Chcesz mieć wpływ na rozwój miasta? Przyjdź 28. kwietnia na konsultacje

Urząd Miasta zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące strategii rozwoju Tarnobrzega. Spotkanie odbędzie się w czwartek 28. kwietnia br., w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Początek godz.14.30.

 
– Celem spotkania jest wzbogacenie trwających konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 i rozszerzenie kręgu uczestników oraz możliwości wyrażania opinii – czytamy na stronie magistratu.

 

Agenda spotkania

  • Otwarcie spotkania przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega
  • Zaprezentowanie zasad prowadzenia oraz przebiegu partycypacyjnego procesu budowania Strategii
  • Syntetyczne przedstawienie założeń oraz treści Strategii 
  • Dyskusja moderowana umożliwiająca zgłaszanie  merytorycznych uwag i sugestii dotyczących projektu
  • Podsumowanie i zakończenie spotkania 

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU MIASTA TARNOBRZEGA NA LATA 2021-2027

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 przygotowano z wykorzystaniem opracowanej wcześniej diagnozy stanu, badań ankietowych w których wzięło udział 232 respondentów oraz wyników pracy Zespołów, w których składzie byli również Radni Miasta Tarnobrzega. W pracach uczestniczyli również przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorstw miejskich oraz mieszkańcy miasta. Ze względu na panującą w tym czasie epidemię współpraca w ramach zespołów była prowadzona głównie w formie zdalnej oraz komunikacji e-mail. Prace nad Strategią były prowadzone w okresie od września 2020 roku do grudnia 2022. Powodem rozciągnięcia w czasie była całkowita zmiana ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju oraz realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pace nad Programem Operacyjnym „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia”.

Łącznie zrealizowano 6 spotkań plenarnych, które były poświęcone formułowaniu propozycji zapisów Strategii i ich dyskusji.

Układ logiczny dokumentu został przygotowany w formule „od ogółu do szczegółu” i obejmuje syntetycznie nakreśloną wizję rozwoju, misję Strategii oraz skoordynowany układ priorytetów, hierarchii celów oraz działań precyzujących niezbędne aktywności jakie należy podjąć do 2027. Obrazowo przedstawiono to na poniższym rysunku:

 

 

Za najważniejsze przesłanki związane z infrastrukturą wynikające z diagnozy stanu przyjęto unikalne szanse i atuty Miasta wśród, których za najważniejsze uznano możliwości związane realizacją krajowych projektów komunikacyjnych (Centralny Port Komunikacyjny, tzw. szprycha kolejowa, S74) posiadanie 500-hektarowego jeziora oraz korzystne okoliczności do rozwoju Inicjatywy Czwórmiasta. W odniesieniu do sfery społecznej za jeden z najważniejszych kierunków aktywności przyjęto dążenie do powstrzymania i odwrócenia negatywnych trendów demograficznych (spadek populacji i starzenie się społeczności lokalnej). W sferze gospodarczej za najważniejsze wyzwania przyjęto poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez promocję bogatego potencjału walorów Miasta, zarówno wobec inwestorów, jak i potencjalnych pracowników napływowych oraz absolwentów wyższych uczelni, zarówno tych pochodzących z Tarnobrzega jak i zewnątrz. Szansą do wykorzystania są innowacyjne sektory gospodarki, inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego oraz rozwój startupów, którym Tarnobrzeg może zaoferować infrastrukturę (Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny, TSSE). W sferze środowiskowo-przestrzennej oprócz wysokiego wskaźnika pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego do wykorzystania są współczesne trendy związane z rozwojem gospodarki zielonej i niebieskiej, dążenie do stworzenia Eko miasta oraz dobrze uzupełniające się walory i planowane przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Czwórmiasta.

Wizja rozwoju Miasta czyli stan jakiego oczekujemy w roku 2027 w wyniku realizacji Strategii można w największym skrócie streścić w następujący sposób:

Tarnobrzeg w perspektywie roku 2027 to dobre miejsce do życia i pracy, którego mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa oraz jakości życia. Wykorzystanie szans oraz własnych atutów gospodarczych (m.in. TPPT, Jezioro, TSSE i inne) sprawiają, że Miasto staje się miejscem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, przedsiębiorców, turystów, ale również tych, którzy stąd wyjechali (studenci, emigranci zarobkowi). Unikalne walory (dziedzictwo przyrodnicze, atrakcje turystyczne, zielone oraz innowacyjne miejsca pracy, bezpieczeństwo) sprawiają, że następuje poprawa w zakresie niekorzystnych dziś trendów demograficznych.

Dla realizacji tego wyzwania zaproponowano następujące cele strategiczne:

  1. Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Tarnobrzega oraz odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych poprzez aktywizację potencjałów, podnoszenie standardu usług publicznych i kreowanie warunków dla rozwoju nowoczesnych miejsc pracy.
  2. Wzrost potencjału gospodarczego Tarnobrzega poprzez atrakcyjność inwestycyjną, współpracę ponadlokalną oraz rozwój zielonej i niebieskiej gospodarki.
  3. Optymalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa poprzez rozwój infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz bezpieczeństwa.

Z kolei do realizacji tych celów zaproponowano 17 priorytetowych obszarów rozwojowych – zestawiono je w poniższej tabeli:

 

SFERA SPOŁECZNA

SFERA GOSPODARCZA

SFERA PRZESTRZENNA

Priorytet 1.1 Kapitał ludzki

Priorytet 2.1

Atrakcyjność inwestycyjna

Priorytet 3.1

Ład przestrzenny i rewitalizacja

Priorytet 1.2

Zdrowie i włączenie społeczne

Priorytet 2.2

Współpraca ponadlokalna

Priorytet 3.2

Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju

Priorytet 1.3

Rynek pracy

Priorytet 2.3

Konkurencyjność oparta na turystyce

Priorytet 3.3

Dostępność komunikacyjna

 

Priorytet 1.4

Edukacja

Priorytet 2.4

Innowacyjność i otoczenie biznesu

Priorytet 3.4

OZE i bezpieczeństwo energetyczne

Priorytet 1.5

Kultura i dziedzictwo kulturowe

Priorytet 2.5

Zielona i niebieska gospodarka

Priorytet r 3.5

Przeciwdziałanie zagrożeniom

Priorytet 1.6

Sport i rekreacja

Priorytet 2.6

Adaptacja do zmian klimatycznych

 

 

W ramach ww. priorytetów zostały określone cele operacyjne, a do ich osiągnięcia zaproponowano 174 działania. Działania te pojedynczo lub w grupach będą stanowiły przedmiot projektów podejmowanych w okresie obowiązywania Strategii.

Zakłada się, że głównym źródłem finansowania ww. działań będą przede wszystkim środki Programu Operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021- 2027”, a ponadto środki ogólnopolskich programów operacyjnych, w tym Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), programy rządowe i inne.

Autorem Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 jest Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

info: UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
jebać konfederacje
1 miesiąc temu

godzina idealna 😉 żeby czasem nikt „roszczeniowy” się nie pojawił

fach
1 miesiąc temu

Wymiękłem przy: „Tarnobrzeg w perspektywie roku 2027 to dobre miejsce do życia i pracy” 😉 Dziękuję za zaproszenie, ale marzyć wolę samemu 🙂

irek
1 miesiąc temu

jakiś nieokiełznany słowotok…:), paplanina określeń niczego nie wnoszących do codziennego życia..ale ktoś za te głupie głupoty trzaśnie kasę..:)

Zygmunt
1 miesiąc temu

A będzie coś o obniżkach cen wody dopłatach do gazu niższych podatkach za nieruchomości itd Przecież ciągle podwyższają sobie pensje FORSA w mieście jest

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
4
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content