W jakim stanie jest Tarnobrzeg? Raport o stanie miasta jest już gotowy

Raport o stanie Tarnobrzega czyli kilkaset stron podsumowania dotyczącego m.in. sytuacji demograficznej, budżetu i inwestycji jest już gotowy. Nad jego treścią wkrótce pochyla się radni, głos w dyskusji będą mogli również zabrać mieszkańcy.

Raport został przygotowany został przez poszczególne wydziały i biura Urzędu Miasta oraz jednostki mu podległe. Znajduje się w nim m.in. opis sytuacji społeczno -gospodarczej, analiza finansów miasta i zatrudnienia w magistracie, podatki, budżet obywatelski, inwestycje i majątek miasta.

W przedmowie prezydent Łukasz Nowak za największy problem wskazuje wyludnienie miasta i wynikające z niego konsekwencje.

(…) Kluczowym problemem, przed którym staje nasze Miasto, jest niekorzystna demografia, a konkretnie – wyludnianie się Tarnobrzega. W minionym roku ubyło nam ponad pięciuset Mieszkańców i trend ten obserwujemy od wielu lat. Spada liczba osób młodych (…) Malejąca liczba Mieszkańców Tarnobrzega skutkuje mniejszym popytem wewnętrznym oraz ograniczeniem potencjału rozwojowego Tarnobrzega. Konsekwencją tego jest obserwowany spadek liczby nowo powstających podmiotów gospodarczych, przy niezmiennym poziomie kończących działalność firm. Drugą stroną tego zjawiska jest wzrastająca populacja osób starszych, co z kolei stanowi istotne wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej (…) W ubiegłym roku ponownie odnotowaliśmy spadek liczby Mieszkańców, głównie z powodu ujemnego przyrostu naturalnego oraz wspomnianej migracji zarobkowej młodych ludzi do większych miast oraz za granicę. Na koniec 2023 roku saldo migracji w Tarnobrzegu było ujemne, wynosząc -192 osoby. Oznacza to, że więcej osób opuściło Miasto niż do niego przybyło (…)

(…) Kolejnym problemem jest nie najlepsza kondycja finansowa Miasta, w tym – jego znaczące zadłużenie. W 2019 roku wynosiło ono 114 mln zł, zaś tegoroczny budżet Miasta przewiduje jego wzrost do poziomu 141 mln zł. (…) Ze względu na spadek udziałów Miasta we wpływach z PIT i CIT zmniejszyły się dochody własne (…) W 2023 roku wydatki na inwestycje, pozyskane z dotacji oraz środków zewnętrznych, wyniosły ponad 30 mln zł. Na organach Miasta spoczywa jednak duża odpowiedzialność, aby wydawać je na najbardziej istotne dla Mieszkańców zadania (…) Obecnie w Tarnobrzegu terenów inwestycyjnych jest już bardzo niewiele. Dlatego należy dokonywać przeglądu terenu całego Miasta pod kątem wytypowania potencjalnych miejsc, które można byłoby przeznaczyć pod nowe inwestycje (…)

(…) Bez wątpienia na atrakcyjność terenów inwestycyjnych istotny wpływ ma infrastruktura drogowa. W rządowych planach na najbliższe lata, kluczowych z punktu widzenia Tarnobrzega, ujęte zostały budowy: drogi ekspresowej S74 wraz z mostem na Wiśle oraz drogi krajowej DK9 Rzeszów-Kolbuszowa-Tarnobrzeg-Radom. Ważnym elementem rozwoju naszego Miasta będzie poprawa komunikacji ze stolicami województwa oraz kraju (…)

(…) Istotnym filarem walki z wyludnianiem się naszego Miasta jest zapewnienie budowy mieszkań, w tym mieszkań czynszowych(…) W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera więc zadanie poprawy kondycji miejskiej Spółki Tarnobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., tak aby miała realną możliwość budowy mieszkań na wynajem (…)

(…) Należy dalej uzbrajać i przygotowywać tereny pod budownictwo jednorodzinne. W Tarnobrzegu mamy ich wiele. Tylko kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów mieszkalnictwa stworzy dla młodych ludzi wybór dokonywany w oparciu o ich aktualne możliwości finansowe – czytamy w przedmowie prezydenta Nowaka.

WYBRANE DANE Z RAPORTU

  • LICZBA LUDNOŚCI

Liczba osób zameldowanych w Tarnobrzegu wg danych zawartych w Rejestrze Mieszkańców na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 43 939 osób. W stosunku do roku 2022 liczba ta zmniejszyła się o 507 osób.

Wskaźnik przyrostu naturalnego, określany różnicą pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów wyniósł w 2023 r . „-287” (192 urodzenia; 479 zgonów), podczas gdy w 2022 r. wynosił on „- 360”, a w 2018 r. „– 76”. Wynik ten oznacza rosnącą tendencję starzenia się społeczności Tarnobrzega.

  • CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W 2023 r. spadła liczba nowozakładanych firm w Tarnobrzegu. Nie zmieniła się przy tym liczba wykreślanych podmiotów gospodarczych z prowadzonej ewidencji.

Dynamika powstawania podmiotów gospodarczych w Tarnobrzegu w latach 2019-2023.

Zdarzenie

   

Rok

   

2019

2020

2021

2022

2023

Liczba zarejestrowanych podmiotów

239

195

201

162

145

Liczba

wyrejestrowanych podmiotów

136

95

143

143

143

Liczba zawieszonych podmiotów

83

65

120

162

161

  • ZATRUDNIENIE W URZĘDZIE MIASTA

Na koniec 2023 roku w Urzędzie Miasta Tarnobrzega zatrudnionych było 229 osób zajmujących łącznie 231 stanowisk urzędniczych oraz stanowisk pomocniczych i obsługi (w tym osoby przebywające na urlopach wychowawczych oraz bezpłatnych, a także zatrudnione w ramach form współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy). Zatrudnionych było 149 kobiet i 80 mężczyzn w ramach 228,9 etatów.

  • ANALIZA FINANSÓW MIASTA W LATACH 2020 – 2023

Dane budżetu Miasta Tarnobrzega w latach 2020 – 2023

 

2020

2021

2022

2023

Dochody ogółem, w tym:

353 918 879

372 676 280

362 700 732

380 401 935

• dochody bieżące

297 177 542

323 192 764

320 886 092

342 589 122

• dochody majątkowe

56 741 336

49 483 517

41 814 640

37 812 813

Wydatki ogółem, w tym:

342 444 231

372 079 919

373 192 058

388 216 642

• wydatki bieżące, w tym:

293 655 277

303 814 332

322 415 027

341 004 053

– wydatki na wynagrodzenia i składki

132 856 092

140 248 148

154 220 055

177 695 669

– wydatki na obsługę długu

2 585 758

1 843 488

7 329 436

9 533 088

• wydatki majątkowe

48 788 954

68 265 587

50 777 031

47 212 589

Nadwyżka bieżąca

3 522 265

19 378 431

-1 528 935

1 585 069

Przychody zwrotne (kredyty, emisje papierów wartościowych)

27 163 000

0

59 429 028

18 948 018

Rozchody

24 163 365

2 369 384

62 436 689

3 460 445

Kwota długu

117 249 635

114 880 251

111 872 590

127 360 163

  • ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW ORAZ OBLIGACJI

Na dług Miasta Tarnobrzega na koniec 2023 r. składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Zobowiązania pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2023 r.

L.p.

Tytuł dłużny

Kwota kapitału pozostałego do spłaty [zł]

Rok całkowitej spłaty

1

Kredyt

57 429 027,89

2038

2

Kredyt

25 383 117,86

2036

3

Obligacje

25 600 000,00

2035

4

Kredyt

18 948 017,58

2038

 

SUMA

127 360 163,33

 

  • PODATKI

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych stanowią jedną z największych grup dochodów Miasta Tarnobrzega, na których wysokość wpływ ma samorząd. W 2023 roku wpływ do budżetu Miasta z tytułu tych podatków wyniósł łącznie 31 134 857,27 zł.

Łączne wpływy z podatków w 2023 r. były wyższe o 2 980 793,51 zł (10,59 %) niż w 2022 r. W Budżecie Miasta Tarnobrzega na 2024 r. zaplanowano wpływy z podatków w kwocie 33 182 500,00 zł.

  • INWESTYCJE

W 2023 roku w Mieście Tarnobrzegu w trakcie realizacji i zrealizowanych zostało łącznie 50 inwestycji: w tym 13 inwestycji drogowych (29 ulic), 10 inwestycji budowlanoarchitektonicznych, 5 inwestycji oświetleniowych, opracowano 16 dokumentacji projektowo kosztorysowych/aktualizacji oraz zrealizowano 6 dostaw/usług.

RAPORT O STANIE MIASTA TARNOBRZEGA ZA 2023 ROK

GŁOS MIESZKAŃCÓW

Ustawą nowelizującą z 11.01.2018 r. do ustawy o samorządzie gminnym wprowadzono przepisy ustanawiające nowy obowiązek organu wykonawczego gminy przedkładania organowi stanowiącemu i kontrolnemu corocznego raportu o stanie gminy, podlegającego obowiązkowej debacie, w której udział mogą wziąć także mieszkańcy gminy.

Nad raportem zostanie przeprowadzona debata, w której biorą udział radni oraz mogą zabierać głos mieszkańcy Tarnobrzega.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 poz. 506).

Subskrybuj
Powiadom o
59 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Robin
14 dni temu

Nie potrzeba raportów żeby zobaczyć w jak czarnej dupie jest nasze miasto. Tarnobrzeg bez połączeń kolejowych bez dworca PKP bez pogotowia ratunkowego bez sprawnie działającego szpitala (przy akceptacji byłych i obecnych władz podstawowych oddziałów szpitalnych nie ma już kilka lat!!!) bez Rejonu Energetycznego, bez stacjonarnego punktu poboru krwi, BEZ ZAKŁADOW PRACY. Bardzo dużo tych BEZ i będzie coraz więcej bo prezydent Nowak zamiast siedzieć w Rzeszowie i Warszawie aby te BEZY likwidować bawi się w raporty i jak poprzednik urządza potańcówki.
Oj biedny ten Tarnobrzeg…

no nie?
14 dni temu
Reply to  Robin

tarnobrzeg juz dostal swoje za komuny teraz czas na innych

Zatorzak
14 dni temu
Reply to  no nie?

twojej stalowej też się kończy.
Panie Łukaszu i Radni – od raportu się wszystko zaczyna, żeby wiedzieć na czym się stoi. Ruszamy wszyscy do pracy aby zatrzymać te negatywne trendy. Powodzenia, jestem z Wami.
A psy stalowowolskie niech szczekają dalej, idziemy ku lepszemu!

25 lecie likwidacji
14 dni temu
Reply to  Zatorzak

ja nie jestem ze stalowej woli dzikowiaku sandomierz ulica czachowskiego

30 lecie upadku rozwadowa
14 dni temu

Pławskie trolle działają i mają wpływ na niepełnosprawnych. Ile ci płaca mocodawcy troluu? wiemy, że jesteś opłacany

25 lecie likwidacji
14 dni temu

2 piwa

aluminium
14 dni temu

siki konia wypaliły mózg

Zatorzak
13 dni temu

Słabo cię doceniają. WIdać na tyle masz umiejętności.

Don Mateo
13 dni temu

Ponoć wszyscy gangsterzy z Sandomierza wyjechali do Kazimierza Nad Wisłą z obawy przed niejakim Mateuszem !?!

Ojciec Mateusz
9 dni temu
Reply to  Don Mateo

Aleś ty jest bajcorz ale w sumie nie dziwne TSA i wszystko jasne

Zatorzak
13 dni temu

Tak! Jestem Dzikowianinem i jestem z tego dumny!
Tarnobrzeżanin od pokoleń!

rodowity dzikow
13 dni temu
Reply to  Zatorzak

dzikow poland am from poland znani fanatycy w calej Polsce

rodowity dzikow
13 dni temu
Reply to  Zatorzak

nie mow o tym glosno bo to chluby dzikowowi nieprzynosi

rodowity dzikow
13 dni temu
Reply to  Zatorzak

widszielismy kiedys takiego wieska w sandomierzu z napisem na koszulce rodowity tarnobrzezanin ziejemyz tego do dzis to ty?

Wyborca Nowaka
13 dni temu
Reply to  Zatorzak

Podobno od lipca Nowak dostanie wsparcie od Kalinki
Tylko ze tego espsrcia nie ma w instytuvjach rządowych
Tarnobrzeg dalej nie ma szczęścia

Siara Siarzewski
13 dni temu
Reply to  Robin

Nie narzekaj na nowego prezydenta, dopiero niedawno objął funkcję i chce wiedzieć na czym stoi !!! Zobacz na Koalicję 13 grudnia, cały czas nic nie robią tylko rozliczają PiS j jest dobrze!!! Do tego mają w nosie inwestycje w postaci CPK, szybkich kolei, elektrowni atomowych, portów kontenerowych i zbożowych !!!! Pieprzą i bredzą tylko o zielonym ladzie, ekologii, śladzie węglowym !!! A sami latają samolotami tam i z powrotem !!! W Niemczech na Odrze rozwinięta żegluga śródlądowa, a u nas na południu chcą stworzyć rezerwat Południowej Odry, a na wschodzie przy granicy z Białorusią i nie wiedzieć czemu Litwą bagna Tuska i moczary Kośniaka- Kamysza !!! Zamiast ugorowania wprowadza się zielony ład w postaci bagien i moczarów !!! Przecież, to żałosne, jak ktoś liczy, że w razie ataku ma to uchronić Nasz kraj przed agresorem. To nie czasy Husarii, mamy XXI wiek, a obecnie rządzący zachowują się i mają plany, aby cofnąć nas do średniowiecza !!!

nie unijny
13 dni temu

100/100.
Pier…ą w telewizji głupoty o ptaszkach, zwierzątkach a nie zajmują się poważnymi sprawami jak ta cała Unia Europejska, następny kołchoz. W UE Zajmują się nakrętkami od butelek, ogórkami (musi być o określonym kształcie) albo ślimakami.

Pkpkpk
9 dni temu
Reply to  Robin

Widze ze zero myślenia jak to zawsze tu w komentarzach, jak prezydent bożek nie pasował tak i ten widze ze lubicie narzekać zamasiat cos zmienic, potańcówki nie kosztują miliony a budzą chociaz to emerytalne miasto i cos sie dzieje likwidując je myslisz ze te może zaoszczędzone 200 tysiecy w skali roku pomoże w utworzeniu miejsce pracy i tp?

Andrzej - osiedle Młodych
14 dni temu

Szkoda pieniędzy i czasu na takie raporty. Stan miasta jest następujący. Tarnobrzeg to miasto w ruinie i Panie Nowak bierz się Pan raz dwa do roboty bo ludzie Panu zawierzyli i Pan naobiecywałeś dużo. Kiedy mieszkania dla młodych ? Kiedy zakłady pracy ? Proszę już zacząc podawać konkrety !!! ???

Kadrowy
13 dni temu

Jak czytałem to jak na razie za człowieka zTbg chce zatrudnić z Sandomierza. Jeden brał ludzi z Woli Baranowskiej a ten z Sandomierza. Biedny ten Tarnobrzeg.

Lokalny kadrowy
13 dni temu
Reply to  Kadrowy

Nie ma ludzi z Tbg? Przynajmniej jedna rodzina miałaby utrzymanie. Nowak w specyficzny sposób walczy z zapaścią demograficzną miasta.

Wyborca Nowaka
13 dni temu
Reply to  Kadrowy

Ten z Sandomierza jest z pisu co wszystko wyjaśnia
Ponadto stracił robotę.

Siara Siarzewski
13 dni temu

Najpierw trzeba rozliczyć poprzednią władzę, a co tam obietnice ! Zobacz 100 obietnic Tuska ??? Ile jest zrealizowanych !!! Cały czas rozliczają PiS, kręci się do przodu, ludziska głosują i się cieszą !!! Teraz mamy wesołą, sprawiedliwą do bólu i uczciwą, dbającą o inwestycje i rozwój Polski uśmiechniętą Koalicję !!! A co tam sprawa Karpińskiego, Giertycha, Nowaka, Grodzkiego !?! Sami porządni ludzie !?! Nic tylko trzeba czekać w Tarnobrzegu na te miliardy z KPO !!!

Wyborca Nowaka
13 dni temu

Moj prezydent nigdy nie rozlicz y poprzedniej wladzy. Dlstego ze poprzedni wspolpraciwal z lis
Przyklad likwidatora Kopalni Machów
Byl Motyke ka i dalej jest Motyka
Sa urzednicy Bozkowi dalej sa w urzędzie ci sami czyli Bozkowi
Nic się nie zmieni
Tylko co to oznacza dla miasta?
Na to pytanie odpowiedź nadejcie e niebawem.

Urzędnik
13 dni temu

W jakiej ruinie co pan za bzdury wypisujesz. Co prawda Tarnobrzeg mlekiem i miodem nie płynie ale określanie go mianem miasta w ruinie jest grubą przesadą

hurra
14 dni temu

Jaki jest Koń każdy widzi. Może nowy prezydent go będzie potrafił doprowadzić do zdrowia i urody?

Papa
14 dni temu

Wystarczy przestać wyrzucać pieniądze w błoto tam gdzie inwestycje przynoszą straty a wydawać je na inne rzeczy tu już każdy sobie moze sam dopisać z czego zrezygnować a na co przeznaczyć bo ile osób tyle opinii uszczuplić kadrę i diety czy wynagrodzenia od razu budżet będzie na plus poprawic jakość życia w mieście infrastrukturę tereny pod inwestycje szpital komunikację miejską i nowe miejsca pracy także jest co robić jeszcze wiele można zdziałać

Bartek
13 dni temu
Reply to  Papa

Raczej trzeba zrezygnować z wymiany kostki na Placu Bartosz Głowackiego !

Maria
8 dni temu
Reply to  Bartek

Zrezygnować – i to nie raczej!! Całość planowanych bajerów to wydatek ok 10 mln zł. Dziwne, że na taki cel będą pieniądze z funduszy unijnych, a miasto wyda ok 1,5 mln zł. Pisał ktoś, że na Osiedlu Serbinów jest tyle potrzeb! Potwierdzam, jakieś 2 m-ce temu tam byłam i widziałam .

Ludwik Dron
14 dni temu

Źle już być nie może teraz już będzie tylko lepiej

Brrr
14 dni temu

Bida z nędzą: „(…) Kolejnym problemem jest nie najlepsza kondycja finansowa Miasta, w tym – jego znaczące zadłużenie.” „Na organach Miasta spoczywa jednak duża odpowiedzialność, aby wydawać je na najbardziej istotne dla Mieszkańców zadania (…)” Jak rozumiem te najbardziej istotne to rozwałka placu czerwonego, który jest w całkiem dobrym stanie. Chcemy zieleni to dosadźmy kilka a drzew a nie rozwalajmy za miliony całego rynku gdzie nawierzchnia jest w naprawdę niezłym stanie. Ale co tam – stać nas.

TBG 3456T
14 dni temu
Reply to  Brrr

Przebudowa rynku to szczyt głupoty i marnotrawstwo, do tego niepotrzebne zadłużenie mieszkańców na lata. Są ważniejsze potrzeby w mieście niż przebudowa rynku.

rowerowy
14 dni temu
Reply to  Brrr

A takie rzeczy jak wykonanie nawierzchni asfaltowej na kostkowych obecnie ciągach dla rowerzystów w mieście czeka. Mamy 35. dzień prezydentury nowego prezydenta, a równego traktowania mieszkańców jeżdżących rowerami i mieszkańców jeżdżących samochodami póki co nie widzę.

Sztygar
13 dni temu
Reply to  rowerowy

Ooo, to już 1/3 z pierwszych 100 dni. Szału nie ma.

Anna
13 dni temu
Reply to  Brrr

Popieram. Pieniądze są bardziej potrzebne na inne zadania. Priorytet to Szpital oraz nowe miejsca pracy..

Odp
13 dni temu
Reply to  Anna

Miasto od czasów dobrze działającej kopalni w machowie zyski były duże ale pozostałe czasy pokazywali jakie one były niszę i to było za paru kadencji prezydenta nie ma co budować nowego bo stare wygryzie nowe pomysły tak jak stare mieszkań będzie więcej niż tych nowych narazie to jest wielka strata czasu dla osób pracujących bo lepiej wychodzą na tym bezrobotni a prawo zamiast być lepszym jest coraz gorzej

TBG 3456T
14 dni temu

Ile kosztował nad ten raport?

Serbinów osiedle
14 dni temu

Serbinów czeka na kompleksową rewitalizacje, po sieci krążą filmy pokazujące dramatyczny stan tego osiedla. O tablicy do kosza bez kosza, który jak się gra można sobie wyobrazić jest hitem internetu, tablice wyglądają jak w Donbasie. Do roboty i jak najszybciej uprzątnąć lata zaniedbań.

Krzychu
14 dni temu

Terenów inwestycyjnych jest niewiele? Jestem prawie codziennie w TSSE Machów/Chmielów i jest tam jeszcze dużo posiarkowych terenów do zagospodarowania. InPost wybudował bardzo ładny duży magazyn ale takich inwestycji potrzeba więcej np.w Holandii firmy logistyczne stoją jedna obok drugiej nawet w bardzo małych miastach mniejszych od Tarnobrzega

30 lecie upadku rozwadowa
14 dni temu
Reply to  Krzychu

zawsze można korzystać z terenów sąsiednich gmin, tak żeby mieszkańcy nie musieli jeździć po 30 km.

Kacper
14 dni temu
Reply to  Krzychu

Widocznie te miasta mają dobrych gospodarzy. Lepszy magazyn dający zatrudnienie iluś tam osobom niż leżący odłogiem nieużytek

Działacz
13 dni temu
Reply to  Kacper

To fakt. Poza tym każda firma zarejestrowana na terenie miasta to również podatki do kasy miejskiej a podatki to inwestycje

Asdf
13 dni temu
Reply to  Krzychu

InPost to się wybudował ale już na terenie Chmielów gmina Nowa Dęba którego to chmielowa swego czasu Tarnobrzeg nie chciał przyłączyć do terenu miasta, za to przyłączyli sobów itp. więc może teraz tam szukajcie terenów inwestycyjnych a tereny posiarkowe znajdują się teraz w gminie Grębów , także teraz jeśli chodzi o tereny inwestycyjne Tarnobrzeg znajduje się w czarnej dupie

Działacz
13 dni temu
Reply to  Asdf

Tarnobrzeg to chciał tylko Chmielów nie chciał podlegać pod Tarnobrzeg. Proszę się doinformować zamiast pisać bzdury

Płomień 84 Tarnobrzeg
13 dni temu
Reply to  Działacz

Tereny Siarkopolu Tarnobrzeg powinny być w Tarnobrzegu koniec kropka, nadejdzie jeszcze czas, że będą.

Odp
13 dni temu
Reply to  Asdf

Nadal chcą tylko nie wiedzą jak to ugryźć ale zgonów nie da się zmienić i starzejących się ludzi

Niezadowolony
14 dni temu

Tarnobrzeg jest niesprzątany. Pełno śmieci na każdym kroku. Gdzie są prace interwencyjne? MOPR wydaje talony na zakupy dla wielodzietnych? Wydaje talony na obiadki dla tych co całe życie nie pracowali? Najpierw zagonić do pracy a potem rozdawać talony.Praca za miskę ryżu. Państwo jest chore ze swoimi przepisami i wydatkowaniem kasy. Wielu ludzi musi na zakup czegokolwiek i obiadu zarobić. Tarnobrzeg ma kiepskich projektantów. Budynki nowopowstałe są brzydkie (vide: po dawnym Dzikowiaku) jak pudełka zapałek. W Tarnobrzegu teren przeznaczony na galerie jest zarośnięty i nic się na nim nie robi. W pobliżu był budowany jakiś budynek i budowla stoi niedokończona. W Tarnobrzegu w rynku są budynki dwa, szpecące Plac Czerwony. W Tarnobrzegu nie potrafią wykonać należycie dróg rowerowych. Jeden wielki chaos z tymi drogami. Są wykonane z kostek a powinny być z asfaltu. Jazda nimi koszmarna. W Tarnobrzegu droga zwana obwodnica w niektórych miejscach nie ma asfaltowego pobocza. W Tarnobrzegu dominuje kostka, żelastwo, zamiast drewna i asfaltu (vide jeziora tereny i teren nad Wisłą) W Tarnobrzegu nad jeziorem są czarne budynki zamiast w innych kolorach żywszych na miarę okresu letniego, kiedy są użytkowane W Tarnobrzegu nie ma przyzwoitego budynku dworca kolejowego i porządnego wychodka :-/ W Tarnobrzegu nie ma połączeń kolejowych… Czytaj więcej »

Maria
8 dni temu
Reply to  Niezadowolony

Można tanim kosztem zmienić wygląd tych straszących ruin 2 kamienic przy Pl.B.Głowackiego. Proponuję wykonanie atrap ich fasad, z lekkiego, wodoodpornego materiału.
Kamerzyści tak się męczą żeby filmować wydarzenia, z pominięciem tego nieciekawego tła.

S, ZERODMIESCIE
13 dni temu

WIDAC JAK NA DLONI CO PRZEZ PONAD 5 LAT PREZYDENTURY BOZEK DLA MIASTA ZROBIL? ZADEN BLOK CZYNSZOWY SIE NIE WYBUDOWAL, NIE SCIAGNAL DO MIASTA ZADNYCH POWAZNYCH INWESTOROW, ABY CI TWORZYLI NOWE MIEJSCA PRACY, JEGO SZCZYT RZDOW TO 2 PODRZEDNE SKLEPY DINO NA PRZEDMIESCIACH, LICZYLY SIE TYLKO LANS I FOTY W KLUBIE SENIORA NA RYNKU. NOWY PREZYDENT TU NICZEMU WINNY, BO TERAZ MUSI CALY TEN BAJZEL ,,POSPRZATAC,,. NIKT W 3 MIESIACE NIE NAPRAWI TEGO CO INNI ZEPSULI PRZEZ LAT WIELE.

Płomień 84 Tarnobrzeg
13 dni temu

Nic nie zrobili a zaczęli od podniesienia sobie pensji. Słabe to jak w poprzedniej ekipie, bo liczy się koryto, a nie miasto.

Wyborca Nowaka
13 dni temu

A gdzie obniżki i pensji wysokich urzędników
Juz się przyzwyczaili Tylko pytanie Czy nowy im ufa bezgranicznie
Rozruch idzie niemrswo.
Podobno cxekamy na menadżera d lipca.

Centrum
13 dni temu

Ten rozpoczął od przecinania wstęgi sklepiku SIARKI, rzeczywiście wielka różnica.

Abelard
9 dni temu

Bożek chodził na pasku PiSu a teraz jest ukryty PiS u władzy. Co za różnica? PiS czy sługus PiS?

S, ZERODMIESCIE
13 dni temu

JA TAM WIERZE W SILE NOWEGO PREZYDENTA, TYLKO DAJMY MU ,,CHWILE,, CZASU ABY MOGL POSPRZATAC POZOSTAWIONY W MIESCIE CALY TEN BAJZEL PO BOZKU I POPRZEDNIKACH, WTEDY BEDZIE DZIALAL WEDLE SWOJEGO SCHEMATU, WIEC NIE PRZESZKADZAJMY MU. POSTAWIENIE W MIARE NA NOGI MIASTA I TO JESZCZE ZADLUZONEGO TO TRUDNE WYZWANIE I NIE DA SIE TEGO UCZYNIC W MIESIAC CZY DWA

Patriota lokalny
13 dni temu

Pomóżmy nowemu prezydentowi. Szable w dłoń i do ataku na wszystkich zbójów działających przeciwko miastu.
Mietły, łopaty, grabki, kubełki na śmieci też w dłoń i w miasto do roboty!!!

Mieszczanin
13 dni temu

Tarnobrzeg to nasza mała ojczyzna więc musimy w miarę naszych możliwości wszyscy działać tak żeby żyło nam się tu jak najlepiej. Znam ludzi którzy po latach tułaczki wrócili do miasta oraz takich którzy nie wyobrażają sobie stąd wyjeżdżać ponieważ żyje im się tu dobrze. Miasto ma potencjał tylko trzeba go wykorzystać

Anioł
12 dni temu
Reply to  Mieszczanin

większość ludzi wraca tam gdzie się urodzili, spędzili dzieciństwo.

Maria
8 dni temu

Patrioto, nie odbieraj pracy tym, którzy mają zadania związane z utrzymaniem czystości w mieście.

Muza
11 dni temu

Tarnobrzeg został nadmiernie powiększony, gdy jeszcze trwała prosperita na siarkę. Teraz są tego skutki. Za duży obszar wymagający ciągłych i kosztownych inwestycji w infrastrukturę, gdy ciągle spada liczba mieszkańców i tym samym dochody. Oczywiście, można pozyskiwać środki zewnętrzne, ale trzeba mieć też wkład własny. Tego rodzaju raporty jak i ciągle narzekanie nic nie dają. Jak się bowiem okazuje wszystkie miasta są zadłużone, łącznie z tymi największymi jak Warszawa czy Kraków

Postaw mi kawę na buycoffee.to
59
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content