Dla kogo dodatki do zasiłków rodzinnych

Dodatki przysługują osobom pobierającym zasiłki rodzinne, w życiu, których zaistniały szczególne okoliczności.

– urodzenia dziecka

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

– samotnego wychowywania dziecka

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

– rozpoczęcia roku szkolnego

– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania

DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA – przysługuje na dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego. Przysługuje do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł.

Wymagane dokumenty:

-Wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

– zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną przez okres ciąży

DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO – przysługuje na dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Przyznawany jest na okres:

– 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad jednym dzieckiem

– 36 miesięcy przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu.

– 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się o orzeczeniem niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w wysokości 400 zł.


Wymagane dokumenty:

– wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego

– zaświadczenie pracodawcy, o co najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu
bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego

– zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki został udzielony

– zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA – przysługuje samotnie wychowującym matce ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasadzone alimenty, ponieważ:

– drugi z rodziców dziecka nie żyje

– ojciec dziecka jest nieznany

– powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek wypłacany jest miesięcznie w wysokości:

-170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci

– w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci


Wymagane dokumenty:

– wypełniony wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego

– kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka

– odpis zupełny aktu urodzenia się dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany

– odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów od drugiego z rodziców


DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA SIĘ DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
– przysługuje na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wypłacany jest miesięcznie w kwocie 80 zł.

Wymagane dokumenty:

– wypełniony wniosek o zasiłek rodzinny.


DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
– jest przyznawany na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z kształceniem i rehabilitacją dziecka niepełnosprawnego w wieku:

– do ukończenia 16 roku życia, jeśli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność

– do ukończenia 24 roku życia, jeśli posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości

– 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

– 80 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wymagane dokumenty:

– orzeczenie o niepełnosprawności


DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
– przysługuje na dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 zł na dziecko.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego złożony do zakończenia się okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.

DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA – wypłacany jest w dwóch sytuacjach:

– w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której mieści się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku niepełnosprawnego dziecka.

– w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły

Dodatek przysługuje przez okres 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wymagane dokumenty:

– zaświadczenie ze szkoły

– dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonych przez podmiot publiczny.

– Oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Jak ubiegać się o dodatki do zasiłku rodzinnego?

Należy pobrać i wypełnić wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego dostępny w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 w Biurze Obsługi Interesanta w Sali Nr. 3 stanowisko 1 i 2, wraz z wymaganymi dokumentami w zależności od rodzaju dodatku, o jaki wnioskodawca chce się ubiegać. W miejscu tym również można otrzymać pełne informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatków do zasiłku rodzinnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Wyjątkiem jest początek okresu zasiłkowego rozpoczynający się 1 września. W przypadku złożenia wniosku do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku od 1 października do 30 listopada wydanie decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń następuje do 31 grudnia.

źródło:UM Tarnobrzeg

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Postaw mi kawę na buycoffee.to
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content