Które inwestycje będą kluczowe? Rozpoczęły się konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”

Budowa kładek pieszo-rowerowych nad drogami wojewódzkimi, utworzenie zakładu komunikacji miejskiej wraz z zakupem niskoemisyjnych autobusów oraz modernizacja przystanków i miejsc parkingowych, budowa punktów ładowania samochodów elektrycznych, rewitalizacja placu Bartosza Głowackiego – to niektóre z 39 kluczowych inwestycji dla Tarnobrzega, zawartych w projekcie dot.strategii rozwoju miasta do 2030 r.

Konsultacje projektu potrwają do 9 grudnia br., z kolei otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w poniedziałek 28 listopada br. o godz.14 w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku opracowano w 2021 r. na bazie diagnozy stanu, przeprowadzonych badań społecznych z udziałem 232 respondentów oraz wyników prac i zgłoszeń zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega powołanego przez prezydenta miasta.

Za najważniejsze przesłanki związane z infrastrukturą wynikające z diagnozy stanu przyjęto unikalne szanse i atuty miasta wśród, których za najważniejsze uznano możliwości związane realizacją krajowych projektów komunikacyjnych (CPK, tzw. szprycha kolejowa, S74) posiadanie 500hektarowego jeziora oraz korzystne okoliczności do rozwoju Inicjatywy Czwórmiasta. W odniesieniu do sfery społecznej za jeden z najważniejszych kierunków aktywności przyjęto dążenie do powstrzymania i odwrócenia negatywnych trendów demograficznych (spadek populacji i starzenie się społeczności lokalnej). W sferze gospodarczej za najważniejsze wyzwania przyjęto poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez promocję bogatego potencjału walorów Miasta, zarówno wobec inwestorów, jak potencjalnych pracowników napływowych oraz absolwentów wyższych uczelni, zarówno tych pochodzących z Tarnobrzega jak i zewnątrz. Szansą do wykorzystania są innowacyjne sektory gospodarki, inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego oraz rozwój startupów, którym Tarnobrzeg może zaoferować infrastrukturę (Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny, TSSE). W sferze środowiskowo-przestrzennej oprócz wysokiego wskaźnika pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego do wykorzystania są współczesne trendy związane z rozwojem gospodarki zielonej i niebieskiej, dążenie do stworzenia Ekomiasta oraz dobrze uzupełniające się walory i planowane przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Czwórmiasta.” – czytamy w projekcie

 

Zestawienie kluczowych inwestycji Miasta Tarnobrzega

 

Lp.

Nazwa inwestycji

Planowany czas realizacji

Potencjalne źródło finansowania

1.

Zakończenie budowy obwodnicy miasta

2020-2023

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,

KPO, Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych

2.

Modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miasta

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 

3.

Budowa/przebudowa/modernizacja dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta

Tarnobrzega

2023-2027

Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg/Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych

4.

Doświetlenie przejść dla pieszych oraz miejsc niebezpiecznych

2023-2025

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

5.

Budowa drogi opaskowej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w tym budowa ścieżek rowerowych

2023-2027

Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych,

6.

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej w Machowie

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

7.

Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega

2022-2027

Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych,

Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg

8.

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – etap II

2023-2027

Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg/Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

9.

Remont mostów na terenie miasta

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, rezerwa subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury

10.

Budowa kładek pieszo-rowerowych nad drogami wojewódzkimi

2023-2027

Fundusze Europejskie dla

Polski Wschodniej 2021-2027

11.

Utworzenie zakładu komunikacji miejskiej wraz zakupem niskoemisyjnych autobusów oraz modernizacja przystanków i miejsc parkingowych

2023-2027

Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej, Fundusze

Europejskie dla Polski

Wschodniej 2021-2027,

     

Fundusze Europejskie na

Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027

12.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego

2023-2028

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla

Polski Wschodniej 2021-2027

13.

Rewitalizacja Placu Bartosza Głowackiego

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

14.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

15.

Utworzenie miejsc do przeprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wraz z systemem monitorowania

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

16.

Budowa farmy fotowoltaicznej na osiedlu

Sobów o mocy do 6 MW

2023-2027

Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych,

Fundusze Europejskie na

Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027

17.

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

18.

Budowa punktów ładowania samochodów elektrycznych

2023-2027

Fundusze Europejskie na

Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027

19.

Realizacja projektów parasolowych z wykorzystanie instalacji OZE

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

20.

Budowa instalacji fotowoltaiki na terenie

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji

Uzdatniania Wody

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027, NFOŚiGW

21.

Rozwój i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

22.

Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusze Europejskie dla

Polski Wschodniej 2021-2027,

Fundusze Europejskie na

Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027

23.

Odnowa przestrzeni publicznych miasta na osiedlu Serbinów

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

24.

 

Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta

2023-2028

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

25.

 

Modernizacja basenu MOSiR, budowa drugiej niecki basenowej wraz z budowa placu wodnego

2023-2027

Programy Ministerstwa

Sportu i Turystyki

26.

 

Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

27.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 wraz z budową windy

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

28.

Modernizacja Tarnobrzeskiego Domu Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027,Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 20212027

29.

Remont zabytkowych budynków dawnej kuchni rodu Tarnowskich

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027,Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 20212027

30.

Budowa Centrum sportów olimpijskich i paraolimpijskich w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej wraz z centrum aktywizacji seniorów

2023-2028

Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych

31.

Przebudowa/remont zdegradowanych budynków na cele mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego oraz społecznego

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 

32.

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych, a także służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjne oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy

33.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7

 

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

34.

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

35.

Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną budynków szkolnych wraz wyposażeniem w nowoczesny sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne oraz obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

36.

Inwestycje w infrastrukturę placówek realizujących kształcenie specjalne wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

37.

Inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt

niezbędny do kształcenia

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

38.

Budowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027, NFOŚiGW

39.

Utworzenie systemu monitoringu powietrza, wody i gleby

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027, NFOŚiGW

PROJEKT DOSTĘPNY JEST TUTAJ: Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku_VJUU8j

Informacje dot.udziału w konsultacjach dostępne są na stronie UM Tarnobrzeg – https://um.tarnobrzeg.pl/aktualnosc/509

Subskrybuj
Powiadom o
93 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Machowiak
22 dni temu

Gdzie Centrum Komunikacyjne z dworcem PKP? „Dążenie do stworzenia Ekomiasta”-czy ci ludzie wiedzą o czym piszą? Ekomiasto z największą na Podkarpaciu spalarnią śmieci?

Robert
22 dni temu
Reply to  Machowiak

Spokojnie bez emocji, bo to tematy na przyszłe lata, które już nie będą dotyczyć pana Darka z Krosna.

obywatel
22 dni temu
Reply to  Robert

A koncepcja z szuflady do niszczarki i DO ŚMIECI !!!
Tylko szkoda papieru i kosztów za które zapłacili mieszkańcy ???

A gdzie kur..a : miasto podwodne z tunelami nad zalewem ????
Umknęło histeryków i czy ukryte pod jakimś urojeniem ???

Machowiak
22 dni temu
Reply to  obywatel

Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego- tu jest powodne miasto.

obywatel
22 dni temu
Reply to  Machowiak

Droga opaskowa i spalarnia ???
Działki sprzedane nad zalewem ???

Bez komentarza

Machowiak
22 dni temu
Reply to  obywatel

Drogę opaskową na północnym brzegu jeziora będzie budował, aby Austriacy mieli lepszy dojazd do spalarni. Tu powinien być komentarz i to nie jeden. Największy zbiornik rekreacyjny na północy Podkarpacia i największa spalarnia. To jest dopiero „histeryka urojenie”, podwodne miasto to topikuś w „porównaniu z tym. A przepraszam, na konferencji mówiono, że tam powstaną dwie drogi, jedna dla turystów, a obok druga do strefy ( spalarni). Wspaniała atrakcja przejażdżka wokół jeziora na spotkanie śmieciarek i podziwianie spalarni.

obywatel
22 dni temu
Reply to  Machowiak

O to właśnie chodzi – hipokryzja, bezczelność , cynizm .
SzKoda , że nikt tego nie zauważa ??
Po co tam asfalt lub kostka ??
Jakby nie można było zrobić ( wykonać zwykłam drogi gruntowej ).
Komu na to służyć ??? Bo b zwątpienie nie mieszkańcom ???
A tylko na ich koszt ??

walt
22 dni temu

szumne plany,wielkie inwestycje choć generalnie to wygląda nie na jakieś zamaszyste plany tylko co najwyżej administrowanie… a kasa skąd ? z polskiego ładu ? 🙂 czyli wiadomo,że dostaną pisowskie cielęta w Stalowej i Mielcu a tu spadną co najwyżej ochłapy,dziękujemy panie weber i cała reszta smoleńskiej sekty ! szacunek 😉

a dalsze finanse ? Fundusze Europejskie ?
jak tak dalej pójdzie to z Funduszy Europejskich dzięki pisuarowi i ministrowi zobaczymy tyle co z KPO czyli okrągłe ziobro,znaczy zero 🙂

więc nie nastawiałbym się bo już 7 lat temu pisowcy mówili ile to ekspresówek i pociągów będzie na prowincji a zdaje się połączeń busem nawet coraz mniej z Rzeszowem co dopiero mówić o torach.
do stolicy na euro 2012 też mieliśmy ekspresem po torach w 2 godziny jechać.

chyba nadal przez Radom albo i Lublin jedzie się około 4 godzin.a to odległość w linii prostej niecałych 200 km.

Zenek
22 dni temu
Reply to  walt

Wiesz walt twoje pisanie o cieletach itp to czysta zazdrość albo nienawiść, ale coby nie było dzieki dobrym kontaktom z obecną władza przez 8 lat w tych miastach , coś się zmienia i jest widoczny postep, w przeciwieństwie do naszych wladz które ramie w ramie z KO i PO rządzi, i co zrobiliście szalet i scianke, nawet poczekalnia na dworcu pks nie dzial jak trzeba ,zwłaszcza rano i wieczorem zaryglowane i tyle a ludzie stoja na zewnątrz. Takie to rządy.

Krystekmaxx
22 dni temu
Reply to  Zenek

No co ty, przecież zorganizowali potancówki, i szafe z książkami. Zaś obok słynnego Parku technologicznego, mogliby zrobić jeszcze nasadzenia, mają już w tym wprawę, taka drobną sugestia…

walt
22 dni temu
Reply to  Zenek

zrobiliście ? twój wpis to nieudolna próba zepchnięcia na mnie odpowiedzialności za rządy ludzi,których nawet nie wybrałem 🙂 mamy radnego sejmiku wojewódzkiego,mamy rzeszę głosujących (ponad 43% w mieście i ponad 60% w powiecie) na pis i weber na przykład stąd został posłem i viceministrem więc to pokazuje jak dba o swoich wyborców,pokazuje jak dbają o swoich wyborców panowie kalinka,nowak przecież nie przypadkowi ludzie partii tylko ich najzdolniejsi reprezentanci od lat,a jest jeszcze w sejmiku wojewódzkim wybrany ponad 10tyś głosów były prezydent pan jan co trzy kadencje wyprzedawał wszystko w Tarnobrzegu z katechetą 10 tyś plus vat lub ze stasiakiem najlepszym menadżerem w okolicy znającym się na wszystkim. ja tam i tak jałmużny od pisu nie dostaję ani w formie 14 emerytury ani pińcet plusa,ja tylko płacę i wiesz muszę sobie poradzić sam i jak to w życiu bywa pewnie sobie poradzę. nie liczę też na te inwestycje bo widziałem jak przez dekadę My Tarnobrzeżanie nie byliśmy w stanie zbudować sobie murowanego kibla nad bajorem a jak już stanął to zamienili go na magazyn wynajmujący budynek 🙂 i co zrobisz ? i o tyle mam czyste sumienie,że akurat za peo nigdy nie byłem a przeciw mastalerzom i jego harcerzom też występowałem… Czytaj więcej »

Zenek
22 dni temu
Reply to  walt

Walt, i tak mimo wszystko jestes w błędzie, pamiętasz jak p Kopacz zapraszała imigrantow i mówiła że możemy przyjąć każdą ilość, i niedawne popisy na wschodniej zuchów z KO, i co by teraz było, a wiesz gdzie by ich rozlokowali, właśnie w takich miastach jak tbg lub w pobliżu i chłopie uwież mi, z domu byś nie wyszedł a do sklepu to biegiem byś leciał, znam to z autopsji, i właśnie z tego względu mimo wszystko wole pis od KO i PO, wole mieszkać skromnie ale z gwarancja normalności, bo tamci to zafundują nam takie wczasy że hejjj.

walt
22 dni temu
Reply to  Zenek

obrażasz mnie koleżko bo po 1 widzę jak Turcy,Uzbecy czy Egipcjanie pracują i robią w Tarnobrzegu kebaby i oni krajowe PKB produkują bardziej niż 75% mieszkających tu Polaków. po 2 jeśli w narodzie,który ma ponad tysiąc lat,wielką tradycję pluralizmu i różnorodności (pojedź do Białegostoku na Podlasie i zmierz krokami ile dzieli meczet tatarski od kościoła katolickiego lub cerkwi 😉 ) drżenie ma wywoływać 7 tysięcy uchodźców to źle trafiłeś bo mnie to nie przerażało. ba,żałosnym wydaje się do dziś,że nie chcieliśmy pomóc naszym partnerom a wymyślono ku temu takie bzdurne i miałkie powody oparte o propagandę którą jak widzę po wpisie łyknąłeś niczym pelikan. po 3 to ja naprawdę rok rocznie mam od 3 do 6 lub więcej wyjazdów do europy i służę zdjęciami w tym roku z Neapolu,Barcelony,Alicante,Stambułu,Monachium byś mógł zobaczyć ilu tam białych chrześcijan jeździ metrem 😉 po 4 to masz ponad dwa miliony Ukraińców i jak widać tożsamości polskiej nie utraciłeś.dlaczego ? zadałeś sobie to pytanie ? ależ w Tarnobrzegu mieszkamy skromnie i te 450 baniek dla Stalowej z polskiego ładu to bardzo ładnie pokazuje. jeśli tobie to nie przeszkadza a drżysz o falę uchodźców to głosuj na pis…. tylko nie jedź czasami do Warszawy i nie… Czytaj więcej »

Oleńka
22 dni temu
Reply to  walt

Drogi walt, odrazu widać że jesteś starym komuszkiem, co to chciałby dierżyć ster narodu i żyć na konto społeczeństwa, tak ja to robili twoi poprzednicy z prl, żeby było tak jak było, tęsknisz za nimi jak widzę wiec głosuj na tych z PO , a pewnego poranka obudzisz się już nie w Polsce.

walt
22 dni temu
Reply to  Oleńka

no 40 lat to już człowiek nie jest młody i owszem 🙂
no PRL jakby nie patrzeć to największe prosperity miasta Tarnobrzeg,wzrost liczby mieszkańców i awans nawet na stolicę województwa czyli nie tak najgorzej 🙂

ja na tych z peo nie głosuję akurat.

i jestem człowiekiem i europejczykiem,potem dopiero Polakiem i Tarnobrzeżaninem a,że drugiego sortu to co poradzę ? 🙂 nie przeszkadza mi to bo zawsze uważałem,że lepiej być zdrajcą niż z kaczyńskimi.AMEN.

obywatel
22 dni temu
Reply to  walt

A twoi guru ” polskość to nienormalność ” albo słynny potomek z Raichu ” za granica wstydzi się polskośći” ???

A co znaczy to:”europejczyk” ???
Typowy slogan propagandowy , nic nie znaczący.
Twoi guru w Polsce stocznie zamykali aby w Raichu mogły działać ????

walt
18 dni temu
Reply to  obywatel

Eu•ropej•czyk (mieszkaniec Europy) 
polecam definicję PWN 🙂
https://sjp.pwn.pl/slowniki/europejczyk.html

pier glupot
21 dni temu
Reply to  walt

tak tak wiemy wiemy prosperita komuna wojewodztwo ale tego juz nie ma czlowieku i nie wroci wiecej

taka rada
21 dni temu
Reply to  walt

nie ogladaj sie za siebie bo ci z przodu ktos przyje

walt
18 dni temu
Reply to  taka rada

nie oglądam się,zwłaszcza takich jak ty nie boję się wcale 🙂

tak apropo
18 dni temu
Reply to  walt

mam tu na mysli ciagle spogladanie w przeszlosc

walt
18 dni temu
Reply to  tak apropo

nie obawiam się twoich gróźb byku… pewnie jak każdy pisowiec albo konfederata mocny jesteś tylko w gębie.

hehe
21 dni temu
Reply to  walt

ty jestes europejczykiem? no prosze cie

walt
18 dni temu
Reply to  hehe

nie proś,błagaj 🙂

tomasz swietokrzyskie
22 dni temu
Reply to  walt

tarnobrzegu starozutny i wielki grodzie ty juz otrzymales swoje za komuny a za slynnego wojewodztwa gierkowskiego otrzymywales kosztem innych pora wrocic do normalnosci i znalesc swoje miejsce w szeregu

Vvvo
21 dni temu

troll na usługach

essa
21 dni temu

jak przeniosą hutke za wisłe to bedziesz tu jeszcze pracował,hahaha

tomek swietokrzyskie
21 dni temu
Reply to  essa

wy tylko tyle umiecie zabierac komus przenoscic

Do Zenek
21 dni temu
Reply to  Zenek

Zaskoczenie Lto dajeonisy

Nic mądrego.nie napisze ,ze to urzędnicy Bożka bo.boja się że z powodu braku kompetencji stracą robotę

Do Zenek
21 dni temu
Reply to  Do Zenek

Miało być dają minusy

essa
21 dni temu
Reply to  walt

a peowskie cielęta jak zwykle nic nie dostaną bo nie wiedza na kogo głosować.patrz Stalowa Wola

obywatel
22 dni temu

Ha, ha, ha – niech pakuje długopisy do pudła a nie przedstawia wizję dla innych
Czas chyba jego minął , nawet Potanski dogadał się z helikopterem!
Rewitalizacja placu czerwonego ???
MKS – y aby mogli co sprzedawać ( już to przerabialiśmy , sprzedał udziały w Wodociągach a teraz pier…nie !

WIZJE na kampanię wyborczą gotowe ??

psychiatra
22 dni temu
Reply to  obywatel

Sporo przeklinasz, sporo wykrzykników, sporo pytajników, i ciągle jeden osobnik na muszce, wszystko dobrze z psychiką?

obywatel
22 dni temu
Reply to  psychiatra

Nad psychiką to powinni się zastanowić ci co siedzą cicho i pozwalają na takie coś tym ze świecznika – urzędniczej kaście .
Tak jakoś dziwnym trafem idą po koryto , kasę a wszystko co obiecują w kampanii to KŁAMSTWO i OSZUSTWO a obietnice to puste słowa bez pokrycia .

CZY JEDEN osobnik , raczej NIE a że jeden jest wyjątkowy ( co jest oczywistą oczywistością ) to zupełnie inna sprawa bo szczególnie zapracował od spotkania w gabinecie urzędu miasta – e oczy tak bezczelnie K???? to trzeba być wyjątkowym skur…k!!!

Jeszcze menda poczuła się obrażona za prawdę ????

Kodeksowy
21 dni temu
Reply to  obywatel

Krytykować, przedstawiając argumenty rzeczowe, jak najbardziej można, ale…nie przesadzaj z wyzwiskami. To jest przestępstwo określone w kodeksie karnym.
Gdzie jest administrator tego forum, że dopuszcza takie zachowania?

obywatel
21 dni temu
Reply to  Kodeksowy

Przestań pitolić głupoty ???

obywatel
21 dni temu
Reply to  Kodeksowy

Ty nie jesteś kodeksowy ty jesteś komunistyczny aparatczyk ż PZPR rodowodem .

Nie strasz ludzi na tym forum swoimi bolszewickimi teoriami .
Tylko w totalitarnym państwie zbudowanym na kłamstwie można karać za prawdę, opinie, oceny i poglądy i tylko wyjątkowe ŚCIERWA do tego są zdolne i przywołują komunistyczne skurwysy…y.

Dla takich inteligentów z stalinowskimi korzeniami krytyka jest niedopuszczalna chyba że jest wierszem pisana zgodnie z waszymi poglądami według ideologii Lenina.

Nikt nikogo nie zmusza aby tu zagládać i czytać a jak nie pasi to nie zaglądaj i nie czytaj .

Internauta
20 dni temu
Reply to  obywatel

Zwykły wiejski burak jesteś.

obywatel
22 dni temu

Ale jaja ; Zadanie pierwsze : dokończenie budowy obwodnicy ??? A tak szumnie otwierali w tym tygodniu ??? Zadanie piąte : znowu pierdol..y zalew i kasa ( pewnie jeszcze ci co kupili działeczki nad zalewem nie mają drogi asfaltowej ( albo z kostki)??? Zadanie jedenaste : Będą tworzyć zakład komunikacji miejskiej ( a póżniej sprzedać znajomym królika) zapewne koryta brakło i trzeba spółkę miejską stworzyć aby swoi mieli koryto??? Zadanie 12; Znowu pierdol..y zalew i dla turystów?? Zadanie 13 ; Rewitalizacja placu czerwonego : Zostawcie w spokoju ten plac już raz rewitalizowaliscie – wystarczy partacze nie i niech zostanie bo na lepiej to nie zmienicie partacze ?? Zadanie 18; Niech oligarchia sobie w domach porobi a nie za biednych mieszkanców miasta, stać na luksusowe fury to niech zrobię za swoje punkty w domach ?? Zadanie 29; Znowu pakowanie kasy dla Tarnowskich , mieszkańcy oprócz kosztów ch..a z tego będą mieć . Dostali 4 mln to jak tacy dobrodzieje wlożą kasę i udostępnią mieszkancom miasta ! Zadanie 30; Tworzenie kosztów dla mieszkanców ( utrzymanie kosztuje) dla aspiracji wizjonerów i hobbystów . Mlodzież ma szkołach zajęcia ! Reszta to typowe zadania gminy ( i obowiązek) a wszystko z dodacji a koryto z… Czytaj więcej »

Alex
22 dni temu

Promocja bogatego potencjału walorów Miasta – czytam w strategii – muszę przyznać że tu autor/autorzy strategi szczerzy do bólu, rzeczywiście od potencjału Miasta głową boli i do tego jeszcze ząb.Pomysłodawca budowy ścieżek rowerowo-pieszych nad drogami wojewódzkimi pomylił chyba siadanie do koniaku z siadaniem na konia.Prawie wszystko zależne od środków finansowych zewnętrzych.Nie dostaniemy,nie zrealizujemy Czyją wina – nie nasza -łoni winni bo nie dali nawet jak nie obiecywali.Podsumowując – majsterczyk !!

rowerowy
22 dni temu

Nie są w stanie wykonać porządnych ciągów pieszo-rowerowych, a kładki pieszo-rowerowe chcą budować. Jak, za co i po co? Poza tym dlaczego dopiero od 2023 r., a nie teraz? Podobnie z innymi punktami. Mrzonki, obiecanki – wstawić właściwe. Więcej się nie nabiorę na pro-rowerowego prezydenta.

Olo
21 dni temu
Reply to  rowerowy

Prezydent ma być pro-rozwojowy a nie pro-rowerowy. Ścieżki rowerowe nie przyciągną inwestorów itd.

rowerowy
21 dni temu
Reply to  Olo

Żeby takie rzeczy trzeba było tłumaczyć.
I) Chodniki też nie przyciągają inwestorów. Tak więc należy albo zaprzestać budowy chodników, ścieżek rowerowych itd., albo normalnie budować ciągi obu tych rodzajów, wyjątkowo wspólne przy małej szerokości drogi.
II) Od pewnego poziomu rozwoju miasta tworzenie infrastruktury rowerowej staje się koniecznością w ramach równoważenia różnych form transportu. Gdyby prawie wszystkie podróże pojazdami w miastach odbywały się samochodami, to korki i problemy z parkowaniem byłyby kolosalne.
III) Tworzenie infrastruktury rowerowej świadczy o planowaniu na przyszłość. Ruch samochodowy zwiększa się z roku na rok i jeżeli nie będzie równoważony innymi formami transportu, to w końcu albo miasto będzie stało kilka godzin w ciągu doby, albo trzeba będzie wydać setki milionów na rozbudowę dróg.

Ten z rowerem
19 dni temu
Reply to  rowerowy

„Nie są w stanie wykonać porządnych ciągów pieszo-rowerowych, a kładki pieszo-rowerowe chcą budować. Jak, za co i po co? „

To prawda, drogi rowerowe są do bani. Na pytanie zadane w poście „jak,…?”, odpowiadam, że tradycyjnie z kostki.

Alf
22 dni temu

Jaracie się znowu. Czy ktoś zwrócił uwagę na ostatni słupek tabelki? Mowa w nim o potencjalnych źródłach finansowania. W żadnym projekcje nie znalazłem wpisu środki własne miasta. Liczymy wszędzie na środki zewnętrzne. Niestety w czasach , gdzie nasza gospodarka wchodzi powoli w recesję możemy się kolejny raz przeliczyć .Zresztą w mieście , w którym dzwoniąc do urzędu ,żeby połączyć się z wydziałem nie znając numeru wewnętrznego trzeba to robić przez sekretariat Prezydenta bo nie stać nas na osobę obsługującą centralę telefoniczną podobno nic już nie zdziwi. Stajemy się coraz większym zadupiem niestety

walt
22 dni temu
Reply to  Alf

właśnie tego głównie dotyczył mój wpis.
licząc na polski ład czy ewentualne środki europejskie możemy się srodze zawieść 🙂

Alex
22 dni temu
Reply to  walt

Oczywiście że się nie zawiedziemy bo po zmianie (prawdopidobnie) władzy wrócimy do tego co znamy czyli pinindzy nie ma i nie będzie i niestety zakopane one w Zakopanym nie są.Trudo mówić o zaskoczeniu czy rozczarowaniu w takim przypadku

walt
22 dni temu
Reply to  Alex

póki co to pis trzyma się mocno,może zawsze jak w 2 turze mieć 100% frekwencji i głosów w DPSach czy szpitalach i co im zrobisz ?
niby sondaże słabe ale nadal najwięcej i powyżej 30% czyli z d’hontą raczej trudno ich oderwać od koryta.
a jest jeszcze długopis prezesa w pałacu,przybłęda w pseudotk,manowska w pseudosn więc opozycja jeśli nie wygra w stosunku 3/5 właściwie poza skokiem na spółki skarbu i wszelkie rządowe agendy niespecjalnie będzie miała co robić.
a wybory dopiero za rok.. do tego czasu to się wiele może zmienić.

Alf
22 dni temu
Reply to  walt

Faktycznie zwracam honor

Gość
22 dni temu

Droga 12. Października błagam

fach
22 dni temu

Nie ma planu metra ani nawet tramwaju, także nie podoba mi się 😉 Nie zagłosuję na Pana Prezydenta ani na jego komitet. Nic osobistego, czysty pragmatyzm 🙂

Tarnobrzezanka
21 dni temu
Reply to  fach

Na komitet Bożka nigdy w życiu

Zigi
22 dni temu

Był sobie kiedyś piękny rynek, planty! dużo nie trzeba było zmieniać. Mogli zamknąć drogę, trochę pozmieniać układ i to wszystko i było by pięknie. A teraz ch.. go wie co z tym zrobić, usunąć bruk wsadzić drzewa, przecież to już było:)

As
21 dni temu
Reply to  Zigi

To zdaje się był jeden z wielu chybionych pomysłów mlecznego janka . Ale co tam naród dalej na niego głosuje .To jedyne głupotę mieszkańców pokazuje . Głosują na największego grabarza miasta. I dlatego z taką mentalnością mieszkańców mamy to co mamy

Tak se myśle, że
21 dni temu
Reply to  As

to był pomysł na danie zarobku dla… swoich. Kostka musiała przecież być wyłożona.

Wyborca
21 dni temu
Reply to  As

Na Janka to mieszkańcy głosowali gremialnie
A przecież niczym się nie wyróżniał
Dlaczego ludzie dokonują takich wyborów jest zawsze zagadką U nas to raczej stan umysłu

As
21 dni temu
Reply to  Wyborca

Jak to się nie wyróżnił ? Powiedziałbym ,że został honorowym grabarzem miasta. Była ogromna szansa na rozwój , która została zaprzepaszczona a miasto rozsprzedane i zadłużone. Pozostała wegetacja przez tego szkodnika

Łysy
19 dni temu
Reply to  As

Z tego co pamiętam to Dziubek miał pomysł żeby Tarnobrzeg miał rynek jak przed wojną ale ówczesni radni to przyklepali

Jajcarz
19 dni temu
Reply to  Zigi

W krzaczorach na plantach przesiadywali pijaczki lokalne. Coś trzeba było poczynić z tym, ale czy od razu wycinać wszystkie drzewa i krzaczory, to nie jestem taki pewny.
Tera jest kostkowa pustynia. Tera taka moda, wyciąć wszystko co się da. W jednej z miejscowości po zakostkowaniu placu internauta na youtube pokazał, jak na ławce, rozgrzanej od słońca usmażył jajka :-). Może i u nas można gotować jajecznicę 🙂

obywatel
22 dni temu

Ciulu tam Z TYM wizjonerstwem , najważniejsze jest spotkanie w PARKU ??

W ramach współpracy PIS z sołtysem , sołtys niech zaprzęgnie babcie IMPREZKE i politologa z pisowni do realizacji FINAŁU a marzy się KASYNO
a więc :

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/panstwowa-enea-zaplacila-za-impreze-z-kasynem-w-glowie-sie-nie-miesci/nqvx5c9

TYLKO SOLTYS pokaż fotki ????

SOT
22 dni temu

Droga opaskowa nad zalewem potrzebna. Tylko nie budować żadnych fanaberii typu podwodne ścieżki do momentu załatania ostatniej dziury w ulicy na terenie miasta. Kilka ulic czeka od lat kilkunastu na remont i głupim pomysłem jest finansowanie kuriozalnych pomysłów kosztem komfortu życia mieszkańców.

wrzos
22 dni temu

PANIE PREZYDENCIE PYTA PAN O ZDANIE MIESZKANCOW DLA STRATEGII ROZWOJOWYCH MIASTA TARNOBRZEGA, I DOBRZE, OTO WEDLUG MNIE I WIELU INNYCH OSOB NAJISTOTNIEJSZE KWESTIE ROZWOJOWE MIASTA . PO PIERWSZE SZYBKI ROZWOJ NASZEJ STREFY PRZEMYSLOWEJ NA MACHOWIE I NA ZAKRZOWIE TAK ABY POWSTALO WIELE CIEKAWYCH MIEJSC PRACY DLA MIESZKANCOW. PO DRUGIE SZYBKI I TANI ROZWOJ BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO W MIESCIE DLA LUDZI MLODYCH, TWORZYC NOWE TERENY W MIESCIE POD ROZWOJ TAKOWEGO BUDOWNICTWA. PO TRZECIE DOBRZE SKOMUNIKOWAC MIASTO Z RESZTA KRAJU POPRZEZ BUDOWE NOWYCH DROG I KOLEI. JEZELI TE BARDZO ISTOTNE TEMATY BEDA ZREALIZOWANE TO BEDZIE WIELKI SUKCES MIASTA I PANA , CZEGO ZYCZE.

Vyrvvyo
21 dni temu
Reply to  wrzos

z tym Panem nigdy się nie zgadzam, ale tym razem mu lampka zaświeciła – i to co napisał jest na 1 miejscu, a jezioro już zostawcie, bo wyludni to miasto do cna, a robienie prywaciarzom dróg i budowanie im sklepów jest nie na miejscu

tak apropo
19 dni temu
Reply to  wrzos

to nie jest synu koncert zyczen

wrzos
22 dni temu

A TAK NA MARGINESIE ZAPYTAM JESZCZE KIEDY NARESZCIE RUSZY BUDOWA TEJ DUZEJ GALERII W CENTRUM? BO POKI CO NARAZIE STRASZY TAM TYLKO NIEZBYT ESTETYCZNE OGRODZENIE. TYLE JESZCZE NIEDAWNO BYLO OBIETNIC ZE STRONY PANA I INWESTORA, ZE GALERIA Z KINEM JUZ ZACZYNA SIE BUDOWAC , A TU GLEBOKA CISZA!!! CZEKAMY NA SZYBKI FINAL TEJ POTRZEBNEJ MIASTU INWESTYCJI.

Galeria
21 dni temu
Reply to  wrzos

Ruszamy wkrótce, czekaj cierpliwie.

Wyborca
21 dni temu
Reply to  wrzos

Galerii nie będzie do końca kadencji To.ze Bożek obiecywał to.juz wiemy jak.wyglądają jego.slowa Tzw pustoslowie .

obywatel
20 dni temu
Reply to  wrzos

Chłopie – niech partacze dokończą drogę obwodową !
Jeszcze nieskończona a pierdoły już otwarcie zrobiły ??? Bolszewicką propaganda , partactwo będzie dokończone później oczywiście jak ktoś DA bo świnie, knury, wieprze i maciory kasę mają na koryto i zabawę ( tą co wpływa z podatków).
ANI GROSZA dla tych z Komitetu KOZ z dodacji na wizję chorych ludzi z rodowodem komunistycznym !!!

Alf
20 dni temu
Reply to  obywatel

Tak Co brachu powiem. Gdyby nie siarka i komuna to bylibyśmy pewnie małym zapyziałym miasteczkiem , jakim byliśmy przed odkryciem złóż, Cały rozwój zawdzięczamy tak znienawidzonej przez Ciebie komunie. Wtedy miasto rozrosło się 10 krotnie. Teraz zwija się cały czas. Powiem tak , lata 70 i 80 ubiegłego wieku to był złoty okres naszego miasta . Zaprzeczysz ?

obywatel
20 dni temu
Reply to  Alf

Bez przesady !
Były lata że siarka na całym świecie miała swoje pięć minut , choćby w Kanadzie ( też zresztą pozamykali kopalnie odkrywkowe jak i otworowe).
Postęp – odzyskiwanie z ropy , jako minerał uboczny zrobił swoje .

Nikt nie jest w stanie powiedzieć co by było jakby ścierwo ze wschodu nie przyszło ??

Komuna miała też kilka dobrych stron a bez jaj !!!

walt
17 dni temu
Reply to  Alf

to jest naprawdę wesołe,że tak ujadają na komunę a gdyby nie komuna to nawet nie znaliby nazwy takiej wioski jak Tarnobrzeg 😀

walet
17 dni temu
Reply to  walt

wal sie na ryje z ta twoja komuna

walet
17 dni temu
Reply to  walet

zbrodniczy system

walt
17 dni temu
Reply to  walet

jak jesteś taki pieszczoch to wpadnij pomasujemy się razem przyjemniaczku :*

wojcio
17 dni temu
Reply to  walt

juz dawno mowilem ze lenin i gierek powinny miec w tym miasteczku pomniki na rynku

walt
17 dni temu
Reply to  wojcio

no profesor Stanisław Pawłowski był Budowniczym PRL i swoją ławeczkę ma 🙂

wojcio
17 dni temu
Reply to  walt

te to skoro bylo tak wspaniale to te twoje prl padlo?

walt
17 dni temu
Reply to  wojcio

a ktoś pisał,że było wspaniałe ?
służysz cytatem ?
PRL zbankrutował w latach 80tych i pamiętam te czasy bo choć biednie było i się suchy chleb z musztardą jadło to było fajnie zwłaszcza gdy budowali Bogdanówkę a my z koleżkami śmigaliśmy tam jako smarkacze bawiąc się w najlepsze 🙂

ot po porostu część żyjących pamięta,że nim nastał boom siarkowy była to pipidówa i powoli odkąd siarkowego boom nie ma też pipidówą się staje.

i rządził tu pisowiec przez trzy kadencje z zastępcami pisowcami,rządził platformers,rządził prawicowiec kiełb,rządzi obecny prezydent i tej tendencji jak widać nikomu nie udało się odwrócić.
miasto straciło na ważności,nie ma tradycji przemysłowych,jedyny przemysł napędzający koniunkturę przez kilkadziesiąt lat padł i mimo tego,że to fajne,małe,przytulne miasteczko to jednak nie sposób nie zauważyć,że swój największy rozkwit ma za sobą.

i tyle.

chyba,że nie zgadzasz się z tym wszystkim i obiecujesz nam nowy rozkwit i perspektywy rozwoju wtedy przyjacielu może nawet wygrasz wybory,śmiało,próbuj !

Alf
17 dni temu
Reply to  walt

Mam wrażenie ,że wiele osób tu piszących nie zdaje sobie sprawy , albo co gorsze nie może się pogodzić z faktem, że to miasto bardzo szybko stacza się po równi pochyłej. . Pewnie młodzi gniewni z Konfy jaką po komunie nie pamiętając nawet tamtych czasów , bo urodzili się po upadku. Może powinni porozmawiać z ludźmi pamiętającymi tamte czasy , którzy w tym mieście górniczym żyli.

walt
17 dni temu
Reply to  Alf

spokojnie to raczej pisowskie trolle bo pewne prawidłowości tu w tej pisaninie jednak są.
i to siedlisko trolli na pograniczu pisuaru i konfy ujadają.
te chłoptasie z konfy o tyle zabawni,że komuna wiadomo zła co nie przeszkadza im zajmować mieszkań komunalnych po rodzicach czy dziadkach 🙂

ale po kim się logiki i przyzwoitości spodziewać ? po pisowcach ? konfiarzach ? fanach zychów ? nie wymagajmy zbyt wiele.

ZOSKA B.
21 dni temu

Przy takim tempie rozwoju braku miejsc pracy i takim zarządzaniu tarnobrzeg w 2030 roku będzie już WSIĄ

Łabędź
21 dni temu
Reply to  ZOSKA B.

tak to prawda, pompowanie pieniędzy w jezioro, zamiast w infrastrukturę miasta przyspiesza degradację miasta. Jezioro jest atrakcyjne i tanie dla mieszkańców sąsiednich gmin bo płacą tylko 10 zł. A mieszkaniec Tarnobrzega 10 zł za wjazd + ukryte dodatkowe koszty, jak woda-kan., śmieci, kredyty, utrzymanie przez ttbs jeziora etc. Czy to jest uczciwe? Ile miasto dopłaca do jezioro rocznie? czas na projekty dla rozwoju miasta i dla mieszkańców.

Propozycja
21 dni temu

„Remont zabytkowych budynków dawnej kuchni rodu Tarnowskich”

W tym miejscu powinien być przyzwoitej jakości hotel. Znakomite miejsce dla takich celów. Na ścianach powinny być wywieszone fotografie z czasów zamierzchłych Tarnobrzega i okolic.

Z Tbg-u
19 dni temu
Reply to  Propozycja

… i powinien być monitoring całego terenu włącznie z arboretum.

Tarnobrzeg to miasto moich marzeń
19 dni temu
Reply to  Z Tbg-u

tak by wandale się bali

Dzikowiak.
21 dni temu

Plan na najbliższe lata bycie wcielonym do granic administracyjnych Stalowej Woli

Zbyszek
21 dni temu

Może zacznijmy od małych inwestycji…….naprawa chodników na osiedlach. Bo stan ichjest taki…..że wielu obywateli….już na ryju wylądowało

Tarnobrzezanka
21 dni temu

Te które wybierze obecna ekipa będą jak zawsze chybione

Kokodzambo
21 dni temu

JAK JAREK WYPROWADZI POLSKE Z UNI ,TO BEDZIE WIELKI H.. A NIE INWESTYCJE.

Internauta
20 dni temu
Reply to  Kokodzambo

Unia Europejska to dojna krowa dla Polski. Niech się z niej Polska wyprowadzi. To jedyne dobre co można poczynić, aby się z kołchozu unijnego wyswobodzić. Niebawem sama UE się rozleci.

komentarze do projektów
20 dni temu

1. Obwodnica faktycznie wymaga dokończenia, brakuje przejść dla pieszych, lamp, oznakowania, niektóre skrzyżowania np z Kopernika są nieukończone.
. to już znamy, widno i bezpiecznie
5. jednego żeście nie dokończyli czyli brakuje asfaltu na drodze dojazdowej do jeziora od strony miasta w kierunku Mariny a bierzecie sie za drogę opaskową?
7. żeby asfalt był jeszcze gładszy, a chodnik bardziej kolorowy
8. żeby asfalt był jeszcze gładszy, a chodnik bardziej kolorowy
9. W TYM NIE MA ŻADNYCH MOSTÓW!!! Most jest w Nagnajowie oraz w Sobowie. To nie teren miasta tylko teren gminy miejskiej. Różnica ogromna.
10. Kładki dla pieszych, to już durnota. Takich rzeczy nie ma nawet w Stalowej Woli ,mimo że biegnie tam droga krajowa. Tunel jak najbardziej, kładki co najwyżej nad kanałami i rzekami
11. żeby przystanki były jeszcze bardziej kolorowe. A zakład już kiedyś był.
12.infrastruktura, czyli podwodne labirynty i pływający posterunek policji?
14.a może czas pomyśleć o sektywnej zbiórce materiałów budowlanych do ponownego wykorzystania, a nie wszystko na chałdę?

Jaa
20 dni temu

Jeżeli chodzi o punk 4.Doświetlenie przejść dla pieszych oraz miejsc niebezpiecznych to do pracy powiniem wziąśc sie wydział odpowiedzialny za zatwierdzanie projektów budowy i modernizacji dróg.
Po co wykładać kasę na oświetlenie dodatkowe przejśc dla pieszych jak można zaprojektować przejście przy samej latarni, a nie między nimi tak jak jest to w paru miejscach.
Jadą samochodem znacząco pogarsza się widoczność miejsca nieoświetlonego jak mijamy świecąca latarnię – czyli przejścia znajdującego się miedzy nimi.

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
93
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content