Komu przysługuje zasiłek rodzinny?

68 zł, 91 zł lub 98 zł – to kwoty zasiłku rodzinnego, o którego przyznanie mogą się starać rodziny, w których są odpowiednio niskie dochody, tj. 504 zł na osobę, lub 583 zł., w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

– 68 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia

– 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

– 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dziecko nie ukończyło jeszcze18 lat, do ukończenia nauki w szkole. Maksymalnie przysługuje do ukończenia 21 lat, chyba, że dziecko ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wówczas przysługuje do 24 roku życia.

Wypłacany jest rodzicom, opiekunowi lub osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na okres zasiłkowy od dnia 1 listopada do 31 października.

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?

Należy pobrać i wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dostępny w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg przy ul.Mickiewicza 7 w Biurze Obsługi Interesanta w Sali nr. 3 stanowisko 1 i 2, wraz z wymaganymi dokumentami. W miejscu tym również można otrzymać pełne informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych.

Ubiegając się o zasiłek rodzinny można starać się o szereg dodatków do zasiłku rodzinnego tj:

– z tytułu urodzenia się dziecka

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka

– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– z tytułu wychowywania się dziecka w rodzinie wielodzietnej

– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

– z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

Wymagane dokumenty:

– dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

– orzeczenie o niepełnosprawności, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko
niepełnosprawne

– zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

– zaświadczenie ze szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby
legitymującej się orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

– zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny w tym odpowiednio:

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

– zaświadczenia członków rodziny wysokości innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegający opodatkowaniu

– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy z informacją wielkości gospodarstwa rolnego

– kopie wyroku sądowego zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów

– dokument potwierdzający utratę i wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu.

W zależności od sytuacji rodzinnej, oraz od rodzaju dodatku, o jaki ubiega się wnioskodawca, może zaistnieć konieczność dołączenia dodatkowych dokumentów.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje w przypadku, gdy:

1.Osobie samotnie wychowującej dziecko nie są zasądzone alimenty, chyba, że ojciec dziecka jest nieznany lub jedno z rodziców dziecka nie żyje

2 Osobie uczącej się, ale pozostającej w związku małżeńskim.

3 w przypadku, gdy dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

4 Pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

5 Członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

źródło:UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content