„Śniegowa kraina”, czyli weekend z FRAM-em (fotoreportaż)

Było wzru­sza­jąco, było rado­śnie, było pod­nio­śle… Kilkaset osób od piątku do nie­dzieli uczest­ni­czyło w kon­cer­tach zimo­wych, które w Sali wido­wi­sko­wej Tarnobrzeskiego Domu Kultury pre­zen­to­wał FRAM i przy­ja­ciele oraz zapro­szeni goście. A na sce­nie tań­czyli, śpie­wali, cza­ro­wali…

Koncerty Framu to zawsze wiel­kie, nie­sa­mo­wite, kolo­rowe wido­wi­sko. Nie ina­czej było w przy­padku czte­rech kon­cer­tów zimo­wych pod tytu­łem „Śniegowa kra­ina”. Kilkudziesięciu młod­szych i star­szych arty­stów pod­czas trzech dni tych wystę­pów wiro­wało na sce­nie Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Łącznie wystą­piło 10 grup tanecz­nych Framu oraz Studio Piosenki i Chórek ŁAPU-CAPU z TDK-u, Zespół taneczny PARADOX z Sandomierza, 2w1 Rodzina a także Zespół Taneczny GEST z Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.

Koncerty „Śniegowa kra­ina” zgro­ma­dziły setki widzów – rodziny, przy­ja­ciół i innych miesz­kań­ców Tarnobrzega. Dla mło­dych arty­stów była to oka­zja do spo­tka­nia, wspól­nej zabawy, ale przede wszyst­kim do odkry­cia przed szer­szą publicz­no­ścią talentu, umie­jęt­no­ści, zaan­ga­żo­wa­nia oraz ogromu pracy, jaki wkła­dają w roz­wi­ja­nie swo­jej pasji. Była to też oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia efek­tów wysił­ków instruk­to­rów, któ­rzy na co dzień pra­cują z dziećmi i mło­dzieżą, przede wszyst­kim Dariusza Chmielowca (który rów­nież był auto­rem cie­ka­wej sce­no­gra­fii), a także Katarzyny Serafin i Agnieszki Wojciechowskiej.

Koncerty zor­ga­ni­zo­wało Studio Tańca i Ruchu FRAM, Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych FRAM oraz Tarnobrzeski Dom Kultury.
info: TDK

foto: Piotr Morawski

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
wodzowa
6 lat temu

Mistrzowskie zdjecia nr 51 i 193. I wcal mnie na nich nie ma!

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content