Dyrektor rzeszowskiego RDOŚ sam sobie przeczy. Najpierw pozytywnie opiniuje uchwałę dot. ochrony lasów Zwierzyniec i Jasień, później zmienia zdanie

Dwie opinie w sprawie uchwały RM Tarnobrzega, na mocy której ochroną prawną objęte zostały lasy Zwierzyniec i Jasień wydał szef Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Najpierw Wojciech Wdowik ww. uchwałę zaopiniował pozytywnie, później zaś wycofał się z tego.

– To niezrozumiała polityka dyrektora rzeszowskiego RDOŚ – komentuje dla portalu NW24.pl Piotr Bednarek, z PTP Wolne Rzeki.

Trwający od lat spór o Las Zwierzyniecki i Jasień pomiędzy mieszkańcami Tarnobrzega, samorządem i organizacjami społecznymi i przyrodniczymi, a zarządzającym tym terenem Nadleśnictwem Nowa Dęba wydaje się nie mieć końca.

24 listopada 2021r. Rada Miasta w Tarnobrzegu przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Zwierzyniec i Jasień”, wcześniej została ona pozytywnie uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Uchwała jest wynikiem inicjatywy obywatelskiej, pod jej projektem zebrano blisko 1400 podpisów, z 300 formalnie wymaganych. Zanim została przyjęta, była przedmiotem dyskusji komisji Rady Miasta oraz debaty, z udziałem również zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba.

Ostatecznie przyjęta przez Radę Miasta, została przekazana Wojewodzie Podkarpackiemu, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym bez żadnych uwag. Z punktu widzenia prawnego od 29 grudnia 2021 uchwała nabrała mocy prawnej i Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy zaczął istnieć, chroniąc lasy Zwierzyniec i Jasień przed nadmierną wycinką prowadzoną przez Nadleśnictwo Nowa Dęba.

LASY PAŃSTWOWE SKARŻĄ UCHWAŁĘ DO SĄDU

Kiedy wydawało się, że sprawa doczekała się szczęśliwego zakończenia i wola oraz oczekiwania części mieszkańców Tarnobrzega w końcu zostały spełnione, Lasy Państwowe tj. Nadleśnictwo Nowa Dęba i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, sięgają po wszelkie dostępne kroki prawne, dążąc do unieważnienia tej uchwały.

– Najpierw pisma w tej sprawie wysłali do Wojewody Podkarpackiego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a następnie Nadleśnictwo Nowa Dęba 3 stycznia 2022r zaskarżyło uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wskazując m.in. że na terenie Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego nie występują cenne walory widokowe, przyrodnicze, historyczne i kulturowe – wyjaśnia portalowi NadWisłą24.pl Piotr Bednarek z PTP Wolne Rzeki.

DYREKTOR RZESZOWSKIEGO RDOŚ BŁYSKAWICZNIE ZMIENIA ZDANIE

W całej tej sprawie niezrozumiałą politykę prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Organ opiniujący tę uchwałę miał pół roku na dogłębną analizę problemu – kontynuuje P. Bednarek.

– W ramach swoich kompetencji wezwał m.in. projektodawców uchwały do wyjaśnień i uzupełnień. Finalnie, dyrektor rzeszowskiego RDOŚ wydał postanowienie w którym pozytywnie uzgodnił projekt uchwały, stwierdzając jednocześnie, iż „jest to dobrze zaplanowana forma ochrony przyrody. Która stanowić będzie niezwykle ważny obiekt Zespołów Przyrodniczo Krajobrazowych województwa podkarpackiego – dodaje przyrodnik.

Zmiana stanowiska rzeszowskiego RDOŚ nastąpiła po piśmie z 28. grudnia 2021 r, w którym to Nadleśnictwo Nowa Dęba zwróciło się dyrektora RDOŚ o ponowną analizę zapisów uchwały. Tego samego dnia dyrektor Wdowik przekazał pismo do wojewody, w którym stwierdził m.in. iż cyt: Znając przedstawione w piśmie Nadleśniczego Nowa Dęba argumenty, nie uzgodniłby projektu uchwały Rady Miasta Tarnobrzega ” – koniec cytatu.

SKĄD TEN POŚPIECH?

– Ten niezwykły pospiech jest co najmniej zastanawiający. Co tak kluczowego znalazło się w piśmie z Nadleśnictwa, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie dał sobie ani jednego dnia na analizę i wyjaśnienia? – zastanawia się P. Bednarek.

O wyjaśnienia w tej sprawie zwróciliśmy się bezpośrednio do dyrektora Wdowika, pytając:

„Jakie wg pana dyrektora pojawiły się znaczące argumenty które sprawiły, że gdyby RDOŚ znając je wcześniej nie uzgodniłby projektu uchwały Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie utworzenia zespołu przyrodniczo krajobrazowego „Lasy Zwierzyniec i Jasień”?

W odpowiedzi rzecznik rzeszowskiego RDOŚ Łukasz Lis napisał cyt:

„Na wstępie pragnę sprostować kwestie dwóch pozytywnych uzgodnień, o których Pani pisze. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, uzgodnienie projektu uchwały następuje w trybie przewidzianym w Kpa (art. 106), a więc na mocy postanowienia. Pierwsze uzgodnienie natomiast miało charakter „samouzgodnienia” (tzw. „milczącej zgody”) co wynikało z braku przedstawienia stanowiska (w drodze postanowienia) w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały. Te uwarunkowania prawne określa art. 44 ust. 3b ustawy o ochronie przyrody, do którego odsyłam w przypadku niejasności. Prawdą jest, że projekt uchwały nie zmienił się co do meritum, tj. zakazów i działań ochronnych. Stąd też drugi przedłożony projekt został uzgodniony w drodze postanowienia.

Projekt uchwały jest efektem inicjatywy obywatelskiej, która ma na celu zachowanie walorów przyrodniczych i widokowych kompleksu leśnego „Las Zwierzyniecki”, który  – przypominam – znajduje się w granicach administracyjnych Miasta Tarnobrzeg i dla jego mieszkańców jest miejscem częstych spacerów i odpoczynku. Uzgadniając ten projekt kierowałem się tą ideą, którą w pełni popierał lokalny samorząd (Prezydent Miasta Tarnobrzega i Rada Miasta) oraz część mieszkańców Tarnobrzega.

Niestety, w trakcie toczących się procedur uzgodnieniowych projektów uchwał, nie otrzymałem żadnej informacji ze strony Nadleśnictwa Nowa Dęba o braku ich akceptacji. Stąd też nie znałem innych, aniżeli przedstawione w uzasadnieniu projektu uchwały, argumentów. Byłem przekonany, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Nadleśnictwo oraz porozumiano się w zakresie nadzoru i zarządu nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Pismo jakie przedłożył Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba (już po moim uzgodnieniu i opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym) przedstawiło sprawę zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w nieco innym świetle, co wzbudziło moje wątpliwości, a przede wszystkim ujawniło brak jakiejkolwiek płaszczyzny porozumienia dla powstania i właściwego funkcjonowania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.

Podkreślę raz jeszcze, że nie podważam inicjatywy społecznej, nie neguję chęci ochrony tego terenu, jednak w myśl zasady zrównoważonego rozwoju, która przyświeca działaniom mojej instytucji, którą kieruję, jestem zobowiązany patrzeć na sprawy szeroko, ważąc interesy wszystkich stron, jednocześnie dbając o ochronę przyrody – czy szerzej – środowiska. W mojej opinii niedoprecyzowanie kwestii nadzoru – lub dosłownie – sprawę dbałości o tę formę ochrony, wynikającej z braku akceptacji ze strony ustawowego zarządcy terenu „Lasu Zwierzynieckiego” – Nadleśnictwa Nowa Dęba, może zniweczyć tę szlachetną, oddolną inicjatywę. Uważam, że ochrona przyrody ma sens, rację bytu i jest skuteczna tylko wtedy, kiedy wszyscy są jej świadomi, w pełni ją popierają i odgrywają przypisane im role. Dlatego w moim piśmie, kierowanym do Wojewody Podkarpackiego, pozwoliłem sobie na stwierdzenie, że nie uzgodniłbym projektu uchwały, ponieważ – mając wiedzę o problemie poruszonym w piśmie Nadleśniczego – przed zajęciem stanowiska, musiałbym rozwiać wszelkie wątpliwości” – koniec cytatu.

Po odpowiedzi otrzymanej od Łukasza Lisa, zadaliśmy kolejne pytanie o następującej treści:

„Jakie przepisy prawa regulują lub wiążą RDOŚ do uzgodnienia uchwały względem akceptacji lub uzgodnień ze strony zarządcy terenu – Nadleśnictwa Nowa Dęba? Ustawodawca nie przewiduje akceptacji, zgody a nawet opinii w sprawach powoływanych form ochrony przyrody przez samorząd terytorialny.”

W odpowiedzi rzecznik rzeszowskiego RDOŚ napisał cyt:

„Przy uzgodnieniu opieramy się o art. 44 ustawy.  My jako organ „wpadkowy” dostajemy (a ściślej powinniśmy dostać) tak naprawdę gotowy materiał do uzgodnienia. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których wzywamy do uzupełnienia, jednak z uwagi na zawity (30 dni) termin nie ma na to czasu – taki zamysł widocznie miał ustawodawca. Postanowienie albo milcząca zgoda. Nie ma półśrodków.

Nie mamy obowiązku pytać o zgodę Nadleśnictwa dlatego tego nie zrobiliśmy. Szkoda jednak, że wszystkie te niuanse nie zostały  rozwiązane na płaszczyźnie Prezydent  – Nadleśniczy, bo całej tej sprawy by nie było, a zespół by spokojnie funkcjonował.

Z doświadczenia wiemy, że kwestie nadzoru nad formami ochrony przyrody są bardzo ważne pod kątem wydatkowania środków finansowych. Sytuacja jaka ma miejsce w Tarnobrzegu nie stwarza dobrego klimatu do ochrony przyrody” – koniec cytatu

– Z pism i odpowiedzi wynika, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie miał obowiązku pytać o zgodę Nadleśnictwo Nowa Dęba, mimo tego pod wpływem jednego pisma stwierdza, że w tych okolicznościach projekt uchwały nie zostałby uzgodniony – konstatuje prezes Wolnych Rzek.

– O zmianie swojej decyzji RDOŚ nie poinformował głównych zainteresowanych czyli tarnobrzeskich radnych. Jednocześnie RDOŚ nie podjął żadnej próby mediacji i chęci wyjaśnienia sprawy z projektodawcami uchwały, stając niejako jedynie po stronie skarżącego czyli Nadleśnictwa Nowa Dęba – dodaje P. Bednarek.

W korespondencji z rzeszowskim RDOŚ zadaliśmy również pytanie: Czy w świetle takich niejasnych decyzji dyrektor nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie powinien honorowo podać się do dymisji? Zostało ono pozostawione bez komentarza.

W związku ze skargą złożoną przez Nadleśnictwo Nowa Dęba, którą treść opublikował dr Witold Zych, zwróciliśmy się z pytaniami o uzasadnienie stanowiska Nadleśnictwa – niestety odpowiedzi na nasze pytania nie otrzymaliśmy – szczegóły tutaj

 

Podkarpackie Towarzystwo Przyrodników „Wolne Rzeki”, wysłało do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismo z prośbą o wyjaśnienie stanowiska RDOŚ w sprawie uchwały o ochronie lasów Zwierzyniec i Jasień – przeczytać można o tym tutaj
 
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
58 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Lucy
1 rok temu

Niezłe fikoły. Wszystko tak napisane by nikt nic z tego nie zrozumiał. Urzędniczy bełkot i brak odpowiedzi wprost na konkretnie zadane pytania.

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Lucy

To, że Pani nie rozumie, to nie znaczy, że język jest niezrozumiały. Po pierwsze nie było żadnej pozytywnej opinii Dyrektora, tylko milczące załatwienie sprawy, a więc Dyrektor się nie wypowiedział w terminie, co przepisy KPA przyjmują jako opinię pozytywną. Gdy Dyrektor zapoznał się ze stanowiskiem Nadleśnictwa, to wówczas wyraził swoje negatywne zdanie. Po prostu tak się spraw nie załatwia, Prezydent prowadził negocjacje z Nadleśnictwem i prędzej czy później doszłoby do sensownego porozumienia. Dyrektor RDOŚ bowiem stwierdził: „Szkoda jednak, że wszystkie te niuanse nie zostały rozwiązane na płaszczyźnie Prezydent – Nadleśniczy, bo całej tej sprawy by nie było, a zespół by spokojnie funkcjonował.”. Dyrektor RDOŚ nie ponosi tu najmniejszej winy, to prędzej Nadleśnictwu powinno zależeć na negatywnej opinii i braku milczącego załatwienia sprawy. Jednak myślę, że Nadleśnictwo nie dopilnowało tej sprawy i nie przedstawiło do RDOŚ swojego stanowiska, gdyż nie sądziło, że radni w Tarnobrzegu przyjmą uchwałę z wątpliwościami prawnymi. Natomiast radnym też się trochę nie dziwię, że jednak to zrobili, gdyż całej sprawie od początku towarzyszyła nagonka, że władze miasta nic nie robią w sprawie. No to zrobiły – tak jak chcieliście, więc do kogo pretensje? Wystarczyło pozwolić Prezydentowi spokojnie prowadzić rozmowy z Nadleśnictwem i jestem przekonany, że sprawa zakończyłaby się miło… Czytaj więcej »

Fantastyka
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Tsa, wszyscy są zawsze dla siebie dobrzy i nikt nigdy nie jest niczemu winny. Wycinane drzewa, niszczejące ulice, rosnące opłaty itd. powoduje złośliwość rzeczy martwych.

brzoza
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

A kto mu bronił prowadzić rozmowy? tylko mam na mysli działania faktyczne i konstruktywne, a nie pozorowane ble ble ble i my tu sobie pogadamy, a wy sobie tam wycinajcie. No i podejmowane w odpowiednim czasie.
A co to jest „korzyść dla obu stron”? Korzyść ma być dla lasu, przez to, że jego resztki ocaleją, a nie dla „obu stron”.

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  brzoza

Dla obu stron czyli za równo dla mieszkańców reprezentowanych przez władze miasta, jak i dla Skarbu Państwa – Lasów Państwowych reprezentowanych przez Nadleśnictwo. Przypominam, że jest to las gospodarczy, więc wycinka jest w pełni legalna. Za kadencji tylu poprzednich prezydentów nic nie zrobiono w temacie, mieszkańcy też się nie interesowali statusem Zwierzyńca oraz tego jaki charakter ma las gospodarczy. A teraz standardowo już zresztą winę zrzuca się na obecnego Prezydenta. To jest niepoważne, bądźmy chociaż trochę obiektywni.

tbg
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Lata całe odwiedzałem Zwierzyniec. W szkole i podstawowej i w średniej robiliśmy sobie tam ogniska. Tam były CHASZCZE. Tam można było zabłądzić. To co jest teraz to namiastka przeszłości.

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  tbg

No i przez te lata całe, gdy były chaszcze to ani miasto, ani jego mieszkańcy nie zadbali o taki status prawny tego lasu, aby był on chroniony przed wycinką. Teraz to już musztarda po obiedzie, przy tej sytuacji prawnej co mamy jedyną nadzieją było dogadanie się z Nadleśnictwem po dobroci i to robił Prezydent. Wiadomo było, że wszystkie argumenty prawne ma Nadleśnictwo, no ale nie, trzeba było wymyśleć uchwałę i machać szabelką. No to zobaczymy, jaki będzie finał sprawy w Sądzie. Zero taktyki w tym wszystkim, tylko emocje. A emocje w takich sprawach trzeba odstawić.

szbelka
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Takie jest włąśnie traktowanie mieszkańców wyrażone przez Cezara.Mieszkańcy czepiają się, machają szabelką, przeszkadzają prezydentowi , żadają ochrony praw.
Tylko przypominam pod jakim hasłem szedł prezydent do wyborów.
Cezar uważa ,że ta inicjatywa obywatelska nie sprzyjała rozmowom Prezydenta z Nadleśnictwem .To tylko zmuszanie prezydenta do działania i machanie szabelką.
Nie podoba mi się taka narracja. Władza i prezydent samorządowy ma być dla ludzi a nie dla urzędu.

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  szbelka

No i jest dla ludzi, bo ostatecznie uchwała przeszła – tak jak tego chcieli mieszkańcy, czyż nie? Zobaczymy tylko, czy ta inicjatywa była z korzyścią dla miasta czy jednak pogrzebała jakiekolwiek szanse na dialog z Nadleśnictwem. Jeśli Nadleśnictwo wygra, to ta cała inicjatywa obywatelska narobi tylko szkody i lepiej było po prostu nie przeszkadzać. Chciałbym się mylić, ale Nadleśnictwo ma wszelkie argumenty prawne po swojej stronie.

Do Cezara
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

To gdzie byli prawnicy urzedu jak byl projekt uchwały
Cezar tego nie widzi. Teraz mówi ze Nadlesnictwo ma prawo po swojej stronie. To dlaczego uchwala ma opinię prawna mecenasow urzedowych Wszystko jedno czy pozytywna czy negatywna Prezydent winien ja odczytać radnym
A tak to Cezar próbuje robic za mecenasa

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Do Cezara

Ja właśnie wszystko widzę i staram się wyważyć pewne argumenty. Skąd wiesz, że była pozytywna opinia prawna? W sprawie od początku było wiele wątpliwości prawnych, ale presja ze strony mieszkańców była taka, że zapewne nikt na poważnie nie rozważał odrzucenia uchwały, zresztą była o tym już mowa w tym artykule:
https://nadwisla24.pl/2021/09/23/w-kwestii-ochrony-zwierzynca-wladze-tarnobrzega-graja-na-zwloke-projekt-uchwaly-przeslany-do-ministerstwa-srodowiska/

Do Cezara
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Sam podajesz link w ktorym mowa ze służby prawne Pana prezydenta pozytywnie zaopiniowały projekt.uchwaly.
Cezar juz gubisz się w tych wywodach.

Bozo
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Musisz w każdej swojej wypowiedzi używać słowa „prezydent”? To jest takie twoje zboczenie?

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Bozo

Widzę, że ciężko było się do czegoś przyczepić. Nie używam w każdej wypowiedzi tego słowa, ale dziękuję za sugestię, będę na to zwracał uwagę.

misia
1 rok temu
Reply to  Lucy

To już jest wkurzające! Lasy są po to, żeby je wycinać i na ty zarabiać i za to m.in. odpowiada Nadleśnictwo. Gdzie sie nie ruszysz to parki albo jakieś natury. Niedługo cała Polska będzie parkiem albo jakąś naturą, albo skansenem.

99.jpg
Mundi
1 rok temu

„Uważam, że ochrona przyrody ma sens, rację bytu i jest skuteczna tylko wtedy, kiedy wszyscy są jej świadomi, w pełni ją popierają i odgrywają przypisane im role”. Czyli co – czy dyrektor RDOŚ uważa, że ochrona przyrody nie ma sensu w sytuacji gdy tzw. lasy państwowe nie chcą jej chronić? To po co komu w ogóle ten RDOŚ? Co on ma chronić? Chyba tylko interes LP bo przyrody najwyraźniej nie.
Moim zdaniem po wejściu w życie uchwały wycofanie się z pozytywnej opinii nie ma żadnego znaczenia prawnego. Wymóg formalnoprawny pozytywnej opinii RDOŚ przy uchwalaniu uchwały został spełniony i zmiana stanowiska po fakcie nie może powodować nieważności aktu prawnego.
A swoją drogą dyrektorze RDOŚ-u czy ci nie wstyd? Przecież to jest jakaś tragifarsa z tym zmienianiem opinii…

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Mundi

Za bardzo skupiamy się na Dyrektorze RDOŚ, który jest organem wpadkowym i tylko opiniuje. Uchwałę do WSA zaskarżyło Nadleśnictwo i zrobiłoby to niezależnie od tego czy RDOŚ zmieniłby swoje zdanie czy nie. Widzę, że bardzo trudno to zrozumieć. A WSA w Rzeszowie będzie oceniał, czy uchwała jest zgodna z prawem, czy nie, tj. czy zostały spełnione warunki dla zespołu przyrodniczo-krajobrazowego i RM miała prawo ustanowić tę formę ochrony przyrody. A nikt nie będzie tam badał, czy Dyrektorowi RDOŚ jest wstyd, czy nie.

Wkurzony Tarpan
1 rok temu

Tarnobrzeg niszczony na każdym kroku. Ludzie kiedy będzie dość!!!!

Juliusz Cezar
1 rok temu

O jejku, wszyscy się uwzięli na Tarnobrzeg. Może zacznijmy w końcu używać rozumu i chłodnej kalkulacji a nie tylko kierujmy się emocjami (a czasem i zwykłym hejtem). Wystarczy być miłym i pozytywnie nastawionym do innych, a można załatwić naprawdę wiele.

Oko
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

To jak wystarczy być miłym i pozytywnie nastawionym do innych, to nie wiem czemu narzekasz na to forum i nazywasz niektórych jego użytkowników hejterami. Idź stąd skoro ci się tu nie podoba i nie zgrywaj otwartego i życzliwego.

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Oko

Nie narzekam na forum, staram się tylko wyprowadzać co niektórych z błędu. Z niewiedzy często właśnie wynika ten hejt, jak ktoś ma pojęcie o wielu sprawach to tak nie krytykuje na prawo i lewo. Natomiast narzekałem na brak kultury w komentarzach, jeśli ktoś obraża, pomawia, używa wulgaryzmów czy stosuje groźny bezprawne to każdy porządny człowiek powinien takie zachowanie potępiać. Aczkolwiek nie będę wracał do wypominania, bo zauważyłem u niektórych internautów poprawę w tym zakresie i mnie to cieszy.

Oko
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

„No hejterami nikt normalny się nie przejmuje 🙂 To forum to zresztą fenomen, w realnym życiu jakoś ich nie widać, siedzą cichutko bo wiedzą, że stanowią jakiś margines wyborców.”
https://nadwisla24.pl/2022/01/27/remonty-drog-i-pelnowymiarowe-boisko-ze-sztuczna-nawierzchnia-o-te-inwestycje-tarnobrzeg-bedzie-wnioskowal-w-ramach-drugiej-edycji-polskiego-ladu/#comment-194826
Czy to nie twoje słowa? Nie widziałem, abyś przeprosił. Tak więc nie zgrywaj otwartego i życzliwego, a skoro ci się tu nie podoba, to przenieś się na inne forum.

obywatel
1 rok temu

Odpowiedz jest taka jak uchwała rady miasta i pomysłodawców z dziwacznym stowarzyszeniem aby zabłysnąć ( art 45).
Chętnie bym się zapoznał z jakimi to walorami mamy do czynienia ????

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  obywatel

Dlatego, że było to niepotrzebne i szkodliwe. Prezydent powinien kontynuować rozmowy z Nadleśnictwem, uzgodnić wszystkie detale. A tak to poszliśmy na wojnę z władzą państwową i my tej wojny wygrać nie możemy. Pokorne ciele dwie krowy ssie, powtarzam to od dłuższego czasu. A uchwała została przyjęta, bo tego chcieli mieszkańcy, wystarczy popatrzeć jakie były głosy oburzenia w stosunku do radnych, którzy mieli wątpliwości prawne (np. Pani radna Bożena Kapuściak).

Alf
1 rok temu

Tak wygląda państwo sterowane centralnie. Mam wrażenie ,że ludzie dla stołków nieraz robią z siebie niezłych idiotów. Coraz mniej osób ma kręgosłup moralny ,żeby nie robić z gęby cholewy. Ale jak 75% Polaków nie ma żadnych oszczędności a kredyty co i owszem , to może nie ma się co dziwić ,że tak się staczamy

brzoza
1 rok temu

Powiadomić natychmiast Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to inicjatywa obywatelska i RPO jest tu organem jak najbardziej właściwym. Komitet nich zawiadamia czym prędzej RPO i prosi o monit sprawy , w tym postępowania sądowego. Jest to hucpa prawna i nie można pozwalać na takie rzeczy.
Co do lokalnej władzy – zmilczę. bo szkoda strzępić języka.

popieram
1 rok temu
Reply to  brzoza

Popieram . Na temat działania władz w tym temacie zasłońmy milczeniem.. Cezar to wszystko wyjaśnia i nawet nie zabarwia.

Mieszkaniec
1 rok temu

Juliusz Cezar to znawca wszystlich tematów prowadzonych w urzędzie miasta. Domniemam ze nie jest bezrobotny bo inaczej brak czasu na zglebianie sporu pomiędzy prezydentem a organami środowiska
Brawo Zajecie chwalenia wladzy za darmo to sukcrs tej władzy

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Mieszkaniec

Nie trzeba zgłębiać tematu, skoro wszystkie informacje wynikają z artykułu. Nie trzeba też być żadnym znawcą, gdyż to jest wiedza na przeciętnym poziomie, którą każdy myślący człowiek powinien posiadać. A czas można mieć na wszystko, wystarczy być dobrze zorganizowanym. I jak nie ma Pan nic do powiedzenia na temat sprawy, to proszę nie robić sobie wycieczek osobistych. Skupiajmy się na faktach i odstawmy te negatywne emocje, to może coś dobrego z tego wyniknie dla miasta.

pracownik
1 rok temu
Reply to  Mieszkaniec

Zarzeka się, że nie pracuje w urzędzie ani dla urzędu, a jednak posiada dużo informacji o sprawach urzędowych i ma sporo czasu na komentowanie. Do tego twierdzi, że można zarabiać ponad 10 tys. na stanowisku średniego szczebla. Ciekawe więc w jakiej to branży pracuje.

Do Cezara
1 rok temu
Reply to  pracownik

Pytanie Czy ostatnio w urzędzie byly spore podwyzki.? Czy zostal Cezar nimi objety, bądź nagrodzony. Cexar zawsze pisze ze kazdego piszacego mozna namierzyc i ustalic osobę i pojsc z nim do sadu.
Mysle ze Cezara tez mozna namierzyc Chociaz inni uwazaja ze nie.

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Do Cezara

Nie wiem, czy były spore podwyżki, możesz złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej.
Nie, nie został, ponieważ nie jest urzędnikiem.
Nie każdego, a takiego który łamie prawo i narusza dobra osobiste innych osób.
Można, ale na pewno nie dlatego, że dana opinia i pogląd na sprawę komuś nie pasuje.

Do Cezara
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

A jak okaże się ze jednak nie mowisz do końca prawdy w zakresie uslug dla określonej grupy mieszkancow to Cezar przeprosi
Te wszystkie uwahi i zadtraszania ze strony Cezara tez podlegaja ocenie prawnej czy aby nie nie chodzzi i milczenie a nie o wyzwiska Te tzw pomowienia to może pretekst. Cezar sam pisze ze juz część sie uciszyła co go bardzo cieszy.
Ciekawe dlaczego osobiście go cieszy. Cezara nikt niepomawia a jedynie dyskutuje To nie jest trudna zagadka czym zauje się Cezar.
Ciekawe kto wydal. Cezarowi opnie ze np Obywatel klamie obraża o pomawia skoro to nalezy do sądu.
Mozna sie czuc pomowionym co nie oznacza ze tak jest.
Uniewinnienie tez jest mozliwe. Mozliwe jest tez swiadome wprowadzanie w blad odpowiednich organów
Do prxemyslenia w sprswie uchwaly Tak maprawde to wladze jej mie chcialy i tyle w temacie

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Do Cezara

Nie wiem za co mam przepraszać, napisałem, że nie wiem czy były spore podwyżki i abyś się w tej sprawie zwrócił o udostępnienie informacji publicznej, jeśli tak Cię to interesuje. Poza tym nikogo nie zastraszam, jeśli ktoś używa wulgaryzmów lub kogoś obraża używając słów powszechnie uznawanych za obelżywe (to nie jest mój wymysł a obiektywna kategoria), to powinien się liczyć z odpowiedzialnością za naruszanie dóbr innych osób. A cieszy mnie osobiście, jeśli ktoś zmienia swoje podejście, a więc zaczyna kulturalnie i merytorycznie prowadzić dyskusję, gdyż wówczas poziom forum się podnosi i można z takiej wymiany poglądów coś wyciągnąć.

Bozo
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Rzygać się chce jak czyta się twoje wpisy tutaj. Z resztą nie tylko mi. Jesteś persona non grata na tym portalu. Myślisz że dzięki twoim wpisom ludzie zmienia podejście do prezydenta i urzędników na lepsze? Grubo się myślisz. Swoimi komentarzami tylko potęgujesz wkurwienie jeszcze bardziej. Taki ubogi umysłowo jesteś że tego nie widzisz?

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Bozo

To nie czytaj. Jak będę chciał, to będę sobie komentował, ja nikomu nie zabraniam wypowiadania się.

Bozo
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

To pisz dalej. Im więcej będziesz pisał tym bardziej ludzie będą wkurwieni

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  Bozo

Tych ludzi tak wiele nie ma, gdyby było tak jak mówisz, to już dawno odbyłoby się referendum w sprawie odwołania włodarza naszego miasta. Zatem większości albo się podoba, albo nie interesują się aż tak sprawami samorządowymi.

Bozo
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Oj będziesz wezwany na dywanik bo „włodarz” napisałeś z małej litery

obywatel
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Ale pierd ….sz poj…e brednie – jakbyś nie pisał to by ich nikt nie czytał
ale najwyraźniej płatne masz od wpisu .
Wkur…..asz ludzi na całego
( Tak na marginesie – wulgarne słowa od zawsze towarzyszą mowie zwłaszcza w języku polskim a ty ciągle bredzidz o słowach obraźliwych jakby to był język ufoludków).
Na końcu – garstka mieszkańców podpisanych pod wnioskiem ( coś około 1500 osób ) to tylko część mieszkańców czyli obywateli a to oznacza , że pozostała zdecydowana większość mieszkańców ten słynny projekt obywateli ma w głęboko w du…e .

Podobnie po kiego ch ..a w urzędzie miasta dwie kancelarie i jeszcze prawnicy miejscy ???

Juliusz Cezar
1 rok temu
Reply to  obywatel

A już cię chciałem chwalić, że zacząłeś się kulturalnie wypowiadać, niestety widzę powrót do złych nawyków. Co do tej garstki mieszkańców (1500 osób jak piszesz) to jednak spowodowała ona, że uchwała znalazła się na sesji RM, więc wiesz. Jest taka zasada, że wpływ na wiele spraw mają ci, którzy są najbardziej aktywni. Ja nie kwestionuję konieczności ochrony Zwierzyńca, ale metodę troski o las. Co do kancelarii prawnych, to skąd masz taką wiedzę?

obywatel
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

No to by cię popier….o całkiem i już nie chwal .

Kiedyś słowo ” kur…a” znaczyło zupełnie co innego – sprawdź sobie ?
Czy coś Ci mówi kancelaria ” ktoś, warchoł, ktoś” z Rzeszowa ???
( wpisz sobie słowo ” warchoł” – ciekawe co wyjdzie ?).

wasyl
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

BYŁES zainteresowany trzeba było podpisać byłbyś 1501 , który ochronę poparł . Tak nie gderaj jak ci nie pasuje , ale tam jest DUUUUŻŻŻŻOOOO ludzi spacerujących i do tego z dzieciakami !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Do Cezara
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Tylko nie wymyslaj innym bo czujesz sie bezkarny zarzucając innym naruszanie dobrych obyczajów braku kultury itp
Trzeba byc czystym jak zona Cezara.

obywatel
1 rok temu
Reply to  Do Cezara

Jak już ktoś kłamie to wójt – są dopłaty do wody obiecane ???
Publicznie kłamał .

Bozo
1 rok temu
Reply to  obywatel

Gdzie są te doplaty do wody? Ozdoby świąteczne Wypożyczone za 40 czy tam 50k na czerwonym placu. Ja pierdole. Za to mamy żyć? Marnotrawienie pieniędzy na szopkę. Z resztą jak się zarabia 20k brutto to ma sie wyjebane

obywatel
1 rok temu
Reply to  Bozo

A na podwyżkę dla wójta kasa się znalazła ( bez problemu) ????
Bezczelność czy hipokryzja a może co innego ????

realia
1 rok temu
Reply to  obywatel

Zapłatę tzw. zusów można było odkładać latami, ale na wypłaty dla urzędników kasa musi być tu i teraz.

Do Cezara
1 rok temu
Reply to  Juliusz Cezar

Nie urzednikiem to moze na dobrym zleceniu
To da się ustalic bo jakos pokretne te wyjadnienia
W jednym urzedzie juz zreygnowali z walka na forum.
Warto mieć do sibie dystsns. A skłócać

Przeciwnik lasu
1 rok temu

Tarnobrzeżanie!!!
Po co Wam las? Las to wylęgarnia kleszczy, a kleszcz to takie małe stworzenie, bardzo szkodliwe dla człowieka. Powoduje boreliozę (może spowodować nawet zgon) i zapalenie mózgu. Podobnie jak wirusy.

smile
1 rok temu

Chyba Cię kleszcz w łeb upierdolił?……..

Natura
1 rok temu

Pierdolisz, jak potluczony.Z mieszkania tez nie wychodz, bo moze ktos ci dac w twarz.

wasyl
1 rok temu

CHODZĘ PO TYM LESIE DEKADY / MIESZKAM W POBLIŻU / I JAK DO TEJ PORY NIE ZŁAPAŁEM KLESZCZA . ZNOWU STRASZENIE JAK U PiSiorów W TVPiS . KTO SIE BOI NIECH LEZY NA BALKONIE I WĄCHA WYZIEWY Z RUR WYDECHOWYCH SĄSIADOWYCH SĄMOCHODÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Niom
1 rok temu
Reply to  wasyl

No, rur wydechowych w pobliżu okien Ci u nas w Tarnobrzegu dostatek. Wiekszość kierowców z wyjałowionymi mózgami nie domyśli się,by zaparkować inaczej.

walt
1 rok temu

patrzę na Juliusza Cezara z nieskrywaną wręcz zazdrością,że ma tyle sił i energii by kolejno odpierać kolejne; zasłużone i niekoniecznie, ataki…
myślałem,że to ja jestem gruboskórnym hejterem i napinaczem ale widzę,że i w tej materii najlepszy nie jestem.
smutno trochę.

ale choć nie całą ową krucjatę skierowaną weń obserwuję to jednak zauważam,że aktywny jest ile wlezie.

i to tu gdzie jednak szara masa korzysta z anonimowości i lży ile tylko wlezie.

Leon z...
1 rok temu
Reply to  walt

ALE ZA JAKIE PIENIADZE.???

Alf
1 rok temu
Reply to  walt

Jednym słowem szacun

wasyl
1 rok temu

PiSowski PAJAC po zasięgnięciu opinii u Naczelnika z kotem podjął taką a nie inną decyzję . Już teraz widać przy spacerze po Lesie Zwierzynieckim KUPĘ poznaczonych drzew do wycięcia z czego jak na razie nadleśnictwo się wstrzymuje . ZULe też teraz dostają w dpę po obcięciu dotacji do wyrębu , ciekaw jestem , kto to będzie ciął dla nadleśnictwa ? Nadleśnictwa / jak podaje prasa i radio / podpisują SZYBKO umowy na wycinki z ZK i osadzonymi w aresztach . Po lesie kręcą się tylko podejrzane TYPY / nie wiem czy nie szpiedzy z nadleśnictwa / w zielonych mundurkach i jeżdżący SUVami / chyba ich stać za pracę kupić / . Żal tylko bierze ,że kupa lasu zniszczona ciężkim sprzętem .

Postaw mi kawę na buycoffee.to
58
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content