Tarnobrzeg: Milenijna wystawa w TDK

W tym roku obcho­dzimy 1050. rocz­nicę chrztu Polski. Z tej oka­zji Tarnobrzeski Dom Kultury przy­po­mina, jak obcho­dzono w naszym regio­nie mil­le­nium tego prze­ło­mo­wego dla histo­rii naszej pań­stwo­wo­ści wyda­rze­nia.

W Galerii TDK pre­zen­to­wana jest wystawa przy­go­to­wana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie pt. „Obchody Millenium Chrztu Polski w Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej w Lubaczowie”. Ekspozycja po raz pierw­szy została zapre­zen­to­wana w czter­dzie­stą rocz­nicę uro­czy­sto­ści mile­nij­nych. Jej otwar­cie miało miej­sce 7 wrze­śnia 2006 roku w Kościele Dominikanów w Tarnobrzegu. Rozpoczęło się Mszą Św., na któ­rej kaza­nie wygło­sił Arcybiskup Senior Ignacy Tokarczuk. Tegoroczne obchody są dosko­nałą oka­zją, by przy­po­mnieć o tam­tych wyda­rze­niach.

Najistotniejszą część wystawy sta­no­wią mate­riały (doku­menty i foto­gra­fie) doty­czące obcho­dów Millenium Chrztu Polski na tere­nie Diecezji Przemyskiej i Administracji Apostolskiej w Lubaczowie, a zatem także w Tarnobrzegu.

Umieszczono na niej rów­nież mate­riały doty­czące dzia­łań podej­mo­wa­nych przez Służbę Bezpieczeństwa wobec Kościoła Rzymskokatolickiego w trak­cie uro­czy­sto­ści. Fragment eks­po­zy­cji poświę­cono, kon­ku­ren­cyj­nym wobec kościel­nych, obcho­dom Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Materiały wyko­rzy­stane na wysta­wie pocho­dzące m.in. ze zbio­rów Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Muzeum Izby Pamięci Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, Archiwum Klasztoru Franciszkanów w Sanoku, Archiwum oo. Bernardynów w Leżajsku, Muzeum Kresów w Lubaczowie. Warte uwagi są uni­ka­towe foto­gra­fie Prymasa Stefana Wyszyńskiego pocho­dzące z okresu, gdy był inter­no­wany klasz­to­rze ss. Nazaretanek w Komańczy.

Źródło: IPN O/Rzeszów

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
1050 rocznica
4 lat temu

Normalna rodzina to podstawa.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x