Tarnobrzeska Rada Kobiet podzielona w kwestii lokalizacji spalarni śmieci nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Pięć członkiń Tarnobrzeskiej Rady Kobiet wyraża wątpliwości wobec planów budowy spalarni nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Pod pismem, które otrzymaliśmy na adres redakcji, podpisały się Monika Stępień, Beata Góra, Agata Wieczorek, Małgorzata Zych i Grażyna Potańska. W Radzie Kobiet drugiej kadencji zasiada 10 kobiet.

TREŚĆ PISMA:

Tarnobrzeg, dnia 24 marca 2022 r.

Tarnobrzeska Rada Kobiet

Szanowny Pan

Dariusz Bożek Prezydent Miasta Tarnobrzega

Szanowny Pan

Bogusław Potański , Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega

(z prośbą o odczytanie na najbliższej sesji Rady Miasta Tarnobrzega)

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

nr sprawy: GKŚ-II.6220.1.2022

udział społeczeństwa”

Dotyczy: uwag Tarnobrzeskiej Rady Kobiet do planowanej inwestycji spalarni odpadów na terenie miasta Tarnobrzega.

Połowa Członkiń Tarnobrzeskiej Rady Kobiet jako organu konsultacyjno – doradczego Prezydenta Miasta Tarnobrzega zgłasza swoje uwagi i przedstawia wątpliwości do kwestii planowanej inwestycji w pobliżu Jeziora Tarnobrzeskiego.

W obliczu drastycznie rosnących kosztów gospodarki komunalnej miasto Tarnobrzeg wykazuje ogromne zainteresowanie budową spalarni na terenie strefy przemysłowej w Machowie. Samorząd liczy, że taka inwestycja pozwoli zatrzymać falę podwyżek.

Spalarnia ma powstać w bliskim sąsiedztwie Jeziora Tarnobrzeskiego, które ma bardzo duże znaczenie przyrodnicze i rekreacyjne dla regionu i miasta Tarnobrzega. Jezioro jest przedsięwzięciem niespotykanym w skali kraju, związane z rekultywacją terenów po kopalni odkrywkowej siarki. Obecnie pełni funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe dla miasta i ościennych gmin. Corocznie nad jeziorem wypoczywają tysiące osób.

W interesie mieszkańców miasta Tarnobrzega i długofalowych założeniach przedmiotowej inwestycji należy wziąć pod uwagę zarówno cel finansowo-ekonomiczny dla miasta jak i cel oraz założenia środowiskowe, rekreacyjne i wypoczynkowe. Dwie tak różne działalności o wykluczających się i przeciwstawnych założeniach trudno analizować bez wspólnego ich oddziaływania na siebie.

Inwestorem spalarni ma być austriacka Firma FCC Environment CEE instalacji termicznego przetwarzania odpadów pn. „Energia dla Tarnobrzega”, inwestycja ma być zlokalizowana na działkach o numerach 957/75, 957/76, 957/106, 957/109, 957/104, 957/105 i 957/63 w obrębie 11 Machów przy ul. Chmielowskiej w Tarnobrzegu. Działki, na której ma powstać spalarnia mieszczą się w bardzo bliskim sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Tarnobrzeskiego. Zasadne wątpliwości i obawy wzbudza fakt tak bliskiego sąsiedztwa inwestycji z jeziorem. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) inwestycja tego typu jest zaliczana do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, mimo spełnienia warunków technicznych określonych innymi przepisami. Spalarnie są klasyfikowane prawnie jako „mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości”.

Z dostępnych informacji wynika, że miasto nie ma zagwarantowanych przez inwestora upustów czy korzyści finansowych związanych z tak dużą inwestycją wybudowaną na terenie gminy. To miasto gwarantuje i udziela pewnych upustów i ulg związanych z inwestycją na tak ogromną skalę.

Wątpliwości wzbudza fakt czy taka inwestycja znacząco przełoży się na spadek cen za odbiór i utylizacje odpadów na terenie gminy? Czy są na to gwarancje stałe, okresowe czy brak takich gwarancji ze strony inwestora?

Dodatkowe wątpliwości wzbudza fakt ochrony środowiska na terenach Jeziora Tarnobrzeskiego i w jego bliskim sąsiedztwie. Spalarnie są zaliczane do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Proces oceny oddziaływania na środowisko i postępowanie administracyjne w sprawie przedmiotowej lokalizacji spalarni powinny być bardzo dogłębnie, szczegółowo i rzetelnie przeprowadzone.

I. Środowisko

W zależności od wydajności spalarnia emituje od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych gazów na godzinę. Bliskie sąsiedztwo jeziora sprawia, że w zależności od kierunku wiatru zanieczyszczenia będą spadać na jezioro, miasto Tarnobrzeg i okoliczne tereny.

Procesem ubocznym spalania śmieci i odpadów są ścieki oraz popiół i żużel czyli produkty stałe, które będą gospodarowane na terenie spalarni lub w jej okolicach czyli w bardzo bliskim sąsiedztwie terenów Jeziora Tarnobrzeskiego. Na jedną tonę spalonych odpadów przypada ok. 320 kg pozostałości stałych takich jak popiół, żużel i dodatkowo gazy.

Nie jest możliwe wyeliminowanie toksycznych odpadów i emisji zanieczyszczeń do zera. Pozostałości z procesu spalania gromadzą wszelkie związki chemiczne. Odpady te wymagają deponowania ich na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Wpływ emisji pochodzących z tego typu instalacji na zdrowie ludzi wzbudza coraz więcej naukowych kontrowersji. Wątpliwości co do bezpieczeństwa takich instalacji dla ludzi i środowiska dotyczą nie tylko eksploatacji w normalnych warunkach, ale także sytuacji kryzysowych związanych z ryzykiem wystąpienia awarii, czy też niekontrolowanych przekroczeń obowiązujących norm środowiskowych.

Przepisy pozwalają spalarniom pracować w trybie awaryjnym przez maksymalnie 60 godzin w roku. W praktyce oznacza to, że w tym czasie nie muszą one spełniać standardu emisyjnego. Zgodnie z analizami zamieszczonymi w dokumencie referencyjnym BAT, w takich sytuacjach spalarnia może wyemitować aż 77 procent swojego dozwolonego rocznego ładunku dioksyn i furanów. Z raportu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wynika, że 62 procent skontrolowanych spalarni nie spełniało wszystkich wymagań prawnych. Brak oczyszczania spalin będzie skutkował także podwyższonymi emisjami wszystkich innych związków i substancji, w tym 100 procent normy rocznej dla metali ciężkich i blisko 400 procent dla pyłów. Podobne problemy z emisjami ze spalarni dotyczą okresu ich wygaszania i ponownego uruchamiania.

Ścieki powstające w spalarni odpadów komunalnych także zwierają szereg zanieczyszczeń, takich jak fenole, cyjanki, fluorki, arsen i metale ciężkie.

Oczywiście spalarnie przedstawiają wymagane normy środowiskowe. Testy te są przeprowadzane w optymalnych warunkach technicznych. W normalnej pracy spalarni takie testy nie są na bieżąco monitorowane a ilości śmieci i ich zawartość toksyczna stale się zmienia. Istnieje również ryzyko utylizacji odpadów niebezpiecznych i przekroczeń emisji ponieważ proces monitorowania nie jest w 100% szczelny i stały a kontrole są prowadzone na podstawie zgłoszenia i po wcześniejszych ustaleniach.

Dodatkowo spalarnia w Tarnobrzegu wymagać będzie stałych dostaw odpadów, tak aby inwestycja mogła się zwrócić a jej budowa miała sens. Co za tym idzie spalarnia będzie „potrzebować” śmieci z wszystkich okolicznych gmin. Tym samym do spalarni codziennie będą jechały dziesiątki samochodów ciężarowych z odpadami komunalnymi. Ruch samochodów będzie odbywać się na drogach doprowadzających i dojeżdżających do Jeziora Tarnobrzeskiego. Obecnie brak nawet w bliskości planowanej inwestycji dogodnej infrastruktury drogowej.

Pogodzenie z jednej strony funkcji turystycznej i rekreacyjnej Jeziora Tarnobrzeskiego z bliskim sąsiedztwem ogromnej spalarni śmieci komunalnych, do której będą zjeżdżały setki samochodów rocznie wypełnione po brzegi śmieciami jest bardzo ryzykowane dla przyszłości i dla utrzymania walorów przyrodniczych tego terenu.

W procesie spalania odpadów oraz ich transportu do powietrza emitowane są groźne dla zdrowia związki: m.in. pył PM10, PM2,5, tlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla oraz metale ciężkie, dioksyny, furany i wiele innych rakotwórczych substancji. Działając w interesie publicznym, mając na uwadze bezpieczeństwo środowiskowe jak i zgodny z polityką Unii Europejskiej właściwy sposób zagospodarowania odpadów, zdrowie mieszkańców, atrakcyjność turystyczną miasta i regionu, należy bardzo rozsądnie i kompetentnie podjąć decyzję o inwestycji. Nie wszystkie odpady podlegają spalaniu, część z nich powinna podlegać recyklingowi.

II. Bilans zysków i „strat” dla miasta i mieszkańców

Najważniejszym aspektem tej inwestycji w świetle obecnych informacji jest to jakie zyski miałaby przynieść budowa spalarni na proponowanym terenie.

Jakie gwarancje ceny ma miasto od inwestora? Czy przełoży się to na znaczy spadek cen odbioru i utylizacji odpadów z gminy?

Inwestycja ma zostać wybudowana przez firmę z zagranicznym kapitałem, kompletnie nie związaną z miejscowym rynkiem.

Czy w interesie firmy FCC Environment CEE instalacji termicznego przetwarzania odpadów jest dbałość o interes miasta i mieszkańców? Rodzi to słuszne wątpliwości i zasadne obawy.

Czy interes mieszkańców i interes środowiskowo- przyrodniczy nie zostanie położony na szali interesu tej firmy i tylko i wyłącznie zysku finansowego? Inwestycja warta jest ok 700 mln złotych. Dodatkowo należy podkreślić fakt, że w obliczu restrykcyjnej polityki UE spalarnia nie są dziś jedyną alternatywą by relatywnie szybko pozbywać się nadmiaru odpadów.

Za nieosiągnięcie poziomu recyklingu mogą być nałożone kary przez Unię Europejską. Niespełnienie kryterium recyklingu będzie powodować kary więc budowa spalarni nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnobrzeg.

Istnieją uzasadnione obawy, że budowa spalarni nie spowoduje spadku cen dla mieszkańców Tarnobrzega. Takie projekty są obliczone na zysk inwestycyjny a nie na prowadzenie udogodnień i spadek cen dla mieszkańców i samorządów.

Błędne jest informowanie społeczeństwa o teoretycznej obniżce za wywóz i utylizację śmieci jeśli inwestycja taka nie daje żadnych gwarancji na tego typu ustalenia.

Z informacji ogólnie dostępnych wynika, że dotychczasowe średnie koszty inwestycyjne spalarni w Polsce wyniosły około 3885 zł na tonę. To ponad 8,6 razy więcej niż inwestycje związane z system selektywnej zbiórki u źródła, który daje gwarancję osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu odpadów. To od 5 do 2 razy więcej niż proporcjonalnie koszt budowy kompostowni lub biogazowni.

Dodatkowo należy podkreślić fakt, że Polska nie zrealizuje wymaganych celów recyklingu.

Rzecznicy budowy spalarni nic nie mówią nic na temat kosztów długoterminowych tego typu inwestycji. Koszty te będą w konsekwencji znacząco rosnąć a związane to będzie z przepisami unijnymi i ochroną środowiska, restrykcyjnymi przepisami i normami dotyczącymi kontroli i redukcji emisji szkodliwych produktów ubocznych spalania oraz wzrostem opłat za składowanie toksycznych pozostałości z procesu spalania odpadów tj. niebezpiecznych popiołów oraz żużli. Koszty te będą w konsekwencji przerzucone na gminę Tarnobrzeg i mieszkańców. Złudne i dość naiwne jest twierdzenie, że budowa spalarni przyczyni się docelowo do obniżki cen za śmieci.

Każdy pomysł budowy spalarni jest dziś oprotestowywany. W związku z budową spalarni odpadów komunalnych jest petycja mieszkańców Tarnobrzega zainicjowana przez lokalne społeczności. Społecznościom lokalnym przekazywane są nieprawdziwe informacje o oddziaływaniu spalarni. Coraz trudniej inwestorom uzyskać akceptację dla tego typu inwestycji i jest to w pełni uzasadnione.

W Tarnobrzegu taka inwestycja przy bliskim sąsiedztwie jeziora jest dodatkowo obciążona ryzykiem katastrofy środowiskowej, awarii spalarni i w konsekwencji zanieczyszczenia trenów Jeziora Tarnobrzeskiego. Obecnie najbardziej rozsądnym i korzystnym rozwiązaniem jest usprawnienie systemu selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów.

Reasumując połowa Członkiń Tarnobrzeskiej Rady Kobiet podkreśla i naciska na bardzo wyważoną i przemyślaną politykę w gospodarce odpadami oraz rozsądne podejście do problemu budowy spalarni w bliskim sąsiedztwie Jeziora Tarnobrzeskiego. Zwracamy się z prośbą by interes miasta i mieszkańców Tarnobrzega był priorytetem w tego typu decyzjach. By nie przeważył interes inwestycyjny zagranicznej firmy. Rada Kobiet zwraca się z prośbą o szczególnie rozsądne podejście do tematu w tak strategicznej i wieloletniej dla miasta inwestycji.

Jeśli przy planach inwestycji budowy spalarni odpadów komunalnych w bliskim sąsiedztwie Jeziora Tarnobrzeskiego istnieje nawet minimalne ryzyko wystąpienia katastrofy środowiskowej oraz związane z tym ryzyko zanieczyszczenie wód jeziora, gleby i zanieczyszczenia terenu wokół jeziora to należy odejść od pomysłu budowy spalarni w tak bliskim sąsiedztwie. Ryzyko budowy spalarni niesie ze sobą poważne konsekwencje dla miasta i mieszkańców na kolejne kilkadziesiąt lat.

Z poważaniem
Członkinie Tarnobrzeskiej Rady Kobiet
Monika Stępień, Beata Góra, Agata Wieczorek, Małgorzata Zych, Grażyna Potańska

Otrzymują:

Pan Dariusz Bożek – Prezydent Miasta Tarnobrzega
Pan Bogusław Potański – Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
71 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Wanda z Zakrzowa
1 rok temu

Te panie jak zwykle nie wiedza czego chcą. Tylko czekać jak w Stalowej Woli powstanie spalarnia a u nas nie, bo nie bo Stalowa to wykorzysta. Przecież to sa duze pieniadze dla miasta. Sam zysk. Przyyda sie to miastu i pani skarbnik od finansów ktora szuka kasy w miejskim budzecie bo sobie nie może dac rady z finansami. A przeciesz bierze 18 tysięcy.

Janusz
1 rok temu

I pewnie tam powstanie.

Ines
1 rok temu

Ale to super pomysł. Niech spalarnia powstanie w Stalowej i jeszcze w Mielcu też niech powstanie.
Nie potrzeba nam kolejnej w Tarnobrzegu nad jeziorem . No chyba że chcemy palić na Podkarpaciu śmieci z połowy Europy łącznie z tymi niebezpiecznymi…. wtedy szybko mieszkańcy się będą opuszczać te miasta i szukać normalnych warunków do życia.

MANIPULACJA FAKTAMI
1 rok temu
Reply to  Ines

a te zakłady chemiczne w Machowie, fenix metal, a inne zakłady są takie ekologiczne? nikt nie protestuje? a toksyczne spaliny samochodów to nikogo nie obchodzą? a wdychamy je non stop

To nie manipulacja
1 rok temu

Widok spalarni i swiadomosc ze jest w pobliżu jeziora spowoduje ze atrakcyjnosc jeziora spadnie do zera.
Dodaj jeszcze dowoz smieci z miadta i okic
Czy tego knie mozna przewidzieć
Ekipa Bożka wydaje ogromne pieniadze na infrastrukture nad jezoirem ji jednoczesnie planuje nad tymjezoirem spalarnię
Dodam ze prace nad spalarnią byly caly czas przez urzednikow prowadzone bez konsultacji z mieszkańcami
To jest cecha charskterystyczna ten wladzy Bozkowej
A głosił ze będzie się wsluchiwall w glos mieszkancow
Rece opadają

odp
1 rok temu

ale nikt nie pamieta tego coś sie działo pare lat w stecz czemu ceny takie drogie za śmieci albo ze śmietniki były zawalone i były ogarniane raz w tygodniu?

mieszkaniec II
1 rok temu
Reply to  odp

Pamietam dobrze . Wtedy prezydent Bożek mówił że pracuje nad tematem. Nie powiedział tylko ,że ma plan lokalizacji wokól jeziora.
Jak się podejmuje błędne decyzje to trzeba umieć wyciągać wnioski a nie obrażać sie i brnąć dalej.

Wpwp
1 rok temu
Reply to  odp

Myślisz,ze odrazu spalimy? Razem ze śmietnikiem.

Wiesio
1 rok temu
Reply to  odp

Dlatego miasto wybrało tę samą firmę,która wtedy uciekła z miasta?

Neltah
1 rok temu

Ani widok spalarni ,której nie będzie aż ta widać, ani śmieciarki które będą jeździć ulicą zakładową, chemiczną nie zmieni atrakcyjności. Natomiast kwestie podniesione na konferencji, tak to prawda, może zaszkodzić jezioru i popsuć walory przyrodnicze tego miejsca.

Jan
1 rok temu

Jeżeli powstanie w stalowej woli to będzie inwestycja miejska,gdzie gmina potrafi zadbać o zdrowie i finanse mieszkańców (vide śmiecie 12 zł/mc.) A nie zagraniczna firma ,która bedzie spalać śmieci z połowy Europy,bez faktycznej kontroli i korzyści dla Tarnobrzega.Brawo Panie.

MANIPULACJA FAKTAMI
1 rok temu
Reply to  Jan

bzdura kompletna, spalarnie są produkowane przez firmy zachodnie, nieważne gdzie powstanie, te same firmy je budują

Jan
1 rok temu

Nie ważne kto buduje,tylko kto jest właścicielem. Jesteś opóźniona w rozwoju?

MANIPULACJA FAKTAMI
1 rok temu

Na szczęście połowa wie czego chce i prezydent podejmie decyzję samodzielnie. Taki stek bzdur jaki tu wypisany w tym piśmie, to aż szkoda czytać

Bzdura
1 rok temu

Manipulacja urzędu to dopiero skandal. Nie zaklinaj rzeczywistości.

Księgowy
1 rok temu

Pani skarbnik to moze nie doczekac efektów finansowych po stronie spalarni

Doradca
1 rok temu
Reply to  Księgowy

Kto pani skarbnik doradza ten sposob na zwiększenie dochodów miasta.?
Potrzebny autor z imienia i nazwiska.

o co chodzi
1 rok temu

Pani z Zakrzowa to jest za spalarnią w Zakrzowie czy przeciwko. mówi coś o Stalowej.
Mieszkańcy Tarnobrzega mówią :Tak: dla spalarni ale nie nad jeziorem na które Pani Skarbnik wydała ogromne pieniądze.
Tyle i tylko tyle.

fach
1 rok temu

Przyznaję, że tego się nie spodziewałem i pochwalam. Szkoda, że zabrakło konkretnych postulatów, w szczególności zmiany lokalizacji spalarni na w Zakrzowie przy rondzie, ale mimo to należy się pochwała. Czekamy na odpowiedź prezydenta i rady miasta 🙂

Andrzej
1 rok temu

Żenujący bełkot obu pań. spalarnia da miastu pieniądze. obie panie lobbują na rzecz Stalowej Woli. SZOK!!!

Karol z TBG
1 rok temu

Przypominam że ta pani reprezentuje opcje która jest powiązana z rosyjską agenturą. Moze by tak zainteresować organy bezpieczenstwa Państwa? Gdzie dzisiaj jest Konfederacja. Czy Pani Zych wstydzi się tych sztandardów ??

SZOJGU
1 rok temu

hehehe jaki cyrk najlepsza pani Szozda, nawet ma ruski akcent masakra jakaś może razem z Panią z Konfederacji to jakaś rosyjska agentura w Tarnobrzegu ?

Amerykanin
1 rok temu
Reply to  SZOJGU

Kulą w płot „Szojgu”- Zosia Szozda to Amerykanka w Tarnobrzegu.

Piłkarz z boiska
1 rok temu

O CIEKAWE NIE BYŁO PANA ANDRZEJA??? CZYŻBY GRAŁ W PIŁKĘ Z 12-LETNIMI DZIECIAKAMI Małoletnimi ? heh

Brawo
1 rok temu
  1. Brawo dziewczyny
  2. Pokazaly ze mysla i nikt za nie nie będzie decydował jak maja wypoczywać czy w otoczeniu spalarni czy przyrody
  3. Pozostale panie da uzaleznione od władzy i zgadzaja się z nią zawsze
wendi
1 rok temu

Czy ta Konfederacja w Tarnobrzegu to może mieć jakies normalne otoczenie. Czy Małżeństwo Zychów musi otaczać się ciągle jakimiś dziwakami ?
Jak nie jakis Pań Andrzej co lata za małoletnimi bo już piszą ludzie i mówią ponać nie ma znajomych i sam jako dorosły chłop musi graćw piłke z 12 letnimi chłopcami to jeszcze jakas Pani Szozda co ta jakiś rosyjski akcent. Nie od dzisiaj wiadomo że Konfederacja ma powiażania z Rosją to jeszcze nam takich dziwoków trzeba ? Wstyd. Niech Małżeńśtwo Zychów wyjedzie sobie ponownie do USA i tam robi zamieszanie

żałosna starucha
1 rok temu
Reply to  wendi

A nie przyszło ci do głowy że Andrzej prowadzi zajęcia sportowe dla dzieci? nie lubisz sportu to nie oglądaj. A tobie nie wstyw stara babo że dzieci nie masz i zazdrościsz innym? Jakież to żałosne. Ale jego tu przecież nie ma, może ma inne zdanie? Powiązania z Rosją? Kto ? nie słyszałem. Korwin już sie wycofał, Braun nie zabrał głosu. Jedynie Olszański który nigdy nie był w Konfederacji jawnie wspiera rosyjską propagandę

j konfederacje
1 rok temu

szczyńść boże towarzyszko zych

Mieszkaniec Serbinowa
1 rok temu
Reply to  j konfederacje

Wyrazaj się

j konfederacje
1 rok temu

zrobiłem to powyżej 😉 wyraziłem swoje zdanie

walt
1 rok temu

najweselej będzie jak zniechęcony inwestor machnie ręką i znajdzie inną lokalizację a Tarnobrzeżanie będą zachodzić w głowę dlaczego nie ma inwestycji i dlaczego za śmieci płacą jak za diamenty ?
ale skoro wielu rzeczy nie zrozumieli do dziś i głosują jak głosują to i tym razem trudno się cudów spodziewać.

jeszcze chwila i zaraz jakiś Mielec sam odda inwestorowi grunty byle tylko postawił to u nich.
a w Tbgu niech trwają w najlepsze konsultacje 😀

Ines
1 rok temu
Reply to  walt

Mielec nie ma jeziora. Więc grunty moze oddawać . To inna perspektywa.

fach
1 rok temu
Reply to  Ines

W Zakrzowie przy rondzie są gminne tereny inwestycyjne bardzo oddalone od riwiery. Wilk syty i owca cała 🙂

walt
1 rok temu
Reply to  fach

co wtedy gdy inwestor nią pogardzi ?
albo protest wniosą mieszkańcy bo skoro to takie groźne na terenach pokopalnianych gdzie stał wielki kombinat chemiczny to chyba tym bardziej może tak być blisko siedlisk mieszkaniowych ? czy nie ?

fach
1 rok temu
Reply to  walt

A to już zagwozdka dla władz miasta 🙂 Można było budować siłami gminy lub kilku okolicznych gmin samorządową spalarnię za ok. 100 mln. Ale riwiera, obwodnica, farma fotowoltaiczna i inne wspaniałe przedsięwzięcia były lepsze, więc teraz trzeba przekonać prywatnego inwestora do uwzględnienia interesu gminy 😉

walt
1 rok temu
Reply to  fach

a pewnie,że to zagwozdka dla magistratu.
cóż ja mogę.ja tylko wyraziłem swój pogląd.
będzie to będzie,nie to też przez okno wyskakiwał na głowę nie będę.

Ines
1 rok temu
Reply to  walt

Wolisz czyste jezioro i powietrze czy spalarnie ? Zastanów się . Tańsze śmieci ? To naiwność sądzić że inwestor który wykłada 700 mln da miastu tańsze śmieci. Będzie palił co będzie chciał i jak chciał . A cena śmieci będzie jeszcze wyższa niż teraz .

walt
1 rok temu
Reply to  Ines

a co to moje jezioro ? 🙂

jezioro powstało też na zdegradowanym ekologicznie terenie,nadal są tam zakłady chemiczne i jak widać wielki komin kombinatu chemicznego wcale kąpiącym się i żeglującym wcale nie przeszkadza.

no nie?
1 rok temu
Reply to  walt

i macie tarnobrzezanie odpowiedz czym jest to wasze slynne jezioro niecka po bylej kopalni machow zalana woda

wodnik
1 rok temu
Reply to  no nie?

to nie jezioro tylko zalew

Ines
1 rok temu
Reply to  no nie?

Słynne jezioro z czysta woda nad które przejeżdża kilka tysięcy ludzi nawet z innych okolcznnych województw ….
To może faktycznie niech Mielec wybuduje spalarnie i Stalowa a my zostańmy przy czystym jeziorze i wszelkim płynącym z tego walorow.

wodnik
1 rok temu
Reply to  Ines

zalew z czysta woda to prawda

Szuwarek
1 rok temu
Reply to  wodnik

JEZIORO ANTROPOGENICZNE debilu z pławo.

wodnik
1 rok temu
Reply to  Szuwarek

brawo cieciu i tak powinno sie nazywac jezioro antropogeniczne machowskie

walt
1 rok temu
Reply to  Ines

uwierzyłbym w tę troskę gdybym nie widział co roku jaką ilość śmieci do tego czystego jeziora i w koło wrzucają te mityczne tysiące turystów.
akwen znajduje się w miejsce byłej kopalni,z plaży widać wysoki komin i kombinat chemiczny.
w Japonii to są elektrownie atomowe przy plaży.

natomiast jeśli znajdzie się inna lokalizacja też nie będę oponował.

odp
1 rok temu
Reply to  Ines

o czym ty nadajeż przecież tam to sam beton jest i jak to wyglada lepiej to wyglądało jak sama trawa była a teraz koszt się zwiekszy bo kostke trzeba umyć parking opłacić i miasto sie zbogaci a mieszkancy beda płacić
a co dośmieci to może i lepiej niech cena podskoczy 3 krotnie top bedzie znowu to samo co pare lat do tyłu?

walt
1 rok temu
Reply to  no nie?

przecież to wie każdy 🙂

no nie?
1 rok temu
Reply to  walt

brawo pani e walcie

do Walt
1 rok temu
Reply to  walt

Przeczytaj spokojnie co napisałeś.
Chcesz degradacji jeziora? . Przekreślić cały wysiłek aby postał ekologiczny akwen. Brak słów.

walt
1 rok temu
Reply to  do Walt

przeczytaj co napisałem i przeanalizuj co tam naskrobałem.
spokojnie,decyzja nie należy do mnie.
przypominam,że to niby jezioro powstało pod wyrobiskiem gdzie znajduje się siarkowodór i generalnie ziemia tam była zdegradowana.

natomiast jeśli będzie inna lokalizacja wcale nie będę oponował.
należy jednak zauważyć,że to w Machowie już dziś się śmieci segreguje i że tam są tereny przemysłowe.
jeśli owa spalarnia ma rodzić skażenie terenu to tym bardziej powinno się jej nie budować w sąsiedztwie siedlisk ludzkich czyli Zakrzów jako alternatywna lokalizacja odpada.
przypominam,że póki co zalew generuje tylko koszty a nie wpływy do kasy gminy.
i zerkając na inwestycje jakie są tam czynione i to w jakim stopniu poza znajomymi jajecznicy można kupić grunty to jeszcze dobrą dekadę poza uwłaszczonymi tam nikt ani miasto nie będzie na tym zarabiać więc nie bij piany.

Vladimir Kuznetsov
1 rok temu

Мы хотели бы поблагодарить госпожу Szozda и госпожу Małgorzata Zych за их активные действия. Конференция является очень важной братской партией, которая активно реализует наш план в Польше. Пожалуйста, не сдавайтесь и упорствуйте в наших проектах. Как брат, я смотрю на ваши действия, Пани Szozda и Пани Małgorzata Zych.
Русский народ гордится тобой !!!

Nie dla Rosji
1 rok temu

Nie wolno pisać po rosyjsku. Jak chcesz pisz po ukraińsku i jest to dozwolone. Nie rozumiem tego języka, ma pełno dziwnych słów. Ukraiński jest o wiele łatwiejszy i podobny

odp
1 rok temu
Reply to  Nie dla Rosji

ale czemu masz pretensie przetłumacz sobie na tłumaczu i zrozumiesz

Alf
1 rok temu

Ciekaw jestem , czy chociaż jedna tu pisząca osoba zadała sobie trud przeczytać cały artykuł , a dopiero potem komentować. Sądząc po wypowiedziach wątpię . A piszą w nim według mnie mądre rzeczy. Dla większości trzeba prosić na kolanach tego truciciela ,żeby nie poszedł gdzie indziej. Tylko kto go zechce? I skąd pomysł ,że miasto na tym skorzysta ? Okazuje się ,że to najprawdopodobniej miasto próbuje zachęcać truciciela a nie truciciel miasto. Kuriozum jakieś .Poczytajcie sobie jakie systemy zachęt , aby przekonać mieszkańców i władze stosują podobni inwestorzy. Skąd w ogóle przypuszczenie ,że stanieje wywóz śmieci ? Widział ktoś kiedyś ekologiczną spalarni śmieci ? Ale bierzemy pewnie odpadki , których nikt inny nie chce . Najpierw fabryka styropianu teraz spalarnia śmieci .Z tego co wiem Stalowa buduje małą lokalną spalarnię na swoje potrzeby. To oni będą na niej zarabiać, bo to inwestycja miejska. U nas powstanie chyba z 8 razy większy austriacki moloch . Smutne to trochę

Krowa
1 rok temu

Lepiej coś zjeść

7090f726-79f6-4b23-850f-9cbf32ee9bfd.jpeg
MANIPULACJA FAKTAMI
1 rok temu

1.spalarnia NIE JEST w Tarnobrzegu tylko w Machowie na terenie Siarkopolu, tam gdzie pozostałe zakłady chemiczne i inne
2.spalarnia NIE MA BYĆ nad jeziorem tylko ZA JEZIOREM na terenie siarkopolu
3.spalarnię oddziela duży zbiornik wodny od miasta oraz od plaż oraz 3km ,co sprawia że NIE MA ONA wpływu na stan powietrza w mieście
4.spalarnia w nowoczesnej technologii nie zanieczyszcza powietrza wokół a obecnie tylko takie sie buduje
5.spalarnia może jedynie oddziaływać na wsie w jej pobliżu czyli Chmielów, Ocice, Cygany, a nie na miasto od którego dzieli ją zbiornik wodny
6.spalarnia jest potrzebna
comment image

Dtzma
1 rok temu

Budować tylko wynegocjować ceny niskie śmieci i co. Reszta niech tu zwozi swoje śmieci buli.

Miks
1 rok temu

Podziwiam za naiwność . Ciekawe co powiesz za kilka lat jak będziesz miał zanieczyszczona wodę w jeziorze bez możliwości kąpieli . Smród jak okno otworzysz. Ciężarówki na Wisłostradzie z tonami odpadów jadące z drugiego końca Polski i śmieci drogie że z butów wyskoczysz. Władza się zmieni a mieszkańcy zostaną z ręką w nocniku bo jak mogli coś zrobić to…naiwnie nie zrobili nic bo byli …. Po prostu głupi…bo liczyli na tanie śmieci … Haha … O ironio

MANIPULACJA FAKTAMI
1 rok temu
Reply to  Miks

a g. prawda. Woda w jeziorze jest regularnie wymieniana kanałem dopływowym do Wisły, a także oczyszcza sie wskutek procesów biologicznych. Spalarnia w Machowie 400m od zbiornika nie ma styku ,natomiast dym jeśli wystąpi również rozejdzie sie na wszystkie strony, więc jakie oddziaływanie?

Yyy
1 rok temu

Ale wywody propagandy urzędników

Ekolog
1 rok temu

Ale ci napisali wyjaśnienie Tylko zapłakać nad takim poziomem.

Fiskus dębolistny
1 rok temu

Mielec walczy z trucicielem – zakładem produkcyjnym i jest właściwie bezsilny. Warto dobrze zastanowić się nad tą spalarnią, żeby nie był znów mądry Polak po szkodzie. Opinia pań z rady kobiet odzwierciedla też moje obawy

wrzos
1 rok temu

JAK TYCH 5 BAB JEST OGRANICZONYCH UMYSLOWO, ZA 2 LATA BEDA PLACILY PO 100ZL ZA SMIECI I WTEDY ZROZUMIEJA ZE ZLE ZROBILY BLOKUJAC BUDOWE SPALARNII W TARNOBRZEGU, NIESTETY PRZEZ ICH BLAD ZAPACI TEZ TYSIACE TARNOBRZEZAN MEGA SMIECIOWE RACHUNKI

Miks
1 rok temu
Reply to  wrzos

Chyba Ty jesteś głupi. Spalarnie buduje inwestor nie w celach przysługi miastu i tanich śmieci tylko zarobkowych . To nie miasto ja buduje !!! Nie strasz ludzi cenami bo nawet bo wybudowaniu spalarni będą wysokie. Jak inwestor buduje np. galerie w mieście to nie dostajesz towaru za darmo . w tym wypadku nie dostaniesz przywileji na „tanie” śmieci a dodatkowo ktoś chce coś ugrać. To chyba Ty jesteś głupi że nie rozumiesz. Wybuduj sobie spalarnie w swoim ogródku przydomową głupcze.

wrzos
1 rok temu

DO MANIPULACJA FAKTAMI BARDZO PRZEPRASZAM,ALE MACHOW I OCICE TO TEZ TARNOBRZEG! JEGO DZIELNICE PIERWSZA TO PRZEMYSLOWA A DRUGA MIESZKALNA Z ZABUDOWA JEDNORODZINNA. ALE POPIERAM SPALARNIE BUDOWAC BO TO ROWNIEZ DUZE KORZYSCI DLA MIESZKANCOW MIASTA W PRZYSZLOSCI TANIE SMIECI. WYKORZYSTAJMY OKAZJE!

urojone miasto
1 rok temu
Reply to  wrzos

Człowieku, „miasto” to urojenie umysłowe po sztucznie przeprowadzonej reformie administracyjnej z 1999 roku. Tak jest na mapie, ale w rzeczywistości jest to tylko teren gminy Tarnobrzeg. Wystarczy spojrzeć na mapę. Ocice niczym nie różnią się od Chmielowa, znaczy są mniejsze, to wieś i to wieś. Jedyne co Miechocin można zaliczyć do miasta,bo przylega i zawsze był mocno związany z miastem. gmina to gmina, miasto to miasto i tyle, zejdźmy na ziemie a nie tylko urojenia

WOW
1 rok temu

Spalarnia nad jeziorem.
Taki pomysl to tylko w Tarnobrzegu
Sznur smieciarek to przyjazne dla wypoczywających nad jeziorem???
Z utęsknieniem czekamy na takie atrakcje.
Nadzieja w tym ze nie powstanie ta ekologiczna spalarnia przed wyborami.

Nie dla spalarni w Machowie
1 rok temu
Reply to  WOW

Właśnie przeczytałem sobie dyskusje w tym temacie do tego konferencja, dokumenty i widzę że jednak z obu stron jest głos na nie. W takiej wielkości, w takiej lokalizacji. Podsumowując ,znacznie lepszą lokalizacją jest teren jeziórka, z daleko od domów, pośród lasów i względnie blisko miasta. To nic że w innej gminie, ale przecież nie wszystko musi być u nas, powiat sie zgadza sie i to wystarczy

kacper należyty
1 rok temu

Najciekawsze moim zdaniem są osoby, które nie podpisały się pod tym listem To wiele tłumaczy i obniża stopień zaufania sugerując tym samym serwilizm wobec magistratu.

Pasztey
1 rok temu

Zawsze komuś coś nie pasuje zawsze znajdzie się jakaś grupa szurów chcących się wykazać.
Może by w końcu śmieci potaniały, chyba że to będzie jakość tarnobrzeskich wodociągów. Woda jest takiej jakości że sika się kamieniami a rucy z wodą zatykają. Kolejna dobra decyzja magistratu o prywatyzacji.

Jan
1 rok temu

W strefie pali się hala trzeci dzień. Tylko spalarni brakuje. Bałagan!!!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
71
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content