19.10 (czwartek) Spektakl „Atrakcyjny pozna panią…”, w Tarnobrzeskim Domu Kultury

Atrakcyjny pozna panią…” to kome­dia, która powstała w 2000 roku, sta­jąc się praw­dzi­wym hitem teatral­nym. Blisko 1000 pre­zen­ta­cji w Polsce i za gra­nicą, kome­dia ta była także pier­wo­wzo­rem popu­lar­nego filmu o tym samym tytule. „Atrakcyjny..” pozwraca teraz na scenę w nowej odsło­nie i gwiaz­dor­skiej obsa­dzie.

Spektakl wystawiony zostanie dwukrotnie w czwartek 19. października w Tarnobrzeskim Domu Kultury, o godz.17 i 20. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w TDK, lub za pośrednictwem internetu, link tutaj i tutaj

Obsada: Mikołaj Roznerski, Sylwester Maciejewski, Lech Dyblik, Adriana Kalska, Klaudia Kuchtyk, Elżbieta Jarosik oraz Aleksandra Nieśpielak.

Jeszcze nie­dawno bez spe­cjal­nego skrę­po­wa­nia uży­wano okre­śleń „stara panna” czy „stary kawa­ler”. Dziś, w dobie popraw­no­ści, te same osoby nazy­wamy sin­glami. Stary kawa­ler był pośmie­wi­skiem, a stara panna obiek­tem żar­tów. Do sin­gli zaś przy­lgnęło bez­pieczne okre­śle­nie „samot­nych z wyboru”. „Atrakcyjny pozna panią” nie jest kome­dią o sin­glach po japoń­sku, grecku, czy żydow­sku. Jest praw­dziwą, pol­ską, histo­rią o Stasiu – sta­rym, wiej­skim, kawa­le­rze, który w poszu­ki­wa­niu żony dopusz­cza się oszu­stwa. Daje pra­sowy anons i kła­mie w nim ile wle­zie. Podaje się za przy­stoj­nego i majęt­nego biz­nes­mana, miesz­ka­ją­cego w wiej­skiej posia­dło­ści, choć w rze­czy­wi­sto­ści mieszka w roz­pa­da­ją­cej się cha­łu­pie i sama uroda Stasia pozo­sta­wia wiele do życze­nia. Marzy o żonie pięk­nej i mło­dej, takiej, jakie widuje w kolo­ro­wych pismach. W spo­sób kate­go­ryczny odrzuca zaloty sąsia­dek, które dowie­dziaw­szy o jego poszu­ki­wa­niach, spie­szą zaofe­ro­wać swoje wdzięki i talenty. W miło­snych roz­ter­kach, dziel­nie wspiera Stasia jego wierny druh – Rysio, wie­lo­letni przy­ja­ciel i kom­pan „do szklanki” . Stasio zaś wspiera dobrym sło­wem i doświad­cze­niem Wojtka – mło­dego soł­tysa, nie­szczę­śli­wie zako­cha­nego w jakiejś tam Mariolce. Mija kilka dni i anons przy­nosi zaska­ku­jący sku­tek: do wsi przy­jeż­dża piękna, młoda, dziew­czyna, wyglą­da­jąca jak praw­dziwa dama… I dopiero teraz zaczy­nają się praw­dziwe kło­poty i praw­dziwe kłam­stwa.

info: TDK

Subskrybuj
Powiadom o
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jola
3 lat temu

Mam do sprzedania 2 bilety na ten spektakl na godz. 17.00, rząd XI miejsca 14 i 15. Cena 65 zł/szt.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Skip to content