Tarnobrzeg: Rusza nabór kandydatów na Rachmistrza Spisowego

Pan Dariusz Bożek – Gminny Komisarz Spisowy w Tarnobrzegu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Tarnobrzega. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany
w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
(w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

 • jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
 • format pliku – JPG,
 • rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
 • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
 • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
  przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

Zgłoszenie zawierające:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.

Oświadczenie zawierające informację o:

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
 • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego
 • o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega w Kancelarii Ogólnej przy ul. Adama Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: um@um.tarnobrzeg.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) pod adresem: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu (do dnia 9 lutego 2021 r. godz. 16.30),
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail – do dnia 9 lutego 2021 r. godz. 23.59),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym – do dnia 9 lutego 2021 r. godz. 23.59),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego (do dnia 9 lutego 2021 r.)

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Tarnobrzegu – nr tel.: 15 81 81 525 lub 15 81 81 585 (w godz. 7.30 – 15.30) e-mail: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl

info: UM Tarnobrzeg

Ogłoszenie o naborze na rachmistrza spisowego

Formularz do pobrania – oferta kandydata

Formularz do pobrania – oferta kandydata

Subskrybuj
Powiadom o
4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lucyfer
1 miesiąc temu

Wynagrodzenie to max 7zł i to brutto za jedną ankietę, jej wypełnienie to minimum 25minut. Licząc 2 ankiety na godzinę to wychodzi stawka poniżej stawki minimalnej. Przy ankiecie telefonicznej 4zł i to już jest stawka niewolnicza. Chyba tylko dla urzędników to zrobili bo akurat oni mogą liczyć na dodatki i inne bonusy.

propozycja
1 miesiąc temu

no przeciesz ludzie nie będą z swojej kieszeni dokładać to tego interesu a raczej nie widzę ze to zajmnie 3 miesiace bo miasto jest coraz mniejsze

łysy
1 miesiąc temu

Wymagania jak co najmniej na stanowisko jakiegoś kierownika

Stach
1 miesiąc temu

„Wspaniała” inicjatywa. Jak Rzym podbił Palestynę, to też zrobili spis powszechny i liczył niewolników. Mało im urzędasów i marnowanych pieniędzy harujących podatników. bal na Tytaniku.
Każdy ma NIP, PESEL akt urodzenia, akt zgonu… mało. Będą liczyć ludzi jak bydło przed rzeźnią.

4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x