„Uwagi biegłego dotyczą jedynie niewielkiej części dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu, dotyczącej (wstępnie szacując) ok 180 tys. zł” – szczegóły dotyczące decyzji SKO w sprawie zwrotu dotacji przez Koszykarski Klub Siarki Tarnobrzeg

Z tarnobrzeskiego magistratu otrzymaliśmy obszerne wyjaśnienia związane z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji prezydenta Tarnobrzega w sprawie zwrotu przez Koszykarski Klub Siarki Tarnobrzeg miejskiej dotacji, w kwocie niespełna 1,5 mln zł.

Uwagi biegłego, które zaważyły na rozstrzygnięciu SKO dotyczą jedynie niewielkiej, w porównaniu z całością, części dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu, dotyczącej (wstępnie szacując) ok 180 tys. zł – a więc ok 12 – 13 % kwoty całej dotacji, która wynosi 1 mln 450 tys. zł (…) Należy jeszcze wyjaśnić, że decyzje organu II instancji wydane wskutek przeprowadzenia postępowania odwoławczego określa art. 138 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). W przypadku uchylenia decyzji i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji organ II instancji może uchylić zaskarżoną decyzję  w całości. Nie ma bowiem możliwości skierowania do ponownego rozpatrzenia decyzji w części, a jedynie w całości (art. 138 § 2 KPA) – czytamy w wyjaśnieniach z magistratu, o które poprosiliśmy rzecznika, W. Lisa.

PEŁNA TREŚĆ WYJAŚNIEŃ Z MAGISTRATU

„Po dokonanej w KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. kontroli realizacji przez tą spółkę w latach 2014 – 2015 zadania z zakresu sportu zawodowego pn. „Sfinansowanie kosztów prowadzenia rozgrywek sportowych w ekstraklasie koszykówki mężczyzn, krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Tarnobrzega oraz promocja Tarnobrzega na terenie całego kraju podczas spotkań ligowych”, dotowanego przez Miasto Tarnobrzeg na podstawie umów: nr EZK.VI.3033.2.2014 z 10 stycznia 2014 r. i nr PSK.III.3033.2.2015 z 9 lutego 2015 r., i po przeprowadzonym następnie (wskutek wykrycia przez tą kontrolę poważnych nieprawidłowości dot. wydatkowania dotacji) postępowaniu administracyjnym w sprawie określenia wysokości kwoty dotacji podlegającej zwrotowi, decyzją z 25 października 2018 r., znak: BK-I.3162.1.2018, Prezydent Miasta Tarnobrzega określił wysokość dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu Miasta Tarnobrzega od KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. na kwotę 1 mln 450 tys. zł (tj. całość dotacji udzielonej KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. na powyższe zadanie w latach: 2014 – 2015).

Wskutek złożonego odwołania sprawa trafiła do SKO w Tarnobrzegu, które przeprowadziło dowód z opinii biegłego. Biegły, po przeprowadzeniu analizy dokumentacji uznał w opinii, że KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. realizował zadanie niezgodnie z warunkami umów dotacyjnych, a dotacja w znakomitej większości została wydatkowana niezgodnie z umowami i posiada trwałe uchybienia w jej wydatkowaniu. Biegły podzielił ustalenia organu I instancji, iż podczas realizacji zadania ponoszone były koszty nie związane z jego realizacją, dokumentacja posiadała wiele uchybień formalnych, oraz że Prezes KKS przedstawił m.in. do rozliczenia dotacji za 2014 – 2015 dokumenty, które zostały przedstawione do rozliczenia również w innych zadaniach publicznych (tzw. „podwójne” lub nawet „potrójne” finansowanie wydatków z jednej faktury w różnych zadaniach).

Zdaniem biegłego stosowanie takich praktyk spowodowało, iż Prezes KKS uzyskiwał dodatkowe korzyści finansowe w związku z pobraniem środków finansowych na ten sam wydatek wykazany na fakturze/dokumencie księgowym w różnych zadaniach. Wg biegłego brak było też ze strony Prezesa KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. prowadzenia przejrzystej księgowości, na podstawie której organ dotujący miałby możliwość prawidłowej identyfikacji poszczególnych operacji księgowych, i co uniemożliwiło organowi dotującemu uznanie wydatków do realizacji zadania publicznego. Biegły uznał też, że niektóre wydatki przedstawione w rozliczeniu można byłoby uznać, pod warunkiem jednak, że mieściłyby się w danej kategorii kosztów całkowitych umowy i Prezes KKS Siarka zatwierdziłby ten wydatek i opisałby dokument dot. poniesionego wydatku zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości na oryginale dokumentu. W tym celu należałoby stronę wezwać do uzupełnienia dokumentów we wskazanych przez biegłego przypadkach.

W konkluzji wydanej opinii biegły uznał, że dotacja w latach 2014 – 2015 została w znakomitej większości wydatkowana niezgodnie z warunkami zawartych umów i w konsekwencji KKS Siarka Tarnobrzeg S.A. powinien zwrócić ją w całości wraz z należnymi odsetkami jak od zaległości podatkowych.

SKO w Tarnobrzegu w decyzji z 8 kwietnia 2019 r., znak: SKO – 409/G/1743/2018 uznało jednak, że należy jeszcze uzupełnić materiał dowodowy w punktach wskazanych w opinii biegłego o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, celem dokonania nie budzących wątpliwości ustaleń faktycznych i przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, gdyż uzupełnienia materiału dowodowego i dokonanie oceny nowych okoliczności przez SKO w postępowaniu odwoławczym naruszyłoby zasadę dwuinstancyjności postępowania, ze względu na to, że pozbawiłoby to stronę prawa do dwukrotnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, ustalenia stanu faktycznego i wykładni przepisów prawa.

Po upływie czasu wymaganego przepisami na zaskarżenie przez stronę decyzji SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, akta sprawy zostały (w dniu 28 maja 2019 r.) zwrócone przez SKO do Urzędu Miasta Tarnobrzega. Stosowne czynności w ponownym postępowaniu w I instancji zostaną podjęte bez zbędnej zwłoki.

Należy jednak nadmienić, że w niniejszej sprawie uwagi biegłego, które zaważyły na rozstrzygnięciu SKO dotyczą jedynie niewielkiej, w porównaniu z całością, części dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu, dotyczącej (wstępnie szacując) ok 180 tys. zł – a więc ok 12 – 13 % kwoty całej dotacji, która wynosi 1 mln 450 tys. zł.

Należy jeszcze wyjaśnić, że decyzje organu II instancji wydane wskutek przeprowadzenia postępowania odwoławczego określa art. 138 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). W przypadku uchylenia decyzji i skierowania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji organ II instancji może uchylić zaskarżoną decyzję  w całości. Nie ma bowiem możliwości skierowania do ponownego rozpatrzenia decyzji w części, a jedynie w całości (art. 138 § 2 KPA).

W związku z powyższym strona zostanie wezwana do uzupełnienia przedłożonych dotychczas dokumentów poprzez złożenie stosownych wyjaśnień i prawidłowo opisanych dokumentów finansowych. Rozstrzygnięcie postępowania zależeć będzie od oceny przedłożonych przez stronę dowodów.”

foto: archiwum

Subskrybuj
Powiadom o
5 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
krejzol
1 rok temu

starym komuchom z sko nie dałbym wiary choćby twierdzili,że ziemia kręci się w koło słońca.

Doda
1 rok temu

Może i stare komuchy ale przynajmniej nie piszą że „ziemia kręci się W KOŁO słońca”

eston
1 rok temu

Przecież tego się nie da czytać….
Biegły powołany przez SKO potwierdził, że dotacja dla KKS w latach 2014 – 2015 została w znakomitej większości wydatkowana niezgodnie z warunkami zawartych umów i w konsekwencji klub powinien zwrócić ją w całości wraz z należnymi odsetkami.
Co warto podkreślić, biegły zgodził się z wynikami kontroli, że podczas realizacji zadania ponoszone były koszty niezwiązane z jego realizacją, dokumentacja posiadała wiele uchybień formalnych, oraz że Prezes KKS przedstawił m.in. do rozliczenia dotacji za 2014 – 2015 dokumenty, które zostały przedstawione do rozliczenia również w innych zadaniach publicznych – – „podwójnie” lub nawet „potrójnie” rozliczając wydatki tą samą fakturą.
SKO uznało jednak, że należy jeszcze uzupełnić materiał dowodowy o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty dotyczące około 12-13% kwoty dotacji jaką KKS musi zwrócić magistratowi. Ponieważ nie ma możliwości prawnej uchylenia decyzji Prezydenta w części SKO musiało zwrócić sprawę w całości do ponownego rozpatrzenia.

kinga
1 rok temu

sprawa jest oczywista , Pyszniak rozliczał te same faktury kilkukrotnie , jest to niezgodne z prawem delikatnie mówiąc , ale klubu szkoda

Olo
1 rok temu

To rozjaśnia sprawę. Czy ludzie w tym mieście muszą tak kręcić. Może jednak mają rację ci , którzy piszą ,że zrobil sobie z klubu maszynkę do zarabiania pieniędzy.

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x