Zdobądź do 245 000 zł na utworzenie i rozwój przedsiębiorstwa społecznego

Działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł na działalność społeczną? Chcesz założyć firmę społeczną? Chcesz poznać możliwości jakie daje ekonomia społeczna? – jeśli choć raz odpowiedziałeś „TAK”, ten projekt jest dla Ciebie!

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” jest realizowany przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja Społeczna”, Działanie 8.5 „Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie”.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. na terenie subregionu II województwa podkarpackiego, który obejmuje powiaty: dębicki, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz Miasto Tarnobrzeg.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie II w latach 2017-2019 m.in. poprzez utworzenie 227 miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Z czego w ramach projektu można skorzystać?

1. ANIMACJA

Usługi animacji lokalnej polegają na działaniach zmierzających do:

– pobudzenia aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej,
-ożywienia społeczności lokalnej poprzez inicjowanie rożnego rodzaju aktywności, polegających na pracy z grupami w środowisku lokalnym, mających szczególnie na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem.

Wsparcie w ramach usług animacji lokalnej odbywa się poprzez:

a) spotkania grupowe z Animatorem, obejmujące szczegółową analizę potrzeb grupy i lokalnego środowiska,

b) pogłębioną diagnozę potencjału środowiska lokalnego np. badanie potrzeb, mapa zasobów, analiza otoczenia itp.,

c) inspirowanie i wsparcie w realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

d) budowanie lokalnych partnerstw rozwojowych i koalicji na rzecz przedsięwzięć lokalnych/inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej (JST, lokalne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, Podmioty Ekonomii Społecznej (PES), Przedsiębiorstwa Społeczne (PS), przedsiębiorcy),

e) dialog obywatelski – w tym konsultacje społeczne, jako niezbędny element współpracy różnych sektorów oraz grup społecznych,

f) działania zmierzające do implementacji ekonomii społecznej w rozwoju lokalnym,

g) udział w warsztatach partnerstw:

h) spotkania indywidualne z Animatorem.

Animatorzy wspierają również osoby i podmioty dążące do założenia Przedsiębiorstwa Społecznego.

2. INKUBACJA

W ramach usług inkubacji można skorzystać z następujących form wsparcia:

a) Doradztwa kluczowego prowadzonego prze Doradcę Kluczowego,

b) Szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia Przedsiębiorstwa Społecznego,

c) Wsparcia Doradcy ds. pisania biznesplanów,

d) Dotacji na tworzenie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych,

e) Doradztwa specjalistycznego,

f) Szkoleń ogólnych z tematyki ekonomii społecznej,

g) Szkoleń zawodowych dla PES.

Celem działań inkubacyjnych jest:

a) Tworzenie Przedsiębiorstw Społecznych lub przekształcenie PES w PS,

b) Tworzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej,

c) Ekonomizacja organizacji pozarządowych.

W ramach ścieżki tworzenia Przedsiębiorstw Społecznych lub przekształcenia PES w PS ze wsparcia. W ramach doradztwa kluczowego mogą skorzystać Grupy Inicjatywne planujące utworzyć Przedsiębiorstwo Społeczne lub Podmioty Ekonomii Społecznej pod warunkiem przekształcenia ich w Przedsiębiorstwo Społeczne. Warunkiem objęcia wsparciem jest rekomendacja Animatora ROWES dla Grupy Inicjatywnej lub PES.

W ramach projektu Doradca Kluczowy wspomaga proces powstawania nowych PES o charakterze nieekonomicznym. Doradca kluczowy w ramach inkubacji wspiera działania mające na celu ekonomizację organizacji pozarządowych mające na celu wprowadzenie działalności gospodarczej i/lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.

3. USŁUGI BIZNESOWE

Z usług biznesowych mogą korzystać tylko i wyłącznie podmioty spełniające warunki zawarte w definicji Przedsiębiorstwa Społecznego (szczegóły w regulaminie projektu dostępny na stronie www.wsparcie.es).

W ramach usług biznesowych można skorzystać z następujących form wsparcia:

a) Doradztwa biznesowego świadczonego przez Doradcę Kluczowego Biznesowego,

b) Doradztwa specjalistycznego

c) Dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych,

d) Wsparcia doradcy ds. pisania biznesplanu,

e) Szkoleń dostarczających i rozwijających kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w Przedsiębiorstwie Społecznym,

f) Pomocy w pozyskaniu kontaktów z instytucjami publicznymi (w tym Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Powiatowymi Urzędami Pracy, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Urzędami Skarbowymi, Zakładami Ubezpieczeń Społecznych, itp.) na obszarze swojego działania, w celu wsparcia działania PS (m. in. w zakresie pozyskania lokalu, uzyskania interpretacji prawnych, mediacji pomiędzy PS a instytucjami, etc.)

Usługi biznesowe ukierunkowane są na pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, a także profesjonalizację ich usług oraz zwiększenie konkurencyjności produktów PS.

W przypadku ubiegania się istniejącego Przedsiębiorstwa Społecznego o dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy w PS w ramach projektu zapewnione jest wsparcie Doradcy ds. pisania biznesplanu.

Istniejące PS, które przystąpią do projektu będą mogły skorzystać z pomocy Konsultanta Regionalnego ds. Zamówień Publicznych, będącego pracownikiem ROWES. Usługi dotyczące zamówień publicznych ukierunkowane są na pomoc w zwiększeniu udziału zamówień publicznych w przychodach istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, a także profesjonalizację usług, zwiększenie konkurencyjności produktów.

4. SZKOLENIA OGÓLNE W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Rekrutacja Uczestników do udziału w szkoleniach ogólnych w zakresie ekonomii społecznej prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu i mogą z niego korzystać osoby wymienione w Rozdziale I §4 Regulaminu.

Tematyka oferowanych szkoleń dotyczy minimum poniższych obszarów:

  • Powoływanie różnych typów Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych.
  • Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze Ekonomii Społecznej.
  • Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie finansowe, zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej.
  • Pisanie biznesplanów.
  • Marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów).
  • Restrukturyzacja działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych.
  • Zakładanie i prowadzenie Podmiotów Reintegracyjnych (PR).
  • Praca z osobami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  • Inne szkolenia według zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestników projektu, związane z działalnością projektu ROWES.

5. SZKOLENIA DOSTARCZAJĄCE I ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Ze szkoleń dostarczających i rozwijających kompetencje i kwalifikacje zawodowe skorzystać mogą:

a) pracownicy Podmiotów Ekonomii Społecznej lub

b) pracownicy Przedsiębiorstw Społecznych, którzy w momencie skierowania na szkolenie są Uczestnikami Projektu.

Każda z form szkoleń zawodowych, odpowiednio kończy się:

a) uzyskaniem kwalifikacji cząstkowej lub zestawu efektów uczenia się określonych w Zintegrowanych Rejestrze Kwalifikacji (ZRK),

b) nabyciem lub wzmocnieniem kompetencji i umiejętności zawodowych, ułatwiających czynności zawodowe wykonywane PES, obejmujące zbiór efektów uczenia nie ujęty w ZRK,

c) nabyciem uprawnień – w zależności od specyfiki danego uprawnienia – dokumenty wymagane do nadania uprawnienia oraz sam dokument potwierdzający nadanie uprawnienia osobie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Celem doradztwa specjalistycznego jest wsparcie dla Uczestników Projektu chcących założyć Przedsiębiorstwa Społeczne, a także dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz istniejących Przedsiębiorstw Społecznych.

W ramach projektu przewidziane jest doradztwo specjalistyczne obejmujące doradztwo marketingowe, osobowe, finansowe, księgowo-podatkowe, prawne, branżowe.

Z usług doradztwa specjalistycznego: marketingowego, księgowo-podatkowego, prawnego, osobowego, branżowego mogą skorzystać:

a) Grupy Inicjatywne chcące założyć Przedsiębiorstwa Społeczne;

b) Podmioty Ekonomii Społecznej;

c) Przedsiębiorstwa Społeczne.

Z usług doradztwa specjalistycznego finansowego mogą skorzystać Przedsiębiorstwa Społeczne.

7. WSPARCIE FINANSOWE

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się tylko i wyłącznie Uczestnicy Projektu:

a) Grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych (tworzenie nowych miejsc pracy w nowych Przedsiębiorstwach Społecznych),

b) Istniejące Podmioty Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne (tworzenie nowych miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej przekształcanych w Przedsiębiorstwa Społeczne)

c) Istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne, które dodatkowo spełniają warunki opisane w regulaminie projektu (rozdz. 3, par. 1 ust. 1)

Dotacje na utworzenie nowych miejsc pracy

Celem udzielenia dotacji jest zapewnienie wsparcia na pokrycie wydatków niezbędnych na tworzenie nowych miejsc pracy dla:

a) Osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub,

b) Osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy lub,

c) Osób, które nie ukończyły 30 roku życia lub ukończyły 50 rok życia i posiadają status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnieniaktóre (dotyczy lit. a, b oraz c) obligatoryjnie wpisują się w co najmniej jedną z przesłankę powodującą defaworyzację na rynku pracy (wymienione w regulaminie projektu, rozdział III, § 2, ust. 1)

d) osoby ubogie pracujące lub,

e) osoby z niepełnosprawnościami zatrudnione w ZAZ.

Maksymalna kwota dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy dla osób wskazanych powyżej w Przedsiębiorstwie Społecznym bądź Podmiocie Ekonomii Społecznej, pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne, wynosi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.

Dotacja przeznaczana jest na sfinansowanie wydatków niezbędnych do rozpoczęcia lub prowadzenia działalności w ramach Przedsiębiorstwa Społecznego, w szczególności:

a) środków trwałych (używanych i nieużywanych),

b) wyposażenia,

c) dostosowania lub adaptacji pomieszczeń,

d) aktywów obrotowych :

e) autorskich praw majątkowych,

f) wartości niematerialnych i prawnych,

g) środków transportu (w uzasadnionych przypadkach).

Wsparcie Pomostowe

Nowoutworzonym jak i istniejącym Przedsiębiorstwom Społecznym, do każdego powstającego miejsca pracy w ramach przyznanej dotacji, oferowana jest pomoc w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania w postaci wsparcia pomostowego w formie finansowej.

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie oceny Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego.
Wsparcie pomostowe w formie finansowej dzieli się na:

a) podstawowe wsparcie pomostowe – wypłacane przez okres maksymalnie 6 miesięcy;

b) przedłużone wsparcie pomostowe – może być wypłacane przez Realizatora projektu przez kolejne 3 lub przez 6 miesięcy.

Łączny okres udzielania wsparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Pracownicy ROWES biura terenowego w Tarnobrzegu

Joanna Lewicka – Animator
Tel.: 519-434-090
Adres e-mail.: jlewicka@rarr.rzeszow.pl

Jacek Piwowarski – Animator
Tel.: 519-441-802
Adres e-mail.: jpiwowarski@rarr.rzeszow.pl

Aneta Englot – Doradca Kluczowy
Tel.: 519-441-651
Adres e-mail.: aenglot@rarr.rzeszow.pl

Marcin Jasiński – Doradca Kluczowy Biznesowy
Tel.: 519-433-840
Adres e-mail.: mjasinski@rarr.rzeszow.pl

_REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG RZESZOWSKIEGO OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE II_28.06.2017

Oferta ROWES – Pismo informacyjne

Oferta ROWES – Szkolenia

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x