W poniedziałek spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”

W związku z trwającymi konsultacjami projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku”, w dniu 28.11.2022 r. (poniedziałek) o godz. 14,  w budynku Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przy ul. Warszawskiej 227B, odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

Celem spotkania jest prezentacja założeń projektu Strategii i wzbogacenie dokumentu o uwagi i opinie zainteresowanych osób oraz podmiotów.

Konsultacje projektu potrwają do 9 grudnia br.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku opracowano w 2021 r. na bazie diagnozy stanu, przeprowadzonych badań społecznych z udziałem 232 respondentów oraz wyników prac i zgłoszeń zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega powołanego przez prezydenta miasta.

Za najważniejsze przesłanki związane z infrastrukturą wynikające z diagnozy stanu przyjęto unikalne szanse i atuty miasta wśród, których za najważniejsze uznano możliwości związane realizacją krajowych projektów komunikacyjnych (CPK, tzw. szprycha kolejowa, S74) posiadanie 500hektarowego jeziora oraz korzystne okoliczności do rozwoju Inicjatywy Czwórmiasta. W odniesieniu do sfery społecznej za jeden z najważniejszych kierunków aktywności przyjęto dążenie do powstrzymania i odwrócenia negatywnych trendów demograficznych (spadek populacji i starzenie się społeczności lokalnej). W sferze gospodarczej za najważniejsze wyzwania przyjęto poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez promocję bogatego potencjału walorów Miasta, zarówno wobec inwestorów, jak potencjalnych pracowników napływowych oraz absolwentów wyższych uczelni, zarówno tych pochodzących z Tarnobrzega jak i zewnątrz. Szansą do wykorzystania są innowacyjne sektory gospodarki, inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego oraz rozwój startupów, którym Tarnobrzeg może zaoferować infrastrukturę (Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny, TSSE). W sferze środowiskowo-przestrzennej oprócz wysokiego wskaźnika pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego do wykorzystania są współczesne trendy związane z rozwojem gospodarki zielonej i niebieskiej, dążenie do stworzenia Ekomiasta oraz dobrze uzupełniające się walory i planowane przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Czwórmiasta.” – czytamy w projekcie

 

Zestawienie kluczowych inwestycji Miasta Tarnobrzega

 

Lp.

Nazwa inwestycji

Planowany czas realizacji

Potencjalne źródło finansowania

1.

Zakończenie budowy obwodnicy miasta

2020-2023

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,

KPO, Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych

2.

Modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miasta

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 

3.

Budowa/przebudowa/modernizacja dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta

Tarnobrzega

2023-2027

Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg/Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych

4.

Doświetlenie przejść dla pieszych oraz miejsc niebezpiecznych

2023-2025

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

5.

Budowa drogi opaskowej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w tym budowa ścieżek rowerowych

2023-2027

Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych,

6.

Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej w Machowie

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

7.

Budowa i przebudowa kluczowych dróg w specjalnej strefie ekonomicznej, turystyczno-rekreacyjnej oraz centrum miasta Tarnobrzega

2022-2027

Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych,

Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg

8.

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – etap II

2023-2027

Rządowy Fundusz Rozwoju

Dróg/Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych, Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

9.

Remont mostów na terenie miasta

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, rezerwa subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury

10.

Budowa kładek pieszo-rowerowych nad drogami wojewódzkimi

2023-2027

Fundusze Europejskie dla

Polski Wschodniej 2021-2027

11.

Utworzenie zakładu komunikacji miejskiej wraz zakupem niskoemisyjnych autobusów oraz modernizacja przystanków i miejsc parkingowych

2023-2027

Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej, Fundusze

Europejskie dla Polski

Wschodniej 2021-2027,

     

Fundusze Europejskie na

Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027

12.

Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego

2023-2028

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 Fundusze Europejskie dla

Polski Wschodniej 2021-2027

13.

Rewitalizacja Placu Bartosza Głowackiego

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

14.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki

Odpadów Komunalnych

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

15.

Utworzenie miejsc do przeprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wraz z systemem monitorowania

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Narodowy Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki

Wodnej

16.

Budowa farmy fotowoltaicznej na osiedlu

Sobów o mocy do 6 MW

2023-2027

Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych,

Fundusze Europejskie na

Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027

17.

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

18.

Budowa punktów ładowania samochodów elektrycznych

2023-2027

Fundusze Europejskie na

Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027

19.

Realizacja projektów parasolowych z wykorzystanie instalacji OZE

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

20.

Budowa instalacji fotowoltaiki na terenie

Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji

Uzdatniania Wody

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027, NFOŚiGW

21.

Rozwój i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej oraz oczyszczania ścieków komunalnych

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

22.

Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Fundusze Europejskie dla

Polski Wschodniej 2021-2027,

Fundusze Europejskie na

Infrastrukturę, Klimat,

Środowisko 2021-2027

23.

Odnowa przestrzeni publicznych miasta na osiedlu Serbinów

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

24.

 

Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta

2023-2028

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

25.

 

Modernizacja basenu MOSiR, budowa drugiej niecki basenowej wraz z budowa placu wodnego

2023-2027

Programy Ministerstwa

Sportu i Turystyki

26.

 

Modernizacja energetyczna zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

27.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7 wraz z budową windy

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

28.

Modernizacja Tarnobrzeskiego Domu Kultury wraz zakupem niezbędnego wyposażenia

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027,Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 20212027

29.

Remont zabytkowych budynków dawnej kuchni rodu Tarnowskich

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027,Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 20212027

30.

Budowa Centrum sportów olimpijskich i paraolimpijskich w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej wraz z centrum aktywizacji seniorów

2023-2028

Rządowy Fundusz

Polski Ład: Program

Inwestycji Strategicznych

31.

Przebudowa/remont zdegradowanych budynków na cele mieszkalnictwa wspomaganego i chronionego oraz społecznego

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

 

32.

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego wraz z zakupem sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych, a także służących opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjne oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy

33.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia 7

 

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

34.

Inwestycje w infrastrukturę na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027

 

35.

Inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną budynków szkolnych wraz wyposażeniem w nowoczesny sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne oraz obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

36.

Inwestycje w infrastrukturę placówek realizujących kształcenie specjalne wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

37.

Inwestycje w istniejącą bazę dydaktyczną szkół zawodowych, wyposażenie pracowni/warsztatów w urządzenia i sprzęt

niezbędny do kształcenia

2023-2027

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

38.

Budowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027, NFOŚiGW

39.

Utworzenie systemu monitoringu powietrza, wody i gleby

2023-2027

Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia 2021-2027, NFOŚiGW

PROJEKT DOSTĘPNY JEST TUTAJ: Projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega do 2030 roku_VJUU8j

Informacje dot.udziału w konsultacjach dostępne są na stronie UM Tarnobrzeg – https://um.tarnobrzeg.pl/aktualnosc/509

Subskrybuj
Powiadom o
43 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tarnobrzeg moje miasto nie umieraj jeszcze
2 miesięcy temu

Moje postulaty:

  1. Budowa nowych dróg w mieście poprzez rozbudowę obwodówki -kierunki Wielowieś, Stale i Chmielów – szerokość 7m,
  2. Rozbudowa zjazdów i skrzyżowań na drogach w centrum na bezkolizyjne,
  3. Uzbrojenie działek pod przemysł, usługi i handel – Machów, Zakrzów, Sielec, Sobów.
  4. Uzbrojenie nowych działek i konkurencyjna sprzedaż pod budownictwo wielorodzinne (dla developerów),
  5. Działania pomocowe i doradcze dla PKP,
  6. Budowa Centrum Komunikacyjnego przy ul. Dworcowej,
  7. Zaprzestanie sprzedaży majątku miasta (czy. SP5)

Tyle do 2030, wystarczy i zadziała jak respirator dla miasta.

elf
2 miesięcy temu

Ale ten respirator ma działać tak jak zawsze powinien czy tak jak w trakcie covid 19 ? Bo to ogromna różnica.

janwdupowkręt
2 miesięcy temu
Reply to  elf

dokładnie! gdybym był chory na wirusa celebrytę
w życiu bym nie pozwolił /ani moja rodzina/ na podłączenie pod respirator…
no ale telewizor o tym nie gadał……..

Z ostatniej chwili
2 miesięcy temu

Dziś w ok. 40tyś Świdniku otwarto nowiutki dworzec PKP. Ostatnio w podobnym Kraśniku i malutkiej wiosce Sadurki na lubelszczyźnie też piękne i nowiutkie !!!
W byłym mieście wojewódzkim Tarnobrzegu wykończonym przez nieudolnych samorządowców nawet perony pamiętają czasy głębokiego PRL bo o budynku dworca to nawet nie wspomnę.
Wejście się w końcu do roboty a nie za planowania. Bo jak do tej pory całą wasza kadencja do plany, gadanie i bujanie w obłokach.
Prezydencie Bożek plany na Tarnobrzeg to powinien waść mieć przed wyborami a nie teraz gdy kończy się kadencja!!!

Kuba
2 miesięcy temu

Może niech prezydent Bozek z bezradnymi i armią swoich urzedasow znajdą jakiegoś filmowca który chce nakręcić horror o kolejowym wampirze z czasów powojennych. Tarnobrzeski dworzec będzie pasował jak ulał bo w tym okresie czas się tam zatrzymał. No i ruch kolejowy mały więc można sceny kręcić bez przeszkód.
Sandomierzowi pomógł Ojciec Mateusz to może Tarnobrzegowi pomoże Drakula Daro 🙂

obywatel
2 miesięcy temu

Cała kadencja to okres zabawy, tańców , dożynek, pomniki, opowieści o historii, kolekcja , WITACZE, nasadzenia i rozwój zalewu ( dla turystów) , ścianka dla hobbystów, lans, pijar a także podatek cmentarny, zwrot 8 mln ( jedyni w Polsce) i chyba dwóch czeków ( po 35 mln) bo rok się kończy ???
Reszta to pomysły poprzedników ???
Obiecać dwa razy to jak słowa dotrzymać – tylko czy dwa razy się to uda ???

pozdrawiam
2 miesięcy temu

to nie jest koncert zyczen przyjacielu apropo najlepsza wasza inwestycja powojenna jest park przemyslowyw zakrzowie

Tarnobrzeg moje miasto nie umieraj jeszcze
2 miesięcy temu
Reply to  pozdrawiam

znikaj obłudniku i źle życzący miastu, tacy ludzie jak ty, dziś na górze za chwilę na dole. I nie pozdrawiaj bo to fałsz i obłuda z nieszczerym uśmiechem.

Papa
2 miesięcy temu

Postawcie znaki na wiadukcie i od strony sandomierza bo mało kto wie ze jest pseudoobwodnica !

janwdupowkręt
2 miesięcy temu
Reply to  Papa

fuszera jak ..uj!
to prawda
że lampy nie włączone – jeszcze można zrozumieć //wiejska bieda.. – nima piniendzy//
ALE BRAK STOSOWNEGO OZNAKOWANIA JAK WYŻEJ
JEST KARYGODNY I NIE WYTŁUMACZALNY (tu też zabrakło piniendzy na dwie tablice???)

Gość
2 miesięcy temu
Reply to  Papa

To OBWODNICA SZEŚCIU ŚWIATEŁ bo omija sześć skrzyżowań świetlnych w centrum miasta 🙂

fach
2 miesięcy temu

Nie ma planu metra ani nawet tramwaju, także nie wybieram się 🙂 Jak marzyć to marzyć, a nie zatrzymywać się w pół kroku (niskoemisyjne autobusy) 🙂

wrzos
2 miesięcy temu

W 100 PROC ZGADZAM SIE Z POSTULATAMI PIERWSZEGO AUTORA KOMENTARZA. PRAWDZIWA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TO PRZEDE WSZYSTKIM NOWI INWESTORZY W MIESCIE,KTORZY STWORZA ATRAKCYJNE , NIOWE MIEJSCA PRACY DLA WIELU MIESZKANCOW MIASTA, TWORZENIE NOWYCH TERENOW POD TANIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE WIELORODZINNE DLA LUDZI MLODYCH, ROZWOJ NOWEJ SIECI DROG W MIESCIE, GENERALNY REMONT GLOWNEGO BUDYNKU DWORCA PKP I CALEGO TERENU DON PRZYLEGLEGO BO OBECNIE TO PLAKAC SIE CHCE WIDZAC TO CO TAM STOI I ROSNIE, CHOCBY Z PERSPEKTYWY OSOD PRZEJEZDZAJACYCH NOWA DROGA, TAKI WIDOK TO WSTYD DLA MIASTA I JEGO WLADZ,, NOWE POLACZENIA KOLEJOWE Z POLSKA I INNE

Pamiętliwy
2 miesięcy temu
Reply to  wrzos

Wypisz wymaluj program dra Witolda Z

też pamiętliwy
2 miesięcy temu
Reply to  Pamiętliwy

Dobrze , że znasz program dr Zycha . Jak widać jest miastotwórczy a nie rozdrabianie publicznych pieniędzy na drobiazgi. Gdzie są pieniądze z wodociąagóww. No właśnie przejedzone. Brak słow.

Żenada, kto to wymyślił?
2 miesięcy temu

Ja myślę że z takimi planami do 2030 jak tu zaprezentowane, to prezydent i projaktanci powinni sie pomału pakować i przygotowywać miejsce dla swoich następców w wyborach w 2024. Tutaj pokazali że NIE MAJĄ ŻADNEGO POMYSŁU i błądzą jak we mgle w kółko, bez żadnej wizji na cokolwiek. Żenujący plan ,śmiechu warta ta cała tabela, kto to pisał, kto jest autorem tego czegoś? Czy podczas pisania były prowadzone konsultacje społeczne, czy były brane pod uwagę pomysły ,potrzeby mieszkańców? No nie były, to jest czyjś prywatny wymysł i ktoś sobie to napisał na komputerze na podstawie czegośtam.

obywatel
2 miesięcy temu

Będzie tak ” myśmy chcieli ale oni nie dali ” ???
Chyba o to chodzi w koncercie życzeń ??

https://biznes.interia.pl/nieruchomosci/news-beda-ciecia-w-inwestycjach-branza-drogownictwa-obawia-sie-sk,nId,6433669

urzędnik
2 miesięcy temu

Tabelki tworzą urędnicy przy pomocy projektantów i planistów . Tylko ,że oni zapisza co mają zlecone prze zbOzka ,bo radni nie mają w tej kwestii nic do powiedzenia. Jakie zlecenie taka strategia ,która cofa miasto. Kampus do piłki priorytet w sytuacji ,ze mamy piekny stadion. Chore pomysły z urojenia a nie z wiedzy i pomysłu na rozwój miasta. Jak czytam te drogi to widzę kto przy nich mieszka. jeszcze tylko brakuje w Dymitrowie.

walt
2 miesięcy temu

naszą strategią jest już tylko przetrwanie.
sprawdzicie w 2030 czy miałem rację 😛

odp
2 miesięcy temu
Reply to  walt

jak nic sie nie stanie złego do tego roku

Ten z rowerem
2 miesięcy temu

5.Budowa drogi opaskowej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w tym budowa ścieżek rowerowych
10.Budowa kładek pieszo-rowerowych nad drogami wojewódzkimi

Koniecznie drogi rowerowe i kładki pieszo-rowerowe z kostki wg. standardów tarnobrzeskich.
Wokół zalewu zwanego jeziorem wg.szablonu: droga asfaltowa dla autek, obok pas zieleni, chodnik, droga rowerowa kostkowa. Tarnobrzeg -bis musi być zachowany.

Lucas
2 miesięcy temu
Reply to  Ten z rowerem

Nie zappminajmy o strefie zamieszkania na tej drodze opaskowej. Nie ma to jak budować na drodze odrębne ciągi dla pojazdów samochodowych, rowerów i pieszych, a następnie wprowadzać na niej organizację jak dla wspólnego ciągu pieszo-jezdnego.

chore przepisy
2 miesięcy temu
Reply to  Lucas

90% szlaków w mieście to ciągi pieszorowerowe, jedne oznaczone ,inne nie. Podobno jakaś ustawa określiła przepis odnośnie szerokości pasów i tu nie spełnia. Nic sie nie zmieniło od czasów PRL, jak był b,rdel w przepisach tak jest nadal i nie wszystkiemu winny prezydent

turyści ważniejsi
2 miesięcy temu
Reply to  Ten z rowerem

Ale zwróć uwagę, że jest droga opaskowa a nie ma drogi dojazdowej do miasta od strony skrzyżowania na Wisłostradzie. Droga opaskowa dla turystów jest ważniejsza niż droga dojazdowa dla mieszkańców. Mnie tam zwisa czy z kostki czy z asfaltu, ale obecnie jazda rowerem po Tarnobrzegu to slalom, każda ulica to inny sposób jazdy, a nad jezioro jedziemy po błocie i kamieniach, ale da się

? ? ? ? ?
2 miesięcy temu

„Remont mostów na terenie miasta”
Czy w Tbg jest jakiś most?

tak, są
2 miesięcy temu
Reply to  ? ? ? ? ?

Mogę sie zgodzić że most na Mokrzyszówce jest w Tarnobrzegu, gdyż faktycznie jest to osiedle miejskie. Natomiast mosty w Sobowie nie są na terenie miasta tylko na terenie dzielnicy Sobów, czyli miejscowości wyraźnie oddzielonej i posiadającej odrębne centrum włączonej do gminy miejskiej Tarnobrzeg. Most w Nagnajowie tak samo nie leży w mieście ,nie wiem przez kogo jest zarządzany i do której gminy dokładnie należy.

Gość
2 miesięcy temu

Fajny koncert życzeń.
Tylko ja widzę taki problem. Która z tych inwestycji ma szansę na realizację? A co ważniejsze która z tych inwestycji wyciągnie Tarnobrzeg z bagna w które wepchneli nasze miasto nieudolni samorządowcy ?!
A tak na marginesie to widzę że magistrat chce wskrzesić do życia miejską komunikację autobusową. Mam w związku tym pytanie kto, czy i ile siedział za kratami ten który sprzedał kilkanaście lat temu miejską spółkę MKS?

obywatel
2 miesięcy temu
Reply to  Gość

Miejmy nadzieję, że napisali list do Św Mikołaja ( tak jak to zwyczajowo robią dzieci wierzące w niego )???

Czas odpowiedni na życzenia w sprawie prezentów ???

odp
2 miesięcy temu
Reply to  Gość

ale ja czegos takiego nie pamietam co z tego kojarze to orbis wykupił pks a potem inny prywaciasz co ma baze na zwierzynieckiej i tam tez jerzda trupy po naszej drodze po jakims czasie wygrał pol car też sie nie bede wypowiadał wiec ludzie nie maja nazekac na transport samochodowy w naszym miescie musi być zagraniczna firma ktora by to przejeła ale jaka sie pojawi w tym upadłym miescie bo tylko narazie przetargi wygrywaja sami prywaciaze ja nie musze nimi jezdzic a moge za darmo ale moze wiecej by chciało ludzi jezdzic za darmo co musza ale nie ma takiej mozliwosci bo za kadencji paru papow smerfow nic w tym kierunku nie zostało zrobione a mowie o krwiodactwie a kazdy kierowca tego potrzebuje i nie tylko wiec ten temat bedzie sie ciagnoł latami zwiadomych przyczyn

Internauta
2 miesięcy temu

Piosenka dla naszych samorządowców, urzędników etc…
Zostawcie nam…
https://teksciory.interia.pl/marek-grechuta-gama-zostawcie-nam-tekst-piosenki,t,651991.html
… normalny Tarnobrzeg

Komentarze, propozycje, uwagi...
2 miesięcy temu

Zakończenie budowy obwodnicy miasta To jeszcze nie skończona? Już przecież odebrana. Budowa drogi opaskowej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego w tym budowa ścieżek rowerowych Ścieżki na tym terenie przy drodze opaskowej, ekstra budowane, nie sa potrzebne. Wystarczy wyłożenie asfaltu dla aut i wydzielenie pasa ruchu dla rowerzystów na tym samym asfalcie. Utworzenie zakładu komunikacji miejskiej wraz zakupem niskoemisyjnych autobusów oraz modernizacja przystanków i miejsc parkingowych Zakładu takiego nie ma? A co w takim razie jest, że MKS jeździ po mieście? Rewitalizacja Placu Bartosza Głowackiego Czy chodzi o zieleń? To już dawno powinno być poczynione w obliczu kostkowania wszędzie gdzie się da w Polsce, placów podobnych do placu czerwonego. Budowa punktów ładowania samochodów elektrycznych Nie zapomnijcie o punktach dla rowerów elektrycznych. Wszak będą coraz bardziej modne. Zagospodarowanie terenów zielonych na osiedlu Przywiśle Byle jak najmniej było kostki, a rzeczywiście dużo zieleni. Odnowa przestrzeni publicznych miasta na osiedlu Serbinów Czy chodzi o teren między ul. Sienkiewicza a ul.Zwierzyniecką? Projekt był w necie przedstawiony, kostkowo-betonowy. Oby nie było jak z Placem Czerwonym, że ktoś z czasem „zatrybi”, że mało zieleni a za dużo betonozy i będzie niezbędna następna rewitalizacja. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie miasta Co to znaczy błękitna. O cóż tu chodzi? Zielona kojarzy… Czytaj więcej »

Paweł
2 miesięcy temu

Tyle się opisał a tu same głupoty 🙂 Mi się nie chce tyle pisać więc odniose się do dwóch stwierdzeń. To jest pl. Bartosza Głowackiego a nie jakiś czerwony. Jesteś z ubeckiego środowiska że ci się wszystko z czerwonym kojarzy? Zieleni jest tam aż za dużo no chyba że chcesz nimi Kapeys zasłonić bo urzędnicy przy okazji remontu nie zadbali o wystylizowanie jego elewacji na „kamienice”. A Krzaczory jedz sądzić na rynek do… Zamościa
Komunikację miejską w Tarnobrzegu udaje prywatna firma wywodzącą się z Krakowa. Jeśli chcesz wiedzieć jak powinna wyglądać Miejską Komunikacją Samochodową wybierz się do Stalowej Woli. Tą naszą sprzedał jeden z prezydentów I nawet nie poszedł za to siedzieć. Taką sobie demokrację wymyśli .

?????
2 miesięcy temu
Reply to  Paweł

Nazwa Plac Czerwony pochodzi od czerwonej kostki zacietrzewiony indyku. Jak ci się nie chce pisać to nie pisz w ogóle.
Plac Czerwony nie ma aż tak dużo zieleni. Więcej było przed remontem. Teraz jest kilka drzew , choinka. Widzisz więcej?

Paweł
2 miesięcy temu
Reply to  ?????

Tą kostka nigdy nie była czerwona nawet nie do końca brunatna. Tylko jakiś niedouczony dziennikarzyna chciał błysnąć i tak ją określił w swoim brukowcu. Pewnie tęsknił za minionymi czasami. Głupia gawiedzi podłapała i powtarza do dnia dzisiejszego. W jednym masz rację przed remontem było więcej zieleni. Tylko ze w tej zieleni był brud smród i chodziły kury. Bardzo dobrze to pamiętam. A co do ilości drzew to szkoda ze mamusia nauczyła cię liczyć na palcach tylko do dziesięciu. Kup liczydło przejdź po placu Bartosza Głowackiego i policz te drzewa.

Kolorowy
2 miesięcy temu
Reply to  Paweł

Kostka na Placu B.Głowackiego rzeczywiście była czerwonawa.Słońce i czas poczyniły swoje i nieco rozjaśniała.

Mirek
2 miesięcy temu
Reply to  ?????

Urzędnicze łapy precz od placu Bartosza Głowackiego. Najpierw niech prezydent Bożek zwróci kasę za nikomu nie potrzebne nasadzenia wzdłuż ulic Sikorskiego I Watszawskiej. Przynajmniej za te źle dobrane i uschnięte.

odp
2 miesięcy temu
Reply to  Mirek

z czego odda jak nic to miasto nie ma?
jak na byłe miasto wojewódzkie to są duże braki
1 brak punktu dla krwiodawców od pona 10 lat
2 dworca pkp i połaczenia z cała polska
3 dobrego miejsca do spedzenia wolnego czasu np galeria lub kina
4 parku zieleni i jeziorka z ławkami aby opoczac na łonie natury
5 nie ma zrozumienia dla kierowców bo sie jezdzi po dziurawych drogach i po ciemku ale to dotyczy juz całej polski
6 co jest robione w celu aby zatrzymać młodzierz i aby sie rodziny nie rozwalały też to dotyczy całej polski
7i co jest robione aby ludzie nie nazekali na drozyzne i aby nie stały puste lokale to też sie dotyczy całej polski

Nie zgadzam się
1 miesiąc temu
Reply to  odp

ad.3. Galeria to miejsce do odpoczynku?
W galeriach brakuje świeżego powietrza, jest hałas, bo coś tam przez głośniki wyje, pracują schody ruchome, też hałaśliwe.
ad.4. nie ma jeziora w Tbg? Nie ma parku w Dzikowie?
Jest jeszcze miejsce rekreacyjne nad Wisłą.

obwodnica 6m
2 miesięcy temu

Obwodnica nie jest skończona, gdyż aktualnie NIE NADAJE SIE do ruchu ciężarowego drustronnego. Należy usunąć krawężniki i dobudować poboczas od wjazdu aż po skrzyżowanie ze Skłodowskiej-Curie. Druga opcja to postawienie znaku droga jednokierunkowa. Z tym miejskim zakładem komunikacji, a moze lepiej by brzmiało Zakład Transportu Miejskiego za jakiś czas będzie jak poprzednim, trzeba będzie sprzedać, by spłacić kredyty. Jaki to ma sens, nowych autobusów nie kupią, bo na to nie ma kasy. Ten plac spacerowy na osiedlu Serbinów powinien być przekazany spółdzielni mieszkaniowej, oni by odnowili chodniki ,a teraz widać wyraźnie gdzie przebiega granica, między terenem spółdzielni, czyli odnowionym a terenem miasta. Ale lepsze to niż betonoza, na to zgody mieszkańców NIE MA

Maryjan
2 miesięcy temu

Jezu, niech zrobią coś wreszcie z tą….strefa, zero pracy. RATUNKU

tabela
2 miesięcy temu

na 39 wymienionych pozycji sa tylko trafione aż 6 czyli 13 18 22 25 29 30 bo co do śmieci po powinno być zorganizowany wiekszy teren aby były ciente koszty wywozu śmieci ale tutaj jest konflikt a raczej mieszkajacy ludzie nie ułatwiaja tego tylko lecz przeciwnie i tylko słychać ale drogo w tym mieście i narzekanie ze pomagamy sąsiadom czyli szerzy sie rasizm i w tym stopniu nic nie jest robione a też nic nie wspomne o tych co szkoły beda konczyc i wchodzic w dorosłe zycie

Jupii
1 miesiąc temu
Reply to  tabela

Plowiok??

no nie?
1 miesiąc temu
Reply to  Jupii

wielowsiok ?

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
43
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content