XXIV sesja Rady Miasta Tarnobrzega (fotoreportaż oraz video)

Raport Państwowego Instytutu Geologicznego nt. występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Tarnobrzegu był głównym tematem XXIV sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Raport zaprezentował doktor Mariusz Socha, z Państwowego Instytutu Geologicznego.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6. Informacja Komendanta PSP w Tarnobrzegu na temat funkcjonowania i działalności jednostki w 2015 roku.
7. Raport Państwowego Instytutu Geologicznego nt. występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Tarnobrzegu.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Bon Rodzinny 3 ” na terenie miasta Tarnobrzega,
2) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanym przez miasto Tarnobrzeg,
3) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Tarnobrzegu przy ul. Grabowej osiedle Piastów i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży,
4) wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Tarnobrzeg
prawa własności nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Tarnobrzegu, obręb Tarnobrzeg,
5) przejęcia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Tarnobrzegu, obręb Kajmów w zamian za zaległości podatkowe,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe osób i bagażu, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz opłat
dodatkowych w komunikacji miejskiej,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarzą dzającym jest Gmina Tarnobrzeg,
8 ) przyjęcia „Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2016-2020”
9) zmian w budżecie na 2016 rok,
10) wyrażenia zgody do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pn.: „Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta
Tarnobrzega” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,
11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Miastem Tarnobrzeg, a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSIP– Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
12) zmian w budżecie na 2016 rok,
13) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega.

9. Sprawy bieżące.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie sesji.

foto&video: Piotr Morawski

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x