Tarnobrzeg: Konkurs na dyrektora MOSiR-u ogłoszony

Władze Tarnobrzega ogłosiły konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu. Poprzedni wieloletni szef placówki – Adam Strumiński, przestał pełnić tę funkcję w listopadzie br.

Jak poinformował nasz portal rzecznik UM Tarnobrzeg cyt: „10 listopada 2021 r. pan Adam Strumiński, dyrektor MOSiR w Tarnobrzegu wystąpił do Prezydenta Miasta o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 10 listopada 2021 r. Prezydent wyraził zgodę” – koniec cytatu.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, pełniącym obowiązki dyrektora został Przemysław Smoliński, wcześniej zastępca A. Strumińskiego.

Oferty w konkursie można składać do 13 grudnia br.

Szczegóły:

1. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie;
b. wykształcenie wyższe;
c. kierunek (specjalność): z zakresu wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, zarządzania, ekonomii;
d. staż pracy, doświadczenie zawodowe : minimum 5 lat;
e. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
f. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
h. nieposzlakowana opinia;

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość przepisów prawnych:
ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym,
Kodeksu pracy,
ustawy o pracownikach samorządowych,
ustawy o dostępie do informacji publicznej,
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
ustawy o ochronie danych osobowych,
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
ustawy o finansach publicznych,
ustawy prawo zamówień publicznych,
ustawy o rachunkowości,
ustawy o gospodarce komunalnej,
ustawy o sporcie,
ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;

b. mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej na podobnym stanowisku pracy;
c. mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;
d. mile widziane doświadczenie zawodowe związane z organizacją imprez sportowych, w tym dla dzieci i młodzieży;
e. umiejętności organizacyjno – menedżerskie;
f. umiejętność sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem;
g. umiejętność wystąpień publicznych, prowadzenia spotkań, prezentacji i negocjacji;
h. mile widziane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości pracy na ww. stanowisku;
a. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność, obowiązkowość, uczciwość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, odporność na sytuacje stresowe;
b. obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office;

3. Stanowisko może/nie może* być zajmowane przez cudzoziemca

4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w szczególności ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego i ich realizacja;
b. odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej oraz udzielanie zamówień publicznych;
c. reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
d. prowadzenie polityki kadrowej, w tym podejmowanie decyzji w zakresie zatrudniania, zwalniania, ustalania wynagrodzeń i awansowania pracowników;
e. sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników;
f. zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi
i terenami rekreacyjno-sportowymi oraz utrzymywanie ich we właściwym stanie technicznym;
g. koordynacja życia sportowego i działalności rekreacyjno-sportowej w mieście, ustalanie miejskiego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i czuwanie nad jego realizacją;
h. współpraca ze szkołami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz sportu, rekreacji i turystyki, organizowanie i koordynowanie sportowego współzawodnictwa międzyszkolnego na terenie miasta;
i. tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
j. zapewnienie wykwalifikowanej kadry trenersko-instruktorskiej do prowadzenia zajęć i imprez sportowo -rekreacyjnych;
k. podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Tarnobrzega;
l. opracowywanie projektów potrzeb w zakresie inwestycji i remontów miejskich obiektów sportowych
i rekreacyjnych, szkoleniowych, informacyjnych i organizacji wypoczynku;
m. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla kompetencji dyrektora przepisami ustaw, uchwałami Rady Miasta Tarnobrzega, na podstawie upoważnień Prezydenta Miasta Tarnobrzega.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  •  zakres obowiązków pracowniczych na kierowniczym stanowisku urzędniczym dotyczy wykonywania czynności o charakterze biurowym, jak również kierowania zespołem pracowników, podejmowania decyzji o charakterze organizacyjnym i zarządczym. Wykonywanie obowiązków służbowych wymaga pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, znajomości programu operacyjnego Windows, a także pakietów MS Office.

6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

– W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/ wyższy* niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty:
a. podpisane podanie o pracę z danymi do kontaktu;
b. podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie www.tarnobrzeg.eobip.pl);
c. podpisane oświadczenie (wzór dostępny na stronie: www.tarnobrzeg.eobip.pl) o:
braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
posiadanym obywatelstwie,
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
nieposzlakowanej opinii;
d. podpisane oświadczenie (wzór dostępny na stronie: www.tarnobrzeg.eobip.pl) o:
zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych;
e. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (o ile jest to niezbędne do wykonywania pracy);
f. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego (o ile w ogłoszeniu wymagane jest doświadczenie zawodowe);
g. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (o ile jest to niezbędne do wykonywania pracy);
h. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
(w przypadku osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

8. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy doręczyć (osobiście lub przesłać) w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. do godziny 15.30 na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39 – 400 Tarnobrzeg, kancelaria Urzędu (ul. Mickiewicza 7 , parter), z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu”. O zachowaniu terminu decyduje data
i godzina wpływu oferty do Urzędu.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora MOSIR

Subskrybuj
Powiadom o
60 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
orzeł
1 miesiąc temu

a po co składać jak wiadomo kto wygra?

Szymon
1 miesiąc temu
Reply to  orzeł

kto wygra?

Łysy
1 miesiąc temu
Reply to  Szymon

Podobno wygra wydra

Maria
1 miesiąc temu
Reply to  orzeł

Komentarze na tym (i innych) serwisie wyrastają, jak grzyby po deszczu, prawie wyłącznie w godzinach pacy urzędów. Czy tylko ja to widzę – jak „państwo” strasznie nudzą się w „pracy”?

mocarz
1 miesiąc temu

siwy bajerancie nie rób se jaj , całe miasto wie kto wygra a ty jeszcze bułe podatników wydajesz na ogłoszenie konkursu

walt
1 miesiąc temu

co to za zmiany jak MoSiR dalej będzie przynosił milionowe straty ?

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  walt

Jak wszystko to co jest pod urzędem , tak było i jest w tej mieścinie .
Do muzeum mieszkańcy dokładają, do zalewu też, straż miejską też bezużyteczna generuje koszty, TTBS tylko funkcjonuje dzięki wydrenowaniu kasy mieszkańców oraz mnóstwo stowarzyszeń pasożytniczych też na dotacjach z kasy mieszkańców .

psychiatra
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

jesteś zwykłym dziadem, w życiu ci nie wyszło, ale tu odnalazłeś swoją „misję” życiową, czepiać się wszystkich dookoła bo to przynosi ulgę

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  psychiatra

A co nie jest tak ???
Czy miasto nie dokłada do tego wszystkiego ???
Czy nie jest to wszystko utrzymywane z kieszeni mieszkańców ???

Kolejny dziad , którego życiową misją jest pasożytnicze życie kosztem mieszkańców .

Jak można tak bezczelnie doić od mieszkańców , biednych ludzi , emerytów ???

Juliusz Cezar
1 miesiąc temu
Reply to  psychiatra

Nie podszywaj się!

Juliusz Cezar
1 miesiąc temu
Reply to  Juliusz Cezar

Pod kogo on się podszywa?

Misiek
1 miesiąc temu

Stawiam każde pieniądze, że obecny zastępca zostanie nowym dyrektorem.Po to go tam wstawili podobnie niedawno zrobili w wodociągach, również zastępca prezesa Sikonia został prezesem. Kadencja się kończy trzeba jak najwięcej swoich powstawiać na stołki aby później liczyć na zlecenia lub dobre miejsca pracy.

Wyboraca
1 miesiąc temu
Reply to  Misiek

Albo trzeba miec swoich z kasą na wybory. Uczciwy urzednik tego nie kupi.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Wyboraca

Tzw darczyńcy za kasę mieszkańców .

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Wyboraca

Ha ha ha – a urzędnicy co byli w komitetach wyborczych poprzednich burmistrzów to są uczciwi ( jeszcze pracują w urzędzie ) ????

Krzysztof
1 miesiąc temu

Wymagania: mile widziany kucyk…

orzeł
1 miesiąc temu
Reply to  Krzysztof

dobre ucho i nieszorstki języczek 🙂

Jadzia
1 miesiąc temu
Reply to  Krzysztof

Siwy kucyk i sweterek

Nie za dużo?
1 miesiąc temu

Jak pier… . To musi być jakiś robocop, Sylwek Stallone, Schwarzeneger w jednym, aby to wszystko ogarnąć !!!
A po konkursie okaże się, że nic albo niewiele musi znać z tych wymogów człowiek na stanowisku.

Po co
1 miesiąc temu
Reply to  Nie za dużo?

Po co kompetencje wystarczy donosić

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Po co

Ha ha ha donosić ???
Może on nie donosi tylko gra w totolotka ????

Marzena
1 miesiąc temu
Reply to  Nie za dużo?

Nawet na prezydenta kraju nie potrzeba tyle wymagań.

helka
1 miesiąc temu

NIE NAPISALI ZE MUSI MIEC ZNAJOMOSCI!!!!!

Viki
1 miesiąc temu

A tak właśnie będzie wyglądać rozmowa kwalifikacyjna:

D-sz B. – Pańska godność??
P-w S. – Nie mam !!
D-sz B. – Jest Pan przyjęty, gratuluję.

Wszędzie znajdzie się „Dyzma”

Bez honoru
1 miesiąc temu
Reply to  Viki

Teraz wystarczy donosic i masz stolek miejski. Nie tedy droga kandydacie na dyrektora

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Bez honoru

Ha, ha, ha – czyli materiał na prezydenta kraju !

Urzednik
1 miesiąc temu
Reply to  Viki

Bardzo dobre W sedno

Odyseusz
1 miesiąc temu

Konkurs ledwo ogłoszony, a kandydat już dawno zaklepany ! Teraz czas odegrać szopkę, jaki to UM jest transparentny w swoich działaniach :):):)

Viki
1 miesiąc temu
Reply to  Odyseusz

Taa, jak u Kiepskich, przy czym tam była „publiczna, prywatna toaleta”, a tutaj mamy prywatny publiczny urząd.

Marek
1 miesiąc temu

Najwyższa pora Panie Prezydencie, ten dyr co był miał jeden cel wtajemniczeni wiedzą jaki… Najwyższa pora by przyszedł dyrektor co ma wiedze i doświadczenia w pozyskiwaniu środków. Najwyższy czas dokończyć modernizację stadionu, wykonać oświetlenie i podgrzewaną murawę, dokończyć pomieszczenia po główną trybuną, zabrać się za remont dachu i elewacji dużej hali MOSiR. My kibice marzymy by wreszcie zobaczyć naszą Siareczkę rozpoczynającą mecz o 19:57 przy pieknym oświetleniu w magicznym klimacie i co najmniej II lidze. Powodzenia nowy Panie Dyrektorze! Działaj i rządź na chwałę tarnobrzeskiego sportu i rekreacji

Łysy
1 miesiąc temu
Reply to  Marek

Nie zaszkodziłoby jeszcze zadaszenie trybuny od szkoły.

Mundi
1 miesiąc temu
Reply to  Marek

O helikopterze jeszcze zapomniałeś.

Zamilcz
1 miesiąc temu
Reply to  Marek

Zamilcz piesku i nie szczekaj bo się udlawisz

Z wyobraźnią
1 miesiąc temu
Reply to  Marek

I dokonać zmiany zadaszenia trybuny na lżejsze, bo to zadaszenie wielotonowe zagraża życiu i zdrowiu kibiców. Bałbym się pod nim usiąść bo w każdej chwili może runąć na trybunę.

Boss
1 miesiąc temu

Panie Bożek jeśli jest Pan odpowiedzialnym szefem jednostek podległym prezydentowi miasta to wybierze Pan kogoś doświadczonego z harymą faceta który zaprowadzi porządek w tym burdelu i ośrodku pijackim gdzie panienki byłego dura przestaną zarządzać firmą, gdzie przestaną kraść i zajmować się prywatą a zajmą się działalnością na rzecz ludzi kochającym ruch i rekreację. Ma Pan niepowtarzalną okazję zrobić coś dobrego dla tego zakładu pracy. Kumoterstwo i kolesiostwo rodem z wsi okolic Baranowa Sand to nie droga do normalności w tej jednostce organizacyjnej miasta.

Darek
1 miesiąc temu
Reply to  Boss

Ale ja kocham zwalniac ludzi i w ich miejsce zatrudniac z Woli Baranowskiej.. Tam się rodza talenty na miare Pcimia

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Darek

To prawda – z całego powiatu ziemskiego po wskazaniu .

obywatel
1 miesiąc temu

Pierwsza część formalności dokonany i teraz tylko ogłosić wynik , który jest z góry wiadomy a tym samym dokończenie formalności.
Wiadome kto ma być i nie wiadomo po co robić z mieszkańców miasta debili do potęgi .
Program” Rodzina na swoim” jest w pełni realizowany przez swoich dla swoich.

Darek
1 miesiąc temu
Reply to  obywatel

Do czasu

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Darek

A co nasz nadzieję że mieszkańcy się połapią i odspawają od koryta ???
Bez różnicy z jakiej opcji , pilnują koryta dla swoich ( patrz np, w szpitalu rodzinka z PIS , emeryt a młodzi bez powiązań rodzinnych uciekają z tej mieściny ).

Mile widziane
1 miesiąc temu

Mile widziane jest aby nie udawać ze pracownik z dnia na dzień zwolnil się z pracy i zostal bez srodkow do życia.
Tak bardzo ucieszyl się ze ciezko zachorowal
Ja bym domagal się odszkokodowania za takie cieple rozstanie się z pracodawcą.
Czy w tym urzędzie sa jacys kompetentni urzednicy.
Kto nadzoruje służby oglaszajace konkurysy.
Nigdzie nie znalazlem w ogłoszeniach aby cos bylo miłe widziane Albo jest porzadane albo nie.
Jaki urzad takie ogłoszenie Jaki nadzor taka kadra.

Boss
1 miesiąc temu

Ciekawe jaką miał minę kiełbowaty jak wylali jego „szwagra” za gorzałę

Konrad
1 miesiąc temu

Warunki podane przez UM wskazują na to, że to nie będzie konkurs tylko usprawiedliwienie dla zatrudnienia SWOJEGO. Wróbelki ćwierkają już kto nim ma być. Tak więc jesteśmy świadkami tworzenia się nowych SWOICH. Zobaczymy jak w istocie będzie, ale jeśli wieści potwierdzą się w wyborze Dyrektora MOSiR-u, to włodarze miasta niech nie liczą na reelekcję w pierwszej turze wyborów samorządowych jak ostatnio, a także na reelekcję w ogóle.
Tak przy okazji, to obecni radni raczej nie powinni w następnych wyborach wystawiać swoich kandydatur. Głosowanie w sprawie podwyżki pensji dla Prezydenta będziemy pamiętać bardzo długo.

obywatel
1 miesiąc temu
Reply to  Konrad

To już trwa od burmistrza NM, póżniej kontynuatorzy GK, KK a teraz obecny burmistrz – dla swoich wedle programu ” rodzina na swoim” przy pełnej aprobacie i za zgodą radnych , podzielili KORYTO ( stołki, posadki) pomiędzy swoich i korytko było i jest dla SWOICH – takie miasto , niczym dobrze zorganizowana grupa przestępczą ( dzielą łupy).

Fakir
1 miesiąc temu
Reply to  Konrad

Nowy dyrektor to młoda pracowita osoba, która ma duże doświadczenie w organizacji wielu przedsięwzięć. Nie mam nic do byłego dyrektora ale taka zmiana czasami jest potrzebna. A wszyscy którzy tutaj psioczą na przyszłego następcę srają po gaciach i słusznie. Srają w pory bo w końcu ktoś zacznie czegoś od nich wymagać. Także wszystkie mosirowskie dziewczyny pora zabierać się za robotę. Wiem że się wam nie podoba. Ta instytucja to ciepły kurwidołek, posiedzieć 8 godzin powalić w chu.ja jakoś zleci. I tego się boicie. Jest was tam aż nadto. Wiem co mówię i wy też wiecie. Lepiej czasami posiedziec w papierkach albo zawalić weekendzik na organizację jakieś imprezki niż walić na zmiany w fabryce albo mięsnym prawda? Skoro tak źle na tym Mosirze gołąbeczki i tak strasznie ciężko i tyle pracy bidulki to czemu wiele z was tak strasznie chce się tam dostać po znajomości?Staremu dyrektorowi należy podziękować za jego pracę i wkład. Nowemu życzyć wszystkiego dobrego, przede wszystkim by kurki siedziały na swych grzędach od czasu do czasu wyszły na polko poskubać trawki a nie fruwały po całym gospodarstwie lub do największego koguta poskarżyć się na zbyt małą ilość ziarna w korytku. Elo

Urzednik
1 miesiąc temu
Reply to  Fakir

Kto o tobie to napisał Nie wierze ze w Wydziale prpagandy.
Nowy prężny i doskonały ko kurs nierozstrzygnięty
Ręce e opadają

Drapaga 2
1 miesiąc temu
Reply to  Fakir

Nowa miotła dobrze wymiata 🙂

emil
1 miesiąc temu
Reply to  Drapaga 2

Ale stara wie gdzie są śmiecie!!!

Boczek
1 miesiąc temu
Reply to  Fakir

I to mówi nowy derektor? No coments. Mam nadzieję, że ktoś go ustawi do pionu. A kurki odlecą do innego kurnika. A on zostanie sam i będzie tylko gdakał.

Fakir
1 miesiąc temu
Reply to  Boczek

To won, do sklepu czy gdzie?…. Hahhaha.

...
1 miesiąc temu
Reply to  Fakir

Ewelinka kochanie nie wychwalaj tak męża swego. No nic nie poradzisz ze go nie lubią i kompetencji żadnych nie ma. Jeżeli to będzie jego wygrana to Bożek już ostatni gwóźdź do trumny wbije sobie.

Mieszkaniec
1 miesiąc temu
Reply to  Konrad

Kszdy radny powtarzam kazdy radny siedzi w mieszeni Bozka A to synus zatrudniony a to mamusia dorabia do emerytury y w urzedzie a to zatrudnienie w Wyzsej Sxkole u kumpla kanclerza i rektora a to szwagier w wodociagach a to kuzyn w Rdm a to pisowiec w Kopalni i Machow
Dosc i jescze Jolanta na dwoch etatach i Medrek na trzech
Uf wystarczy nepotyzmu az na Himalaje Kalinkowe

Pracownik
1 miesiąc temu

Zniszczyli poprzednika i jeszcze się chwala.
Na Kubusia tez przyjdzie czas Nikt za nim nie będzie płakał

Boss
1 miesiąc temu

Kiełb niszczył ludzi aż go pokarało – nawiasem mówiąc słusznie siedział szkoda że tak krótko to on namaścił tego pijaka – dał mu II szansę a ten to spieprzył -fortuna kołem się toczy i okoliczności podobne . Zobaczymy co czas przyniesie – czas wyborów

kibic
1 miesiąc temu

Juz dawno trzeba bylo posprzątać w tym miejscu gdzie pracownicy od rana chodzili nawaleni a bez flaszki cięzko było coś załatwić. Pol miasta ziało jak kiedyś dwie osirówki poszarpały sobie fryzurki o dyrcia tak tam było. Przemek jest w porządku i ma serce do piłki ale wątpię żeby dał sobie radę z tymi starymi pijakami i pudernicami, tam trzeba kogoś z dużymi jajami a Przemka dać na vice.

Turururu
1 miesiąc temu
Reply to  kibic

Masz na myśli grubego Bola? Tego z kim nikt nie chce pracować? Tak we dwóch będą pasować, raz jeden będzie raz drugi będą sprzątać MOSiR. Idzie ku lepszemu. Oby.

kibic
1 miesiąc temu

a jeszcze. Ostatnie takie miejsce gdzie chlają jest wozownia przy zamku. Chłopaki od Kipera skarża się że nieraz rano wejsć się nie da tak jeb…. rzygami

Turururu
1 miesiąc temu
Reply to  kibic

Donosiciel się znalazł. to kibic? Nie, to zwykła sześćdziesiątka

jula
1 miesiąc temu
Reply to  kibic

To akurat prawda.Słyszałam o zespole który tam działa cuda na kiju jaki extra i zapisałam córkę.Okazało się że poziom jest marniutki a od 'wychowawcy młodzieży” pana Ch ciągle czuć przetrawiony alkohol. Przepisałam małą do konkurencji i jesteśmy mega zadowolone, wspaniała atmosfera,częste wyjazdy i zapraszanie tancerzy z górnej półki a nie kiszenie sie we własnym sosie..

Boss
1 miesiąc temu

Chlał z nim u ” Piotra’ a potem podpierd…do predzia ze swoistym „errrrrrr ’ w wymowie. Ciekawe kto to? W mosir -e wszyscy wiedzią

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
60
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content