Wyprawka szkolna- komu przysługuje i w jakiej kwocie

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum. Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto.

W roku szkolnym 2011/2012 o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego mogą ubiegać się uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Uczniowie ci muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydane przez publiczną poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Warunkiem otrzymania dofinansowania przez w/w uczniów jest uczęszczanie w roku szkolnym 2011/2012 do szkól dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających.

Pomocy udziela się uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto (art. 8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm)). W uzasadnionych przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 351 zł.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników) lub potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu podręczników dla większej liczby uczniów do kwoty:


– 180 zł
– dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej.

– 325 zł – dla ucznia klasy III gimnazjum oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w klasach I-III gimnazjum

– 210 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących kształcenie w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

– 315 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej.

– 390 zł – dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego kształcenie w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających.

WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ

Pomoc finansowa na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2011/2012. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub (w przypadku utraty dochodu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego lub – w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, ale występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego- zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Wnioskujący o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – powinien dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Prezydent Miasta Tarnobrzeg ustalił termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 9 września 2011 r.

Druki wniosków o dofinansowanie można otrzymać we wszystkich szkołach oraz pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Tarnobrzeg www.tarnobrzeg.pl

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content