Tarnobrzeg: Projekt budżetu na rok 2016

Głównym tematem wtorkowej sesji Rady Miasta Tarnobrzega będzie budżet miasta na rok 2016. Poniżej przedstawiamy główne działy budżetu wraz z wydatkami i ważniejszymi zadaniami na rok przyszły.

Na planowane dochody składają się dochody bieżące: 190 mln 818 tys. 897 zł oraz majątkowe – 10 mln 704 tys. 687 zł. Wydatki bieżące to suma 182 mln 577 tys. 626 zł, majątkowe: 18 mln 945 tys. 958 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 81 mln 216 tys.

Największa pozycja wydatków bieżących, bo 43,50 % budżetu ogółem, to wydatki na utrzymanie placówek oświaty: kwota 87 mln 664 tys. 246 zł. Subwencja oświatowa w kolejnym roku wyniesie 62 mln 64 tys. 668 zł, dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego – 1 mln 791 tys. 765 zł na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Na utrzymanie działalności szkół podstawowych przewidziano łącznie 18 mln 567 tys. 204 zł:

– szkoły podstawowe publiczne – 15 mln 596 tys.
– szkoły podstawowe niepubliczne – 1 mln 53 tys.
– publiczna katolicka szkoła podstawowa – 456 tys.
– szkoły podstawowe specjalne – 1 mln 460 tys.

Natomiast na utrzymanie gimnazjów łącznie zaplanowano 10 mln 883 tys. 848 zł, w tym:

– gimnazja publiczne – 8 mln 176 tys.
– gimnazja niepubliczne – 716 tys. 547 zł,
– gimnazja specjalne publiczne – 881 tys.317 zł,
– publiczne katolickie gimnazjum – 1 mln 109 tys.

Z kolei na licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe oraz szkoły zawodowe specjalne zaplanowano 24 mln 41 tys.162 zł.

Utrzymanie przedszkoli publicznych i niepublicznych to wydatek 11 mln 787 tys. 188 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to z kolei koszt 110 tys. 49 zł. Dowożenie uczniów z odległych osiedli w mieście kosztuje gminę 375 tys. zł.

Na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie szkół zawodowych odbywają zajęcia praktyczne, zaplanowano 1 mln 470 tys.22 zł. Na działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano środki w kwocie 4.734.344 zł. Kwota 1 mln 705 tys. 773 zł to koszty funkcjonowania utworzonego 1.04.2013 r. Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego.

POMOC SPOŁECZNA – 28 mln 334 tys.

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na utrzymanie jednostek i placówek pomocy społecznej zabezpieczono 28 mln 334 tys. 776 zł. Z kwoty tej 13 mln 16 tys. 650 zł to dotacja celowa z budżetu Wojewody Podkarpackiego.

Na placówki opiekuńczo-wychowawcze wydane będzie 1 mln 195 tys. 496 zł. Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczono 4 mln 434 tys. Łącznie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 12 mln 176 tys. zł. Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano 2 mln zł, na zasiłki stałe – 515 tys. 500 zł.

Z pozostałej działalności finansowany będzie: wkład własny gminy do programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Program Aktywnej Integracji, prace społecznie użyteczne, wydawanie gorącej zupy, łącznie: 631 tys. 940 zł. Natomiast 215 tys. zł to wydatki majątkowe przeznaczone na: zakup samochodu służbowego dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu – 55 tys. zł, zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 60 tys. zł, rozwój działalności Domu Dziennego Pobytu poprzez zwiększenie miejsc opieki i zakresu świadczonych usług – 100 tys. zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 19 mln 406 tys.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 15 mln 602 tys.

W ramach powyższej kwoty będą finansowane: gospodarka odpadami (2 mln 900 tys. zł), oczyszczanie miasta (1 mln 300 tys. zł), utrzymanie zieleni (1 mln 200 tys. zł), oświetlenie ulic, placów i dróg (1 mln 743 tys. zł). Tzw. pozostała działalność, tj. remonty zasobów komunalnych, taryfa za odprowadzanie wód opadowych, odkomarzanie, koszty związane z administrowaniem i funkcjonowaniem budynków komunalnych oraz obsługa monitoringu wyniosą 7 mln 261 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonana zostanie dokumentacja na zabezpieczenie skarpy w Miechocinie, opracowanie projektu rozbudowy budynku socjalnego przy ul. Zamkowej, budowa placu zabaw nad Jeziorem Tarnobrzeskim i na os. Mokrzyszów. Dwa place zabaw (nad jeziorem i obok Szkoły Podstawowej nr 4) zostaną doposażone w urządzenia dla dzieci niepełnosprawnych, a dwie siłownie (przy ul. Kopernika i ul. Prusa) będą uzupełnione o urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Nad jeziorem powstanie także pole namiotowe i miejsca kamperowe, a w parku osiedlowym na Sobowie powstaną alejki. W przyszłym roku opracowany zostanie kompleksowy projekt zagospodarowania Nadola.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 14 mln 75 tys.

Wydatki bieżące pochłoną 2 mln 875 tys. zł, tu m.in. bieżące utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miasta (1 mln 750 tys.), oznakowanie poziome dróg na terenie gminy Tarnobrzeg (260 tys. zł), utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni w pasach drogowych dróg w granicach administracyjnych miasta (390 tys. zł), konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie Tarnobrzega (150 tys. zł). Kwota 1 mln 400 tys. zł jest przeznaczona się na dopłatę do biletów komunikacji miejskiej, a na remonty i utrzymanie przystanków – 25 tys. zł.

Spośród wydatków majątkowych, 20 tys. zł będzie przekazane na „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego infrastruktury około kolejowej. Na inwestycje na drogach przeznacza się 9 mln 754 tys. 368 zł.

Najważniejsze inwestycje z tego zakresu to: przebudowa drogi powiatowej ul. Zwierzyniecka na odcinku od ronda z ul. Kwiatkowskiego i ul. K. wielkiego do lasu (3 mln 650 tys.), przebudowa drogi powiatowej ul. Zamkowa na długości 2084 metrów bieżących, od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do ul. Ocickiej (984 tys. 368 zł), dokumentacja techniczna na drogę obwodową miasta (500 tys.), przebudowa dróg wojewódzkich nr 871 i 758 przebiegających przez miasto (150 tys.).

W przyszłym roku ma zostać wykonana ocena stanu technicznego skarpy i drogi wzdłuż ul. Skrajnej wraz z dokumentacją (50 tys.). Dokumentacja ma być sporządzona na przebudowę ul. Jesień, ul. Dąbrowy w obrębie skrzyżowania z ul. Sielecką (50 tys.) i modernizację drogi od Urzędu Miasta do ul. Targowej wraz terenem między blokami ul. Mickiewicza 1, 5 i 5a (70 tys.). Przebudowane będą ulice: Zakładowa, Chemiczna, Strefowa, Chmielowska i Siarkopolowa (400 tys.), Błonie (500 tys.), Leśna (400 tys.), Krucza i Jaśminowa (500 tys.), boczne od ul. Dąbrówki – Jaworowa i Modrzewiowa (300 tys.). Zmodernizowane zostaną także drogi w układzie ul. Piaskowa – ul. Czerwonego Krzyża (300 tys. zł). Inwestycje wspólne ze spółdzielniami mieszkaniowymi to koszt 200 tys. zł.

KULTURA FIZYCZNA – 9 mln 791 tys.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 9 mln 161 tys.

300 tys. zł zostało przeznaczone na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w os. Sobów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 6 mln 448 tys.

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich szkołach podstawowych, Gimnazjum nr 3 i w Zespole Szkół Specjalnych przeznaczono łącznie 1 mln 594 tys. 607 zł. Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu, zaplanowano 1 mln 826 tys. 783 zł. Na funkcjonowanie internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu przeznaczono 684.902 zł, a na utrzymanie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (placówki dziennego pobytu dla osób z upośledzeniem umysłowym, realizującej obowiązek szkolny) – 1 mln 803 tys. 544 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 5 mln 959 tys.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 3 mln 900 tys.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 3 mln 198 tys.

Kwota 798.735 zł pochłonie funkcjonowanie Żłobka Miejskiego, 1 mln 284 tys. 845 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy. 535 tys. zł to finansowe skutki planowanej „Tarnobrzeskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ i Rodziny Zastępczej” oraz programu „Tarnobrzeska Karta Seniora”.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1 mln 403 tys. zł

W wydatkach majątkowych ujęto m.in. opracowanie koncepcji oraz projektu budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu (30 tys. zł) oraz zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Tarnobrzegu, tj. budowę alejek, urządzenie nowych kwater grzebalnych, budowę oświetlenia (170 tys. zł).

OCHRONA ZDROWIA – 1 mln 537 tys.

Wydatki majątkowe obejmą: zakup defibrylatorów – 20.000 zł, dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej na remont i wyposażenie pomieszczeń – 30 tys. zł, dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Poradni Chirurgii Dzieci i sprzętu specjalistycznego – 40 tys. zł oraz dotacja celowa na remont pomieszczeń SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego – 30 tys. zł, dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu – 300 tys. zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1 mln 360 tys.

Tabela_1_Plan_dochodow_biezacych_2016_do_wydruku

Tabela_2_Plan_wydatkow_2016

Tabela_3_Plan_wydatkow_majatkowych_2016

Tabela_4_Plan_wydatkow_unijnych_majatkowych_2016

Tabela_5__Dochody_-_zlecone,_porozumienia_z_administ

Tabela_6_Dochody_-_porozumiania_z_jednostkami_2016

Tabela_7_Wydatki_-_zlecone,_porozumienia_z_administracja016

Tabela__8__Wydatki_-_porozumiania_z_jednostkami_2016

uchwała budżetowa

Uzasadnienie_opisowka_grudzien_2016

wieloletnia prognoza

WPF_Zalacznik_1_2016-2026_new

WPF_Zalacznik_2_Wykaz_przedsiewziec_2016-2020

WPF_Zalacznik_3_objasnienia_przyjeh_wartWPF_2016-2026_newi

Zalacznik_1_Dotacje_podmiotowe_i_celowe__2015

Zalacznik_2_Dotacje_podmiotowe_i_celowe__2015

info: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
8 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
uo
4 lat temu

A jaka kwota będzie przeznaczona na utrzymanie tarnobrzeskiego nieroba i obiboka co się Kociubowa nazywa?

idtrhf
4 lat temu

Dlaczego w mieście, w którym jest mało dzieci a dużo ludzi dorosłych marnuje się tyle pieniędzy na oświatę!??!!? Ponad 40% budżetu przeznaczane jest na szkoły, dlaczego? Dlaczego ludzie w wieku 20-35 lat nie mają takich dotacji!? Zamknąć 1 przedszkole, 1 szkołę podstawową, może 1 gimnazjum i w zależności od zainteresowania szkołami ponadgimnazjalnymi albo utrzymać, albo również zamknąć. Nauczyciele, podobnie jak wszyscy inni ludzie, mają możliwość przekwalifikowania się, znalezienia pracy w innych miejscach/miastach. Masa moich znajomych wyjechała z Tarnobrzega zostawiając wszystko i wyjechała za pracą do Rzeszowa, Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania i innych miast. Można? Można! Każdy jest kowalem swojego losu. Oświetlenie ulic – jak widzę, że przy modernizowanych drogach stawiane są latarnie „standardowe”, a nie ledowe, to mnie szlag trafia! Przykład – miasto 15tys mieszkańców, ok 200 pkt oświetleniowych, inwestycja w ledy rzędu 200tys zł, efekt – oszczędność poboru energii 50% co przekłada się na 50-60tys rocznie. Zwrot z inwestycji 3,5-4 lata. Matematyka… Skarpa na Miechocinie – czy ta sama skarpa nie była modernizowana jeszcze za poprzedniego prezydenta? Dlaczego nie zainwestuje się w specjalistę, który dokładnie wszystko obliczy i zaprojektuje? Dlaczego po raz kolejny marnuje się pieniądze!? Przybudowy dróg gminnych ja wiem, że ą potrzebne, ale przeliczcie to na liczbę… Czytaj więcej »

mieszkaniec
4 lat temu
Reply to  idtrhf

Lubię To!

TBG
4 lat temu

1 mln 284 tys. 845 zł to dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy !!! skoro powiatowy to jest to problem starosty Bartoszka i Pitry – wiec Panie Kiełb proszę się nie bawić w mikołaja bo w powiecie strasznie dokuczają mieszkańcom Tarnobrzega !

haha
4 lat temu
Reply to  TBG

‚Świadczone usługi’ przez tych darmozjadów czytaj znajomków i pociotków na stołkach bez problemu można by załatwić np. przez internet ale nie.

Anna
4 lat temu

Zasiłki mieszkaniowe? Powiem tak,my z mezem ciężko pracujemy płacimy wysokie podatki na to żeby osoby, ktore sobie dobrze radzą ale potrafia sie kamuflowac tzn. Praca na czarno w dodatku dobrze płatna móc ciągnąć z miasta ile sie da tu zasiłek tam dodatek. Sama znam kilka takich rodzin. Skończyć z tym!!!

idtrhf
4 lat temu
Reply to  Anna

To już wchodzimy na inny szczebel. Oczywiście, należy pomagać ludziom, którzy mają problemy z pieniędzmi, przez co nie płacą rachunków itd… Ale nie można pomagać patologii i tak jak wspomniałaś osobom, które pracują na czarno i nas pracujących ludzi mają za nic. Ale chyba brakuje konsekwentnego aparatu, który mógłby zmniejszać szarą strefę. WAŻNE jest to, żeby usunąć coś takiego jak płaca minimalna!!!

UmieralniaTbg
4 lat temu

Edukujemy na potęgę a po szkole wszyscy sru – a to na saksy a to za miedzę. Kpina. I

8
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x