Cztery nowe place zabaw powstaną w gminie Baranów Sand

Nowe place zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” powstaną przy szkołach: w Baranowie Sandomierskim, Skopaniu, Ślęzakach i Woli Baranowskiej.Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 711 tys. zł. Gmina otrzymała 50% dotację na budowę placów zabaw z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rzą­do­wy pro­gram Ra­do­sna szko­ła za­kłada, ze do­peł­nieniem dzia­łań sku­pio­nych na dba­ło­ści o pełny i har­mo­nij­ny roz­wój psy­cho­fi­zycz­ny dzie­ci jest u­moż­li­wie­nie im swo­bod­ne­go ko­rzy­sta­nia ze szkol­nych pla­ców zabaw.

Stwo­rze­nie lub mo­der­ni­za­cja przy­szkol­nych miejsc zabaw na świe­żym po­wie­trzu ma u­moż­li­wić re­ali­zo­wanie pod­sta­wy pro­gramowej ksz­tał­ce­nia zin­te­gro­wa­nego w za­kre­sie wy­cho­wa­nia fi­zycz­ne­go, a także po­sze­rzyć spek­trum o­ka­zji do po­dej­mowa­nia ak­tyw­no­ści ru­cho­wej i do­skona­le­nia u­mie­jęt­no­ści mo­torycz­nych oraz pro­mowa­nia na­wy­ku czyn­ne­go spę­dza­nia czasu wol­ne­go na po­wie­trzu.

info: UMiG Baranów Sand

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content