GDDKiA podsumowuje rok 2021 na drogach krajowych Podkarpacia

45 km drogi ekspresowej S19 oddanej do użytku i prawie 39 km w realizacji, zakończenie budowy obwodnicy Stalowej Woli i Niska (DK77) i rozbudowy DK94 w Łańcucie, przygotowanie kolejnych ośmiu nowych dróg obwodowych, ale także działania na istniejącej sieci dróg krajowych poprawiające bezpieczeństwo jakość podróżowania. Tak w dużym skrócie rok 2021 na drogach krajowych Podkarpacia podsumowuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

S19 Lublin - Rzeszów - Barwinek: pięć odcinków oddanych do ruchu, trzy w realizacji, dwa na etapie przetargu, trzy w przygotowaniu

– Obwodnice w budowie i przygotowaniu: obwodnica Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta oddane do ruchu, osiem na etapie przygotowania

– Decyzja środowiskowa dla rozbudowy S19 Sokołów Małopolski – Jasionka oraz 60 proc. zaawansowania na DK28 Przemyśl – Medyka

– Ponad 150 mln zł na remonty dróg, zadania mostowe i budowę chodników

  • S19 Lublin - Rzeszów - Barwinek

Obecnie kierowcy w województwie podkarpackim mają już do dyspozycji prawie 76 km szlaku Via Carpatia, z których ponad 45 oddaliśmy w tym roku:

1. Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł,

2. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł,

3. Nisko Południe - Jeżowe, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł,

4. Jeżowe - Łowisko, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł,

5. Łowisko – Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł.

W naszym województwie roboty budowlane prowadzone są na jednym, liczącym ok. 9 km odcinku między miejscowościami Zdziary a Rudnik nad Sanem. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

W realizacji, w systemie Projektuj i buduj, są następujące odcinki:

1. Rzeszów Południe - Babica (długość ok. 10,3 km, wartość umowy na realizację 2,23 mld zł),

2. Iskrzynia – Miejsce Piastowe (długość 10,3 km, wartość umowy na realizację ok. 365 mln zł),

3. Miejsce Piastowe – Dukla (długość 10,1 km, wartość umowy na realizację ok. 478 mln zł).

Na etapie przetargu znajduje się 29,7 km drogi ekspresowej S19:

1. Babica – Jawornik – długość 11,5 km, na etapie przetargu (po wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie jest w trakcie kontroli Prezesa UZP),

2. Dukla – Barwinek – długość 18,2 km, na etapie przetargu (otwarcie ofert 24 stycznia 2022 r.).

Natomiast na etapie opracowania koncepcji programowej jest 23,6 km. Są to odcinki:

1. Jawornik – Lutcza – długość 5,2 km, na etapie opracowania Koncepcji programowej,

2. Lutcza – Domaradz – długość 6,3 km, na etapie opracowania Koncepcji programowej,

3. Domaradz – Iskrzynia – długość 12,1 km, na etapie opracowania Koncepcji programowej.

  • Obwodnice w budowie i przygotowaniu

15 maja br. udostępniliśmy kierowcom obwodnicę Stalowej Woli i Niska (DK77) o długości ponad 15 km. Nowa droga wyprowadziła z centrum miast uciążliwy ruch tranzytowy, który kieruje się w stronę przejść granicznych w południowo-wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka). Tym samym inwestycja wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie miejskiego układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości na DK77. Nowa obwodnica ponadto łączy się z budowanym szlakiem Via Carpatia, a to oznacza otwarcie terenów północnego Podkarpacia na nowe szanse rozwojowe. Realizacja obwodnicy Stalowej Woli i Niska była dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 297 229 777,01 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowiła 194 135 035,67 zł.

W listopadzie br. zakończyła się rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 94 Łańcut - Głuchów o długości 5,8 km (tzw. obwodnica Łańcuta). W ramach zadania pozostawiony został przekrój drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną. Roboty polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie było to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Zakres prac obejmował także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych – pięciu rond na przecięciu DK94 z DW877, DW881, ul. Kościuszki, ul. Graniczną i DP1520R, oraz skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, wybudowano obustronne chodniki i ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe. Prace na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta prowadzone były przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla sześciu zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji. Dwa pozostałe są na etapie przetargu:

· obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.),

· obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),

· obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),

· obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: maj 2024 r.),

· obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: czerwiec 2023 r.),

· obwodnica Jasła w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.),

· obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert),

· obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa przetarg na Koncepcję programową (jesteśmy po otwarciu ofert).

Dla obwodnic Jasła i Sanoka wykonywane są Koncepcje programowe, natomiast pozostałe obwodnice są nowymi zadaniami, dla których proces przygotowawczy dopiero się rozpoczyna. Wyłonieni wykonawcy opracowują STEŚ-R, który swoim zakresem obejmuje opracowanie Studium korytarzowego, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

  • Pozostałe duże zadania drogowe

Ważnym i strategicznym zadaniem jest realizowana rozbudowa 7-kilometrowego odcinka DK28 Przemyśl – Medyka prowadzącego do przejścia granicznego z Ukrainą. Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę istniejącej drogi krajowej do dwóch pasów w obu kierunkach (z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m). Dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną, jezdnia prawa na dojeździe do granicy na długości 0,5 km będzie miała rozszerzenie do czterech, a następnie do pięciu pasów ruchu. Na odcinku objętym rozbudową, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś. Rozbudowane zostaną skrzyżowania z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe. Powstaną dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów. Zaawansowanie prac wynosi 65 proc. Zakończenie robót zaplanowano na połowę 2022 r.

Na etapie opracowania dokumentacji są także kolejne duże zadania drogowe, jak rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno - Jasło, budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko oraz rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka. Dla tej ostatniej inwestycji opracowano już Koncepcję programową. Uzyskaliśmy także decyzję środowiskową oraz zatwierdzony został Program inwestycji. W I kwartale przyszłego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj.

Na etapie przygotowania jest również budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów – Nisko, dla której opracowane zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych na etapie Studium korytarzowego (SK). W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę wariantów przebiegu S74 zarekomendowanych na etapie SK, a także zorganizował spotkania informacyjne w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego.

W ramach STEŚ została wykonana wielokryterialna analiza porównawcza wariantów zadania. Analiza ta przeprowadzana jest, aby umożliwić uszeregowanie wariantów przebiegu trasy i wskazanie we wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) tego optymalnego. Warianty analizowane są pod względem środowiskowym, ekonomicznym, technicznym i społecznym.

Aktualnie trwa odbiór dokumentacji. Kolejnym etapem będzie posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), a następnie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Po posiedzeniu KOPI wykonawca opracuje materiały do wniosku o DŚU. Planowany termin złożenia wniosku o DŚU to I połowa 2022 r. Decyzja środowiskowa, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, określi trasę drogi, a decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydana przez Wojewodę Podkarpackiego, zatwierdzi dokładne granice inwestycji.

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy drogi krajowej nr 73. Inwestycja obejmie swoim zakresem odcinek o długości ok. 9,3 km, pomiędzy końcem obwodnicy Pilzna a początkiem obwodnicy Brzostku i Kołaczyc (obwodnice realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic). Odcinek ten będzie podlegał dostosowaniu do parametrów drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Opracowany i zatwierdzony został już STEŚ. Obecnie przygotowujemy dokumentację przetargową na opracowanie Koncepcji technicznej. Trwa także procedura uzyskania DŚU.

  • Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników

Mijający już rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego.

W tym roku zakończyliśmy kilka zadań drogowych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), w tym m.in.:

· budowę systemu łączności alarmowej na podkarpackim odcinku autostrady A4 i ok. 30 km S19 (wartość: 13,8 mln zł),

· rozbudowę DK84 wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczenie osuwiska w m. Brzegi Dolne (wartość: 3,5 mln zł),

· likwidację osuwisk zlokalizowanych w ciągu DK19 w m. Tylawa (wartość: 14,7 mln zł),

· likwidację osuwiska w ciągu DK19 w m. Trzciana (wartość: 9,5 mln zł),

· rozbudowę DK77 na odcinku Gorzyce – Wólka Pełkińska - Pełkinie (dł. 8,3 km, wartość: 51,5 mln zł),

· rozbudowę DK84 na odcinku Lesko - Glinne (dł. 1,8 km, wartość: 14 mln zł),

· przebudowę mostu w m. Jasienica Rosielna w ciągu DK19 (wartość: 18,5 mln zł),

· budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w ciągu DK77 w m. Motycze Szlacheckie (wartość: 350 tys. zł).

W przyszłym, 2022 roku, kontynuowane będą zadania rozpoczęte w roku bieżącym, tj.:

· budowa chodnika w ciągu DK9 w m. Komorów (dł. 0,9 km, wartość: 950 tys. zł),

· przebudowa DK84 na odcinku Sanok – Zagórz (dł. 4 km, wartość: ponad 30 mln zł),

· przebudowa urządzeń odwadniających w ciągu DK73 w m. Jasło (wartość: 950 tys. zł),

· przebudowa skrzyżowania w ciągu DK77 w m. Skołoszów (wartość: 2,8 mln zł),

· przebudowa skrzyżowania na rondo w ciągu DK77 w m. Nowa Sarzyna (wartość: 5,9 mln zł),

· budowa chodnika w ciągu DK94 w m. Trzciana (wartość: 980 tys. zł),

· budowa chodnika oraz przejść dla pieszych w ciągu DK9 w m. Kupno i Widełka (wartość: 2,3 mln zł),

· budowa chodnika, przejść dla pieszych oraz przebudowa zatok autobusowych w ciągu DK77 w m. Kopki (wartość: 2,8 mln zł),

· budowa chodnika w ciągu DK77 w m. Ruda Łańcucka (wartość: 515 tys. zł).

Ponadto planujemy rozpoczęcie takich inwestycji jak:

· przebudowa skrzyżowania na rondo w m. Nowa Sarzyna w ciągu DK77 (wartość: 5,88 mln zł),

· przebudowa skrzyżowania w m. Skołoszów DK77 (wartość: ok. 1 mln zł),

· budowa chodników m.in. w m. Ruda Łańcucka DK77, Kopki DK77, Trzciana DK94, Widełka DK9,

· wykonanie oświetlenia dedykowanego na 256 przejściach dla pieszych.

– Realizujemy także zadania mostowe polegające na remoncie, przebudowie i budowie nowych obiektów. W tym roku wyremontowane i przebudowane zostały: most przez potok Sawa w m. Głuchów (DK94), most przez rz. Olszanica w Stefkowej na DK84, most przez rzekę Stara Wisznia w m. Duńkowice na DK94. Wybudowany został nowy most przez rzekę Pielnica w Zarszynie na DK28 oraz kładka dla pieszych w m. Wierzawice na DK77 – informuje Joanna Raus z GDDKiA.

– Ponadto rozpoczęto realizację ośmiu nowych zadań: remont dwóch wiaduktów w ciągu A4 w m. Mirocin, budowa mostu przez potok Rudawka w m. Bircza, budowa przepustów w m. Tarnogóra, Besko, Lipowica, Tylawa i Tuczempy oraz kładki dla pieszych w m. Jelna. W sumie jest to 13 zadań o łącznej wartości ponad 32,8 mln zł – dodaje.

foto&info: GDDKiA

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
9 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
życzliwy
1 rok temu

ponad 6 lat rządów pisu a eski 74 w Tarnobrzegu jak nie było tak nie ma.
pociąg do warszawy też jedzie ponad 5 godzin.żal.pl.

Pisowiec
1 rok temu
Reply to  życzliwy

A wybrałyśta Kalinkę ? Nie to pocałujcie nas w dupę

barykada
1 rok temu
Reply to  Pisowiec

ty nie jestes pisowcem tylko ormowcem

walt
1 rok temu
Reply to  Pisowiec

wybraliśmy niezawodnego mlecznego jana a województwem niczym własnym folwarkiem zarządza równie niezawodny władek ortyl kalinki seniora ziom,jak to nie wystarczy to co mamy zrobić ? kwadratowego kamila wybrać na mistrza wśród burów ? 🙂

pozdrawiam was
1 rok temu
Reply to  życzliwy

eski nie ma i niebedzie a jak juz to nie w tarnobrzegu tylko w zakrzowie ok?

Poddany z Serbinowa
1 rok temu

Jeszcze powinni zrobić łącznik z DK9 do DK77 tak by lapały S74 w granicach miasta za torami

Odyseusz
1 rok temu

a w Tarnobrzegu cisza niczym makiem zasiał !?

gizo
1 rok temu
Reply to  Odyseusz

No czasami jest hałas jak jakąś dziurę w ulicy załatają. hahahahahah

Stach
1 rok temu

Ponad 30 lat temu niby skończyła się komuna, a podstawowe drogi dalej budują. W tym samym czasie kolejni umiłowani przywódcy narodu rozkradli i zmarnowali z 500 razy więcej, niż będą kosztowały te wszystkie drogi.
Biedna, pogrążona w wojnie Ukraina, zbudowała więcej dróg w ostatnie 5 lat.
Nasi dziadowie bez nowoczesnych technologii i ciężkiego sprzętu zbudowali COP w 2 lata.
Żałość.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
9
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content