Tarnobrzeski Budżet Obywatelski 2020. Zobacz listę projektów po weryfikacji

Znamy już wyniki weryfikacji projektów złożonych w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Mieszkańcy złożyli łącznie 30 wniosków, w tym 7 w kategorii projektów dużych, których szacunkowy koszt przewyższał kwotę 10 tys. zł, oraz 23 w kategorii projektów małych, których koszt szacunkowy wynosi nie więcej niż 10 tys. zł.

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Autorzy projektów pisma odwoławcze mogą składać do prezydenta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji, a więc do 16 września br. Po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych odwołań, do publicznej wiadomości podana zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy Tarnobrzega. Poznamy ją do dnia 20 września.

OŚWIETLENIE, ODWIERT, BOISKA NAD JEZIOREM

Największym złożonym projektem dużym jest wniosek obejmujący całe miasto i związany jest z rozbudową oświetlenia miejskiego. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców, pieszych i kierujących pojazdami. Koszt szacunkowy zadania opiewa na 1 411 tys. zł. Ogromny projekt realizowany byłby we wszystkich osiedlach Tarnobrzega. Projekt ten konkurował będzie z mniejszymi projektami, w tym z projektem dotyczącym wykonania dokumentacji i jednego odwiertu na potrzeby pozyskania wód siarczkowych na kwotą ponad 551 tys. zł, boiskami do siatkówki i piłki nożnej nad jeziorem na kwotę ponad 215 tys. zł., oraz renowacją placu zabaw przy Przedszkolu nr 5, renowacją kamiennego krzyża i najniżej wycenionym w kategorii dużych projektów, wnioskiem związanym z budową alejki edukacyjnej w schronisku dla zwierząt na kwotę 90 tys. zł.

Najwięcej projektów wpłynęło na projekty małe. Nie było w tej kategorii ograniczeń związanych z obszarem miasta. Większość opiewa na maksymalną kwotę 10 tys. zł, a najtańszym projektem w tej kategorii okazał się projekt dotyczący poszerzenia chodnika przy ul. Warszawskiej na osiedlu Wielowieś, wynoszący 9 800 zł.

WERYFIKACJA

Wszystkie złożone projekty poddane zostały analizie, zrealizowanej przez pracowników magistratu. Wnioski muszą być zgodne z wymaganiami formalnymi, trybem i zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta regulującej proces przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Weryfikacji podlegała kalkulacja kosztów oraz działki i nieruchomości, na których wnioskodawcy proponują realizację swoich pomysłów inwestycyjnych. Sprawdzeniu podlegały także kwestie naruszania praw osób trzecich, w szczególności praw własności lub praw autorskich, zgodność złożonych projektów z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Miasto Tarnobrzeg. Zanalizowano także problem generowania kosztów eksploatacji danego projektu. Zgodnie z uchwałą nie mógł on przekroczyć połowy wartości całego projektu w danym roku. Ważną kwestią był wymóg spełnienia kryterium ogólnodostępności zrealizowanego zadania. Złożony projekt nie mógł także jednoznacznie wskazywać na jego wykonawcę oraz jego realizacja musi być możliwa w trakcie jednego roku budżetowego.

W wyniku weryfikacji złożonych projektów negatywną ocenę otrzymały dwa z nich. Pierwszy to projekt z kategorii dużych, który dotyczy remontu ul. Konfederacji Dzikowskiej. Wniosek nie otrzymał pozytywnej rekomendacji z uwagi na to, że realizowany miałby zostać na działkach nienależących do gminy Tarnobrzeg. Drugi negatywnie zweryfikowany projekt to projekt mały. Zakłada on wykonanie jedynie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ul. Ks. A. Burdy. Zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta składane wnioski nie mogą dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania projektu, bez jego wykonania.

Wnioskodawcom, których projekty zostały zweryfikowane negatywnie przysługuje odwołanie do Komisji Głównej Rady Miasta Tarnobrzega za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tarnobrzega. Autorzy projektów pisma odwoławcze mogą składać do prezydenta w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników weryfikacji, a więc do 16 września br. Po rozpatrzeniu wszystkich wniesionych odwołań, do publicznej wiadomości podana zostanie lista projektów, na które będą głosować mieszkańcy Tarnobrzega. Poznamy ją do dnia 20 września.

Zgodnie z harmonogramem głosowanie, w którym wybierać będziemy jeden projekt duży i trzy projekty małe, odbędzie się w dniach od 30 września do 5 października. Natomiast jego wyniki poznamy do 11 października. Zwycięskie projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców (do wyczerpania puli środków przypadających na daną kategorię projektów) staną się częścią budżetu miasta Tarnobrzega na 2020 rok.

info: UM Tarnobrzeg

wszystkie priojekty opis tbo2020

wszystkie priojekty opis tbo2020

PROJEKTY DUŻE

Nr

Tytuł projektu obywatelskiego

Data wpływu projektu

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Przewidywany koszt projektu

Wynik weryfikacji

1.

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

24.07.2019

obręb Kajmów, Jezioro Tarnobrzeskie

Zadanie przewiduje:– opracowanie projektu robót geologicznych dla potrzeb budowy ujęcia wód siarczkowych, – opracowanie planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,

– wykonanie jednego otworu eksploatacyjnego ujęcia wód,

– opracowanie dokumentacji hydrologicznej przedstawiającej wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu projektu.

551 717,00 zł

Pozytywny

2.

Kompleks boisk do sportów plażowych nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

27.07.2019

teren obok Mariny

Zadanie przewiduje budowę kompleksu boisk do sportów plażowych obejmującego:– dwa pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem (słupki, siatki, linie boisk),– jedno pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej wraz wyposażeniem (bramki, linie boiska),

– montaż trybun widowiskowych dla ok. 300 osób,

– montaż piłkochwytów chroniących teren i infrastrukturę wokół boisk.

215 562,00 zł

 

Pozytywny

3.

,,Rekreacyjno-edukacyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu” – zmodernizowanie istniejącego placu zabaw oraz uatrakcyjnienie otoczenia Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu.

30.07.2019

Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje uatrakcyjnienie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu nr 5 w Tarnobrzegu poprzez:– wymianę elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery) na terenach zielonych,– modernizację placu zabaw w zakresie montażu nowych urządzeń zabawowych (karuzele, pociąg, bujaki, huśtawki),

– budowę altanki rekreacyjno-edukacyjnej do celów organizacji zajęć plenerowych i dydaktycznych.

153 000,00 zł

Pozytywny

4.

Renowacja kamiennego krzyża, montaż kamery monitoringu, budowa miejsc parkingowych przed bramą Zamku Dzikowskiego – Plac Górnika.

01.08.2019

Osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje realizację kolejnego etapu Projektu Rewitalizacji Placu Górnika obejmującego swym zakresem:a) renowację betonowego krzyża,b) wykonanie 12 szt. miejsc parkingowych, w tym jednego dla osób niepełnosprawnych,

c) montaż kamery monitoringu wizyjnego miasta do kontroli bezpieczeństwa i porządku na terenie Placu Górnika.

100 000,00 zł

Pozytywny

5.

Widno i bezpiecznie – doświetlamy nasze miasto.

02.08.2019

Osiedla: Stare Miasto, Sielec, Przywiśle, Nagnajów, Ocice, Piastów, Zakrzów, Mokrzyszów, Serbinów, Sobów, Siarkowiec, Wielowieś, Miechocin, Wielopole, Podłęże, Dzików

Zadanie przewiduje wykonanie oświetlenia ulicznego obejmującego:1. Osiedle Stare Miasto:a) Park przy Zamku Tarnowskich: oświetlenie od wejścia do Arboretum do ciągu pieszo-rowerowego za Parkiem – wykonanie wraz z montażem 21 słupów oświetleniowych i 23 opraw,

b) ul. Wałowa – rozbudowa oświetlenia na odcinku od zalewu do ul. Śliskiej – wykonanie wraz z montażem 22 słupów i 22 opraw oraz opracowanie projektu.

2. Osiedle Sielec:

a) ul. Nowowiejska – rozbudowa oświetlenia – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej łączącej ul. Warszawską z ul. Spółdzielczą – wykonanie wraz z montażem 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie projektu.

3. Osiedle Przywiśle: przebudowa oświetlenia parkowego od lasu ,,Bulońskiego” do altany ,,Natura 2000” – wykonanie wraz z montażem 69 słupów i 69 opraw oraz opracowanie projektu.

4. Osiedle Nagnajów: rozbudowa oświetlenia przy ul. Szewskiej – wykonanie wraz z montażem 1 oprawy.

5. Osiedle Ocice:

a) dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ocickiej w kierunku Jeziora Tarnobrzeskiego – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,

b) wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Konwaliowej – 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie projektu.

6. Osiedle Piastów:

a) doświetlenie chodnika pomiędzy
ul. Mieszka i ul. Sikorskiego – wykonanie wraz z montażem 3 słupów i 3 opraw oraz opracowanie projektu,

b) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego dla ul. Borów, Jaśminowa, Krucza, Strzelecka, Tarninowa, Św. Onufrego.

7. Osiedle Zakrzów:

a) rozbudowa przy ul. Polnej – wykonanie wraz z montażem 20 słupów i 20 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia przy ulicy bocznej od ul. Warszawskiej za budynkiem Domu Strażaka – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu.

8. Osiedle Mokrzyszów:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Leśnej – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Jagielskiego – wykonanie wraz z montażem 15 słupów i 15 opraw oraz opracowanie projektu.

9. Osiedle Serbinów: rozbudowa oświetlenia ulicznego pomiędzy blokiem przy ul. Dąbrowskiej Nr 10a, a blokiem przy ul. Kwiatkowskiego Nr 3 – wykonanie wraz z montażem 24 słupów i 24 opraw.

10. Osiedle Sobów:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Dąbie – wykonanie wraz z montażem 4 słupów i 4 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Bema – od ul. Młynarskiej do stadionu – wykonanie wraz z montażem 7 słupów i 7 opraw.

11. Osiedle Siarkowiec:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Św. Barbary – wykonanie wraz z montażem 4 słupów i 4 opraw,

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Gruntowej – wykonanie wraz z montażem 12 słupów i 12 opraw oraz opracowanie projektu.

12. Osiedle Wielowieś:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Plebańskiej – wykonanie wraz z montażem 2 słupów i 6 opraw,

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Górki – wykonanie wraz z montażem 8 słupów i 11 opraw oraz opracowanie projektu.

13. Osiedle Miechocin:

a) rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż 350 metrowej długości odcinka ul. Żniwnej – wykonanie wraz z montażem 12 słupów i 12 opraw oraz opracowanie projektu,

b) budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż alejki na cmentarzu parafialnym w Miechocinie – wykonanie wraz z montażem 16 słupów i 16 opraw.

14. Osiedle Wielopole:

a) budowa oświetlenia parkingu i drogi wyjazdowej za Urzędem Miasta przy ul. Mickiewicza – wykonanie wraz z montażem 5 słupów i 5 opraw oraz opracowanie projektu,

b) dobudowa oświetlenia chodnika i parkingu na drodze wewnętrznej (będącej łącznikiem ulic Wyspiańskiego
i ul. Tracza) pomiędzy budynkami ul. Wyspiańskiego Nr 12-14 – wykonanie wraz z montażem 10 słupów i 10 opraw oraz opracowanie projektu.

15. Osiedle Podłęże:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Freyera – wykonanie wraz z montażem 6 słupów i 6 opraw oraz opracowanie projektu,

b) rozbudowa oświetlenia ul. Czereśniowej – Bocznej – wykonanie wraz z montażem 2 słupów i 7 opraw oraz opracowanie projektu.

16. Osiedle Dzików:

a) rozbudowa oświetlenia przy ul. Marczaka – od skrzyżowania z ul. Konfederacji Dzikowskiej do ul. Słomki – wykonanie wraz z montażem 5 słupów i 5 opraw oraz opracowanie projektu.

b) rozbudowa oświetlenia przy ul. Konfederacji Dzikowskiej – obok bloku nr 7 – wykonanie wraz z montażem 3 słupów i 3 opraw oraz opracowanie projektu.

1 411 000,00 zł

Pozytywny

6.

Bliżej zwierząt bezdomnych – Aleja Edukacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Schronisku.

02.08.2019

obręb Kajmów, Jezioro Tarnobrzeskie

Zadanie przewiduje:– budowę alei edukacyjnej z kostki brukowej na terenie Schroniska wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie, ogrodzenie alei) i elementami małej architektury (ławki parkowe, stacje edukacyjne, tablice informacyjne),– zakup i montaż kontenera administracyjno-biurowego dla odwiedzających.

90 036,00 zł

Pozytywny

7.

Wykonanie remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej – I etap.

02.08.2019

Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje:– wykonanie I etapu remontu ulicy Konfederacji Dzikowskiej na odcinku 110 mb, od skrzyżowania z ul. Marczaka do zakrętu obok bloku nr 7 (działka ewid. nr 651/37) w zakresie:a) remontu nawierzchni asfaltowej,

b) remontu nawierzchni chodników i parkingów,

c) przebudowy podziemnej infrastruktury technicznej,

d) przebudowy naziemnej infrastruktury technicznej – oświetlenia ulicznego,

e) zmiany stałej organizacji ruchu (ruch dwukierunkowy).

– przygotowanie terenu pod wykonanie odejścia -łącznika do drogi wojewódzkiej – ul. Sikorskiego.

750 000,00 zł

Negatywny

PROJEKTY MAŁE

Nr

Tytuł projektu obywatelskiego

Data wpływu projektu

Miejsce realizacji projektu

Opis projektu (na podstawie formularza zgłoszeniowego)

Przewidywany koszt projektu

Wynik weryfikacji

1.

Altanka śmietnikowa ażurowa zamykana na klucz z podbudową z kostki brukowej.

15.07.2019

Osiedle Wielopole

Zadanie przewiduje zakup altanki śmietnikowej ażurowej o wymiarach 5,0×3,0 m wraz z jej montażem przy bloku mieszkalnym na ul. Wyspiańskiego 18 (działka o nr ewid. 2015/19) oraz wykonanie utwardzenia terenu pod altanką.

10 000,00 zł

Pozytywny

2.

Remont małej Sali i zaplecza socjalnego Domu Osiedlowego.

30.07.2019

Osiedle Sielec

Zadanie przewiduje remont pomieszczeń w Domu Osiedlowym obejmującym:– ułożenie płytek podłogowych – 35 m2,

– pomalowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną białą – 75 m2,

– montaż żaluzji.

10 000,00 zł

Pozytywny

3.

Rozbudowa parkingu przy ul. Kościelnej (os. Sobów).

30.07.2019

Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje powiększenie istniejącego parkingu przy Kościele Parafialnym na osiedlu Sobów poprzez wykorytowanie terenu o powierzchni 340,00 m2 oraz jego utwardzenie warstwą tłucznia.

10 000,00 zł

Pozytywny

4.

Doposażenie budynku osiedlowego, altany i renowacja – Osiedle Nagnajów.

30.07.2019

Osiedle Nagnajów

Zadanie przewiduje:– doposażenie budynku osiedlowego w środki czystości, zastawę stołową (talerze, filiżanki, szklanki, sztućce, widelce itp.) oraz sprzęt AGD (czajnik bezprzewodowy – 2 szt., kuchenka mikrofalowa, lodówka),

– zabezpieczenie pergoli w altanie poprzez montaż płyt z poliwęglanu z funkcją przesuwania,

– renowację i malowanie ławek parkowych (6 szt.) oraz drzwi w budynku osiedlowym (2 szt.).

10 000,00 zł

Pozytywny

5.

Doświetlenie ulic Ziołowa Boczna, Ziołowa.

30.07.2019

Osiedle Podłęże

Zadanie przewiduje: a) dobudowę oświetlenia na ul. Ziołowej – Bocznej
w zakresie podwieszenia przewodu na istniejących słupach oraz montażu dwóch opraw oświetleniowych,

b) dobudowę oświetlenia na ul. Ziołowej w zakresie montażu dwóch opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

10 000,00 zł

Pozytywny

 

 

 

6.

Poszerzenie chodnika przy jezdni ul. Warszawskiej.

01.08.2019

Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie poszerzenia chodnika przy ul. Warszawskiej do szerokości 2,75 m – na odcinku od skrzyżowania z ul. Odwet Jędrusie do przystanku autobusowego.

9 800,00 zł

Pozytywny

7.

Czyszczenie i pogłębianie stawu na os. Wielowieś.

01.08.2019

Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje odmulenie i pogłębienie stawu zlokalizowanego na terenie u zbiegu ulic Warszawska i Górki (działka o nr ewid. 1152/76) wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie usunięcia trzciny ze stawu, wyregulowania i profilowania skarp brzegów stawu.

10 000,00 zł

Pozytywny

8.

Odmulenie i oczyszczenie stawu przy ul. Grobla – I Etap.

01.08.2019

Osiedle Wielowieś

Zadanie przewiduje wykonanie I etapu odmulenia stawu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 102/102 wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie usunięcia roślinności oraz oczyszczenia stawu ze śmieci.

10 000,00 zł

Pozytywny

9.

Budowa altany.

01.08.2019

Osiedle Przywiśle

Zadanie przewiduje zwiększenie atrakcyjności terenów zlokalizowanych przy ulicy Wiślnej poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej w zakresie budowy altany o powierzchni do 25 m2 (działka o nr ewid. nr 292) wraz z jej wyposażeniem (stoły i ławki), stanowiącej docelowo miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców Tarnobrzega.

10 000,00 zł

Pozytywny

10.

Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół stawu przy stadionie w Mokrzyszowie – I Etap.

01.08.2019

Osiedle Mokrzyszów

Zadanie przewiduje wykonanie I etapu:– udrożnienia rowu biegnącego wzdłuż ulicy Grzybowej,

– pogłębienia stawu położonego na działce o nr ewid. 895, – zagospodarowania terenu wokół stawu poprzez montaż słupków ostrzegawczych, oświetlenia (lampa parkowa) oraz elementów małej architektury (ławka parkowa).

10 000,00 zł

Pozytywny

11.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ul. M. Dąbrowskiej (przy Szkole Podstawowej Nr 10) oraz ul. J. Matejki.

01.08.2019

Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje wykonanie i montaż tablic D-6 (przejście dla pieszych) i T-27 (agatka) na jednolitym seledynowym tle, które uwidocznią przejścia dla pieszych po zmroku, na ul. M. Dąbrowskiej – w bezpośrednim otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 10 oraz przed przejściem dla pieszych na ul. J. Matejki 5. Dodatkowo na ul. J. Matejki 5 przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego P-10 (przejście dla pieszych na czerwonym tle).

10 000,00 zł

Pozytywny

12.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na Osiedlu ,,Serbinów” – ul. E. Kwiatkowskiego oraz ul. Zwierzyniecka.

01.08.2019

Osiedle Serbinów

Zadanie przewiduje wykonanie wysepki dla pieszych (azylu o szerokości 2,5 m) w miejscu już istniejącego przejścia dla pieszych w bezpośrednim otoczeniu Parku Handlowego Tarnobrzeg na ul. E. Kwiatkowskiego (obok Targu) oraz wykonanie i montaż tablic D-6 (przejście dla pieszych) oraz T-27 (agatka) na jednolitym seledynowym tle, które uwidoczni przejście dla pieszych na ulicy Zwierzynieckiej (obok pizzerii Tertio).

10 000,00 zł

Pozytywny

13.

Łączy nas sport – Rozbudowa siłowni przy ul. Kopernika.

02.08.2019

Osiedle Siarkowiec

Zadanie przewiduje rozbudowę siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Kopernika obejmującej: – zakup i montaż urządzeń do street workout,

– zakup i montaż urządzeń do kalisteniki.

10 000,00 zł

Pozytywny

14.

Brama wjazdowa wraz z furtką na Dębową Polanę w Zakrzowie.

02.08.2019

Osiedle Zakrzów

Zadanie przewiduje zakup i montaż dwuskrzydłowej automatycznej bramy wjazdowej na Dębową Polanę wraz z utwardzeniem terenu.

10 000,00 zł

Pozytywny

15.

Projekt oświetlenia ulicy ks. A. Burdy.

02.08.2019

Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje wykonanie projektu oświetlenia ulicy ks. A. Burdy.

10 000,00 zł

Negatywny

16.

Chodnik nad Mokrzyszówką (osiedle Sobów).

02.08.2019

Osiedle Sobów

Zadanie przewiduje budowę alei/deptaka o długości 90 mb i szerokości 1 m, z jednostronnym obrzeżem na działce o nr ew. 226/3 (odcinek od ul. Olszowej do kładki prowadzącej do Kościoła Parafialnego na osiedlu Sobów).

10 000,00 zł

Pozytywny

17.

Zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego w Tarnobrzegu – Osiedlu Miechocin.

02.08.2019

Osiedle Miechocin

Zadanie przewiduje zakup wyposażenia do pomieszczeń w budynku Domu Osiedlowego
w zakresie:
– meble kuchenne, stół (1 szt.), krzesła (4 szt.),

– zastawa stołowa (dla 12 osób),

– gablota wewnętrzna (ścienna – 1 szt.),

– aluminiowa gablota muzealna stojąca (4 szt.),

– firany i zasłony okienne (7 kompletów).

10 000,00 zł

Pozytywny

18.

Relaks na terenach zielonych Skalna Góra – „Lasek Buloński”

02.08.2019

Osiedle Przywiśle

Zadanie przewiduje uatrakcyjnienie zagospodarowania na terenach zielonych „Lasku Bulońskiego” w okolicach „Kamiennego Kręgu” w zakresie dostawy i montażu 7 ławek parkowych oraz wymianę siedzisk na murku kręgu.

9 950,00 zł

Pozytywny

19.

Zakup i montaż krzesełek plastikowych.

02.08.2019

Osiedle Ocice

Zadanie przewiduje wymianę starych ławek na nowoczesne miejsca siedzące na boisku sportowym OKS ,,Koniczynka” Ocice.

10 000,00 zł

Pozytywny

20.

Montaż tablic ekspozycyjnych.

02.08.2019

Osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje realizację kolejnego etapu Projektu Rewitalizacji Placu Górnika obejmującego swym zakresem:– wykonanie i montaż 3 szt. tablic prezentujących historię wsi Dzików, z możliwością wykorzystania tablic jako miejsca do okazjonalnych plenerowych wystaw fotograficznych.

10 000,00 zł

Pozytywny

21.

Uzupełnienie małej infrastruktury na Placu Górnika.

02.08.2019

Osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje realizację kolejnego etapu Projektu Rewitalizacji Placu Górnika obejmującego swym zakresem:– zakup i montaż elementów małej architektury (10 szt. ławek parkowych, 5 szt. koszy na śmieci) przy globusie, placu zabaw oraz mini boisku wraz z zakupem i montażem dodatkowej bramki piłkarskiej.

10 000,00 zł

Pozytywny

22.

Doposażenie placu zabaw.

02.08.2019

Osiedle Stare Miasto

Zadanie przewiduje realizację kolejnego etapu Projektu Rewitalizacji Placu Górnika obejmującego swym zakresem:– doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe: huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, karuzelę krzyżakową, konika bujanego.

10 000,00 zł

Pozytywny

23.

Wykonanie altany ogrodowej na placu osiedlowym.

02.08.2019

Osiedle Dzików

Zadanie przewiduje wykonanie altany ogrodowej na terenie, pomiędzy ulicami Marczaka i Tarnowskiego – obok istniejącej siłowni napowietrznej (działka ewid. nr 644/16) w centrum osiedla Dzików.

10 000,00 zł

Pozytywny

Subskrybuj
Powiadom o
16 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ewa
2 lat temu

Obiecanki cacanki Ile nowych projektów A ciekawe kiedy zrealizują te z tego roku ???? Jak ludzie dzwonią i pytają to mówią ze pieniędzy nie ma To po co nowe inwestycje ?

Tarnobrzeżanin
2 lat temu

Z projektów dużych, jedynym sensownym zagospodarowaniem pieniędzy jest projekt numer 1, który może realnie wpłynąć na potężny skok rozwojowy w naszym mieście. Skoro wygrywa tylko jeden projekt duży (a nie tyle, ile zmieści się w kwocie przeznaczanej na tę kategorię), wybór projektu nr 3, 4 lub 6 mija się z celem, poza tym odpowiednio Przedszkole, Muzeum Historyczne oraz miłośnicy czworonogów mogą zainteresować się funduszami zewnętrznymi na dofinansowanie swojej działalności, bo cele jak najbardziej słuszne i można to we wnioskach odpowiednio umotywować. Podobnie z boiskami nad Jeziorem (projekt nr 2) – skoro w rewitalizacji terenów nad Jeziorem ma nam pomóc województwo, to plan powinien uwzględnić także budowę tych boisk, tak, aby w przyszłości mogły być tu rozgrywane zawody piłki nożnej/sitkówki plażowej. Jeśli zaś chodzi o projekt nr 5, to nawet nie jest napisane, jakiego rodzaju oświetlenie ma być. Jeśli tradycyjne, to jest to marnowanie pieniędzy, bo obecnie coraz bardziej wchodzi technologia ledowa, nie mówiąc już o oświetleniu ulicznym ekologicznym (słonecznym, wiatrowym) bądź inteligentnym oświetleniu (koncepcja smart city), gdzie latarnie zapalają się i gasną w oparciu o czujnik ruchu (gdy jedzie pojazd, lub idzie pieszy – czyli, gdy na drodze jest pusto, energia nie jest marnowana, a gdy porusza się jeden pojazd,… Czytaj więcej »

Staszek
2 lat temu

Jeśli pula jest 1,4mln złotych to można „zrealizować” wszystkie projekty poza oświetleniem lub tylko projekt oświetlenia.

Przecież co roku było tak, że do wykonania trafiały projekty dopóki pula nie została wyczerpana.

Jaki byłby sens jakby wygrywał 1 projekt powiedzmy za 500 tys. „Marnowała” by się kwota pozostała czyli 900 tys.

gość
2 lat temu

Ponad pół miliona na jeden odwiert,? To są pieniądze dosłownie i w przenośni wyrzucone w błoto. Gdyby chociaż był ktoś zainteresowany budową sanatorium i uzależniał to od tego odwiertu to co innego. A tak mamy płacić za czyjeś fanaberie, czy są źródła czy nie ?

TBG
2 lat temu

a tym czasem kolejny wielki projekt u sasiadów dostali 20 milionow na tunel pod torami odkorkujacy miasto i pobliski targ https://www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=22203

TBG
2 lat temu
Reply to  TBG

– Na tą inwestycję Stalowa Wola czekała 30 lat – stwierdził prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, który zaprosił dziennikarzy na odebranie promesy w kwocie 20,1 mln. zł na zadania drogowe. Wśród nich znalazła się budowa bezkolizyjnego przejazdu pod torami od ulicy Okulickiego do ulicy Przemysłowej za 30,8 mln. zł, przy 80% dofinansowaniu z Ministerstwa Infrastruktury. Żeby być liderem w regionie musimy mieć nowoczesną infrastrukturę drogową. O przedłużeniu ulicy Okulickiego w ulicę Przemysłową mówiło się przeszło 30 lat ale nie było narzędzia które pozwoliłoby pozyskać tak ogromne dofinansowanie – stwierdził prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Marmur dzikowski
2 lat temu

Nr 4: Krzyż jest z piaskowca nie betonu 😀

Marmur dzikowski
2 lat temu

poz. 4 – do Tarnobrzeżanin – Muzeum prócz zarządzania budynkiem zamkowym nie ma prawa do żadnej ruchomości i nieruchomości na terenie samego zespołu czy przed (za ten teren i stan parku i budynków towarzyszących odpowiada właściciel czyli Gmina Tarnobrzeg). Więc muzeum nie ma możliwości pozyskania żadnych funduszy aby zainwestować w parking z prostej przyczyny – żadna instytucja państwowa mająca fundusze nie da kasy na inwestycję dla instytucji, która nie ma prawa inwestować na nie swojej działce 😀

gość
2 lat temu

Czy w sądzie w Warszawie nadal toczy się proces o zwrot nieruchomości potomkom hrabiego? Jeżeli tak , to miasto nie powinno inwestować nawet złotówki do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia.

tarnobrzeżanin .
2 lat temu

Tylko wody siarczkowe. A Pan Zych na Posła .Jedyny który myśli pro europejsku i patriotycznie w tym lokalnie. bardzo dobry i mądry człowiek.

Janusz
2 lat temu

Altanki dla pijaczków,śmietniki,odmulanie bajora,ławeczki dla plotkujących emerytek,furtka i 3 tabliczki za 10.000 złotych.
Piękne inwestycje.

urzędnik
2 lat temu
Reply to  Janusz

taka jest wola narodu

Mieszkaniec
2 lat temu

Zadupie bedzie zadupiem a stalowa sie rozwija odkąd tbg przestal byc miastem wojewodzkim stoi w miejscu dzieki beznadziejnym wlodarzom i glupim wyborcom

ROMAN
2 lat temu
Reply to  Mieszkaniec

Dokładnie, kiedy kilku pajaców cieszy się, z ochłapu w wysokości 2,3 mln na Zakładowa, w tym samym czasie Stalowa dostaje 20 mln z tego samego funduszu… Jezu jak nisko ten Tarnobrzeg upadł.

909
2 lat temu

po co nowe projekty jak stare sa niezrealizowane … 😐
odechciewa się głosowania w tym budżecie …

Władek
2 lat temu

A gdzie się podziała rewitalizacja ulicy Łokietka zniszczonej w zeszłym roku przez PEC? przecież w poprzednim budżecie były zagwarantowane na to pieniadze! Kto zajumał kasę?!?

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
16
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content