Regulamin portalu

Piotr Morawski

Regulamin portalu nadwisla24.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z portalu nadwisla24.pl, możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Portalu. Użytkownicy Portalu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z Serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Portalu.

2. Użytkownikami Portalu mogą być osoby, które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora Portalu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.

4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres redakcja@nadwisla24.pl

§2 Komentarze i artykuły Użytkowników

1. Komentarzem lub artykułem Użytkownika (zwanym dalej Komentarzem) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika na Portalu w postaci tekstu lub obrazu.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę komentarzy, jak również za treść lub obraz artykułu reklamowego (sponsorowanego, promocyjnego itd). Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Ci, którzy wprowadzą treści naruszające prawo lub dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

3. Komentarz nie może:

a) zawierać informacji sprzecznych z prawem, obrażających uczucia religijne,

b) zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Portalu, między innymi wirusów i ataków SQL injection,

c) zawierać reklamy oraz treści erotycznych i nieobyczajowych,

d) naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.

4. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania komentarzy w przypadku naruszenia powyższych punktów.

5. Portal zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

6 Dodanie komentarza przez użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się  z postanowieniami regulaminu i akceptacją tego regulaminu.

§3 Korzystanie z serwisu

1. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

2. Użytkownik nie może korzystać z Portalu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową.

3. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Portalu bez pisemnej zgody Portalu.

4. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych na Portalu.

5. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych na Portalu.

6. Portal może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

§4 Gwarancja

1. Właściciel Portalu dostarcza Portal w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.

2. Portal zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

3. Portal zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Portal.

4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

§5 Prawa własności intelektualnej

1. Informujemy, że Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

2. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody serwisu.

3. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Portalu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

4. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Portal gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

§6 Czas obowiązywania Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.

2. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.

3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Portalu.

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Skip to content