Tarnobrzeg: Na co zostanie wydanych ponad 4,6 mln wolnych środków?

O przeznaczeniu ponad 4,6 mln zł wolnych środków w budżecie miasta, zdecydują radni podczas majowej sesji, która odbędzie się w najbliższą środę, 25 maja br.

Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na inwestycje drogowe, oświatę, promocję miasta, zakup piasku na plażę, stojaków rowerowych, ławek, dotacje dla TDK, koncepcję zagospodarowania terenu po basenie letnim, zakup zegara na ściankę wspinaczkową itd.

SZCZEGÓŁY:

Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym Miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2021 r. w łącznej kwocie 4.601.876,00 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

1. W Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o łączną kwotę 151.476,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.:

„Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami” o kwotę 150.000,00 zł tj. modernizacja istniejących chodników przy ul. Prusa 4 i 6 polegająca na wymianie uszkodzonej nawierzchni na kostkę betonową,
„Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 1.476,00 zł tj. wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej w ramach ww. zadania.

2. W Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 320.000,00 zł w celu nabycia działki ewidencyjnej nr 1264 o powierzchni 0,0779 ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dominikańskiej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie dróg gminnych i organizacji ruchu drogowego.

3. W Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o łączną kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zadania realizowane przez Biuro Promocji Miasta m.in. zakup 10 szt. tablic wystawienniczych, składanej ścianki promocyjnej oraz roll-up, druk materiałów informacyjnych oraz wykonanie profesjonalnej dokumentacji fotograficznej Miasta z drona.

4. W Rozdz. 75095 – Pozostała działalność o łączną kwotę 885.000,00 zł z przeznaczeniem na:

 • „Remont archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7” o kwotę
  100.000,00 zł,
 • Zlecenie opracowania „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” i „Strategii Czwórmiasta” o łączną kwotę 35.000,00 zł. Posiadanie dokumentów ww. strategii będzie niezbędne do ubiegania się o otrzymanie środków na finansowanie projektów w ramach konkursów dedykowanych z Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, dotyczących Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg, który tworzą: Miasto Tarnobrzeg (lider) oraz 4 Gminy Partnerskie: Nowa Deba, Baranów Sandomierski, Grębów i Gorzyce. Miejski Obszar Funkcjonalny Tarnobrzega wyznaczyła Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030 uchwalona w dniu 28.09.2020 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego,
 • „Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega – ul. Mickiewicza 7” o kwotę 500.000,00 zł. Przetarg na realizację zadania w 2021 r. został dwukrotnie unieważniony, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W 2021 r. zostało przyznane dofinansowanie na realizację ww. zadania przez PFRON w kwocie 150.000,00 zł,
 • „Modernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 7” o kwotę 210.000,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby dostosowania budynku przy ul. Adama Mickiewicza 7 do przepisów przeciwpożarowych poprzez wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego na wszystkich kondygnacjach,
 • „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji” o kwotę 40.000,00 zł. Wg nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 istnieje możliwość wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Wspierane będą kompleksowe, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, ładu przestrzennego i zrównoważonego gospodarowania przestrzenią na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych na powyższe działania gminy będą musiały uchwalić gminny program rewitalizacji.

5. W Dz. 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tarnobrzeg.

6. W Rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Przekazanie dotacji ma na celu wspieranie idei powstania na terenie Tarnobrzega hospicjum dla osób terminalnie i nieuleczalnie chorych. Środki przeznaczone zostaną na zadania publiczne związane z prowadzeniem akcji wspierającej powstanie hospicjum, w tym akcji charytatywnej.

7. W Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu w dwóch, zdewastowanych przez poprzednich lokatorów mieszkań chronionych treningowych przy ul. Wędkarskiej 3.

8. W Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o łączną kwotę 741.400,00 zł tj.:
W Rozdz. 90003 –

 • Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 284.400,00 zł oraz w Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości na terenie Miasta Tarnobrzega,
 • W Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego związanego z programem „Czyste Powietrze” w ramach umowy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego.
 • W Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zl z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego o kwotę 18.000,00 zł. Dotacja przekazana zostanie na zadania publiczne związane z edukacją ekologiczną, ochroną enklaw zielonych w mieście,
 • W Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zl z przeznaczeniem na „Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologicznego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód siarczkowych w utworach neogeńskich nad Jeziorem Tarnobrzeskim”,
 • W Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 210.000,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie na poczet PGE Oddział Rzeszów, zaliczki opłaty za przyłączenie modułów fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej oraz sporządzenie dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej”. Miasto Tarnobrzeg rozpoczęło procedurę uzyskania niezbędnych decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, przyłączy związanych z budową farmy fotowoltaicznej na działce Nr 730 (obręb Sobów) o mocy 4MW, która produkować będzie prąd na potrzeby jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, obniży koszty utrzymania budynków użyteczności publicznej.

9. W Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu celem realizacji imprez kulturalnych.

10. W Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o łączną kwotę 310.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wydatków tj.:

 • Zakup i wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi PSP” o kwotę 33.000,00 zł. W związku z Decyzją Nr 450/2021 z dnia 17 września 2021 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, konieczne jest wykonanie zaleceń pokontrolnych w tym dokonanie wymiany wykładzin w pomieszczeniach biurowych na wykładziny trudnopalne z atestem (łącznie około 250 m2),
 • „Projekt dostosowania hali widowiskowo-sportowej do zaleceń pokontrolnych PSP” o kwotę 70.000,00 zł. W związku z Decyzją Nr 449/2021 z dnia 17 września 2021 r. oraz Decyzją Nr 450/2021 z dnia 17 września 2021 r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, konieczne jest wykonanie zaleceń pokontrolnych. Projekt jest niezbędnym etapem procesu dostosowania obiektu do aktualnych przepisów ppoż,
 • „Koncepcja zagospodarowania terenu po basenie letnim” o kwotę 15.000,00 zl. Powstanie koncepcji zagospodarowania terenu pozwoli na podjęcie kroków o dofinansowanie ewentualnych inwestycji ze środków zewnętrznych,
 • „Zakup ciągnika rolniczego z przeznaczeniem na utrzymanie muraw sportowych i terenów zielonych” o kwotę 140.000,00 zł. MOSiR dysponuje obecnie 27-letnim ciągnikiem, którego stan techniczny odbiega od zadowalającego i jest niekompatybilny z nowymi urządzeniami do pielęgnacji zieleni. W związku z powyższym niezbędne jest dokonanie ww. zakupu,
 • „Zakup szorowarki do podłóg” o kwotę 25.000,00 zł. Ze względu na zwiększenie powierzchni do sprzątania (nowy obiekt ścianki wspinaczkowej) jak również stan techniczny kilkunastoletniej szorowarki do podłóg, konieczny jest zakup nowego urządzenia,
 • -„Zakup zegara do pomiaru czasu na ściance wspinaczkowej” o kwotę 27.000,00 zł. Zakup jest niezbędny w celu przeprowadzania treningów i zawodów na trasach wspinaczki sportowej.

11. W Rozdz. 92695 – Pozostała działalność o łączną kwotę 200.000,00 zł w tym z przeznaczeniem na:

 • Zakup piasku na plażę nad Jeziorem Tarnobrzeskim celem wydłużenia linii brzegowej (40.000,00 zł),
 • Zwiększenie wydatków związanych z poborem energii elektrycznej nad Jeziorem Tarnobrzeskim
  (50.000,00 zł),
 • Zwiększenie wydatków na obsługę terenów Jeziora Tarnobrzeskiego tj. na wynajęcie i serwis toalet sezonowych, wynajem łodzi patrolowo-ratowniczej i organizację bazy ratowniczej (110.000,00 zł).
 • Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 70.000,00 zł w Rozdz. 92195 – Pozostała działalność („Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury”). W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Dotacja zostanie przeznaczona na zadania publiczne związane z nauką języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, realizację akcji charytatywnych dla ich potrzeb oraz na udzielenie pomocy dzieciom tych uchodźców.
 • Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 88.000,00 zł w Rozdz. 92695 – Pozostała działalność („Zakup kontenerów w celu utworzenia bazy ratowniczej nad Jeziorem Tarnobrzeskim”). W związku z nierozstrzygnięciem postępowania wynikającym z przekroczeniem kwoty planowanej na realizację powyższego zadania, zasadnym jest w obecnym sezonie zorganizowanie bazy ratowniczej nad Jeziorem Tarnobrzeskim w wynajmowanych kontenerach.

W ślad za powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 88.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych wydatków tj.:

 • Zakup czterokomorowych koszy przeznaczonych do segregacji odpadów na terenach Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 50.000,00 zł,
 • Zakup ławek ogrodowych przeznaczonych na tereny Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 20.000,00 zł. Zakup ławek, które umieszczone zostaną wzdłuż chodnika i ścieżki rowerowej zwiększy komfort przebywających osób zarówno w okresie letnim, jak również poza sezonem,
 • Zakup stojaków na rowery przeznaczonych na tereny Jeziora Tarnobrzeskiego o kwotę 18.000,00 zł. Zakup stojaków zachęci mieszkańców do przyjazdu nad Jezioro Tarnobrzeskie rowerami oraz poprawi komfort przebywania nad akwenem.

711-zmiany-w-budzecie_1752358

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
29 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
HistorykSztuki
1 rok temu

Ja już wiem – Jezioro! Jezioro i jeszcze raz Jezioro! Niech infrastruktura gnije – mamy Jezioro! Po co nam inwestorzy – mamy Jezioro! Po co nam Tarnobrzeg – mamy Jezioro!

Sok z siusiaka
1 rok temu
Reply to  HistorykSztuki

Pod jeziorem zbudujemy miasto i wszyscy sie tam przeprowadzimy-jeszcze będzie pięknie…

odp
1 rok temu
Reply to  Sok z siusiaka

a ja mam pomysł niech wybudują szklany tunel aby można było zobaczyć jaka jest czysta woda i jakie zwierzęta tam żyją takie podwodne zoo

obywatel
1 rok temu
Reply to  odp

Spoko ma być ” miasto podwodne z tunelami ” – chyba wystarczy???

obywatel
1 rok temu
Reply to  HistorykSztuki

Tak się rozpie…..a kasę mieszkańców na pierdoły i zachcianki oligarchii .
Co za ……… ……….. miasto – zabawa na całego , no i oczywiście dla potrzeb turystów

HistorykSztuki
1 rok temu
Reply to  obywatel

Nie martw się. Będziemy sprzedawać pamiątki nad Jeziorem. Ciupagi jak w Sopocie, no i pocztówki, breloczki, otwieracze do piwa, plastikowe muszle z Jeziora, po znajomości może ktoś dostanie pozwolenie na otworzenie punktu z odgrzewanymi zapiekankami z Biedronki. Będzie dobrze.

obywatel
1 rok temu
Reply to  HistorykSztuki

Tak jak w Zakopanym ” nade in China”

Bozo
1 rok temu

Pytanie: Ile miasto jest już w plecy od momentu otwarcia ścianki wspinaczkwej. Ile strat przyniosła od dnia otwarcia?

HistorykSztuki
1 rok temu
Reply to  Bozo

Pytanie: czy ściankę wypromowano wśród pasjonatów tematu? W Tarnobrzegu tłumów chętnych nie widzę. Może skoro ona już jest, to uderzać w kierunku pasjonatów a nie liczyć, że przeciętny przechodzień tarnobrzeski się tam wybierze. Nie mam mediów społecznościowych, więc nie wiem jak wygląda polityka promocyjna tego obiektu. Według mnie mógłby to być miejsce treningu i zachęcania młodych do sportu. Ale potrzeba pasjonatów. Aleksandra Mirosław już u Nas była? Przecież osiąga sukcesy, może zachęci kogoś do tej dyscypliny?. Najłatwiej zbudować i zostawić samemu sobie.

Prawda
1 rok temu
Reply to  HistorykSztuki

To sie nie moglo udać bo na ściankę stac bogate samorządy.

astra
1 rok temu

powinni wydać na podwyżki dla prezesów lokalnych spółek i kierowników oni są strasznie niedoinwestowani

promotor
1 rok temu
Reply to  astra

Więcej kasy na promocję miasta. Więcej i więcej , bo idą wybory

odp
1 rok temu
Reply to  promotor

jak idą wybory to zaczną się remonty dróg ale to jest za niski progi na takie inwestycie w mieście a o reszcie się nie wypowiem bo padły

urzędnik
1 rok temu
Reply to  astra

I dla kadry najwyższej tzw trzech muszkieterów, bo idzie inflacja

fach
1 rok temu

Czyli zamiast np. dołożyć pieniędzy do przetargu na 5 zadań drogowych, który okazał się ostatnio klapą, żeby ktoś podjął się wyremontowania szeregu dróg i można było jako tako się po nich poruszać, to pieniądze mają pójść po raz kolejny na tworzenie miasta urzędników, rekreacji i kultury? 🙂 Obecnie jedyna szansa na zmiany w tym mieście to DiM team.

Rafał
1 rok temu
Reply to  fach

To jaki program wyborczy i jakiego kandydata na prezydenta byś poparł mistrzu?

fach
1 rok temu
Reply to  Rafał

Pytasz jakie a nie które, więc odpowiadam: zgodne z moimi oczekiwaniami 😉 Dokładniej pisałem o tym już nie raz, bez entuzjazmu czytelników, więc nie będę produkował się na ten temat po raz kolejny na darmo 🙂 Na chwilę obecną widzę szansę jedynie w komitecie obywatelskim wyrosłym na bazie DiM team, bo nikt inny spoza sprawdzonych kandydatów nie kwapi się do działania.

rowerowy
1 rok temu
Reply to  fach

Jeżeli te drogi miałyby być zrobione „po tarnobrzesku”, to dobrze że przetarg nie wypalił. Lepiej sfrezować stary i wylać nowy asfalt na jezdni oraz poprawić istniejące chodniki itd., a za przebudowę wziąć się, jak będą bardziej postępowe projekty i środki na ich realizację.

fach
1 rok temu
Reply to  rowerowy

Masz rację, że tak byłoby lepiej, tylko biorąc pod uwagę tutejsze realia w tym przypadku wybór jest taki: przebudowa tak jak zaprojektowano, albo dalej tylko łatanie dziur co rok. Jeszcze nie widziałem, żeby w Tarnobrzegu remont jezdni odbywał się poprzez sfrezowanie całości i położenie nowej wierzchniej warstwy 🙂 Poza tym co z rowerzystami, nie chcesz żeby powstały dla nich chociaż brukowane ścieżki? 😉

rowerowy
1 rok temu
Reply to  fach

Gdyby ludzie upominali się o te sprawy, to projekty, a co za tym idzie drogi byłyby wykonywane w sposób bardziej odpowiadający mieszkańcom. Może ktoś się w końcu na to zdobędzie? A odnośnie brukowanych ścieżek, to wolę zamiast nich zwykłe chodniki, bo nie będę miał obowiązku po nich jeździć, zaś dla radzących sobie nie ma różnicy, czy dany ciąg to ścieżka czy chodnik.

fach
1 rok temu
Reply to  rowerowy

Co prawda to prawda 🙂 Nie liczyłbym jednak na zryw obywatelski ludu w tej sprawie, skoro nie nastąpił on w sprawach takich jak podwyżki w urzędzie, zwrot 8 mln dofinansowania i innych. Ludzie są tutaj bardzo cierpliwi i wyrozumiali 😉

Vit
1 rok temu

Może parę złotych należy przeznaczyć na uruchomienie fontanny na PL.B.Ģłowackiego.Zaraz czerwiec a tam jeszcze trochę to śmietnik będzie.

Ten z rowerem
1 rok temu

Ja chcę poprawy dróg rowerowych.Ścięcie poprzecznych wystających krawężników (dróg przecinających drogi rowerowe).

ścianki ciąg dalszy.
1 rok temu

Czy te wydatki na ścianke nie skończą się. Tego jeszcze nie było aby inwestycja o wartości pierwotnej przekroczyła 500 %
Czy ktoś oszalał. Czy radni jeszcze raz ulegną czarowi wspinania. Prośba o niewielkie dofinansowanie dla organizacji która robi dla małej społeczności fajne sprawy zawsze dostaje odmowę. Uzasadnienie brak środków budżetowych.

Bozo
1 rok temu

Instruktorzy tam zatrudnieni mają złotą robotę – kawka, filmiki na smartfonie. A miasto płaci nie małe pieniądze. Sobota niedziela czasami ktoś przyjdzie (wiem z pewnego źródła i nie są to moje domysły)

As
1 rok temu
Reply to  Bozo

Czyli co znaleźli się w końcu instruktorzy z papierami ? Bo wyglądało to na totalną amatorkę , gdzie co zdolniejsi o ogarnięci bez papierów mieli z tego co pamiętam asekurować innych

obywatel
1 rok temu
Reply to  Bozo

Ciekawe ile biletów sprzedano ?

GENOWEFA
1 rok temu

Drogi w centrum tbg to porażka Prroponuje żeby radni i władza przesiedli swoje ….. na rowery i przejechali się po mieście Czy można zaskarżyć urząd Miasta o zniszczone na ścieżkach z kostki rowery??? A jazda po asfaltowych drogach w tym mieście to tor przeszkód między dziurami i latami Ale po co przeznaczać gorse na ich remonty Lepiej jakieś głupoty wymyslac

Ten z rowerem
1 rok temu
Reply to  GENOWEFA

Tory przeszkód to też w Tbg-u drogi rowerowe, oprócz dwóch asfaltowych , jedna w kierunku zalewu (wzdłuż wisłostrady) i druga to ul. Kopernika.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
29
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content