Tarnobrzeg: Prezydent Grzegorz Kiełb podsumował pierwszy rok urzędowania (video)

Zapraszamy do obejrzenia relacji video z konferencji, w trakcie której prezydent Tarnobrzega podsumował pierwszy rok urzędowania.

A jak Wy oceniacie dotychczasowe działania prezydenta Kiełba? Zapraszamy do udziału w internetowej sondzie – link do sondy tutaj

video: Piotr Morawski

prezentacja

PODSUMOWANIE:

Chodnik z zatoką autobusową w ciągu ul. Słomki na os. Dzików.

Chodnik z kostki betonowej brukowej ma długość 478 metrów bieżących i szerokość 2 metrów bieżących i powierzchnię 956 m kw. Przy okazji tej wykonano zjazd z kostki betonowej o pow. 21 m kw. zatokę autobusową o pow. 114 m kw.
Koszt: 155 tys. 624 zł 8 gr.

Odbudowa i remont ul. Jędrala i Węgla – II etap

Budowa ciągu chodnikowego z kostki brukowej betonowej o szerokość 2mb i powierzchni 3 597,40 m kw, budowa zjazdów z kostki brukowej betonowej. Wykonanie odwodnienia ulicy oraz chodnika ściekami drogowymi z kostki brukowej betonowej poprzez studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem. Budowa oświetlenia ulicznego typu pakowe.
Koszt: 2 mln 315 tys. 387 zł 62 gr.

Przebudowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Miłej na os. Mokrzyszów.

Budowa drogi wewnętrznej lokalnej o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości zmiennej od 4,5 do 5 m i długości 990,2 mb wraz z poboczami, odwodnieniem drogi poprzez spadki jednostronne do rowów przydrożnych i budową oświetlenia typu ulicznego i parkowego.
Koszt: 625 tys. 16 zł 54 gr.

Przebudowa drogi gminnej ul. Jachowicza i ul. Szkolnej.

Na ul. Jachowicza zmieniła się nawierzchnia jezdni, parkingów i chodników wraz ze zjazdami: wszystko to pokryła kostka betonowa. Ulicę odwodniono, przebudowano oświetlenie ulicznego na parkowe. Budową ronda z kostki betonowej. Przebudowa ul. Szkolnej w zakresie nawierzchni jezdni i chodnika z kostki betonowej.
Koszt: 594 tys. 451 zł 07 gr, w tym dofinansowanie w kwocie: 260 455,00 zł.

Oznakowanie aktywne nad przejściami dla pieszych na ul. Wisłostrada, os. Nagnajów.

Sygnalizacja świetlna powstała na skrzyżowaniu ul. Wisłostrada z ul. Zakładową i ul. Nadwiślańską. Składa się nań łącznie 29 różnego typu sygnalizatorów oraz maszty. Przy tej okazji wykonany został chodnik z kostki betonowej oraz oznakowanie poziome i pionowe.
Koszt: 305 tys. 885 zł 82 gr.

Przebudowa chodnika przy ul. Zakładowej.

Chodnik o szer. 2 m został wykonany z kostki betonowej wraz odwodnieniem powierzchniowym. W ramach prac umocniono skarpy rowów płytami betonowymi, przebudowano zjazd, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz remont przepustu.
Koszt: 171 tys. 675 zł 17 gr.

Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Sokolą do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego.

Ulica Słowackiego zyskała nową nawierzchnię jezdni i nowe miejsca postojowe. Przebudowane zostały: chodniki (kostka betonowa), zjazdy, oświetlenie uliczne na parkowe. Koszt: 265 tys. 915 zł 77 gr.

Parking przy klasztorze, ul. Piętaka w osiedlu Wielowieś.

Zatoka parkingowa przy szkole została powiększona o 5 stanowisk postojowych, a przy murze Klasztoru Dominikanek – 11 stanowisk postojowych. Koszt zadania: 64 tys. 39 zł 77 gr.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. E. Orzeszkowej

240 metrów, od budynku banku do wieżowców, zostało zmodernizowane: przebudowano zarówno jezdnię i miejsca postojowe (nowa podbudowa i nawierzchnia z kostki brukowej), jak i rozbudowano chodniki (remont istniejących, wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej). Pojawiły się nowe studzienki ścieków i wpusty uliczne, które zostały włączone do istniejącego systemu odwodnienia. Koszt: 472 tys. 320 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. B. Prusa (od ul. Zwierzynieckiej do ul. M. Dąbrowskiej oraz od ul. M. Dąbrowskiej do końca odcinka).

Jezdnia i miejsca postojowe zyskały nową podbudowę i nawierzchnię z kostki brukowej. Chodniki zostały wyremontowane oraz dobudowane, z kostki brukowej. Przybyło też parkingów. Koszt: 724 tys. 501 zł 32 gr

Remont i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 ul. Sikorskiego w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika i Wyspiańskiego.

Inwestycja zrealizowana przy udziale funduszy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju obejmowała: wykonanie podbudowy, remont warstw bitumicznych, wymianę krawężnika, wymianę opaski przykrawężnikowej wraz z obrzeżem. Przebudowa z kolei: wymianę pętli indukcyjnych związanych z remontem warstw bitumicznych, zmiana lokalizacji sygnalizatorów, montaż detekcji wizyjnej, przebudowa okablowania.
Koszt: 1 mln 484 tys. 149 zł 9 gr, w tym dofinansowanie: 360 tys. 642 zł.

Remont pomieszczeń na I piętrze i klatce schodowej skrzydła wschodniego Zamku Dzikowskiego

W ramach adaptacji zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, kompleksowo wyremontowano pomieszczenia I piętra i klatki schodowej skrzydła wschodniego za 282 tys. 149 zł 70 gr. Z kolei kolejny remont w pomieszczeniach nr 119-127 kosztował 262 tys. 116 zł 33 gr.

Nowe place zabaw powstały: przy „Marinie” oraz na osiedlach: Ocice, Zakrzów, Nagnajów, Sielec.
Koszt to 482 tys. 832 zł 32 gr.

Budynek socjalny przy ul. M. Dąbrowskiej

Koszt budowy to kwota brutto 3 mln 735 tys. 232 zł 92 gr. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. z Olsztyna zbudowało „budynek mieszkalny zabudowy wielorodzinnej, socjalny” razem ze wszelkimi instalacjami.

TRWAJĄCE

Przebudowy:

– chodnik w ciągu ul. Żeromskiego

Trwa przebudowa chodnika o szerokości 2 metrów bieżących na długości 136 metrów bieżących o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wjazdami po jednej stronie oraz remont opaski i wjazdów z kostki brukowej betonowej po drugiej stronie jezdni. Umowa została podpisana na kwotę 53 tys. 716 zł 56 gr.

– drogi wewnętrzne: dojazd do bloków przy ul. Kopernika 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Trwają prace projektowe w zakresie przebudowy istniejących dróg wewnętrznych pomiędzy blokami, łącznie z drogą wewnętrzną dojazdową ul. Św. Barbary. Remont istniejących i budowa nowych stanowisk postojowych (w ilości ok.150). Wyremontowane zostaną ciągi chodnikowe, oświetlenie uliczne, a rozbudowana i wyremontowana zostanie kanalizacja deszczowa.

– Plac Targowy przy ul. Kwiatkowskiego

W związku z interwencjami kupców, dotyczącymi złej lokalizacji stoisk handlowych, prezydent zobligował podległe służby do zmiany usytuowania spornych stanowisk handlowych, wraz z dostosowaniem wysokości stołów, do potrzeb osób handlujących. W kolejnym etapie znalazł się zakup i montaż zaplecza kontenerowego wraz z wyposażeniem (toalety i przebieralnie).

Remonty:

elewacja budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Pawłowskiego

Zakres prac: odbicie tynków wewnętrznych i rozebranie wykładziny ściennej cokołu z płyt kamiennych, roboty tynkarskie, w tym: czyszczenie powierzchni ścian, przemurowanie pęknięć, odgrzybianie i impregnacja murów, tynki renowacyjne, zewnętrzne profile ciągnione, malowanie tynków, okładziny cokołu płyt kamiennych, obróbki blacharskie i nakrywy murów, izolacja przeponowa pozioma ścian fundamentowych, wykonanie odboju przy budynku muzeum. Umowa z wykonawcą opiewa na 203 tys. 217 zł 23 gr.

Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-13

Modernizacja dróg powiatowych

Projekt pierwotnie obejmował remont 10 dróg powiatowych (ul Polna, Podwale, Grobla, Piętaka, Długa, Sowia, Truskawkowa, Plac Ludowy, Matki Kolumby Białeckiej, Sielecka)
o łącznej długości 9,91 km. Po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego, dodatkowo wyremontowano ul. Kąpielową oraz Dzikowską. Zakres rzeczowy obejmował m.in. remont nawierzchni, utwardzenie poboczy, udrożnienie przepustów oraz wzmocnienie rowów i zjazdów. W związku z wystąpieniem oszczędności poprzetargowych, powstałych po wyłonieniu wykonawców robót budowlanych, gmina Tarnobrzeg uzyskała zgodę Urzędu Marszałkowskiego na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe elementy, które wzmacniają powstałą infrastrukturę. W ramach drugiego etapu ulepszone zostały nawierzchnie, poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznych na odcinkach tłuczniowych. Dodatkowo udrożnione zostały przepusty oraz wzmocniono rowy i zjazdy. Trzeci etap zadania uwzględniał remont kolejnego odcinka ul. Kąpielowej. W ramach robót umocniono rowy przydrożne na odcinku 300 m, udrożniono przepusty pod zjazdami, wyremontowano zjazdy oraz odwodnienie liniowe poprzez ułożenie ścieku betonowego.
Wartość całego zadania: 7 mln 267 tys. 928 zł 94 gr, wartość dofinansowania: 7 mln 108 tys. 680 zł 79 gr. Poziom dofinansowania: 100%, w tym 85 % EFRR i 15% Budżet Państwa. Koszty niekwalifikowane pokryte z budżetu gminy: 159 tys. 248 zł 15 gr.

W 2015 roku, w ramach II etapu modernizacji dróg powiatowych, ogółem zostało wyremontowanych 10,246 km dróg za 1 mln 629 tys. 495 zł 93 gr. Były to: ul. Długa (ułożenie nawierzchni bitumicznej na dł. 2,379 km), ul. Polna (nawierzchnia bitumiczna na dł. 822 m i zjazdy z nawierzchni bitumicznej oraz wzmocnienie rowów na dł. 2,931 km), ul. Podwale (wzmocnienie rowów poprzez wyłożenie ich elementami betonowymi na dł. 588 m), ul. Sielecka (wzmocnienie rowów oraz wykonanie nawierzchni poboczy z kostki brukowej na dł. 1,112 km), ul. Sowia (odwodnienie liniowe na dł. 107 m), ul. Grobla (zjazdy do posesji na dł. 879 m), ul. Kolumby Białeckiej (ułożenie nawierzchni bitumicznej na dł. 216 m), ul. Plac Ludowy (nawierzchnia bitumiczna na dł. 116 m), ul. Piętaka (remont zjazdów, wzmocnienie dna i skarp rowów na dł. 589 m), ul. Truskawkowa (remont zjazdów poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej na dł. 1,007 km), ul. Kąpielowa (odwodnienie, wzmocnienie rowów i remont zjazdów z kostki brukowej na dł. 322 m).

Modernizacja dróg gminnych

Przedmiotem projektu był remont 19 dróg gminnych (ul. Przechodnia, Zgodna, Młynarska, Wałowa, Dąbie, Parkowa, Łąkowa, Bat. Chłopskich, Szklana, Kopanina, Krańcowa, Cicha, Nizinna, Kolejowa, Zaciszna, Ogrodowa, Słomki, Dąbrowa, Żabia i Wiosenna), zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r. Wartość zadania to 7 mln 607 tys. 16 zł 61 gr, z czego dofinansowanie wyniosło 6 mln 17 tys. 862 zł 21 gr. (poziom dofinansowania 100%, w tym 85 % EFRR oraz 15% Budżet Państwa). Koszty niekwalifikowane pokryte z budżetu gminy to 527 tys. 296 zł 35 gr.

W ramach II etapu modernizacji dróg gminnych, zniszczonych w wyniku powodzi, w 2015 r. nowa nawierzchnia bitumiczna pojawiła się lub została wyremontowana na kilkunastu gminnych ulicach. Często przy okazji tych prac wzmacniano skarpy, wykonywano nowe zjazdy i utwardzano pobocza. Prace wykonano na: ul. Przechodnia (119 m), ul. Zgodna (dł. 117 m), ul. Młynarska (dł. 276,20 m), ul. Wałowa (dł. 900 m), ul. Dąbie (dł. 2381,5 m), ul. Parkowa (dł. 908 m), ul. Łąkowa (dł. 129 m), ul. Bat. Chłopskich (dł. 420 m), ul. Szklana (693 m), ul. Kopanina (dł. 85 m), ul. Krańcowa (dł. 86 m), ul. Cicha (dł. 211,4 m), ul. Nizinna (dł. 1414,7 m), ul. Kolejowa (dł. 422,8 m), ul Zaciszna (nawierzchnia na dł. 281 m, zjazdy na dł. 524 m), ul. Ogrodowa (dł. 195,5 m), ul. Słomki (budowa odwodnienia pasa drogowego poprzez wykonanie kratek ściekowych i przykanalików oraz budowa chodnika na dł. 500 m), ul. Dąbrowa (remont na dł. 211 m), ul. Wiosenna (dł. 390,90 m), ul. Żabia (dł. 403,95 m).

Łącznie w r. 2015 wyremontowano 10,715 km za 2 mln 985 tys.706 zł 93 gr.

Projekt dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej na os. Dzików

Zgodnie z umową dotacji z WFOŚiGW w Rzeszowie, gmina uzyskała 30 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Całkowity koszt „Dzikusia” to 138 tys. 890 zł, do którego Zarząd Wojewódzki OSP dołożył 50 tys. zł.

Projekt realizowany z funduszy Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-13

30. czerwca gmina Tarnobrzeg zakończyła realizację projektu „Tarnobrzeski Park Przemysłowo – Technologiczny” (TPPT), realizowanego z udziałem funduszy unijnych. Na obszarze objętym Tarnobrzeską Specjalna Strefą Ekonomiczną powstały nowoczesne obiekty hali przemysłowej i inkubatora przemysłowo-technologicznego oraz w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. Ponadto gmina zrealizowała zakres dodatkowy dla projektu: infrastruktura TPPT poszerzona została o pętlę drogową oraz rozwiązanie komunikacyjne w postaci ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 723. Ostatni etap inwestycji obejmował dostawy wyposażenia i prace wykończeniowe w obiektach TPPT.

Całkowity koszt inwestycji to 33 mln 83 tys.  980 zł 59 gr. Fundusze UE oraz budżet Państwa pokrył sumę 23 mln 40 tys. 392 zł. W związku z tym, iż projekt generuje dochód, gmina uzyskała możliwość odzyskania wkładu finansowego z tytułu podatku VAT.

Po zakończeniu projektu, gmina oficjalnie uruchomiła powstałą infrastrukturę oraz wyłoniła w ramach przetargu operatora TPPT, tj. Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego, która prowadzi aktywną działalności informacyjno-promocyjną na temat naboru firm do powstałych obiektów, a także udostępnionych do sprzedaży terenów inwestycyjnych.
Aktualnie w obiektach TPPT zlokalizowanych jest 13 podmiotów gospodarczych, które zainwestowały kapitał w wysokości 3 mln 540 tys. 646 zł. Rozwój działalności tych firm przyczynił się do powstania 63 nowych miejsc pracy.

Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny – 2015 R.

Gmina Tarnobrzeg zakończyła w czerwcu 2015 roku ostatni z etapów inwestycji pn.: Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny finansowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2014.

W ramach przedmiotowego zadania gmina wykonała ścianki działowe oraz aranżacyjne w pomieszczeniach inkubatora technologicznego przystosowując powstałą w pierwotnym zakresie infrastrukturę biurową do aktualnego zapotrzebowania na rynku inwestycyjnym. Ponadto zakupiła kontenery biurowe i socjalne do jednej z hal przemysłowych wydzielając ją tym samym jako odrębną powierzchnię pod wynajem. Kolejnym elementem było wykonanie prac budowlanych w zakresie ułożenia chodników, opaski wokół budynków oraz położenia kanału teletechnicznego wraz ze światłowodem oraz zasilaniem do monitoringu oraz zakupionych szlabanów wjazdowych. W ramach ostatniego etapu Beneficjent doposażył również pomieszczenia serwerowni w sprzęt informatyczny i system chłodzenia, jak również zakupił i zainstalował system monitorowania kotłowni SMOK. Ostatnim elementem zadania było doposażenie powierzchni przemysłowych inkubatora oraz hali w instalację sprężonego powietrza oraz instalację elektryczną tj. szynoprzewody oraz gniazda trójfazowe. Beneficjent wykorzystał powstałe oszczędności poprzetargowe na przeprowadzenie dodatkowych działań w zakresie promocji powstałej infrastruktury poprzez wykonanie wizualizacji 3D dla Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego oraz wykonanie oraz rozpropagowanie listów intencyjnych. Koszty ww. działań ukształtowały się na poziomie 2 434 454,85 zł. z czego dofinansowanie wyniosło około 1 600 00,00 zł. Wskazany powyżej zakres wykonany został w 2015 roku.

Projekty z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Remont basenu pływackiego na terenie MOSiR

5 listopada gmina zakończyła remont, współfinansowany z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Inwestycja obejmowała remont dwóch brodzików wraz z wymianą filtrów, remontem pomieszczeń technicznych oraz szatni. Całkowity koszt zadania wyniósł 981 tys. 540 zł, a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 341 tys. 600 zł.

Budowa trzech kortów do tenisa ziemnego wraz z budynkiem szatniowo- sanitarnym

W maju gmina złożyła dokumenty projektowe do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja ujęta została w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego i pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Przedmiotowy projekt obejmuje budowę trzech kortów tenisowych ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem, trybuną oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. Obiekt zlokalizowany będzie na terenach rekreacyjnych przy ul. Zwierzynieckiej.
Szacunkowy koszt inwestycji to 1 mln 724 tys. 763 zł 69 gr. Gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, w kwocie 300 tys. zł. Zakończenie prac planowane jest na drugi kwartał r. 2016.

Projekt realizowany w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko”

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Zadanie polegało na opracowaniu planu, zgodnie z wytycznymi konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu, stworzona została baza danych, pozwalająca na ocenę gospodarki energią gminy oraz inwentaryzację i stworzenie mapy emisji gazów cieplarnianych, wraz z przeszkoleniem dwóch osób. Odbyły się też szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta na temat problematyki związanej z tworzeniem, wdrażaniem i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej.
Wartość projektu: 66 tys. 420 zł, dofinansowanie: 56 tys. 457 zł

Projekt z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zamek w Dzikowie: wykonanie prac zewnętrznych wokół budynku zamku, wchodzącego w skład zespołu pałacowo-parkowego.

Wartość inwestycji: 411 tys. 723 zł 48 gr, dotacja z ministerstwa: 120 tys. zł. Celem inwestycji był remont schodów zewnętrznych Zamku Dzikowskiego od strony północno-wschodniej. Zakres rzeczowy obejmował roboty drogowe (opaska i chodnik z kostki granitowej, okładziny kamiennych schodów z granitu palonego) oraz prace kamieniarskie (balustrady kamienne, uzupełnienie okładzin kamiennych, tynków zewnętrznych i malowanie części podpiwniczonej zamkowego tarasu).

INWESTYCJE WSPÓLNE ZE SPÓŁDZIELNIAMI

– Budowa oświetlenia na ul. Orzeszkowej i Prusa – budowa linii kablowej ziemnej wraz z ustojami pod lampy oświetleniowe
– Wymiana nawierzchni chodnika w sąsiedztwie budynku przy ul. Dekutowskiego 11
– Wymiana nawierzchni chodnika w sąsiedztwie budynku przy ul. Wyspiańskiego 2 oraz budynku Biblioteki Pedagogicznej
– Budowa parkingu o nawierzchni rozbieralnej z kostki brukowej na 59 miejsc postojowych przy ul. Dekutowskiego w Tarnobrzegu.
– Remont chodnika od strony północnej i ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie budynku przy ul. Kościuszki 24 w Tarnobrzegu.
– Budowa miejsc postojowych z chodnikami i przebudowa zjazdów oraz jezdni manewrowej na os. Przywiśle: ul. Waryńskiego i Kosmonautów
Udział gminy w inwestycjach wspólnych wyniósł 430 tys. zł.

REMONTY I INWESTYCJE OŚWIATOWE

W 2015r. ustalono budżet na inwestycje i remonty w oświacie w kwocie 1 mln 290 tys. zł. W ramach tej kwoty wykonano następujące działania:

1. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8
2. Termomodernizacja Przedszkola nr 2 oraz Przedszkola nr 7
3. Ułożenie kostki betonowej wraz z wymiana części ogrodzenia przy Przedszkolu nr 2
4. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 9
5. Budowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
6. Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z wymianą okien i ociepleniem sali gimnastycznej
7. Remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu
8. Budowa placu zabaw przy niepublicznym Przedszkolu na os. Zakrzów
9. Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Gimnazjum nr 1

Miesiące wakacyjne są najdogodniejszym czasem, w którym można podjąć większe prace remontowe. W czerwcu b.r. zwiększono kwotę na inwestycje oświatowe o 466 tys. 987 zł, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie robót remontowych w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół im. Ks. Stanisława Staszica, w Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 10 oraz w Przedszkolu nr 17. Ponadto wykonano drenaż opaskowy wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 9 za 125 tys. zł.

Do pozycji „inwestycje w oświacie” dołożono 95 tys. 163 zł z przeznaczeniem na dalsze remonty, w ramach których do końca roku przewidziano:

1. Roboty remontowe w budynku Gimnazjum nr 1: demontaż boazerii, malowanie ścian i sufitu, wykonanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, demontaż płyt chodnikowych, montaż stojaków na rowery, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Przygotowanie ścian i sufitów pod roboty malarskie, malowanie szatni, wymiana szyldów zamkowych i klamek w szatni.

2. Roboty remontowe w budynku Gimnazjum nr 2: demontaż posadzek z płytek PCV, przygotowanie posadzki pod wykładziny z tworzyw sztucznych, wykonanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych

3. Roboty remontowe w budynkach: Przedszkole nr 8: remont dachu, naprawa obróbek blacharskich, Szkoła Podstawowa nr , w zakresie: uzupełnienie brakującego ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia stacji TRAFO,

4. Wymiana stacji uzdatniania wody pracującej na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6.

We wrześniu zabezpieczono kwotę 190 tys. zł na opracowanie oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa III – Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków oraz na dokumentacje niezbędne dla kolejnych projektów. Łącznie w październiku budżet w dziale „inwestycje i remonty w oświacie” został zwiększony do kwoty 2 mln 492 tys. 740 zł.
Należy dodać, że w wyniku oszczędności dodatkowe 150 tys. zł. przeznaczono na doposażenie przedszkoli. Wśród zakupów, których dokonali dyrektorzy placówek, znalazły się: piec UNOX, siedem kuchni gazowych, trzy patelnie uchylne ze stelażem, wyparzacze, szatkownice do warzyw, miksery, obieraczki z separatorem, maszynki do mielenia i wiele innych urządzeń podnoszących bezpieczeństwo i jakość pracy w kuchniach. Oprócz tego zakupiono dwie tablice interaktywne, urządzenie zabawowe z podłożem, karuzelę, plac zabaw, górkę wspinaczkową, zestawy nagłaśniające i inne, zgodnie z potrzebami placówek.

Subskrybuj
Powiadom o
7 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Genzo
4 lat temu

Przypadkiem nie są to inwestycje rozpoczęte za czasów PNM???

Dr Dree
4 lat temu

Z tego co czytam to większość tych inwestycji została zapoczątkowana za poprzednika.
Proszę się pochwalić autorskimi inwestycjami.

Stachu
4 lat temu

Przecież te wszystkie inwestycje to za kadencji mastalerza. Pochwal się swoimi! Jak inwestorzy w parku, jak obniżenie podatków, inwestorzy. A zadłużenie zrobiła ekipa Dziubińskiego na remont 871 plus budowa parku.

Janusz
4 lat temu

Proszę nie mówić że to pańskie wykonanie jest, bo wcześniejsza ekipa to zaprojektowała i pieniążki dostał pan na wejściu do urzędu. Niech pan powie czyje to są dokonania. I znowu pan kłamie!!!!

cenzor
4 lat temu

Odnowicielu Jej Cesarskiej Mości. Toć to acan wszystkie inwestycje zapoczątkowane przez pana Prezydenta Roberta Mastalerza a nie przez acana, poprzednik tez na to zabezpieczył środki, oj nieładnie acan chwalić się cudzymi dokonaniami a kibla jak nie było na Placu Czerwonym tak nie ma Przez rok acan oprócz zachęty dla inwestorów z których nic nie wyniknęło nie zrobiłeś nic i jakby nie PRM to byś czym się acan pochwalił oprócz rozwalenia oświaty i sportu w TBG a i obniżeniem ceny wynajmu lokali dla lekarzy.

Gienek, wykończysz tymi brzozami koło targu alergików!!!!!
4 lat temu

Co to za specjalista wsadził brzozy wzdłuż ulicy przy placu targowym?????!!! Gienek, toć to przecież nas alergików wykończysz. A dokonania to przecież nie twoje tylko Norbiego. OJ OSZUŚCIE MAŁY, NOS CI ROŚNIE!!!!

dzin
4 lat temu

1.Na pewno o wiele lepiej prowadzona jest polityka informacyjna.Mniej bufonady i Prezydenta a więcej konkretów. 2.Te zakończone inwestycje robią wrażenie nawet jak są kontynuacją prac zaczętych przez N.M. 3.Plany także przekonują -zwłaszcza tak długo wyczekiwane i blokowane nie wiezieć czemu przez poprzednika przebudowa placu targowego i dworca. 4.Przyjęta polityka wobec sportu generalnie zasługuje na pochwałę wyjąwszy obietnice „sponsorskie” powiązane z wymuszeniami kadrowymi w klubie zakończone widoczną klapą Lecz (i tu łyżka dziegciu): 1.Bon oświatowy to największa PORAŻKA i NIEWYPAŁ! Naczelnik oświaty za totalną arogancję i niekompetencję w powszechnym odbiorze jest do zwolnienia.Także za wprowadzany chaos ,indolencję i robienie zamieszania na spotkaniach z ludźmi. 2.Prezydent przyjmujący zaproszenia i na nich nieobecny to lekceważenie zapraszających.Jeśli dysponuje się jakimś kalendarzem na ścianie przecież można takich sytuacji uniknąć. 3.Zwalnianie i przyjmowanie jakichś przypadkowych osób w UM.Polityka kadrowa pod zdechłym Azorkiem.Odcięcie się od swojego zaplecza z MMT to jakieś kuriozum.Po prostu piłowanie gałęzi na której się siedzi od strony pnia drzewa i wróżące upadek.W związku z tym dobierana kadra świadczy o przypadkowości i tworzy wrażenie chaosu działań(wyjątek: TBS). Liczenie na zmęczenie PISem przy próbie kandydowania na drugą kadencję to prezydencka mrzonka bez żadnego zaplecza.Nie zbuduje się zaplecza z ludzi zależnych i klakierów. 4.Nieskuteczność w pozyskiwaniu… Czytaj więcej »

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x