Tarnobrzeg: Nawet o 50% wzrosły pensje części prezesów spółek miejskich

Z 10 tys.zł na ponad 15 tys. zł wzrosło wynagrodzenie stałe prezesa Rejonu Dróg Miejskich, z ponad 10 tys. zł  na 16 tys. zł prezesa Tarnobrzeskich Wodociągów,  z ponad 10 tys. zł na ponad 15 tys. zł szefa Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – to największe kwoty podwyżek przyznanych prezesom tarnobrzeskich spółek miejskich w bieżącym roku. O ponad 5 tys.zł wzrosło również wynagrodzenie stałe wiceprezesa Tarnobrzeskich Wodociągów. Do tych kwot należy jeszcze doliczyć wynagrodzenie zmienne.

Interpelację w sprawie „wynagrodzeń prezesów i innych członków zarządów, a także ewentualnych prokurentów w spółkach prawa handlowego, w których Miasto Tarnobrzeg posiada udziały lub akcje, według stanu na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 01.04.2022 r.„, złożył radny Kamil Kalinka.

Jak czytamy w odpowiedzi udzielonej radnemu:  W myśl ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami wysokość wynagrodzenia stałego (podstawowego) członków organów zarządzających spółkami uzależniona jest od wielkości spółki, będąc jednocześnie powiązaną z tzw. „podstawą wymiaru”, którą stanowi wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2022 r. – mocą ustawy okołobudżetowej – podstawa ta została obniżona do kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu w IV kwartale 2016 roku, tj. 4 403,78 zł. Okoliczność ta znajduje bezpośrednie przełożenie na minimalną oraz maksymalną wysokość wynagrodzeń przysługujących członkom organów zarządzających spółkami komunalnymi.”

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację radnego, największe podwyżki wynagrodzenia stałego, które wzrosło o ponad 5 tys. zł, otrzymali prezesi Tarnobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Tarnobrzeskich Wodociągów oraz Rejonu Dróg Miejskich. O ponad 5 tys. zł więcej zarabia również wiceprezes Tarnobrzeskich Wodociągów. Ponad 2 tys. zł podwyżki otrzymali prezesi Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Wydawnictwa Samorządowego. O ponad 3 tys. zł wzrosło zaś wynagrodzenie całkowite likwidatora w spółce Kopalni Machów.

W Spółce Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:

 • składało się na dzień 31.12.2021 r.:

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 10.300,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;

 • składa się na dzień 01.04.2022 r.

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 15.413,23 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej kwocie od dnia 01.02.2022 r. oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15% wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

II. W Spółce Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:

 • składało się na dzień 31.12.2021 r.:

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 10 000,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 10 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;

 • składa się na dzień 01.04.2022 r.

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 15.413,23 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 10 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

III. W Spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:

 • składało się na dzień 31.12.2021 r.:

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 10 500,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;

 • składa się na dzień 01.04.2022 r.

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 16 000,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

IV. W Spółce Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Wiceprezes Zarządu:

 • składało się na dzień 31.12.2021 r.:

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 8 000,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące od dnia 01.12.2021 r. oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Wiceprezes Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;

 • składa się na dzień 01.04.2022 r.

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 13.211,34 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Wiceprezes Zarządu w 2022, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

V. W Spółce Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:

 • składało się na dzień 31.12.2021 r.:

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 8 500,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;

 • składa się na dzień 01.04.2022 r.

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 11 000,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

VI. W Spółce Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Prokurentem powołanym uchwałą Zarządu Spółki jest wieloletni Pracownik Spółki, zatrudniony na stanowisku Głównego Księgowego i pobierający z tego tytułu na podstawie umowy o pracę, całkowite wynagrodzenie, w kwocie 7 500,00 zł (brutto), zarówno na dzień 31.12.2021 r, jak i 01.04.2022 r. Jak wynika dalej z informacji uzyskanych od Spółki, Osoba ta nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta.

VII. W Spółce Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. na wynagrodzenie całkowite Prezesa Zarządu:

 • składało się na dzień 31.12.2021 r.:

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 4 250,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące od dnia 01.07.2021 r. oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2021 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2021 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2021 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2021 rok;

 • składa się na dzień 01.04.2022 r.

a) wynagrodzenie stałe w kwocie 6 500,00 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r. oraz

b) wynagrodzenie zmienne wynoszące maksymalnie 15 % wynagrodzenia stałego Prezesa Zarządu w 2022 roku, którego przyznanie i ewentualna wysokość uzależnione są od:

– zrealizowania celów zarządczych,

– zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za 2022 rok,

– uzyskania absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

– czasu pełnienia funkcji w organie zarządzającym w 2022 roku,

płatne rocznie, dotychczas nie przyznane za 2022 rok.

VIII. W Spółce Kopalnia Siarki Machów S.A. w likwidacji na wynagrodzenie całkowite Likwidatora:

 • składało się na dzień 31.12.2021 r. (wyłącznie) wynagrodzenie stałe w kwocie 10 040,62 zł (brutto), wypłacane miesięcznie;
 • składa się na dzień 01.04.2022 r. (wyłącznie) wynagrodzenie stałe w kwocie 13 211,34 zł (brutto), wypłacane miesięcznie, przysługujące w tej wysokości od dnia 01.02.2022 r.
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
94 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
skok
1 rok temu

To co wyprawia Bożek jako organ najwyższy spóŁek komunalych tzw pełniący funkcję zgromadzenia wspólników.
Taką kase dostali tylko tzw swoi. A Bożek mówił ,ze nie idzie dla kasy tylko dla dobra miasta i jego mieszkańców.
To śa kwoty wysokie jak na spólki z ogromnym kapitałem i spólki Skarbu Państwa. Marszałek Witek dała 16 tys. dyrektorowi w sejmie to media i opozycja nie zostawiają suchej nitki.
A u nas rzecznik twierdzi ,ze wszystko jest okey.
Dla przypomnienia .Jak Bożek objął władzę to obniżył prezesowi Sikoniowi z powodu nie mormalności aby tyle zarabiał. Sprawa jest w sądzie bo prezes nie wytrzymał. Mieszkańcy powinnii poznać uzasadnienie dlaczego obniżono Sikoniowi. Przyszedł koleś i już okazało się to za mało.dla niego a dla Sikonia było w sam raz.Pracownicy Spółki Wodociągi to moga powiedzieć co widzą . Mają siedziec cicho .Takie wymagania stawia nowy zarząd To się nazywa szczyt hipokryzji.

I tak sobie myślę. Obrażą sie i pójdą do sądu za naruszenie dóbr osobistych, czy przeproszą mieszkańców ,że zrobili skok na kaśe. U nas każda krytyką to naruszenie dóbr osobistych .

Bolek
1 rok temu
Reply to  skok

Nie wydaje mi się, by podane wynagrodzenia dla tych stanowisk były tak wysokie by uprawnione było twierdzenie o skandalu.Oczywoście punkt widzenia zależy od punktualnie oparcia.Pieniądze jak wiadomo dzielą ludzi i zaraz będziemy świadkami hejtu czy to na Prezydenta czy prezesa tego czy tamtego.Jeżeli za podwyżkami dla prezesów poszły podwyżki dla pracowników dla mnie wszystko ok.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Bolek

Daj spokój Bolus , bo to nie jest śmieszne – mieszkańcy mają tylko bulić .

Gerard
1 rok temu
Reply to  obywatel

Tak,dwa razy tyle co inni

Tarnobrzeżanin
1 rok temu
Reply to  Bolek

Jeżeli poszły podwyżki o 50% to OK, a jeśli nie to co?

Gość
1 rok temu
Reply to  Bolek

Oczywiście że to skandal! Nic nie robią dla rozwoju miasta a koryto powiększają sobie na maxa! 🙁 Dla Bolka mam pytanie związane z ostatnimi dniami kiedy to rząd szumnie zgłaszał nowy program kolej+. Co takiego zyska Tarnobrzeg na tym programie ?! Czy zostanie zbudowany nowy odcinek torów by szybkie pociągi do CPK jeździły także przez Tarnobrzeg. O czymś takim marzył i czarował prezydent Bożek w ramach swojego urojonego czwórmiasta.

Ada
1 rok temu
Reply to  Gość

Liczą na to, że zmieszczą się w rządowym programie, a przypiszą sobie „osiągnięcia”. Grunt to filmiki, zdjęcia, reklama samego siebie. Obwodnicę też przecież przygotowali poprzednicy, pieniądze zdobył wyśmiewany przez opozycję Kalinka.

odp
1 rok temu
Reply to  Ada

ale jak zrobisz zaje…. fotkę lub film za parę tyśięcy bo kogo jest stać po sobie pozwoli….
ale czy taka osoba zmaże plamę swojego honoru patrzac mieszkańcom prosto w oczy to raczej wątpie?

mieszkaniec
1 rok temu
Reply to  odp

Tak te filmy : jeden w sprawie sukcesu nasadzeń w pasie drogowym a drugi w sprawie zakupu Kolekcji Dzikowskiej to tak się mają do rzeczywistości.
Pierwszy to filmik wstydu i bezmyślności prezydenta o sadzeniu roślinek w pasie drogowym a drugi si.ę sam obroni bez wyliczania wątpliwych zasług Bożka.

Asterix
1 rok temu
Reply to  Bolek

Myślę, że jednak mało osób podziela Twój punkt oparcia (ja znam siedzenia). Po ilości łapek to raczej „złodziejstwo” w biały dzień.

obywatel
1 rok temu
Reply to  skok

Grunt , że znowu będą podwyżki opłat za wodę od września , taryfy zatwierdzone są ( patrz : tarnobrzeskie wodociągi – taryfy ).
Wesołe miasteczko dla oligarchii w Tbg.

adam
1 rok temu
Reply to  obywatel

Jak to w Stalowej płacą 9,55 za m3 i to po podwyzkach,za smieci płacą 13 zł,czyli połowę tego co my!czy leci z nami pilot?

obywatel
1 rok temu
Reply to  skok

Bo u nas jest KO u steru – proste , siebie mają krytykować ??

odp
1 rok temu
Reply to  skok

dla mnie może im więcej dawać czemu nie zarabiają i po 20 tyś tylko niech płacą za śmiecie normalnie a darmo potem za wodę i ścieki tak jak normalni mieszkańcy
pdb nie widziałem jak wyciągał jeszcze darmowe jedzenie z lodówki co biedni zostawiają ale prezesów zastępców itp to podejerzdzają luks furami i tylko się paczą za siebie co za darmo mogą zabrać
pdb już koryta nie utrzyma ale i on i pozostali z swojego nazwiska honoru już nie zmyje czyli zaczynająć od 2 galerki co łapowki poszły jedna na kożyść dk a druga na delewopera z warszawy który się wycofał na za duży koszt budowy wiec po co to było durzyć jak można by ruine było ożywić tak jak dworzeć pkp spichlerz u tarnowskich i nawet mur który pan radny zaproponował muralami zamalować…..
jedno pytanie skąd to miasto ma pięniądze
i czemu młodzierzy miedzy 20 a 40 nie ma w tym mieście?

Roman
1 rok temu
Reply to  skok

Popytać pracowników Wodociagow jak są szykanowani i zastraszani po zmianie, tylko oczywiście nikt nic nie powie ze strachu bo są w firmie równi i równiejsi, widział ktoś kiedyś żeby grabie grabiły od siebie. Zrobiła się firma w firmie i tyle w temacie

Bozo
1 rok temu

Bożek zostaniesz wywieziony na taczkach

adam
1 rok temu
Reply to  Bozo

a taczki powinny byc z gnojem

odp
1 rok temu
Reply to  Bozo

powinien już dawno wyjechać tylko jak świnia z korytem bo za mało się jeszcze nachapał
nauczyciel historii wierny swojemu kraju i niezły złodziej

obywatel
1 rok temu
Reply to  odp

No to masz pewne – pozew od wójta a sprawę będzie prowadził „warchoł ”
– ha ha ha .

Fiskus dębolistny
1 rok temu

Może by miasto dorzuciło choć po stówce nauczycielom, oni mają obiecane od rządu 4 procent podwyżki

obywatel
1 rok temu

A tam – kiedy będą obiecane dopłaty do wody dla mieszkańców ???

Gość
1 rok temu

A tym kolejnym darmozjadom to za co? Dwa lata siedzieli w domu! Wolnego w roku od ch… Pensje tez spore jak na to upadłe miasto. I jeszcze podwyzek chcą ?! Niech jada na Białoruś uczyc jesli im tu nie pasuje !

wiera
1 rok temu

i dlatego zarabiają 12 tys?

Szejkowie tbg
1 rok temu

Jest to nieetyczne w sytuacji miasta mieszkańców i regionu

methode_sundaytimes_prod_web_bin_cfda148c-a24c-11ec-a401-6c0b998e6c9b.jpg
Henry Azow
1 rok temu
Reply to  Szejkowie tbg

I Wojny w na Ukrainie

Ewelina
1 rok temu
Reply to  Szejkowie tbg

Ale przystojny ten facet

Abdulla
1 rok temu
Reply to  Ewelina

To inżynier wielu ich u makreli

Wyborcy
1 rok temu

Na pewno na tego gościa i jego tych lizaków już nie zagłosuję

e9ae28f4-f1fd-4c45-9e07-c7d7df64fa9b_w520_r1.33_fpx47_fpy57.jpg
obywatel
1 rok temu
Reply to  Wyborcy

Tarnobrzeska kadencja KABARETOWA TRWA w najlepsze .

adam
1 rok temu
Reply to  obywatel

To raczej horror

obywatel
1 rok temu

Ciekawe czy powołanym przez siebie członkom rady nadzorczych tych spółek też podniesiono diety ???

Wladek
1 rok temu
Reply to  obywatel

A rada nadzorcza w Kopalni Machow otrzymala podwyzke Tam sa przeciez wazni dla miasta i seniorzy

Ada
1 rok temu
Reply to  Wladek

Którzy mają takie osiągnięcia, że nie dali się zatopić i cały czas trzymają się jakiegoś stołka:)))

Ewa
1 rok temu

Matko znowu pieniądze rozdają 🙁 Ja rozumie podwyżki, bo wszystko drożeje, ale można poprawić byt bez wkurzania ludzi dookoła. Ps. Też dostanę podwyżkę … 150 zl brutto!!!

Łysy
1 rok temu

U mnie na warsztacie też będą podwyżki ale normy

Odyseusz
1 rok temu

Wieprze i knury w lini prostej czy też ciotów i pociotów za nic mają szarego człowieka byle się nachapać, a później po nich może być i sam potop !!!

świnie przy korycie.jpg
Biedak
1 rok temu

A ja czekam i czekam i czekam , kiedy te bogacze pokażą dowody wpłaty kwot pieniężnych dla ukraińców. I pewnie się nie doczekam.
U bogatego zawsze po obiedzie. Czytaj: nie pożywisz się.

fach
1 rok temu

Czyniąc długą historię krótką, rzecz nie w tym ile gmina ma pieniędzy, bo jak widać ma niemało, lecz w tym na co są one wydawane 🙂 Więcej riwiery i podwyżek dla pracowników gminy, a będzie żyło się lepiej, przynajmniej niektórym 😉

Tbg
1 rok temu

Przypomnimy Bożkowej elicie przy korycie przy wyborach. Nabrał i oszukał w kampanii wyborczej wielu mieszkańców miasta. Nie tak miała wyglądać ta kadencja nie tak. Miały być obniżki płac a co mamy? Kolesiom kieszenie mu napchać. Wielu ze sztabu Bożka jest obecnie na najwyższych stołkach w mieście

Mieszkaniec
1 rok temu
Reply to  Tbg

To wszystko przez pandemie Rządzill Bozek rzadzil bez Rady bez kontroli to sie rozpasal
Czuję się bezkarny
Ile takich ukrytych decyzji dla swoich zostalo podjetych.
Odwolali z Rejonu Dróg prezesa Anioła. Przyszedl kumpel Pluty Gosztyla to i kaska fajna
A prezes TBS to juz skandal.
I jeszcze likwidator J. z Kopalni Machow 15tys.
I wszyscy hepi.
Bezkarnosc zawsze powoduje błędy.
Jest ich juz sporo
Zapamiętamy.

Kto ...
1 rok temu
Reply to  Tbg

przy korycie, ten rządzi. Koryto nie trwa wiecznie, trza sie nachapać.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Kto ...

Koryto chyba wieczne – takie samo tylko stado się zmienia !

odp
1 rok temu
Reply to  Tbg

nie ktoś się za siebie wypowie bo jak koś nie mógł głosować bo na chleb za granicą zarabiał
to też jest winny wyboru na prezydenta miasta
od kiedy pdk wyrzucił z pełnienia służby dobrego prezydenta dla tego zapyziałego miasta rencistów i emerytów którzy dewo się przystanku trzymają albo pod marketem na trawie spią
wiec przepraszam ale musze bronić wieku miedz 20 a 40 lat

obywatel
1 rok temu
Reply to  odp

Fakt poprzedni to jak anioł teraz się jawi – skubnol bogatego a nie biednych mieszkańców miasta.

Sok z siusiaka
1 rok temu

Plują w twarz mieszkańcom już nawet niczego nie udając-banda szmaciarzy.

Sok z siusiaka
1 rok temu

Ten kabaret ma nazywa się „Nieudacznik i Przyjaciele”

adam
1 rok temu
Reply to  Sok z siusiaka

Lepiej pasuje drożyzna i gamonie

Kabaret -Ani mru mru ludzie
1 rok temu

Ani mru mru ludzie, nie odzywajcie się i nas nie krytykujcie, bo przecież wybraliście nas.Macie kabarety i bawcie się,a nie politykujcie. Jeszcze wam zorganizujemy do wyborów inne zabawy i atrakcje. Potem kampania za wasze pieniądze i dalej będziemy wami rządzić Swoją drogą gdzie zarobki wiceprezesów? Jestem pewny, że niewiele mniejsze.

Rany koguta
1 rok temu

Mają rozmach….. Piekło czeka…..

A*V=∆
1 rok temu
Reply to  Rany koguta

Tylko nieugaszony ogień piekielny ich wybawi.

Ewaryst
1 rok temu

No na bogato jest. Rozumiem waloryzację coroczną o inflację, wysługę lat i jednorazowe nagrody za wybitne osięgnięcia wobec założonych celów. Nie rozumiem podwyżek o 50%. Ani trochę.

adam
1 rok temu
Reply to  Ewaryst

A ja nie rozumiem dlaczego za wode płacimy 50% wiecej jak Stalowa ,a za wywóz śmieci 100% więcej!To jest kabaret!

odp
1 rok temu
Reply to  adam

bo to miasto ma samych mieszkańców nieudaczników o spalarni była mowa pare lat wstecz ale mieszkańcy powiedzieli nie a stw budujemy i wybudowali spalarnie i wodociagi i teraz sa widoczne efekty a w tbg jak spalarni nie mam to koszt jest wiekszy bo się wywozi do stw a paliwo droze wiec koszt tbg też woda i sicieki drazeją po pdb wziaoł kredynt na budowe drogi przy jeziorze dla mnie jej nie mogło by być bo jest brzydko ale kerdyt miasto spłaca wiec woda drożeje dla tego podwyżka jest już jasniej się nie da wytłumaczyc

wiera
1 rok temu
Reply to  odp

tu nie chodzi o tłumaczenie tylko o zarzadzanie

Gerard
1 rok temu

Miasto tonie!ale kasa zawsze dla wybrańców sie znajdzie,a co dla społeczeństwa?jak to co,wysokie opłaty i podatki,a co tam,kto bogatemu zabroni?

mieszkaniec
1 rok temu

Tylko podwyżki im w głowach. Rzygać się chce. Człowiek po 15 latach spłacania kredytu ma go więcej niż na początku, zaciska pasa jak może a Bożek w mieście Bizancjum zrobił dla swoich za publiczne pieniądze. Nóż się w kieszenie otwiera.

Wladek
1 rok temu
Reply to  mieszkaniec

Dodaj jeszcze fakt ze naczelnik inwestycji w urzędzie miasta dostala dodatkowy bonus finansowy w postaci rady nadzorczej
Bardzo się spiesza aby się dorobic

Nie swojak
1 rok temu
Reply to  mieszkaniec

Dla swoich, kak Władimir dla oligarchów.

Ada
1 rok temu
Reply to  mieszkaniec

„ By lepiej żyło się swoim” – przejęzyczył się kiedyś szef ich partii.

odp
1 rok temu
Reply to  mieszkaniec

ale kto ci kazał brać kredyt sam jesteś sobie tego winien a teraz musisz pracowąc na spłate kredytu i aby rodzinę utrzymać jak ją jeszcze masz?

wrzos
1 rok temu

NAJPIERW PIS DLA SWOICH W RZADZIE ZROBIL PODWYZKI PO KILKADZIESIAT TYS,ZL NA OSOBE TO TERAZ INNI W ROZNYCH MIASTACH BIORA Z NICH PRZYKLAD , WIEC NIE MA SIE CZEMU DZIWIC! DLA NICH WSZYSTKICH JAK CHLEB BEDZIE KOSZTOWAL 20ZL TO ZADNA ROZNICA, ALE MILIONY ZWYKLYCH LUDZI W POLSCE Z PENSJA 3000 BRUTTO BARDZO TO ODCZUJA !!! ZENADA

Do Wrzos
1 rok temu
Reply to  wrzos

Kogo to w tym miescie intetesuje.
Bożek z ekipa przeszedl zarabiac a nie pochylać się nad warunkami życia mieszkańców.

Bartłomiej
1 rok temu
Reply to  Do Wrzos

Władza pokazała swoje prawdziwe i okrutne oblicze, swoje priorytety TKM, i gdzie ma mieszkańców. Jestem zszokowany.

Gość
1 rok temu

W niedzielę jest 24 kwietnia czyli mija graniczna data ( jak ją określił marszałek Ortyl na sesji RM) do której miał powstać ponownie oddział wewnętrzny w naszym szpitalu. Będzie w poniedziałek jakieś uroczyste otwarcie w obecności marszałka ? Jakaś dziwna cenzura zapanowała w tym temacie. Ostatnio widzuałem na pierwszej stronie Echa artykół o budkach legowych dla ptaków czyli takie duperele a o poważnych sprawach cisza! Prawdziwi dziennikarze z komuny którzy między wierszami przemycali prawdziwe informacje w grobach się przywracają jak widzą obecne wydania gazet i poczynania osób zajmujących się tym zawodem!
P.S. A nowy dyrektor już jest ? Według marszałka było 5 kandydatów.

Do pacjent
1 rok temu
Reply to  Gość

Nowy dyrektor juz jest ze sporą kasą
Reszta pracuje nna pol gwizdka
Bożek zajęty podwyżkami dla swoich
Marszalek w maju odbierze z rak Bożka odznaczenie za zaslugi dla miasta.
Nag jezoirem czarne chmury bo koszty sa a wpływów brak
Podwyzka cen wody i ścieków juz jest a czeka we wrześniu sniu
Prezes wodociagow z podwyzka
Radni szykuja sie do udzielenia wotum zaufania dla Bożka
Sprawa budżetu obywatelskiego w sądzie
Czyli w miescie wszystko jest okey Zgodnie z obietnicam wyborczymi
Zabawa trwa

Gość
1 rok temu
Reply to  Do pacjent

Zła karma jak nie na nich to na ich potomstwo wróci. Możecie się z tego teraz śmiać bo macie pełne kieszenie. Ale to jest pewne. Nawet jak wierzycie tylko w belzebuba to i tak macie to jak w banku.

Pawełło matko
1 rok temu

Sami sobie brońcie ojczyzny

Ada
1 rok temu

Sami, czyli kto? Oni się zabiorą, a biedota zostanie. Jak nie czujesz się Polakiem, to po co piszesz na polskim forum, Wania?

DRAMAT
1 rok temu

45 komentarzy, o ponad połowę mniej niż w temacie syren. Wróćcie może do komentowania artykułów dotyczących syren, wojny na Ukrainie lub byłego prezydenta, one są przecież ciekawsze niż ten i jemu podobne.

jebać konfederacje
1 rok temu
Reply to  DRAMAT

co ty pie#dolisz człowieku ??

DRAMAT
1 rok temu

Czego nie rozumiesz? Sprawdź sobie ile komentarzy mają artykuły na tamte tematy w porównaniu do tego. Najważniejsze spory światopoglądowe i partyjne, a nie to, jak ubywa nam pieniędzy, czasu i mieszkańców przez błędne decyzje.

Prawda
1 rok temu
Reply to  DRAMAT

Parafrazując słynną sentencję Josepha de Maistra, każda społeczność ma takie władze, na jakie zasługuje. Powszechny sprzeciw obaliłby każdą władzę. Tymczasem u nas nie tylko nie ma takiego sprzeciwu, ale jest powszechna tolerancja dla panującej sytuacji. Zatem nie ma co się dziwić ani oburzać, poniewaž 2 plus 2 zawsze będzie równać się 4.

odp
1 rok temu
Reply to  Prawda

ale jak ktoś wiedze niech się z nią podzieli z mieszkacami niech napisze ksiażke to ja przeczytaja zamiast gazety albo niech wysle filmik do rydzyka to obejrza zamiast mszy

obywatel
1 rok temu
Reply to  DRAMAT

To by wam tam w urzędzie pasowało CO ?

Maryjan
1 rok temu

Hahahahha inflacja ich nie dotknie, spokojnie mogą dalej żyć….a ty szaraki miotaj się jak ryba w siatce żeby przeżyć

walt
1 rok temu

nas w Tarnobrzegu na to wszystko stać.
stać nas na opłacanie od lat prywatnej spółki bogoli co kopie się po czole w 4 czy 5 lidze a bezradni dają im co roku kasę lekką ręką.
cudowne czasy prosperity.

wiera
1 rok temu
Reply to  walt

a czynsz pół wypłaty,jak żyć?

walt
1 rok temu
Reply to  wiera

trza było się do pisu zapisać.

Gość
1 rok temu
Reply to  walt

Chyba do PełO. W Tarnobrzegu tłuste koty to zydo-komuna pod wspolnym szyldem RAZEM DLA SIEBIE . 🙁 🙂

spoko
1 rok temu
Reply to  walt

nie lepiej do ormo?

Bogaty biedak zrobiony w konia
1 rok temu

Grabież i wyzysk. Nie trzeba mieć szklanej kuli, i widzieć, że wkrótce nastąpi totalna ruina miasta. Motto przewodnie w Tarnobrzegu brzmi: Zabrać biednym dać bogatym.

Rudy
1 rok temu

Zwykli pracownicy wodociągów dostali 0 zł.prezesi 5 tyś.to jakiś absurd

odp
1 rok temu
Reply to  Rudy

nie jest grabiesz w tym panstwie nie liczy się dobre imie pracownika bo teraz mają tanszą siłe robocza z ukrainny wiec mogą wybierać ale inni sie nie zastanawiaa ze nie maja na rachunik mandaty itp

Mądry po szkodzie!
1 rok temu
Reply to  odp

Nie jest to uczciwe, szok totalny, interes miasta na drugim planie i będą opowiadać jakieś puste pierdoły ludziom. Jeżeli jest kasa na podwyżki to trzeba ludziom w mieście obniżyć cenę wody i ścieków. Chyba, że ktoś z nas robi idiotów!!!

Rudzielec
1 rok temu
Reply to  Rudy

Jeżeli tak jest to prezes natychmiast do zwolnienia.
Tego nikt nie robi. Spółka to również pracownicy . To nie tylko zarząd i rada nadzorcza.
Dlaczego jedyny wspólnik Bożek na to pozwala.
Odpowiedź prosta ,bo sam otrzymał ze świtą olbrzymia kasę.
A druga odpowiedź to zastraszanie pracowników spółki

Talizman
1 rok temu

Czy to jest uczciwe wobec mieszkańców? Miasto upada, a ci sobie podwyższają pensje miasta o mieszkańców. Hipokryci.

tak i nie
1 rok temu

Powiem tak nie zasługujemy na nich! :/

Mądry po szkodzie!
1 rok temu
Reply to  tak i nie

Prawda.

Mądry po szkodzie!
1 rok temu
Reply to  tak i nie

Miasta Tarnobrzeg, a tym bardziej mieszkańców nie stać na takich fachowców, niech idą do prywatnego biznesu, a miasto odżyje.

mieszkaniec
1 rok temu

Ta propozycja zgodna z filozofia prezydenta. Bożek powiedział moi współpracownicy muszą dobrze zarabiać bo pójdą do biznesu. Chodziło chyba o biznes poza tarnobrzeski bo w tym mieście co np. może robić w biznesie zastępca z wykształceniem po wychowaniu fizycznym.

obywatel
1 rok temu
Reply to  mieszkaniec

Zapewne tyle co i po zakończeniu kadencji w sejmie !

To nie stan umysłu, to tarnobrzeska rzeczywistość
1 rok temu

Miasto potrzebuje rozwoju. Jeśli jest tyle kasy dla swoich to może trzeba pomyśleć, aby obniżyć ludziom ceny śmieci i wody, bo są sztucznie zawyżone. Wystarczy popatrzeć dookoła wszędzie jest taniej, dlatego coś jest nie tak, a piękne słówka schowajcie sobie, bo to zwykła manipulacja. Czekam na lepsze jutro dla Tarnobrzega, bo dzisiaj widzę, dno, a nawet muł poniżej dna.

Asterix
1 rok temu

Szanowne Panie i Panowie Radni. To wy przy najbliższych wyborach za to wszystko odpowiecie. Takiego „bandyctwa” jakie jest teraz to nawet za Mastalerza nie było. Nawet jajecznica na bekonie była tańsza.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Asterix

Ha ha ha – dobre – ha, ha, ha – oj było i to DUŻO .

Postaw mi kawę na buycoffee.to
94
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content