Zmiany w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że z dniem 01.02.2011r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 nr 257 poz. 1725), która wprowadziła m. in. następujące zmiany:

W zakresie nabycia oraz posiadania statusu osoby bezrobotnej:

1. Status bezrobotnego może uzyskać osoba, która

a) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub

b) po złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

– zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres
zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Oznacza to, że osoba, która przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określi późniejszy termin podjęcia tej działalności może posiadać status bezrobotnego, aż do tego dnia (wskazanego we wpisie jako dzień podjęcia działalności).

Ponadto doprecyzowano, że można posiadać status bezrobotnego, posiadając wpis do ewidencji działalności gospodarczej w okresie, w którym zgłoszono zawieszenie prowadzenia działalności.

2. Zmianie ulega okres pozbawienia statusu osoby bezrobotnej w związku z niestawiennictwem w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i niepowiadomieniem w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.

Dotychczas w przypadku zaistnienia wyżej wymienionej sytuacji osoba bezrobotna została pozbawiona statusu bezrobotnego na okres 3 miesięcy od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy.

Od dnia 01.02.2011r. osoba bezrobotna, która nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego odpowiednio na okres:

– 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,

– 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,

– 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa.

3. Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni, przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie za granicą lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.

5. Osoby bezrobotne, z wyjątkiem odbywających leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego, są obowiązani do przedstawienia zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku określonym odrębnymi przepisami tj. ZUS ZLA.

Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

W zakresie uprawnień do świadczeń:

1. Bezrobotnemu, który zarejestrował się w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia jej wykonywania, przysługuje prawo do zasiłku pod warunkiem udokumentowania w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania łącznie 365 dni okresu uprawniającego do zasiłku np.: zatrudnienia bądź opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, o ile podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Prawo do zasiłku w omawianym powyżej przypadku przysługuje po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, a łączny okres jego pobierania (np. 6 miesięcy, 12 miesięcy) zostanie skrócony o 90 dni.

2. Bezrobotny, który zarejestruje się w okresie odroczonego terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej, uzyska prawo do zasiłku (pod warunkiem że spełnia przesłanki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do jego nabycia) po upływie 7 dni od dnia rejestracji, o ile nie zajdą inne okoliczności określone w cytowanej ustawie skutkujące przyznaniem prawa do zasiłku po okresie karencji.

3. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium z tytułu odbywania szkolenia oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

4. Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, przysługuje stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

5. Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, a który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium, do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

6. Do osób, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podjęły szkolenie lub którym przyznano dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych lub kosztów egzaminów, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Tekst Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 nr 257 poz. 1725)

źródło:pup.tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content