budowy mostu w oparciu o aktualnie dostępne środki pomocowe z podaniem nazw konkretnych programów pomocowych. 2. Zlokalizowanie dworca PKS w sąsiedztwie dworca PKP – to tylko przypomnę, że o tej kwestii wielokrotnie mówił były radny Tadeusz Józef Zych w kadencji 2006 – 2010 i nie jest to autorski pomysł radnego dr. W. Zycha. O potrzebie… Czytaj więcej »

Tarnobrzeżanin
4 lat temu

Drogi Mieszkańcu, Życie polega na tym, by marzyć i mierzyć w jak najwyższe cele, a nie tylko ograniczać się do najniższego szczebla Piramidy Maslowa. Nie będę tu przytaczał dyskusji o rurkowcach, gdyż mam nadzieję, że Ty również się w pewnym sensie nawrócisz. Jeśli o mnie chodzi to nawet nie śmiałbym się porównywać do Pana Witolda, nawet nigdy nie rozmawiałem z nim twarzą w twarz. Ale widocznie każdy musi tego Radnego krytykować, bo inaczej jest niewiarygodny. Przechodząc ad rem, postaram się wyjaśnić wszystkie punkty, o których wspomniałeś. 1. Nikt nie napisał, że to pomysł Pana Zycha, on by go chciał przeforsować, bo w takim tempie to mostu w Tarnobrzegu nie będzie i za 100 lat. Źródła finansowania? No właśnie w tym rzecz, że nie gmina, a trzeba korzystać z programów unijnych czy krajowych, z tego co wiem ma ruszyć rządowy program, który będzie miał na celu wybudowanie kilkunastu nowych mostów na Wiśle. Trzeba by zadbać, by Tarnobrzeg był na Wiśle. Reszta sama pójdzie. Problem w tym, że nas na różnych listach nie ma, a inne miasta korzystają. 2. Analogicznie, gdzie napisałem, że to dr Witold Zych wymyślił ten projekt? Nieważne kto wymyśla, ważne czy jest to przydatne dla miasta. I chodzi… Czytaj więcej »

Mieszkaniec
4 lat temu

Słusznie piszesz Tarnobrzeżaninie i tu się z Tobą zgodzę „by marzyć i mierzyć w jak najwyższe cele” tylko jest jedna różnica – marzenia nic nie kosztują ale już ich realizacja kosztuje. Chcąc realizować przedstawione przez Ciebie zamierzenia inwestycyjne Pana Radnego oprócz dostępnych programów rządowych i unijnych trzeba dysponować wkładem własnym, z którym Tarnobrzeg ma na chwilę obecną bardzo duże problemy. Przykład obwodnicy – łącznie potrzeba na realizację zadania 61 mln zł z czego wkład własny to bagatelka tylko 18 mln zł.Początkowo zakładano, że zadanie zostanie zrealizowane w kwocie 50 mln zł przy dofinansowaniu 42,5 mln zł. i pozostałej kwocie jako wkładzie własnym (7,5 mln) a po rozstrzygniętym przetargu okazało się że trzeba jeszcze dołożyć 11 mln zł. Pomimo podjętych rozmów marszałek województwa nie zamierza dołożyć złotówki więcej bo wszystkim kasy na inwestycje brakuje. Kwestia zagospodarowania jeziora to kolejny dobitny przykład, że nawet jakbyśmy chcieli pozyskać jakiejkolwiek środki na budowe infrastruktury drogowej i turystycznej przy jeziorze to na chwilę obecną nie ma nawet dostępnego programu ani rządowego ani unijnego i stąd w styczniu radni debatowali nad sprzedażą ponad 47% Tarnobrzeskich Wodociągów a pozyskane za pośrednictwem PFR-u srodki przeznaczyć na ten cel. Piszesz o programie rządowym budowy kilku mostów na Wiśle to… Czytaj więcej »

mieszkaniec18
4 lat temu
Reply to  Mieszkaniec

Słuchaj mądralo ty to na pewno na prezydenta się nie nadajesz bo masz strasznie zawężony horyzont myślenia który streścić można w jednym zdaniu „nic się da zrobić bo biednemu Tarnobrzegowi wszyscy kładą kłody pod nogi”. Otóż trzeba szukać u siebie co się robiło źle a nie zazdrościć innym. Posłów oczywiście trzeba rozliczać i mam nadzieję że mieszkańcy to zrobią w odniesieniu do posłów PIs-u ale prezydentów też. Mówisz o braku środków finansowych to powiedz mi ile razy Kiełb o nie zabiegał osobiście, jego administracja nie potrafiła nawet uzyskać dofinansowania na remont ulicy Mickiewicza -to też nazwiesz zmową i brakiem funduszy. Albo kiedy na własne życzenie pożegnał się z PIS-em bo od potencjalnych pieniędzy dla miasta od marszałka wolał uprawiać gierki polityczne. Zaniedbań jest o wiele więcej i to od lat. Poza tym nie atakuj kogoś kto ma program stale powtarzającym się argumentem że na nic nie ma pieniędzy bo coś mi to dziwnie przypomina, jak uchwalali budżet w podobnym tonie wypowiadała się świta prezydenta. Dobry polityk, mąż stanu ma wizje i plany oraz szuka wyjścia z sytuacji przedstawia rozwiązania a nie zasłania się brakiem pieniędzy. Ja podobnie jak Tarnobrzeżanin też uważam że Zych to dobry kandydat bo stawia sobie cele… Czytaj więcej »

Stach
4 lat temu

Panie Radny. Pan nie masz pojęcia jak życie wygląda – że tego wszystkiego nie da się załatwić w ciągu roku czy dwóch bo mamy chore przepisy, które min pana partia tworzy i wdraża. W zakładzie pracy w którym pan pracuje…nie powiem jaka opinie o panu mają…ja bym takiej nie chciał mieć. Zajmij się pan praca i zyciem a nie pieprzeniem na forum.

Obserwator
4 lat temu

Do mieszkańca18 Myślę, że każda dyskusja wnosi coś sensownego, pouczającego i dającego dużo do myślenia. W mojej ocenie największym problemem w naszym narodzie jest „zdroworozsądkowe myślenie”, stąd moim zdaniem dokonujemy beznadziejnych wyborów stawiając szczególnie na tych, którzy w kampanii wyborczej karmią nas „wizjami krainy mlekiem i miodem płynącej” lub złotych gruszek na wierzbach a po wyborach jest jak zwykle, czyli beznadziejnie. Słusznie zauważa w swoim wpisie „Mieszkaniec” że marzenia nic nie kosztują ale ich realizacja niestety ale kosztuje. Nie jest sztuką mieć pomysły na rozwój miasta, ale sztuką jest udowodnić jak je i szczególnie za co zrealizować. Co więc złego widzisz we wpisie mieszkańca nazywając go mądralą – że nawiązując do obecnej nieciekawej sytuacji finansowej miasta domaga się wskazania jak dany pomysł a szczególnie z jakich źródeł finansowych zrealizować? Może zacznijmy w ten sposób traktować kandydatów do rady miasta i urząd prezydenta – nie mów co zrobisz tylko wskaż jak to zrobisz? A tak jesteśmy uwodzeni utopią dostrzegając wybawców w osobach co często miewa się im zderzać z przerostem formy nad treścią. Myślę, że każdy potrafi wypełniać mandat na radnego zgłaszając swoje pomysły na zasadzie „weźmy się i zróbcie” co więcej dajcie jeszcze na to pieniądze. Boże jakże to jest… Czytaj więcej »

owen
4 lat temu

Czy Pan Pluta może w ogóle ubiegać się o urząd prezydenta Tarnobrzega, nie będąc mieszkańcem tego miasta? Przecież on mieszka gdzieś w gminie Baranów Sandomierski. Tak o procedury pytam bo wydawało mi się, że trzeba chyba być mieszkańcem? Jak to jest?

Prawnik
4 lat temu
Reply to  owen

Może, kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie musi zamieszkiwać na terenie gminy, w której kandyduje. Ten przepis dotyczy radnych, więc jeśli już, to nie może kandydować na radnego.

wilk
4 lat temu

Nie rozumiem dlaczego jak mantrę wszyscy powtarzają, że nic się nie dzieje? Czy wszyscy w Tarnobrzegu zawsze tylko będą wyć i labidzić?? Czy są ślepi??? Są w końcu inwestorzy, Schollglas buduje hale na kilkaset miejsc pracy, PHOENIKS przyjmuje już ludzi do pracy_ ma to docelowo byś 360 osób, park przemysłowo – technoloiczny zapełniony, obwodnica będzie, dwie galerie się szykują, dworzec wybudowany już rudera nie straszy, przedszkola i szkoły wyremontowane, doposażone projektami unijnymi, bezrobocie spadło. KURNA ! o co wam chodzi?? Ulice mają być ze złota a w fonntannach ma płynąć gorąca czekolada ?? Chyba was pogięło wszystkich. Już zapomnieliście jak chorym miastem byliśmy za mastalerza, myślę że przydałby się wam kolejny oszołom i bufon. KalineK bedzie w sam raz albo ta bawolooka trzepiąca rzęsami jego ulubienica. Przetkajcie uszy i przysłuchajcie się merytorycznie, co oni mówią. Ocknijcie się tarnobrzeżanie. Bo drugi raz napytacie sobie biedy.

Hehe
4 lat temu

Widać, że pani radna Bożena Kapuściak ma dużą i kochającą rodzinę.

A.S.
4 lat temu

@wilk 1. Schollglas buduje hale na kilkaset miejsc pracy. Styczeń 2016 roku – Potentat w branży szklanej niemiecka firma Schollglas wybuduje w Tarnobrzeskiej SSE nowy zakład. Firma przejęła pond 5 hektarów terenu/ Jaka w tym zasługa obecnego prezydenta? 2. PHOENIKS przyjmuje już ludzi do pracy Styczeń 2018 – Jak informuje Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w wyniku przeprowadzonych rokowań, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie tarnobrzeskiej podstrefy TSSE Euro-Park Wisłosan, otrzymała firma Phoenix Contact Wielkopolska Sp z o.o.. Powtórzę pytanie – Jaka w tym zasługa obecnego prezydenta? 3. park przemysłowo – technoloiczny zapełniony Na podstawie konferencji z września ubiegłego roku mogę stwierdzić, że znaczną część „inwestycji” w Parku są tzw. „działalności gospodarcze” związane z pieniędzmi z Powiatowego Urzędu Pracy. 4. obwodnica będzie Jest już decyzja skąd będzie 11 milionów? Kolejne miliony „na krechę”? 5. dworzec wybudowany już rudera nie straszy W zadzie wybudowano centrum handlowe, dworzec stanowi może z 10 procent powierzchni obiektu. 6. przedszkola i szkoły wyremontowane. To chyba standard? 7. bezrobocie spadło A rządzący dalej nie wiedzą dlaczego i wysyłają wezwania do spełnienia „obowiązku szkolnego” dzieciom, które od lat nie mieszkają w Tarnobrzegu. Dzieci wyjechały z rodzicami to i bezrobocie spadło. A ilość miejsc pracy raczej spada, bo… Czytaj więcej »

A.S.
4 lat temu

A jeszcze do „dworca”.
Codziennie młodzież dojeżdżająca do tarnobrzeskich szkół stoi na deszczu i chłodzie, bo coś jest niedograne.
Kiedy ktoś w końcu się tym zajmie bo to co jest teraz to jest parodia a nie „dworzec”.

Teraz do pary do pseudodworca dojdzie pseudoobwodnica, czyli „droga obwodowa”.

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
35
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content