Umowy śmieciowe, a odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jakie świadczenia są należne po feralnym zdarzeniu?

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe niosące za sobą zazwyczaj falę negatywnych skutków zdrowotnych. Uzyskanie w tak trudnej chwili godnego odszkodowania jest niezwykle istotne, gdyż umożliwia szybszy powrót do zdrowia. O ile w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę kwestia dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest oczywista, o tyle z umowami śmieciowymi pojawiają się problemy. Czy poszkodowani w wypadkach przy pracy zatrudnieni w oparciu o umowę o dzieło lub zlecenie mają szansę na uzyskanie rekompensaty pieniężnej?

RODZAJ UMOWY MA OGROMNE ZNACZENIE!

Niestety zatrudnienie w oparciu o umowy tzw. śmieciowe jest niezwykle często praktykowane. Wypadki losowe nie wybierają i dotykają, również tych pracowników, którzy posiadają umowę o dzieło lub zlecenie. Czy w takiej sytuacji należne są im jakieś środki odszkodowawcze? Już na wstępie warto podkreślić, że osobom zatrudnionym wyłącznie na umowę o dzieło niestety nie przysługują żadne rekompensaty pieniężne. Powód jest prosty, ten typ umowy nie jest objęty żadnym obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym. Wyjątek stanowi wykonywanie umowy o dzieło na rzecz własnego pracodawcy.

W takiej sytuacji jest on zobowiązany do odprowadzania składek ubezpieczeniowych. Osoby, które świadczą pracę na podstawie umowy zlecenie mają prawo do dochodzenia odszkodowania za wypadek w pracy. Umowa ta podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu rentowemu, emerytalnemu i wypadkowemu. Dzięki temu pracownik w sytuacji feralnego zdarzenia ma możliwość uzyskania świadczeń odszkodowawczych.

WYPADEK PRZY PRACY – O JAKIE ŚWIADCZENIA MOŻE SIĘ UBIEGAĆ POSZKODOWANY?

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, które powoduje śmierć lub uraz i nastąpiło podczas lub w związku z wykonywanymi czynnościami na rzecz pracodawcy lub z polecenia przełożonego. Definicja wypadku przy pracy obejmuje też zdarzenia, które wystąpiły w drodze, pomiędzy siedzibą pracodawcy, a miejscem, gdzie pracownik ma wykonywać obowiązki służbowe. Mowa tutaj o wyjeździe szkoleniowym, podróży służbowej. Poszkodowani mają możliwość dochodzenia następujących roszczeń odszkodowawczych:

zasiłek chorobowy – wypłacany jest przez maksymalnie 182 dni niezdolności do pracy i wynosi 100% podstawy składek ubezpieczeniowych
świadczenie rehabilitacyjne – to świadczenie, które przysługuje po zasiłku chorobowym. Jest należne poszkodowanym, którzy w ciągu 182 dni nie powrócili do pracy, a ich leczenie trwa nadal. Świadczenie to przysługuje poszkodowanym, których stan zdrowia rokuje poprawie. Zasiłek rehabilitacyjny przyznawany jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

renta z tytułu niezdolności do pracy – przysługuje, gdy stan zdrowia poszkodowanego nie rokuje na poprawę. Jest to świadczenie cykliczne wypłacane co miesiąc.

renta szkoleniowa – to świadczenie mające na celu sfinansowanie przekwalifikowania zawodowego poszkodowanemu.

renta rodzinna – przysługuje rodzinie poszkodowanego, który poniósł śmierć w skutek wypadku przy pracy.

jednorazowe odszkodowanie – to roszczenie, którego może dochodzić poszkodowany, który doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od stopnia doznanych obrażeń. Poszkodowany ma prawo dochodzenia odszkodowania zarówno od ZUS, jak i pracodawcy.

materiał partnera

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> Skip to content