Kontynuacja stażu po zmianie miejsca pracy

Czy nauczyciel kontraktowy, który zmienił miejsce zatrudnienia po 2 latach stażu powinien złożyć u dyrektora nowej szkoły wniosek o kontynuację stażu wraz z aneksem do planu rozwoju zawodowego w dniu 1 września? Czy może to być np. 14 września? Jakie dokumenty do wniosku powinien załączyć, aby dyrektor mógł wyrazić zgodę na kontynuowanie stażu. Czy złożenie wniosku w innym terminie (14.09) spowoduje wydłużenie stażu o dwa tygodnie w tym przypadku i czy brak zaświadczenia o cząstkowym odbyciu stażu w poprzedniej szkole w dniu składnia wniosku o zgodę na jego kontynuowanie w nowym miejscu pracy, może uniemożliwiać wydanie zgody na jego kontynuowanie.

Odpowiedź:

Nauczyciel zmieniający pracę kontynuuje staż w kolejnej szkole, o ile przerwa w zatrudnieniu nie przekroczy 3 miesięcy. .

Uzasadnienie:

Nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego (art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela). Przepisy nie określają odrębnie sposobu wystawiania oceny cząstkowej, co oznacza, że obowiązuje w tym zakresie ta sama procedura, jaka przy zakończeniu stażu. Oznacza to, że nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (§ 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). W przypadku zakończenia zatrudnienia w danej szkole, nauczyciel powinien więc złożyć sprawozdanie za okres stażu odbytego w tej szkole i dopiero na tej podstawie dyrektor może wystawić ocenę dorobku zawodowego za czas odbytego stażu.

W opisanej sytuacji nauczyciel zmienił miejsce zatrudnienia w trakcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. W nowej szkole powinien złożyć wniosek o kontynuację stażu i plan rozwoju zawodowego, przy czym nie musi to nastąpić wyłącznie w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć. Termin ten dotyczy tylko rozpoczęcia stażu a nie jego kontynuacji. Dyrektor szkoły zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian. Nauczyciel jest obowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć go dyrektorowi szkoły w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. Dyrektor szkoły zatwierdza poprawiony plan rozwoju zawodowego, uwzględniający jego zalecenia, w terminie 7 dni od dnia jego przedłożenia (§ 3 ust. 2 – 5 rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

W mojej ocenie złożenie wniosku o kontynuację stażu w terminie 14.09. nie wydłuża stażu, jeżeli nauczyciel został w nowej szkole zatrudniony od 1.09. Niedostarczenie oceny za staż w poprzedniej szkole uniemożliwia jego kontynuowanie.

Zapamiętaj!

Nauczyciel zmieniający miejsce pracy w trakcie stażu, składa wniosek o kontynuację stażu i plan rozwoju zawodowego do dyrektora szkoły, w której został zatrudniony.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 r., poz. 2215) – art. 9c ust. 3 i 5a, art. 9f ust. 2,
  • Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 r., poz. 1574 ze zm.) – § 3 ust. 2- 5, § 4 ust. 5.

Dariusz Dwojewski
Ekspert Portalu Oświatowego
www.portaloswiatowy.pl


artykuł sponsorowany

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dytywer
1 miesiąc temu

Ciach bajera dla jeleni

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x