Prezydent zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027”.

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027”. Konsultacje prowadzone od 31 marca br. do 6 maja br.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 przygotowano z wykorzystaniem opracowanej wcześniej diagnozy stanu, badań ankietowych w których wzięło udział 232 respondentów oraz wyników pracy Zespołów, w których składzie byli również Radni Miasta Tarnobrzega. W pracach uczestniczyli również przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorstw miejskich oraz mieszkańcy miasta. Ze względu na panującą w tym czasie epidemię współpraca w ramach zespołów była prowadzona głównie w formie zdalnej oraz komunikacji e-mail. Prace nad Strategią były prowadzone w okresie od września 2020 roku do grudnia 2022. Powodem rozciągnięcia w czasie była całkowita zmiana ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju oraz realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pace nad Programem Operacyjnym „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia”.

Łącznie zrealizowano 6 spotkań plenarnych, które były poświęcone formułowaniu propozycji zapisów Strategii i ich dyskusji.

Układ logiczny dokumentu został przygotowany w formule „od ogółu do szczegółu” i obejmuje syntetycznie nakreśloną wizję rozwoju, misję Strategii oraz skoordynowany układ priorytetów, hierarchii celów oraz działań precyzujących niezbędne aktywności jakie należy podjąć do 2027. Obrazowo przedstawiono to na poniższym rysunku:

 

 

Za najważniejsze przesłanki związane z infrastrukturą wynikające z diagnozy stanu przyjęto unikalne szanse i atuty Miasta wśród, których za najważniejsze uznano możliwości związane realizacją krajowych projektów komunikacyjnych (Centralny Port Komunikacyjny, tzw. szprycha kolejowa, S74) posiadanie 500-hektarowego jeziora oraz korzystne okoliczności do rozwoju Inicjatywy Czwórmiasta. W odniesieniu do sfery społecznej za jeden z najważniejszych kierunków aktywności przyjęto dążenie do powstrzymania i odwrócenia negatywnych trendów demograficznych (spadek populacji i starzenie się społeczności lokalnej). W sferze gospodarczej za najważniejsze wyzwania przyjęto poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez promocję bogatego potencjału walorów Miasta, zarówno wobec inwestorów, jak i potencjalnych pracowników napływowych oraz absolwentów wyższych uczelni, zarówno tych pochodzących z Tarnobrzega jak i zewnątrz. Szansą do wykorzystania są innowacyjne sektory gospodarki, inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego oraz rozwój startupów, którym Tarnobrzeg może zaoferować infrastrukturę (Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny, TSSE). W sferze środowiskowo-przestrzennej oprócz wysokiego wskaźnika pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego do wykorzystania są współczesne trendy związane z rozwojem gospodarki zielonej i niebieskiej, dążenie do stworzenia Eko miasta oraz dobrze uzupełniające się walory i planowane przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Czwórmiasta.

Wizja rozwoju Miasta czyli stan jakiego oczekujemy w roku 2027 w wyniku realizacji Strategii można w największym skrócie streścić w następujący sposób:

Tarnobrzeg w perspektywie roku 2027 to dobre miejsce do życia i pracy, którego mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa oraz jakości życia. Wykorzystanie szans oraz własnych atutów gospodarczych (m.in. TPPT, Jezioro, TSSE i inne) sprawiają, że Miasto staje się miejscem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, przedsiębiorców, turystów, ale również tych, którzy stąd wyjechali (studenci, emigranci zarobkowi). Unikalne walory (dziedzictwo przyrodnicze, atrakcje turystyczne, zielone oraz innowacyjne miejsca pracy, bezpieczeństwo) sprawiają, że następuje poprawa w zakresie niekorzystnych dziś trendów demograficznych.

Dla realizacji tego wyzwania zaproponowano następujące cele strategiczne:

 1. Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Tarnobrzega oraz odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych poprzez aktywizację potencjałów, podnoszenie standardu usług publicznych i kreowanie warunków dla rozwoju nowoczesnych miejsc pracy.
 2. Wzrost potencjału gospodarczego Tarnobrzega poprzez atrakcyjność inwestycyjną, współpracę ponadlokalną oraz rozwój zielonej i niebieskiej gospodarki.
 3. Optymalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa poprzez rozwój infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz bezpieczeństwa.

Z kolei do realizacji tych celów zaproponowano 17 priorytetowych obszarów rozwojowych – zestawiono je w poniższej tabeli:

 

SFERA SPOŁECZNA

SFERA GOSPODARCZA

SFERA PRZESTRZENNA

Priorytet 1.1 Kapitał ludzki

Priorytet 2.1

Atrakcyjność inwestycyjna

Priorytet 3.1

Ład przestrzenny i rewitalizacja

Priorytet 1.2

Zdrowie i włączenie społeczne

Priorytet 2.2

Współpraca ponadlokalna

Priorytet 3.2

Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju

Priorytet 1.3

Rynek pracy

Priorytet 2.3

Konkurencyjność oparta na turystyce

Priorytet 3.3

Dostępność komunikacyjna

 

Priorytet 1.4

Edukacja

Priorytet 2.4

Innowacyjność i otoczenie biznesu

Priorytet 3.4

OZE i bezpieczeństwo energetyczne

Priorytet 1.5

Kultura i dziedzictwo kulturowe

Priorytet 2.5

Zielona i niebieska gospodarka

Priorytet r 3.5

Przeciwdziałanie zagrożeniom

Priorytet 1.6

Sport i rekreacja

Priorytet 2.6

Adaptacja do zmian klimatycznych

 

 

W ramach ww. priorytetów zostały określone cele operacyjne, a do ich osiągnięcia zaproponowano 174 działania. Działania te pojedynczo lub w grupach będą stanowiły przedmiot projektów podejmowanych w okresie obowiązywania Strategii.

Zakłada się, że głównym źródłem finansowania ww. działań będą przede wszystkim środki Programu Operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021- 2027”, a ponadto środki ogólnopolskich programów operacyjnych, w tym Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), programy rządowe i inne.

Autorem Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 jest Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

*******************************************************************************************************

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:

 1. mieszkańcy Miasta Tarnobrzega;
 2. lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Tarnobrzega;
 3. sąsiednie gminy: Grębów, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba; Sandomierz, Łoniów, Koprzywnica;
 4. lokalni partnerzy gospodarczy;
 5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem konsultacji jest podniesienie jakości projektu SRMT 2021- 2027 poprzez uwzględnienie opinii szerokiego grona mieszkańców. W  konsultacjach w równym stopniu ważny jest głos indywidualnego mieszkańca, jak również wszelkie sugestie widziane z perspektywy właściciela firmy, przedstawiciela instytucji, dyrektora szkoły czy innego podmiotu publicznego lub prywatnego funkcjonującego w regionie.

Wysłuchanie różnych racji na temat kształtu SRMT 2021- 2027 umożliwi ukształtowanie finalnej wersji projektu, która następnie zostanie przekazana do formalnych uzgodnień umożliwiających przedstawienie projektu do przyjęcia przez Radę Miasta Tarnobrzega.

Wszelkie uwagi i opinie można składać za pomocą formularza zgłaszania uwag, który wraz
z projektem Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 (SRMT 2027) jest dostępny w witrynie internetowej www.um.tarnobrzeg.pl, https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/163/konsultacje-spoleczne oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, w Biurze Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5,  w następujący sposób:

 • złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie internetowej um.tarnobrzeg.pl oraz https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/163/konsultacje-spoleczne osobiście  w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, Biuro Obsługi Interesanta sektor A, sala 1, stanowisko nr 5;
 • przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres e-mailowy: strategia@um.tarnobrzeg.pl.
 1. przesłanie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg w okresie realizacji konsultacji społecznych (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu).

Sąsiednie gminy, lokalni partnerzy gospodarczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mogą wziąć udział
w konsultacjach  poprzez zgłoszenie propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027” drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu formularza na adres  e-mail: strategia@um.tarnobrzeg.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej na e-puap /43m87xibay/skrytka.

W ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027, w dniu 21 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które będzie miało miejsce w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym ul. Aleja Warszawska 227A.

Formularz zgłaszania uwag do Strategii

projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 1

Streszczenie dokumentu SRMT 2021-2027

zarządzenie z dnia 30.03.2022 r.

 

info: UM Tarnobrzeg

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
51 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
walt
11 miesięcy temu

Tarnobrzeg ma jakąś strategię ?
żyjąc tu od 40 lat nie zdążyłem zauważyć 🙂

Bozo
11 miesięcy temu
Reply to  walt

Oczywiście strategia jest. Doić ile się da. Premie co rok za nic

obywatel
11 miesięcy temu

Kolejne brednie a będzie tak jak z projektami do BO .
Kapitan NEMO i tak zrobi po swojemu , czyli po uznaniu swoim.
Czy jeszcze są w tej mieścinie barany co dadzą się nabrać ???

Gość
11 miesięcy temu

TO JEST OCZYWIŚCIE ŻART NA PRIMA APRILIS ?
Czyż by te podwyżki poszły na używki bo innego wytłumaczenia ja nie widzę jeśli to prawda.

co to za konsultacje?
11 miesięcy temu
Reply to  Gość

No to wygląda na prima aprilis, każą mi drukować jakieś papiery, a potem mam to wypełniać i im wysłać pocztą tradycyjną w XXI wieku. No nie wygląda to poważnie

Jan
11 miesięcy temu

W Stalowej Woli i Mielcu się rozwijają a w Tarnobrzegu snują wizję o rozwoju 🙂 🙂 🙂

Baśka
11 miesięcy temu
Reply to  Jan

I tak od 30 lat 🙁

odp
11 miesięcy temu
Reply to  Baśka

ja mieszkam tutaj 30 lat i nie widze kolosalnych zmian po za tym ze to miasto sie wyludnia
nie ma z kim pogadac po godz 22 bo kazdy przed tv siedzi i nie daja zarobic handlarzom bo wola w skarpete chowac i przez to sie sklepy zamykaja pustka i nydza w tym miescie jest

Bozo
11 miesięcy temu

Po co zaprasza jak i tak wszystko zostanie odrzucone. A później będą się sądować i znowu z tego nic nie będzie tylko straty. Ileż można się na to nabierać. CYRK!

państwo w państwie
11 miesięcy temu
Reply to  Bozo

po to żeby przed opinią publiczną odegrać pozory praworządności, a na koniec i tak tupną butem „my tu jesteśmy niezależnym miastem i powiatem w jednym”, państwo w państwie, żaden wojewoda ani marszałek nie podskoczy. Większego cwaniaka nad tego z Tarnobrzega to ze świecą szukać

wrzos
11 miesięcy temu

PRZEDE WSZYSTKIM POSTAWIC NA 3 WAZNE PUNKTY, ROZWOJ TSSE ALE TU U NAS, BUDOWA NOWYCH ZNACZACYCH DROG W MIESCIE, BO TARNOBRZEG POPRZEZ SWOJA CIASNOTE BARDZO SIE KORKUJE NA GLOWNYCH ULICACH, ROZWOJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO NA NOWYCH TERENACH MIASTA, SALEJ OD CENTRUM

Józiek
11 miesięcy temu
Reply to  wrzos

Pełna zgoda.
A pozostali – jak zwykle – wysryw malkonenctwa i pieniactwa.

Prorok nie psia jucha
11 miesięcy temu
Reply to  wrzos

3 punkty strategii dla rozwoju Tarnobrzeg, wszystkie ze sobą wzajemnie powiązane, czyli:

 • nowe miejsca pracy czyli nowe zakłady przemysłowe przy pomocy TSSE (rozwój strefy w Jeziórku jako EURO PARK TARNOBRZEG)
 • budowa nowych dróg w mieście oraz rozbudowa istniejących,
 • budownictwo wielorodzinne dla młodych

tylko 3 punkty i aż 3 punkty, a władza robi wszystko gdzieś obok, dla ludzi z okolic, którzy przyjadą nad jezioro na jeden dzień z kiełbasą i piwkiem z biedronki..

Pablo
11 miesięcy temu
Reply to  wrzos

Się rozmarzyłeś. Nawet jeśli takie kierunki rozwoju zostaną przyjęte w strategii, w co wątpię, to kto je zrealizuje? Prezydent i większość w radzie miasta związana z PiS, PO, Konfederacją czy którą inną opcją? I za co, skoro miasto jest zadłużone na ponad 100 mln i to przed odkupieniem zastawionych udziałów w wodociągach i skupem wyemitowanych obligacji? Popatrz na jedną prostą sprawę, mianowicie remont ul. Sikorskiego w okolicy skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką. Spokojnie można było poszerzyć jezdnię między skrzyżowaniami robiąc po 2 pasy w jednym kierunku, ale przeszkodziły nasadzenia. Czyli projekt nasadzeń zapoczątkowany w poprzedniej kadencji ograniczył możliwość rozbudowy jezdni w obecnej kadencji. Krótko mówiąc: tu i teraz.

Lumpa
11 miesięcy temu
Reply to  Pablo

Przeszkodził krótki wzrok, i tak jest ze wszystkim, byle taniej i byle się nie orobić. Przebudowa dróg do tej pory katastrofa, aby nie zepsuć wystarczyło tylko i aż, zfrezować i położyć asfalt.

rowerowy
11 miesięcy temu
Reply to  Pablo

Nawet z tu i teraz są problemy. W programie wyborczym prezydenta napisane „rozwój infrastruktury dróg rowerowych”, a m.in. na Sikorskiego i Mickiewicza ani drogi rowerowe, bo pieszo-rowerowe, ani rozwinięte, bo z kostki zamiast z asfaltu.

uwaga
11 miesięcy temu
Reply to  rowerowy

W punkcie o drogach rowerowych nie jest napisane, że to dotyczy wszystkich dróg w mieście, więc w urzędzie mogli uznać, że będą to wdrażać tylko nad zalewem. Podobnie jest np. z punktem o parkingach miejskich, jakby co odpowiedzą, że przecież powstają nad zalewem. Nie pochwalam tego, ale mamy nauczkę na przyszłość, aby głosować za konkretnymi postulatami, a nie ogólnikami.

rowerowy
11 miesięcy temu
Reply to  uwaga

Można interpretować te punkty tak, że dotyczą tylko jeziora, ale nie zmieni to tego, że większość ludzi interpretuje je tak, że dotyczą całego miasta i w związku z tym mieli lub wciąż mają większe oczekiwania. Ale zgoda, że na przyszłość nie należy wierzyć w ogólniki.

co to za konsultacje?
11 miesięcy temu

Ja mam wypełniać obszerne dokumenty, odpowiedzieć za mnóstwo pytań a potem jeszcze to wysłać ręcznie ? Gdzie jest informatyk z urzędu miasta i dlaczego nie potrafił streścić konsultacji do postaci ankiety online, tak aby każdy mógł łatwo i szybko odpowiedzieć na pytania? Gdzie on sie podział?
Czy prezydent uważa że całe miasto składa sie z urzędników którzy na codzien operują dokumentami administracji i będą sobie ot tak przesyłać?
 No chyba jest inaczej

fach
11 miesięcy temu

To proste.

1. Infrastruktura
1) Jezioro.
2) Jezioro.
3) Jezioro.

2. Kultura i sport
1) Sprowadzenie do Muzeum portretu Mona Lisy, Całunu Turyńskiego oraz mumii egipskich.
2) Utworzenie Centrum Integracji Politycznej (CIP).
3) Budowa ścianki wspinaczkowej w każdym osiedlu.

3. Środowisko i ekologia
1) Budowa w strefie przemysłowej elektrowni atomowej przy udziale kapitału prywatnego.
2) Budowa zadaszenia Jeziora od strony strefy przemysłowej.
3) Bezemisyjna komunikacja miejska (tramwaje konne, powozy).

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  fach

No i podwodne miasto z tunelami dla NEMO. ( Ha, ha, ha).

mat
11 miesięcy temu

Dziekujemy za podniesienie poziomu życia,za wywóz smieci płacimy DWA RAZY WIĘCEJ JAK STALOWA WOLA,DLACZEGO?

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  mat

I za podwyżki opłat za wodę !
Za DOPŁATY dla mieszkańców!

Kawa Prima
11 miesięcy temu
Reply to  mat

01 kwietnia 2022r. Prima Aprilis :-). Dałeś się nabrać :-).

wicek rostoski
11 miesięcy temu
Reply to  Kawa Prima

Dali sie nabrać wszyscy mieszkańcy TBG bo płacą dwa razy wiecej opłat jak okoliczni mieszkańcy!

odp
11 miesięcy temu
Reply to  mat

i znowu sie zaczyna to po co to spalarnie maja budowac tylko nazekac potraficie a nie dzaiłac przestan ogladac tv tylko do prezydenta zapukaj i sie mu wyzal

Olo
11 miesięcy temu
Reply to  odp

Jak zapukać? Przyjmuje już mieszkańców, czy dalej zamaskowanie Kościuszki trwa?

mat
11 miesięcy temu
Reply to  odp

ale jak?kijem w parapet?

Strateg
11 miesięcy temu

Mam strategię dla Tarnobrzega.
Wyposażenie: miotła,. szufelka, wiaderko.
To wszystko w rąsie i wio na Tarnobrzeg, posprzątać śmieci, bo tego pełno leży, na trawnikach, chodnikach, nad Wisłą…

mat
11 miesięcy temu
Reply to  Strateg

niech sprzatają ci co sa na garnuszku mieszkańców,czyli urzędnicy

kielbasa
11 miesięcy temu

tarnobrzegowi gratulujemy parku technologicznego hehe

Realista
11 miesięcy temu

Miasto praktycznie nic więcej nie oferuje niż to co oferowało 20 lat temu. 90% osób młodych po ukończeniu studiów wraca do niego tylko na święta bożonarodzeniowe lub wielkanocne i uroczystości rodzinne.
Za kilkanaście lat nie będą to święta tylko 1 listopad.
Z kim chcemy doganiać innych stawać się konkurencyjni jak nie ma konkretnego pomysłu na rozwój tylko od x lat same ogólniki. Papier wszystko przyjmuje. Nie słyszałem, ani nie znalazłem informacji ,że ktoś był za to rozliczany.
Dlaczego radni nie rozliczają włodarzy miasta z jej wykonania, a włodarze zapraszają tylko do udziału w konsultacjach społecznych pomijając całkowicie spotkania i informowanie mieszkańców z postępów realizacji poszczególnych zapisów ze strategi?

Prawda jest taka, że strategie są tworzone wyłącznie z uwagi na wymóg ustawowy – ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

teoria
11 miesięcy temu
Reply to  Realista

Może komuś marzy się wyludnione miasto, bo w takim jest mniej samochodów, mniej tłoku itd.? Przedstawiciele części zawodów i środowisk będą mieli się dobrze niezależnie od stopnia rozwoju miasta. A kurort w Machowie, miejsca kultury, obiekty sportowe i galeria pozwolą miło spędzać wolny czas. Zresztą w razie czego będzie można podjechać na zakupy czy do kina do Stalowej lub Mielca.

Lumpen
11 miesięcy temu
Reply to  teoria

Coś w tym jest, teoria spiskowa, która jest faktem. Komuś zależy….

janwdupowkręt
11 miesięcy temu

to przykre, że mieszkamy na wsi – w takiej trochę większej Kolbuszowej
i to się nie zmieni
bo wybieramy pustaki….

tak to wyglada
11 miesięcy temu
Reply to  janwdupowkręt

chlopaku a w czym ten wasz tarnobrzeg jest lepszy od kolbuszowej przecia u was nic nie ma oprocz paru budynkow z czasow gdy edward g uczynil to miasteczko wojewodztwem

Lumpen
11 miesięcy temu

Strategia oparta o jezioro, to porażka i zagłada dla miasta w najbliższych 5 latach, bez nowych zakładów pracy, ludzie nie będą chcieli tu mieszkać i tyle żadna strategia tego nie zmieni. Praca, dobra infrastruktura drogowa wraz z dobrym dworcem PKP oraz mieszkalnictwo wielorodzinne, tylko 3 rzeczy wokół, których należy opracować strategię. Ja jako mieszkaniec Tarnobrzega nie zamierzam dopłacać do jeziora, chce tańszych mediów od miasta, bo to co teraz jest to wyzysk i kpina z ludzi.

Origami
11 miesięcy temu
Reply to  Lumpen

Dodam tylko, że w dzisiejszym echu jest coś o biznesie nad jeziorem. Niech nikt wam nie mąci w głowach, że jezioro kiedyś będzie dochodowe, bo nie będzie, chyba że dla cwaniaków. Chcemy inwestycji w miasto i mieszkańców, a jeziorem niech się, zajmie województwo, miasta nie stać na ten przybytek strat.

Greg
11 miesięcy temu
Reply to  Origami

Cytat:

„Najemcy skorzystali z bonifikaty od miasta, przysługującej im w 2021 roku na tak zwany rozruch działalności. Zgodnie z umową za pierwszy sezon dzierżawy budynków zapłacili więc jedynie 20 procent wylicytowanej kwoty z przetargu powiększonej o VAT. Kolejne roczne czynsze mieli płacić już w pełnej wysokości.

Po „ulgowym” sezonie sprawy przybrały inny obrót. Przedsiębiorcy przekalkulowali koszty i… rozmyślili się.”.

Uwzględniając bonifikatę średni roczny wpływ w okresie 10 lat wyniósłby 92% ustalonej kwoty czynszu. Jednak, jeśli dobrze rozumiem, wpłynęło 20% za pierwszy rok i na tym koniec, bo najemcy zrezygnowali. Tylko co z wyrównaniem do 92% za pierwszy rok? No chyba, że w umowie nie określono takiego warunku dla wcześniejszej rezygnacji z najmu, to nie mam pytań.

Origami
11 miesięcy temu
Reply to  Greg

Co z zaległymi oparami za media, czy zostały uregulowane czy pokryją je mieszkańcy?

papier
11 miesięcy temu
Reply to  Origami

Jakie media?

fach
11 miesięcy temu
Reply to  Origami

Ależ więcej wiary, riwiera i obwodnica zbawią Tarnobrzeg 😉 Zresztą zgodnie z wolą ludu, bo przecież było o nich w programie wyborczym. Do tego ścianka wspinaczkowa, dzieła w muzeum i będziemy mieć w Tarnobrzegu poziom życia jak w stolicy 🙂

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  fach

Mieszkańcy sfinansowali budowę lokali nad zalewem z woli wójta, radnych i urzędasów POD WYNAJEM po kiego ch ..a to trudno odgadnąć bo to taki przypadek w tym kraju – dziwaczny – po co ????
Teraz będą bulić na ich utrzymanie a jeśli będzie zysk ( o ile będzie) to i tak przez na swoje premie i podwyżki a mieszkańcy nie mieli, nie mają i nie będą mieć z tego NIC oprócz kosztów .

Referendum
11 miesięcy temu

Miastko w woj. pomorskim kolejną gminą, w której odwołano włodarza w drodze referendum.
https://gp24.pl/miasteckie-referendum-w-sprawie-danuty-karaskiewicz-jest-wazne-4654-osoby-za-odwolaniem-burmistrza/ar/c1-16205789

Origami
11 miesięcy temu
Reply to  Referendum

Dej se spokój

Tomek
11 miesięcy temu
Reply to  Referendum

Jak Kostkobrzeg zaproponował, żeby wrzucać zdjęcia miejsc wstydu w mieście, ledwo kilka osób wrzuciło. To skoro raczej krytyczna wobec władz miasta widownia NW24 nie jest w stanie w swojej większości nawet wrzucić zdjęcia, to co dopiero przekonać do referendum ogół mieszkańców? Jedyne co mamy to wybory, tylko trzeba w nich jeszcze dobrze wybrać.

obywatel
11 miesięcy temu
Reply to  Tomek

Miejsce wstydu to jest teren basenu odkrytego ale ogrodzony przed mieszkańcami
Teraz urzędasy planują ponoć inwestycje i zapewne znowu będą w większości parkingi , oczywiście z kostki – w sam raz pasować będzie do ścianki ( płaczu i wstydu).

jan
11 miesięcy temu
Reply to  obywatel

A ulica Rusinowskiego to nie miejsce wstydu?tysiące łat,podobnie załatana wisłostrada,strach jechać 80 km/h!

Tomek
11 miesięcy temu
Reply to  obywatel

Zdjęcie lub film nie wymaga zbytniego opisywania danego miejsca lub zjawiska, gdyż obraz mówi sam za siebie. Poza tym obraz jest obiektywny, bo pokazuje bezpośrednio rzeczywistość, a nie czyjąś subiektywną ocenę. Ale dobra, narzekajmy tylko pisemnie w komentarzach, dużo to dało do tej pory.

Greg
11 miesięcy temu
Reply to  Tomek

Akurat w ostatnich dniach na tym portalu pojawiają się dość neutralne artykuły. Za to na stronie Echa dnia są opisywane oraz prezentowane na zdjęciach tarnobrzeskie realia, m.in. sprawy najmu lokali gastronomicznych nad Jeziorem, basenu odkrytego czy Hotelu Nadwiślańskiego. Polecam tam zajrzeć.

Katarzyna
7 miesięcy temu

Ja znalazłam coś na temat rozwoju miasta w 1975 roku cyfrowa.tvp.pl/video/ekologia-i-srodowisko,druga-strona-siarki,59372548

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
51
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content