Tarnobrzeg: Wykaz umów zleceń zawartych przez Urząd Miasta z własnymi pracownikami i osobami indywidualnymi

Przedstawiamy wykaz umów zleceń zawartych przez Urząd Miasta Tarnobrzega z własnymi pracownikami i osobami indywidualnymi w ubiegłym roku.

Poprosiliśmy rzecznika prasowego urzędu miasta o przekazanie informacji jakie umowy(zlecenie, o dzieło) zostały zawarte przez Gminę Tarnobrzeg z osobami indywidualnymi oraz innymi podmiotami od dnia 1 stycznia 2020 do 15.02.2021r.  od kiedy zostały zawarte, czego dotyczyły(dokładny zakres zleconych zadań wpisanych w umowie), z kim zostały podpisane, na jakie kwoty i na jaki okres. Jeżeli któraś umowa jest przedłużeniem wcześniejszej to proszę o podanie wcześniejszych terminów jej zawarcia oraz kwoty w poszczególnych latach.

W odpowiedzi otrzymaliśmy wykaz umów, który w całości zamieszczamy:

Umowy zlecenie zawarte z własnym pracownikiem od dnia 1 stycznia 2020 r. do 15 lutego 2021 r.

1) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 5 stycznia 1996 r na czas nieokreślony na prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

Zleceniobiorca zobowiązuje się na zlecenie Zleceniodawcy do prowadzenia spraw z zakresu księgowości Pracowniczej Kasy zapomogowo-Pożyczkowej:

– w latach 2014-2016 miesięczna kwota wynagrodzenia wynosiła 300,00 zł brutto
– od 2017 r. do nadal miesięczna kwota wynagrodzenia wynosi 600,00 zł brutto

2) 4 umowy zlecenie zawarte w dniu 23.12.2020 r. na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu sieci teleinformatycznej znajdującej się na II piętrze w budynku przy ul. Kościuszki 30 w Tarnobrzegu.

Termin wykonania przedmiotu umowy od dnia 02.01.2021 roku do dnia 18.01.2021r,
Wynagrodzenie z każdej umowy wynosiło po 2.721,47 zł.

3) 6 umów zlecenia zawartych w dniu 1 kwietnia 2020r na okres od 1 kwietnia 2020 r. do
10 maja 2020 r.:

– nadzór nad sporządzaniem i aktualizacją spisu wyborców; kwota wynagrodzenia 2.900,00 zł brutto
– sporządzanie pełnomocnictw do głosowania; kwota wynagrodzenia 585,00 zł brutto
– aktualizacja danych zawartych w rejestrze wyborców na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL, weryfikacja wniosków; kwota wynagrodzenia 2.840,00 zł brutto
– sporządzanie pełnomocnictw do głosowania; kwota wynagrodzenia 585,00 zł brutto
– pomoc przy aktualizacji danych zawartych w rejestrze wyborców na podstawie danych zawartych w rejestrze PESEL i rej.mieszkańców kwota wynagrodzenia 678,00 zł brutto
– wprowadzanie członków okw, sporządzanie umów zleceń, przygotowywanie zarządzeń, współpraca z Delegatura KBW, kwota wynagrodzenia 690,00 zł brutto

4) 4 umowy zlecenie zawarte 6 kwietnia na okres od 6 kwietnia do 10 maja 2020r dotyczące wprowadzania do systemu informatycznego WOW danych członkówOKW, sprawdzanie obwodów, zabezpieczenie sprzętu informatycznego. Wynagrodzenie z każdej umowy wynosiło po 690zł brutto

5) 19 umów zlecenie zawartych w terminie od 03 czerwca do 06 lipca 2020r z terminem wykonania do 17 lipca 2020 r. Świadczenie usług polega na nadzorze , sporządzaniu i aktualizacji spisu wyborców, sprawdzanie danych dotyczących listy osób uprawnionych do głosowania, szkolenie członków OKW.

Podział wynagrodzeń przedstawia się następująco:
– 1 umowa na kwotę 3.515,00 zł brutto
– 1 umowa na kwotę 2.340,00 zł brutto
– 1 umowa na kwotę 2.560,00 brutto
– 4 umowy na kwotę 5.000,00 brutto
– 1 umowa na kwotę 3.500,00 brutto
– 1 umowa na kwotę 1.600,00 brutto
– 1 umowa na kwotę 1.000,00 brutto
– 6 umów na kwotę 810,00 brutto
– 1 umowa na kwotę 1.340,00 zł brutto
– 1 umowa na kwotę 2.000,00 zł brutto
-1 umowa na kwotę 330,00 zł brutto
6) 7 umów zlecenia zawartych 15.06.2020r na okres od 26.06.2020r do 17.07.2020r-
świadczenie usług polegających na obsłudze wyborów .

Podział wynagrodzeń przedstawia się następująco:

– 2 umowy na kwotę 540,00 zł brutto
– 5 umów na kwotę 810,00 zł brutto

7) 2 umowy zlecenie zawarte 22 czerwca 2020r na okres od 22.06.2020r do 17.07.2020r. Umowy dotyczą obsługi finansowej wyborów:

– wynagrodzenie każdej z umów wynosiło 1.200,00 zł brutto

8) 1 umowa zlecenie zawarta 22 czerwca na okres od 22.06 do 10.07.2020r- dotyczy świadczenia usług polegających na aktualizacji spisu wyborczego.

– kwota wynagrodzenia 1.340,00 zł brutto

9) 2 umowy zlecenie zawarte 26 czerwca 2020 r na okres od 27 czerwca 2020 r do 11 lipca 2020r . Umowy dotyczą : rozwożenie własnym transportem kart do głosowania, spisów wyborców i materiałów biurowych.

– wynagrodzenie każdej z umów wynosiło 1400,00zł brutto

Odnośnie powyżej podanych informacji zastosowanie analogicznie znajdzie orzeczenie NSA z dnia 18 lutego 2017 r. sygn. akt. I OSK 796/14, w którym stwierdzono, iż  informacją publiczną nie jest to, jakie wynagrodzenie otrzymuje konkretna osoba, ale kwota wydawana na utrzymanie danego etatu ( w tym przypadku wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia z własnym pracownikiem) ze środków publicznych. Stąd podano przekazane środki na wynagrodzenie, bez ujawniania danych osobowych podmiotów, z którymi została zawarta umowa.

Pozostałe umowy zlecenia:

1) 1 umowa – zlecenie zawarta 22.12.2020 r. na okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r

Przedmiot umowy: wykonywanie dokumentacji fotograficznej w czasie której promowane jest Miasto Tarnobrzeg.

Wynagrodzenie 2.800,00 brutto miesięcznie.
Obecna umowa- zlecenie jest przedłużeniem wcześniejszej umowy zawartej na okres od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r na kwotę brutto 2.600,00 miesięcznie.

2) 3 umowy – zlecenia zawarte 16.12.2020r na okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r- bieżące utrzymanie czystości i porządku szaletu – wynagr.18,30 brutto za godzinę.

Obecne umowy- zlecenie są przedłużeniem wcześniejszych umów zawartych na okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r z wynagrodzeniem brutto 17,00 zł za godzinę.

3) 11 umów -zlecenie zawartych w dniu 31.12.2020r na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021r z możliwością przedłużenia na 2022 r. Umowy są kontynuacją z poprzednich lat.

Przedmiot umowy: wykonywanie czynności kierowcy-konserwatora samochodu pożarniczego i sprzętu będącego w wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu na poszczególnych osiedlach tj. Dzików, Nagnajów, Zakrzów, Mokrzyszów, Sobów, Wielowieś, Sielec, Ocice

– 5 osób z wynagrodzeniem 610,00 zł brutto miesięcznie
– 4 osoby z wynagrodzeniem 630,00 brutto miesięcznie
– 1 osoba z wynagrodzeniem 760,00 brutto miesięcznie
– 1 osoba z wynagrodzeniem 790,00 brutto miesięcznie

Obecne umowy są przedłużeniem wcześniejszych umów zawartych na okres od 01.01.2020r do 31.12.2020 r tj.

-5 osób z wynagrodzeniem 560,00 zł brutto miesięcznie
-2 osoby z wynagrodzeniem 575,00 zł brutto miesięcznie
-1 osoba z wynagrodzeniem 710,00 zł brutto miesięcznie
-1 osoba z wynagrodzeniem 740,00 zł brutto miesięcznie
-1 umowa o dzieło z wynagrodzeniem 490,00 zł brutto miesięcznie (obecnie jest to umowa zlecenie)
-1 umowa o dzieło z wynagrodzeniem 510,00 zł brutto miesięcznie(obecnie jest to umowa zlecenie)

4) 1 umowa – zlecenie zawarta 1 grudnia 2010 r na czas nieokreślony z wynagrodzeniem brutto 2.700,00 miesięcznie. Przedmiot umowy: sprawowanie funkcji Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej.

5) 1 umowa zlecenie zawarta 5 stycznia 1996r na czas nieokreślony-prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Tarnobrzega.

6) 1 umowa – zlecenie zawarta 22 .12.2020r na okres od 01.01.2021r do 21.12.2021r.

Przedmiot umowy :Udział w imprezach, spotkaniach i innych wydarzeniach w czasie których promowane jest miasto Tarnobrzeg w celu wykonywania dokumentacji fotograficznej.

Powyższa umowa jest przedłużeniem poprzednich umów zawartych w latach:

– umowa zlecenie zawarta 31.10.2017r na okres od 01.11.2017r do 31.12.2018r kwota brutto 2.500,00 miesięcznie.

– umowa zlecenie zawarta 31.12.2018r na okres od 01.01 2019r do 31.12.2019r- kwota brutto 2.500,00 miesięcznie.

– umowa zlecenie zawarta 23.12.2019r na okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r- kwota brutto 2.600,00 miesięcznie.

7) 3 umowy- zlecenia zawarte 16.12.2020r na okres od 01.01.2021r do 31.12.2021r

Przedmiot umowy: bieżące utrzymanie czystości i porządku szaletu.

Umowy zostały zawarte 16.12.2020r. Wynagrodzenie:18,30 zł brutto za godzinę, z czego w miesiącu styczniu 2021r łączna kwota wypłaty brutto wynosiła 7.616,00; natomiast w miesiącu lutym 2021r była to kwota 8.784,00 zł brutto.

W 2020 r. zostały zawarte umowy zlecenie na utrzymanie czystości i porządku szaletu:

– umowa zawarta 23.12.2019r na okres od 01.01.2020r do 31.03.2020r, rozwiązana z dniem 31.01.2020r kwota wynagrodzenia to 17,00 zł za godzinę, a kwota wypłaty to 2.176,00 zł brutto.

– umowa zawarta 23.12.2019r na okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r, stawka 17,00 zł za godzinę ,a kwota wypłaty za 2020r wyniosła 32.816,00 zł brutto.

– umowa zawarta 23.12.2019r na okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r, Stawka 17,00 zł za godzinę, a kwota wypłaty za 2020r wyniosła 33.069,60 brutto.

– umowa zawarta 29.01.2020r na okres od 29.01.2020r do 30.04.2020r z przedłużeniem od 01.05.2020r do 31.12.2020r., Stawka 17,00 zł za godzinę, a kwota wypłaty za 2020r wyniosła 30.143,00 brutto

W 2019 r zostały zawarte umowy zlecenie na utrzymanie porządku i czystości szaletu:

– umowa zawarta 17.12.2018r na okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r. Stawka 14,70 zł za godzinę, a kwota wypłaty za 2019r wyniosła 28.526,40 brutto

– umowa zawarta 17.12.2019r na okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r Stawka 14,70 za godzinę, a kwota wypłaty za 2019r wyniosła 28.416,80 brutto

– umowa zawarta 17.12.2019r na okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r. Stawka 14,70 za godzinę, a kwota wypłaty za 2019r wyniosła 28.408,80 brutto

W 2018 r zostały zawarte umowy zlecenie na utrzymanie porządku i czystości:

– umowa zawarta 30.04.2018r na okres od 01.05.2018r do 31.07.2018r z przedłużeniem od 01.08.2018r do 31.12.2018r

Stawka 13,70 za godzinę, a kwota wypłaty za 2018r wyniosła 15.563,20 brutto

– umowa zawarta 30.04.2018r na okres od 01.05.2018r do 31.07.2018r z przedłużeniem od 01.08.2018r do 31.12.2018r

Stawka 13,70 za godzinę, a kwota wypłaty za 2018r wyniosła 15.782,40 brutto

– umowa zawarta 30.04.2018r na okres od 01.05.2018r do 31.07.2018r z przedłużeniem od 01.08.2018r do 31.12.2018r

Stawka 13,70 za godzinę , a kwota wypłaty za 2018r wyniosła 15.563,20 brutto

8) 1 umowa o świadczenie usług zawarta w dniu 24.12.2019r na okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r.
Przedmiotem umowy było wykonanie obsługi informatycznej urządzeń w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Kwota wynagrodzenia 1.174,72 brutto miesięcznie.

9) 4 umowy zlecenie zawarte w dniu 10.02.2020r na okres od 17.02.2020r do 18.03.2020r dotyczące wprowadzania danych do ewidencji wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i wydawania wojskowych dokumentów osobistych.

Wynagrodzenie 17,00 zł brutto za godzinę:

– kwota ogółem 2.380,00 zł brutto
– 2.380,00 zł brutto
– 2.380,00 zl brutto
– 2.380,00 zł brutto

10) 1 umowa zawarta 13.02.2020rna okres od 17.02.2020r do 18.03.2020r na prowadzenie zajęć świetlicowych z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.

Wynagrodzenie 17,00 zł za godzinę – łączne wynagrodzenie wyniosło 2.380,00 zł brutto

11) 1 umowa zlecenie zawarta 17.02.2020r na okres od 17.02.2020r do 18.03.2020r polegała na wykonaniu prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w budynku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu. Wynagrodzenie 17,00 zł za godzinę – łączne wynagrodzenie wyniosło 680,00 zł brutto

12) 1 umowa zlecenie zawarta 1 kwietnia 2020r zawarta na okres od 1 kwietnia 2020r do 10 maja 2020r dotycząca aktualizacji spisu wyborców w systemie informatycznym na kwotę brutto 668,00 zł

13) 1 umowa zawarta w dniu 15.06.2020r na okres od 26.06.2020r do dnia 17.07.2020r polegała na obsłudze wyborów – kwota wynagrodzenia 810,00 zł brutto

14) 1 umowa zawarta 26 czerwca 2020r na okres od 26czerwca 2020r do 17.07.2020r, polegająca na aktualizacji spisu wyborców – kwota wynagrodzenia 1.534,00 zł brutto

15) 1 umowa zawarta 26 czerwca 2020r na okres od 27 czerwca do 11 lipca 2020r polegająca na rozwożeniu własnym transportem kart do głosowania–kwota wynagrodzenia 1.400, 00 zł brutto

16) 21 umów zlecenie zawartych w dniu 15.06.2020r na okres od 26.06.2020r do 17.07.2020r dotycząca obsługi wyborów :
– kwota wynagrodzenia każdej z umów wynosiła 810,00 zł brutto

17) 2 umowy zlecenie zawarte 26.06.2020r dotyczące aktualizacji spisów wyborców, rozwożeniu kart do głosowania:

– kwota wynagrodzenia 1.534,00 zł brutto
– 1.400,00 zł brutto

18) 4 umowy zlecenia zawarte 25 sierpnia 2020r dotyczące czynnego udziału w posiedzeniach Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniach 25.08.2020r i 26.08.2020r’

– kwota wynagrodzenia 1.000,00 zł brutto
– 700,00 zł brutto
– 400,00 zł brutto
– 700,00 zł brutto

19) 1 umowa zlecenie zawarta 25.09.2020r polegająca na przeprowadzeniu szkolenia
podstawowego z zakresu obrony cywilnej.
– kwota wynagrodzenia 700,00 zł brutto

20) 2 umowy zlecenia zawarte 18 grudnia 2020r polegające na pracy w Komisji
Egzaminacyjnej w dniu 18.12.2020r.

– kwota wynagrodzenia 100,00 zł brutto
– 100,00 zł brutto

21) 1 umowa o dzieło zawarta w dniu 05.11.2020r z terminem wykonania dzieła 30.11.2020r. Przedmiotem umowy była „Renowacja Krzyża u zbiegu ulic Sandomierskiej i ulicy Nadole w Tarnobrzegu.
– kwota wynagrodzenia 20.000,00 zł brutto

22) 1 umowa o dzieło zawarta w dniu 12.11.2020r z terminem wykonania 11.12.2020r.

Przedmiotem umowy było wykonanie :
– przeglądu rocznego dróg gminnych w Tarnobrzegu
– przeglądu rocznego dróg powiatowych w Tarnobrzegu
– przeglądu rocznego dróg wojewódzkich w Tarnobrzegu

Kwota wynagrodzenia 24.900,00 zł brutto

23) 1 umowa zlecenie zawarta w dniu 01.12.2020 r. z terminem wykonania 15.12.2020 r.
Przedmiotem wykonania umowy było „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej stałej organizacji ruchu ul. Plażowej i ul. Żeglarskiej w ramach z zadania inwestycyjnego pn.”budowa drogi dojazdowej do terenów Inwestycyjnych miasta Tarnobrzega.
– kwota wynagrodzenia 13.500,00 zł brutto

24) 2 umowy zlecenia zawarte w dniu 2 grudnia 2020r na okres od 2grudnia 2020r do 31 grudnia 2020r.

Przedmiotem umowy było sprzątanie pomieszczeń w budynkach przy ul. Kościuszki 32, Mickiewicza 7, Mickiewicza 30 w Tarnobrzegu.

– kwota wynagrodzenia 2.601,00 zł brutto
– 2.601,00 zł brutto

25) Umowa zlecenie zawarta na okres od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. – wynagrodzenie: 3.000,00 zł brutto miesięcznie. – umowa jest przedłużeniem wcześniejszej zawartej na okres od 17.04.2019r. do 31.12.2019r. na kwotę 3000,00 zł brutto miesięczne.

Umowa zlecenie zawarta na okres od 01.03.2020 r. do 31.12.2020 r. – wynagrodzenie 4.000,00 zł brutto miesięcznie.
Umowa zlecenie zawarta na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – wynagrodzenie 4.500,00 zł brutto miesięcznie.

Przedmiot umowy:
Świadczenie usług polegających na udzielaniu bieżącego wsparcia Prezydentowi Miasta w zakresie realizacji zadań własnych Miasta Tarnobrzega jako miasta na prawach powiatu w przedmiocie jego promocji.

26) Umowa zlecanie zawarta na okres od 01.03.2020r. do 31.12.2020r. – wynagrodzenie: 2.460,00 zł brutto miesięcznie.

Przedmiot umowy:

Świadczenie usług polegających na udzielaniu bieżącego wsparcia i sporządzaniu analiz dla Prezydenta Miasta, bądź jego zastępcy, w zakresie realizacji zadań własnych Miasta Tarnobrzega jako miasta na prawach powiatu a w szczególności zadań związanych z:

– prowadzonymi i planowanymi przez miasto inwestycjami infrastrukturalnymi,
– pracami zespołu ds. opracowania strategii rozwoju Tarnobrzega.

27) Umowa zlecanie zawarta na okres od 15.01.2020r. do 31.12.2020r. – wynagrodzenie: 4.551,00 zł brutto miesięcznie.

Umowa zlecanie zawarta na okres od 01.01.2021r. do 19.03.2021r. – wynagrodzenie: 4.551,00 zł brutto miesięcznie.

Przedmiot umowy:
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży drogowej nad zadaniami inwestycyjnymi oraz bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz wewnętrznych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Tarnobrzega z wyłączeniem zadań własnego autorstwa, a także autorstwa pracowni projektowej, w której Zleceniobiorca jest współwłaścicielem lub udziałowcem.

28) Umowa zlecanie zawarta na okres od 14.07.2020r. do 24.07.2020r. – wynagrodzenie: 14.760,00 zł brutto miesięcznie.

Przedmiot umowy:

Prowadzenie nadzoru nad projektowaniem dróg gminnych i powiatowych, weryfikacji dokumentacji projektowej, jej kompletność, zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wspieranie Zamawiającego jako doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania w okresie projektowanej dokumentacji, sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi w zakresie zadań niezbędnych do wykonania projektów.

29) Umowa zlecenie zawarta w dniu 07.02.2020r. – zlecenie wykonywane w okresie trwania kwalifikacji w dniach 17.02.2020 r.-18.03.2020 r. cennik usług RTG i USG wykonywanych w Przychodni Specjalistycznej w Tarnobrzegu

Przedmiot umowy:
Prowadzenie na rzecz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Tarnobrzegu specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

30) Umowa zlecanie zawarta na okres od 01.01.2020r. do 29.02.2020r. – wynagrodzenie: 4.305,00 zł brutto miesięcznie.

Umowa zlecanie zawarta na okres od 01.04.2020r. do 30.09.2020r. – wynagrodzenie: 4.305,00 zł brutto miesięcznie.
Umowa zlecanie zawarta na okres od 01.10.2020r. do 31.12.2020r. – wynagrodzenie: 4.305,00 zł brutto miesięcznie.
Umowa zlecanie zawarta na okres od 01.01.2021r. do 30.04.2021r. – wynagrodzenie: 4.305,00 zł brutto miesięcznie.

Przedmiot umowy:

Prowadzenie nadzoru robót budowlanych w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych przy realizacji inwestycji realizowanych przez Gminę Tarnobrzeg.

31) Umowa zlecanie zawarta na okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. – wynagrodzenie:500,00 zł brutto miesięcznie. – umowa jest przedłużeniem wcześniejszej zawartej na okres od 01.07.2019r. do 31.12.2019r. na kwotę 500,00 zł brutto miesięczne.

Przedmiot umowy:
Świadczenie usług polegających na udzielaniu bieżącego wsparcia Prezydentowi Miasta w zakresie realizacji zadań własnych Miasta Tarnobrzega jako miasta na prawach powiatu związanych
z prowadzonymi przez miasto inwestycjami- każdorazowo w zakresie zleconym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega bądź jego Zastępcę.

32) Umowa zlecenie zawarta na okres od 01.02.2020 r. do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania o dofinansowanie projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami w Tarnobrzegu etap I na kwotę 15 000,00 zł netto.

Przedmiot umowy:

1) Wykonanie analizy finansowej do wniosku.
2) Obsługa generatora.
3) Analiza, przedłożonych przez podmiot oceniający wniosek, pytań i uwag.
4) Przygotowywanie w porozumieniu z wnioskodawcą odpowiedzi na pytania i uwagi do złożonego wniosku.

33) Umowa o dzieło z dnia 21.05.2020 zawarta na okres 3 miesięcy – wynagrodzenie za czas obowiązywania umowy 11.070,00 zł brutto

Przedmiot umowy:

Sporządzenie badań geotechnicznych wraz z opracowaniem wyników w opinii geotechnicznej określającej wstępne warunki gruntowo-wodne na działce ewidencyjnej nr 506 obręb Nagnajów.

Powyżej wskazane umowy zostały zawarte z osobami indywidualnymi, które wykonują usługi pomocnicze lub usługowe i nie pełnią funkcji publicznych, a ujawnienie ich danych osobowych może naruszyć ich prywatność, stąd w tym zakresie informacja została zanonimizowana.

Subskrybuj
Powiadom o
56 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mar
1 rok temu

Ciekawa lektura. Dla przykładu czy dobrze rozumiem, że przeglądów dróg nie przeprowadzają urzędnicy, tylko dodatkowy wykonawca?

Wyborca
1 rok temu
Reply to  Mar

Również wyłapałem ten kwiatuszek 🙂 Widzie jeszcze inne fajne. Za chwilę będzie ładny bukiecik 🙂

Obywatel
1 rok temu
Reply to  Mar

Rok rozumowania właściwy, zatrudnia się doradców praktycznie w każdej dziedzinie – wniosek niech sobie mieszkańcy sami wyciągną !! Burmistrz i urzedasy są od brania pęnsji, podwyżek, premii a do reszty najmuje się ludzi – po ch … Taki burmistrz, zastępca, urzędnicy ??? Jak i tak trzeba zawierać innych. Szczytem bezczelności są umowy z fotografem, umowy przy spisach wyborczych i wiele innych.

Wyborca
1 rok temu

„22) 1 umowa o dzieło zawarta w dniu 12.11.2020r z terminem wykonania 11.12.2020r. Przedmiotem umowy było wykonanie :
– przeglądu rocznego dróg gminnych w Tarnobrzegu
– przeglądu rocznego dróg powiatowych w Tarnobrzegu
– przeglądu rocznego dróg wojewódzkich w Tarnobrzegu

Kwota wynagrodzenia 24.900,00 zł brutto”

Robota na miesiąc za 25 tysięcy złotych, ciekawe kto wykonał ten przegląd? Do redakcji – proszę o bliższe przyglądnięcie się tej umowie i zadanie pytania czy w całym urzędzie miasta nie ma kompetentnej osoby do wykonania owego przeglądu? Czu UM musi zlecać to osobie spoza UM?

Obywatel
1 rok temu
Reply to  Wyborca

Nie ma i nie będzie – zatrudnia się fotografów, polonistów, nauczycieli, socjologów, politologów, prawników, tych od marketingu i zarządzania, oraz aspirujących na informatyka . Miasto Tarnobrzeg – dojna krowa dla propagandzistów i nieuków , jak w mafiach spółdzielczych – i jak kur…. Ma być dobrze???¿

Bolek
1 rok temu
Reply to  Wyborca

Robota na miesiąc za 25 tyś – powiadasz.Zawsze po takim tekście przychodzi mi na myśl pewne zdarzenie.Kowalski przynosi urządzenie do naprawy u specjalisty by go naprawił.Specjalista w 5 minut dokonał naprawy i wystawia rachunek na 200 zł.Kowalski oburzony krzyczy – Panie 200 zł za 5 minut robot toż to rozbój w biały dzień.Na co specjalista ze stoickim spokojem odpowiada-Panie Kowalski żeby to zrobić w 5 minut ja uczyłem się 5 lat.Amen

Mar
1 rok temu
Reply to  Bolek

Możnaby opublikować wyniki tych przeglądów na stronie urzędu. Wtedy każdy mógłby się zapoznać i docenić wysiłek. Przeczytałbym jak opisano np. stan ul. Curie-Skłodowskiej.

Ciekawostki
1 rok temu

Co to za umowy dotyczące promocji miasta i opracowanie analiz tych promocji.
Jest przecież Wydział promocji.
Podobno to są osoby z tego wydziału.
Ponadto są to osoby związane z zastępca.
A ten gostek od analizy dróg to niejaki syndykKwoty za drogi pomieszane z szaletami. Majstersztyk
Tej lekturze nalezy się dokładnie przyjrzeć Na pierwszy rzut oka powinny się również przyjrzeć odpowiednie służby.
Te odpowiedź to przygotowała urzędniczka która jest zatrudniona od gmatwania odpowiedzi Nie pierwszy raz
Powoli wszystkiego się dowiemy

Obywatel
1 rok temu
Reply to  Ciekawostki

Wydział promocji z naczelnikiem na czele jest tylko od brania kasy – dlatego zawsze twierdziłem, że koniecznie trzeba nierobów pozwalniać.

Janek
1 rok temu

Każdy chciałby otrzymać podwyżki jak znajomi szołtysa od pomocy w promocji z 3000 na 4500zł w dwa lata. Komendant straży pożarnych od 10lat ma na umowie 2600zł Tak się docenia ludzi w mieście?????? Ręce opadają 🙁

Obywatel
1 rok temu
Reply to  Janek

A co komendant niby ze straży ochotniczej a kasę klepie kosztem mieszkańców . Kolejny poj,
… Ochotnik za kasę!

gość
1 rok temu
Reply to  Obywatel

Straż ochotnicza w całym kraju otrzymuje wynagrodzenie za godzinę akcji. Nie ma znaczenia czy to szeregowy druch-strażak czy komendant. Niestety ci szeregowi strażacy mają płacone za każdą godzinę akcji, więc gdy się pali, oni gaszą i mają płacone. Przez to rozwiązanie czasem dochodzi do patologii. Co roku wyłapywani są druchowi-podpalacze.

Obywatel
1 rok temu
Reply to  gość

Ale tu nie ma mowy o czym piszesz – tu jest tylko mowa o płacy jakiegoś komendanta i jeszcze nie wiadomo za co ???? Gdzie tu widzisz jakieś akcje ????

Obywatel
1 rok temu

Panowie dziennikarze – a adwokaci, radcy prawni, kancelarie adwokackie – to za darmo pracują ??? Wielu mieszkańców chętnie by się dowiedziało jak się żeruje na mieście. Ha, ha, ha – za darmo świadczą usługi , ha ha ha .

Mecenas
1 rok temu
Reply to  Obywatel

Tego nie powiedzą bo to dopiero afera Ale poz 28 do natychmiastowego wyjaśnię Miesiac zadań z sufitu nikomu ie potrzebne a kwota 24 „” tys za jeden miesiąc
Będzie ciekawe

Mieszkaniec
1 rok temu
Reply to  Obywatel

Tak nic o usługach prawnych
Przeoczenie Nie Już o to zadbano.

Obywatel
1 rok temu
Reply to  Mieszkaniec

Jest to bezczelna pogardą dla zwykłych ludzi, mieszkańców tego miasta przez urzędasów z burmistrzem na czele i co warto zauważyć dotyczy to niby ” elity ” z ponoć najlepszym wykształceniem w kraju „prawniczej” adwokatów i radców” ( warto zauważyć, że mamy doczynienia przede wszystkim z prawnikami z mafii spółdzielczej) – tak właśnie to ścier…. Z poskomunistyczne rodowodem traktuje mieszkańców miasta – jak frajerów do strzyżenia ( bo w razie czego oszust sędzia obroni oszusta – kolegę, koleżankę). Jakby mieli odrobinę poczucia moralnego i etyki to sami by się przyznali .

Lol
1 rok temu
Reply to  Obywatel

Zal czytać wypocin zakompleksionego tchórza

obywatel
1 rok temu
Reply to  Lol

Tchórzami to są tacy co nie mają odwagi prawdy pisać , siedzą cicho i udają, że jest wszystko w porządku – to właśnie tacy zakompleksieni tchórze boją się głowę podnieść i dlatego tak jest, że ukrywają prawdę , mówią półprawdy .
Popatrz w lustro zanim coś napiszesz !!!!!!!!!!!!!

tenitamten
1 rok temu
Reply to  obywatel

W lustro spójrz ty zanim do komunii przystąpisz – często się odnosisz do tego. Podwójna moralność.
Opluwanie ludzi nie oznacza odwagi. To szczyt tchórzostwa. Wynika z kompleksów. Opluwasz ludzi, którzy osiągnęli więcej niż ty. I to boli. Pamiętaj, karma wraca i czuje, że szybko wróci tym razem.

Kruk
1 rok temu
Reply to  Obywatel

I ku….znowu spółdzielnia
Puknij się w łeb

obywatel
1 rok temu
Reply to  Kruk

A to zapytaj się kto udziela porad prawnych w urzędzie i SM Siarkowiec a wcześniej z TSM – ci sami słynni prawnicy . Sprawdź sobie , a w spółdzielniach pracują największe ścier…wa prawnicze …( Tak jest w całej Polsce- uczciwy tam nie będzie świadczył żadnych porad).

Kruk
1 rok temu
Reply to  obywatel

Licz się lajzo ze słowami
Znawca całej Polski
Tradycyjnie spamisz forum swoją obsesja

obywatel
1 rok temu
Reply to  Kruk

Łajza zawsze będzie siedzieć cicho i udawać, że tu raj – wszystko w porządku. Łajza zawsze boi się podnieść głowę – taki nawyk łajzy co za kasę zrobi wszystko ale prawdy nie powie nigdy.

tenitamten
1 rok temu
Reply to  obywatel

no widze, ze kasa kasa i kasa Jednak łajza.

obywatel
1 rok temu
Reply to  tenitamten

Ty łazjo nawet nie wiesz czy jesteś Ten czy Tamten, sam twój nick twoim odzwierciedleniem – ani Ten ani Tamten – w fanach masz dwulicowość.

Tenitamten
1 rok temu
Reply to  obywatel

Skurcz dupy masz

obywatel
1 rok temu
Reply to  Kruk

A co to święte krowy – co im okradać ludzi wolno ???? Zapytaj się tych cwaniaczków ze Siarkowca co im napisał lustrator w protokole polustracyjnym (za lata 2007-2008 w sprawie podziału nadwyżki z tzw : gospodarki zasobami mieszkaniowymi – jeden uczciwy się znalazł) – jak pracownicy i działacze z organów okradli wiele osób – najgorsze że okradanie ludzi weszło im w nawyk . Lokatorzy pańszczyźniani boję się głowy podnieść – bo to mają w genach „posłuszeństwo”.

tenitamten
1 rok temu
Reply to  obywatel

podnosisz ? I co ? G….
Ktos kogoś okradł? Jakoś nie sychać by od tego 2007 r. był ktoś oskarżony. A! Tak, zawsze piszesz – mafia i układy w sądzie
Załosny jestes

tenitamten
1 rok temu
Reply to  Obywatel

jak cie boli twoje nieudacznictwo. odwołujesz sie do morlności a każdy twoj wpis świadczy, że nie masz o niej zielonego pojęcia.

obywatel
1 rok temu
Reply to  tenitamten

Za to ty masz – kłam, kłam , kłam a zawsze coś pozostanie (wasze motto) – czyżbyś tak został wychowany czy też to wynika z twojej osobowości,pochodzenia czy też nawyków zawodowych.

tenitamten
1 rok temu
Reply to  obywatel

mierzysz swoją miarą. Tacy jak ty tak mają – widzą wszędzie kłamstwo bo sami nim żyją.

Aloalo
1 rok temu
Reply to  Obywatel

Jak zadane pytanie taka odpowiedz
Się pojęcia nie ma jak pytać to się w polemikę nie wchodzi
Poza tym „żeruje” – według ciebie każdy kto na rzecz miasta pracuje to żeruje
A ty społecznie tylko ?
Ha ha ha
Nikt nie bronił się uczyć

obywatel
1 rok temu
Reply to  Aloalo

A czego to się nauczyliście – w urzędzie ?????
Jaki z tego jest pożytek – odrzucone wnioski z RFIL, Wyroki Sądów w Rzeszowie,
tacy ludzie co przynoszą straty to szkodniki a szkodniki się zwalcza.

tenitamten
1 rok temu
Reply to  obywatel

ty największym szkodnikeim
Nie tylko tego forum

obywatel
1 rok temu
Reply to  tenitamten

Odezwał się ten co rączkę podnosił.

Tbg
1 rok temu

Fotograf ważniejszy od strażaka? SZOK „Wykonywanie dokumentacji fotograficznej w czasie której promowane jest Miasto Tarnobrzeg.

Wynagrodzenie 2.800,00 brutto miesięcznie.”

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

„umowa – zlecenie zawarta 1 grudnia 2010 r na czas nieokreślony z wynagrodzeniem brutto 2.700,00 miesięcznie. Przedmiot umowy: sprawowanie funkcji Komendanta Miejskiego Ochrony Przeciwpożarowej.”

patologia.pl
1 rok temu
Reply to  Tbg

Gdybyś był kolegą prezydenta możliwe, że również mógłbyś liczyć na dobrą umowę. W tym przypadku niestety liczby nie kłamią. Przykre to.

Do redakcji NW24
1 rok temu
Reply to  patologia.pl

zapytajcie co robił oraz ile się narobił nadworny fotograf w pandemii gdzie nie było żadnych imprez w których promowane było miasto Tarnobrzeg. Dostawać 2800 zł za szwendanie się po urzędzie i wqrwianie urzędników swoją osobą można tylko w Tarnobrzegu. Najlepszym dowodem jest strona www urzędu miasta, na kilkadziesiąt wpisów jest może trzy ze zrobionym zdjęciem. Reszta to plakaty i grafiki. Czyżby kolesie są poza kontrolą? Czy ktoś w końcu ukróci marnowanie pieniędzy w urzędzie? Od czego są radni? Gdzie referendum zapowiadane przez Konfederacje?

Obywatel
1 rok temu

Co najgorsze to coś jeszcze bezczelnie , bez hamulców pokazuje się nie tylko w urzędzie ale chodzi po mieście – kuź…a ma czelność pokazywać się publicznie .

Urzędnik
1 rok temu

Patologia

Urzędnik
1 rok temu
Reply to  patologia.pl

Ten kolega jest też zamieszany w zakup.masecxek

Urzędnik
1 rok temu
Reply to  Tbg

Dodam
Promocja miasta w czasach pandemii
WOW

Do redakcji nadwisla24
1 rok temu

Ponieważ w odpowiedzi braj umów o obsługę prawną i owsch z kancelariami prawnymi Zadać proszę uzupełniające pytanie
Ile umów zaratto.od początku kadencji na:
Opinie ie prawne

Ekspertyzy prawne

. Obsługę prawną urzędu w tym umowy wraz za aneksami i czasem pracy w urzędzie i zdalnie

Brak odpowiedzi w tym zakresie znamienny

Alf
1 rok temu

Przeraża mnie obecność zdaje się tylko jednego szkolenia w tym wykazie. Ludzie jak wcześniej pisałem , jak mamy wyjść z tego zaścianka jak nie rozwijamy urzędników. Chociaż spróbujcie zatrudnić ludzi pracujących w dużych miastach. Tam takich szkleń w roku mają i po kilkanaście. Może oni czegoś was nauczą

Mar
1 rok temu
Reply to  Alf

Ale są pomysły. Np. drogi pieszo-rowerowe wyznaczone na ciągach składających się ze ścieżki rowerowej i chodnika – kreatywne 🙂

Alf
1 rok temu
Reply to  Mar

To szczegół. Tragiczne jest to ,że miasto jak przynajmniej wynika z tego opracowania nie inwestuje w rozwój pracowników.

Mar
1 rok temu
Reply to  Alf

No nie wiem czy taki szczegół – to coś jest m.in. na ul. Kwiatkowskiego, większości ul. Sienkiewicza, znacznej długości ul. Sikorskiego. Jakby zliczyć, to wyjdzie w sumie chyba kilka km. Zresztą to tylko przykład, zastanawiających rozwiązań jest więcej.

Alf
1 rok temu
Reply to  Mar

Wydaje mi się ,że przy każdej okazji usiłujesz poruszać temat dróg rowerowych. Dyskusja dotyczy umów miasta.

Mar
1 rok temu
Reply to  Alf

To źle Ci się wydaje. Poza tym jeśli nie wypada podać przykładu dotyczącego dróg rowerowych, to nie powinno się też pisać rzeczy takich jak: „Chociaż spróbujcie zatrudnić ludzi pracujących w dużych miastach”.

Alf
1 rok temu
Reply to  Mar

Naturalnie ,że to moja subiektywna opinia . Ale zgodzisz się chyba ,że temat ścieżek często przewija się w Twoich komentarzach. Co do edukacji to bez tego stary pracownik będzie uczył młodego tego co sam poznał kilkadziesiąt lat temu i tak w koło Macieju. A świat pędzi do przodu i coraz bardziej nam niestety odjeżdża

Mar
1 rok temu
Reply to  Alf

Często może tak, przy każdej okazji nie. Ale to szczegół, a dyskusja dotyczy umów miasta, także pisz o umowach.

odp
1 rok temu
Reply to  Alf

nie bedzie inwestowac bo nikt nie kwapi sie w tym miescie do pracy
sa duze zapotrzebowania a w makretach nie widze nowych twarzy
ze ciucholadny i markety sporzywcze maja oblezenie to jest widoczne gołwym okiem ale kiedy czerwony plac wroci do normy raczej nie możliwe nie z takimi pracownikami a potem sie ludzie dzwina skad takie wypłaty a sami wybierali

Obywatel
1 rok temu
Reply to  Alf

A co może jeszcze studia podyplomowe mieszkańcy mają im fundnąć – nic z nich teraz nie ma to nawet jakby po pięć studiów podyplomowych porobili to i tak nic z tego ?!!!!!

obywatel
1 rok temu
Reply to  Alf

Wystarczy , że Juliusz Cezar jest już półtora magistra co pracuje w urzędzie – dajcie Panowie już spokój z takimi.

Owen
1 rok temu
Reply to  obywatel

A inne redakcje tarnobrzeskie milczą? Tylko nadwila24 ma odwage pytać i publikować? Co robi echo dna albo leliwa? To juz nie mamy innych dziennikarzy w tbg tylko w Nadwisla24 ? Ciekawe czemu inni milczą?

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
56
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content