Konkurs literacki i plastyczny „Mój Tarnobrzeg, moje wspomnienia” prace do 15.09

CELE KONKURSU:

– popularyzacja postaci autora „Pamiętników włościanina”, zainteresowanie jego dziełem, a co za tym idzie: historią i tradycjami naszego miasta i regionu

– spojrzenie na zachodzące w mieście i regionie zmiany z pamiętnikarskiego dystansu, z wyrażeniem własnych spostrzeżeń, opinii, uczuć

– popularyzacja pamiętnikarstwa i wykorzystanie wspomnień w edukacji

– kształtowanie postaw patriotycznych związanych z kulturą i historią regionu

– rozbudzanie zainteresowania przeszłością „małej ojczyzny”, budzenie poczucia przynależności do niej, odpowiedzialności za nią

– popularyzacja czytelnictwa

– rozwijanie własnej twórczości i wyobraźni

– poszukiwanie literackich i plastycznych talentów

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs organizowany jest w dwóch dyscyplinach: literackiej i plastycznej.

2. Uczestnicy konkursu dzielą się na następujące kategorie wiekowe:

– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i regionu

– uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli mieszkańcy miasta i regionu.

3. Organizacją konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zajmuje się Gimnazjum nr 2 im. J. Słomki w Tarnobrzegu.

4. Organizacją konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych uczestników zajmują się odpowiednio: konkurs literacki – „TN”, konkurs plastyczny – TDK.

5. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Na kopercie należy podać dokładne dane adresowe autora pracy (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, ponadto klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

6. Uczestnicy niepełnoletni powinni dołączyć dodatkowo oświadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna, które stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

7. Prace należy złożyć do 15 września 2012 roku.

8. Werdykt jury zostanie ogłoszony w połowie października 2012 roku, podczas obchodów 100. rocznicy wydania „Pamiętników…” J. Słomki, połączonych z jubileuszem XXX-lecia szkoły.

9. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

10. Prace konkursowe nie będą zwracane. Zastrzega się prawo dowolnego ich wykorzystania.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w KONKURSIE LITERACKIM „MÓJ TARNOBRZEG – MOJE WSPOMNIENIE”

1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy literackiej – oryginalnego tekstu zawierającego własne przeżycia, spostrzeżenia, przekazy swoich rodzin, opisy dzieciństwa, młodości, rozwoju miasta itp. – tak jak robił to Jan Słomka. Nie ma konieczności bezpośredniego odniesienia się do dzieła J. Słomki, powinno ono jednak stanowić inspirację dla autorów prac. Organizatorom szczególnie zależy na rzetelności przekazu historycznego i szczerych wypowiedziach.

2. Przy wyborze tematyki oczekujemy własnej inicjatywy autorów.

3. Praca literacka nie może przekraczać 10 stron maszynopisu (wielkość czcionki – 14, interlinia -1,5, czcionka – Times New Roman, 60 znaków w wersie, 30 wersów na stronie). Forma: fragment pamiętnika, wspomnienie, esej itp.

4. Zgłoszona do konkursu praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Na kopercie oprócz danych adresowych autora należy dopisać: Praca literacka na konkurs pt. „Mój Tarnobrzeg – moje wspomnienie”.

5. Jeden autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę literacką.

6. Ocenie komisji konkursowej podlegać będzie zgodność pracy z tematem, pomysłowość, oryginalność i atrakcyjność ujęcia tematu.

7. Prace konkursowe należy składać osobiście bądź przesyłać pod adres: Redakcja „Tygodnika Nadwiślańskiego”, ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg, w terminie do 15 września 2012 r.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w KONKURSIE PLASTYCZNYM „MÓJ TARNOBRZEG – MOJE WSPOMNIENIE”

1. Konkurs kierowany jest do wszystkich, którym bliska jest tematyka zawarta w tytule. Nie ma konieczności bezpośredniego odniesienia się do dzieła J. Słomki, powinno ono jednak stanowić inspirację dla autorów prac.

Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych:

– młodzież 14-18 lat, (gimnazjum, liceum)

– osoby dorosłe.

2. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w wybranej przez siebie technice plastycznej: malarstwo (wodne, olejne, techniki mieszane); techniki graficzne (tradycyjne i wydruki cyfrowe); techniki fotograficzne. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Format prac plastycznych nie większy niż 50×70 cm.

– Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

– Każda praca powinna zawierać metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, ewent. adres e-mail, a także dopisek: Praca na konkurs pt. „Mój Tarnobrzeg – moje wspomnienie”.

3. Prace należy złożyć do 15 września 2012 roku.

4. Prace konkursowe należy składać osobiście bądź przesyłać na adres: Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg. Kurator konkursu plastycznego – artysta plastyk Bożena Wójtowicz-Ślęzak

5. Werdykt jury zostanie ogłoszony w połowie października 2012 roku, podczas obchodów 100. rocznicy wydania „Pamiętników…” J. Słomki, połączonych z XXX-leciem szkoły.

6. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni, a ich prace wyeksponowane będą na czasowej wystawie pokonkursowej

7. Prace konkursowe mogą być zwrócone autorom do 31 grudnia 2012 r. Po tym terminie zastrzega się prawo dowolnego ich wykorzystania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie.

2. Uczestnik wyraża zgodę na:

– przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu;

– opublikowanie w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych organizatorów imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika w przypadku, gdy praca uczestnika zostanie nagrodzona w konkursie i/lub weźmie udział w wystawie pokonkursowej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Mamy zaszczyt poinformować, że wśród fundatorów nagród dla laureatów konkursu jest
Pierwsza Dama RP, Pani Anna Komorowska

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content