LIVE: V Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego (zdjęcia oraz video HD)

V Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego odbędzie się we wtorek 29 stycznia br., o godzinie 14 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku.

6. Interpelacje Radnych.

7. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, skierowanego do osób stosujących przemoc w rodzinie, realizowanego przez PCPR w Tarnobrzegu na lata 2019-2020,

b) w sprawie udziału w naborach wniosków o dofinansowanie dotyczących projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , w tym z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych na lata 2017-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

c) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy,

d) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,

e) zmiana uchwały w sprawie utworzenie Domu dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu,

f) scalenia i wymiany gruntów,

g) określenia zadania dla Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego,

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

LIVE:

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content