Zapraszamy na transmisję z XXX absolutoryjnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega (zdjęcia oraz video)

Portal NadWisłą 24.pl zaprasza na transmisję video z XXX absolutoryjnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega. Sesja odbędzie się w czwartek 30. czerwca, w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury, początek godz.11.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.

5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu, przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta.

a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium i opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2015 rok,
b) uchwała Nr XV/86/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok,
c) uchwała Nr XV/119/2016 z dnia 27 maja 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tarnobrzega o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
d) informacja o stanie mienia Miasta Tarnobrzega,
e) dyskusja,
f) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tarnobrzega za 2015 rok,
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tarnobrzega absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) uchwalenia „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tarnobrzega”,
2) likwidacji jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny w Tarnobrzegu oraz utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Samorządowe Centrum Usług w Tarnobrzegu i nadania statutu jednostce,
3) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Tarnobrzeg i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
4) zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
5) zmian w budżecie na 2016 rok,
6) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Tarnobrzegu przy ul. Jaśminowej, obręb Tarnobrzeg,
7) wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego nr 8 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonego w budynku przy ul. 1-go Maja 11 w Tarnobrzegu w zamian za zwolnienie z długu,
8 ) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Tarnobrzega dotyczących budżetu Miasta Tarnobrzega na 2017 rok,
9) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg,
10) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
11) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
13) ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
14) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg,
15) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
16) określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
17) zmian w budżecie na 2016 rok,
18) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
19) uchwalenia Statutu Miasta Tarnobrzega,
20) rozpatrzenia skarg.

8. Sprawy bieżące.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.

Sesja RM cz.1
Video Streaming
Cz.2
Stream Live
Cz.3
Video Streaming Software
Cz.4
Enterprise Video Platform

foto: Piotr Morawski

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content