Jak pracują tarnobrzescy radni? Statystyczne podsumowanie w roku przedwyborczym

Zgodnie z kalendarzem, wybory samorządowe powinny się odbyć jesienią 2023 roku. Wtedy też zakończy się pięcioletnia kadencja obecnej Rady Miasta Tarnobrzega. Zapraszamy do zapoznania się ze statystycznym podsumowaniem dotychczasowej pracy naszych radnych.

Podsumowując pracę radnych sprawdziliśmy m.in. ich obecność na sesjach oraz na posiedzeniach komisji, jak często i jak długo wypowiadają się w trakcie obrad a także kto i ile złożył wniosków, zapytań i interpelacji. Są to tylko „suche statystyki”, których część uzyskaliśmy z Biura Rady Miasta (od początku kadencji do połowy 2022 roku), część zaś sprawdzić można na portalu tarnobrzeg.esesja.pl (dane od momentu wprowadzenia systemu a więc od maja 2020 roku).

BARDZIEJ I MNIEJ DOŚWIADCZENI

W Radzie Miasta Tarnobrzega jest 21 radnych. Jeśli chodzi o doświadczenie w byciu radnym, to rekordzistą w tym gronie jest Waldemar Stępak, który w radzie zasiada już piąty raz. Cztery razy wyborców przekonał do siebie Włodzimierz Trybuła.

Dla Leszka Ogorzałka, Waldemara Szwedo i Sławomira Partyki to już trzecia kadencja w radzie, zaś radni Bożena Kapuściak, Kamil Kalinka, Łukasz Nowak, Anna Pekar i Marian Zioło funkcję tę sprawują po raz drugi. Debiutancką kadencję kończą zaś radni Andrzej Biernat, Marian Cąpała, Artur Kiper, Dominika Kliza, Monika Łagowska – Cebula, Alfred Martyniak, Cezary Mikrut, Bogusław Potański, Adam Rębisz, Teresa Gołębiowska – Piś i Damian Szwagierczak. 

„WYPŁATA RADNEGO”

Za swoją pracę na rzecz miasta radny otrzymują co miesiąc dietę (kwoty netto). Najwięcej otrzymuje przewodniczący RM – 1 878,99 zł, dieta wiceprzewodniczącego wynosi 1.610,48 zł, przewodniczący Komisji Stałych otrzymują miesięcznie 1.342,07 zł, zaś pozostali radni – 939,45 zł netto.

LISTA OBECNOŚCI

Obecność na sesjach i komisjach jest podstawowym obowiązkiem radnego. Stuprocentową frekwencją mogą pochwalić się radni Artur Kiper, Łukasz Nowak, Sławomir Partyka i Bogusław Potański.

Imię i nazwisko radnej/radnego

Obecność radnej/radnego na sesjach i komisjach, od maja 2020 roku

Andrzej Biernat

95/96

Marian Cąpała

62/64

Teresa Gołębiowska-Piś

80/84

Kamil Kalinka

46/49

Bożena Kapuściak

47/48

Artur Kiper

80/80

Dominika Kliza

70/71

Monika Łagowska – Cebula

53/55

Alfred Martyniak

95/105

Cezary Mikrut

76/83

Łukasz Nowak

37/37

Leszek Ogorzałek

74/75

Sławomir Partyka

51/51

Anna Pekar

35/38

Bogusław Potański

48/48

Adam Rębisz

81/83

Waldemar Stępak

66/67

Damian Szwagierczak

86/87

Waldemar Szwedo

72/74

Włodzimierz Trybuła

87/88

Marian Zioło

62/63

GŁOSOWANIE

Jak głosowali radni na komisjach, sesjach od maja 2020 roku? Statystyki prezentujemy poniżej.

Imię i nazwisko radnej/radnego

Głosy: ZA

Głosy: Przeciw

Głosy: Wstrzymujące się

Andrzej Biernat

817

12

5

Marian Cąpała

611

12

18

Teresa Gołebiowska- Piś

649

11

6

Kamil Kalinka

522

23

18

Bożena Kapuściak

444

1

19

Artur Kiper

774

9

4

Dominika Kliza

664

6

27

Monika Łagowska – Cebula

584

28

33

Alfred Martyniuk

755

11

5

Cezary Mikrut

605

13

14

Łukasz Nowak

436

14

28

Leszek Ogorzałek

632

14

7

Sławomir Partyka

478

9

4

Anna Pekar

483

26

18

Bogusław Potański

557

11

1

Adam Rębisz

695

7

15

Waldemar Stępak

564

11

3

Damian Szwagierczak

752

16

6

Waldemar Szwedo

664

14

8

Włodzimierz Trybuła

796

7

5

Marian Zioło

669

8

5

KTÓRY RADNY JEST „GADUŁĄ”?

Miejscy radni pełnią istotną rolę w funkcjonowaniu samorządów. Od uchwalania budżetu, statutu czy planów zagospodarowania przestrzennego, przez zaciąganie kredytów, pożyczek, decydowaniu o tworzeniu i przystępowaniu do spółek miejskich, wysokości opłat w przedszkolach publicznych, zarządzaniu szkołami na swoim obszarze, po ustalanie czynszów w mieszkaniach komunalnych czy wysokości stawek podatku od nieruchomości.

To tylko część z obszarów na których działa rada, zaś pracę jej członków możemy śledzić m.in. podczas sesji Rady Miasta. Wtedy też radni mogą publicznie opiniować uchwały, zgłaszać poprawki itp. Niestety, wizyta na mównicy bywa również wykorzystywana do słownych potyczek z politycznymi przeciwnikami.

Po otwarciu dyskusji przez przewodniczącego radny ma prawo do zabierania głosu w każdym punkcie porządku obrad. Wystąpienia radnych powinny być zwięzłe i dotyczyć merytorycznie przedmiotu obrad w danym punkcie porządku. Przewodniczący może nie udzielić głosu radnemu po raz trzeci w tej samej sprawie.

Każdy, kto śledzi obrady Rady Miasta Tarnobrzega nie ma chyba wątpliwości, który radny jest na czele tego rankingu. Radny Kamil Kalinka spędził na mównicy 1172 minuty, drugi w tym rankingu jest przewodniczący Bogusław Potański, który wypowiadał się łącznie przez 635 minut.

Na drugim biegunie pod względem wystąpień podczas sesji znaleźli się radni Marian Cąpała – 19 minut, Alfred Martyniak – 13 minut, Dominika Kliza – 4 minuty i Artur Kiper, który zgłosił się raz do wypowiedzi, jednak albo z niej zrezygnował albo mówił krócej niż minutę.

W tym akapicie przedstawimy zestawienie liczby i czasu wypowiedzi radnych podczas sesji, które odbyły się od maja 2020 r. Merytoryczna ocena wystąpień należy już do Państwa.

  • STATYSTYKI WYPOWIEDZI NA POSIEDZENIACH

Imię i nazwisko radnej/radnego

Wypowiedź ogólna

Minuty wypowiedzi

Andrzej Biernat

17 razy

112

Marian Cąpała

12 razy

19

Teresa Gołębiowska – Piś

13 razy

75

Kamil Kalinka

168 razy

1072

Bożena Kapuściak

75 razy

170

Artur Kiper

1 razy

0

Dominika Kliza

3 razy

4

Monika Łagowska – Cebula

76 razy

328

Alfred Martyniak

14 razy

13

Cezary Mikrut

31 razy

87

Łukasz Nowak

107 razy

429

Leszek Ogorzałek

28 razy

61

Sławomir Partyka

14 razy

24

Anna Pekar

41 razy

255

Bogusław Potański

307 razy

632

Adam Rębisz

26 razy

46

Waldemar Stępak

14 razy

86

Damian Szwagierczak

90 razy

237

Waldemar Szwedo

15 razy

34

Włodzimierz Trybuła

10 razy

32

Marian Zioło

22 razy

63

  • STATYSTYKI WYPOWIEDZI – AD VOCEM

Imię i nazwisko radnej/radnego

Ad vocem

Minuty wypowiedzi

Andrzej Biernat

3 razy

3

Marian Cąpała

1 raz

1

Teresa Gołębiowska – Piś

X

X

Kamil Kalinka

71 razy

100

Bożena Kapuściak

12 razy

13

Artur Kiper

X

X

Dominika Kliza

X

X

Monika Łagowska – Cebula

22 razy

19

Alfred Martyniak

X

X

Cezary Mikrut

13 razy

16

Łukasz Nowak

19 razy

42

Leszek Ogorzałek

8 razy

8

Sławomir Partyka

10 razy

7

Anna Pekar

7 razy

10

Bogusław Potański

2 razy

3

Adam Rębisz

9 razy

5

Waldemar Stępak

X

X

Damian Szwagierczak

30 razy

23

Waldemar Szwedo

9 razy

4

Włodzimierz Trybuła

3 razy

6

Marian Zioło

3 razy

3

Radny przed i w trakcie dyskusji, jednakże poza czasem głosowania, może składać wnioski formalne. W sprawie wniosku formalnego przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Zabranie głosu w sprawie wniosku formalnego nie może trwać dłużej niż 1 minutę, po upływie której przewodniczący odbiera mówcy głos.

Od maja 2020 roku czterokrotnie po ten instrument sięgała wiceprzewodnicząca Bożena Kapuściak, dwukrotnie wnioski formalne zgłaszali radni Kamil Kalinka, Adam Rębisz i Damian Szwagierczak, jeden raz zaś Waldemar Szwedo.

WNIOSKI, INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Instrumentem za pomocą którego radni mogą domagać się od prezydenta podjęcia określonych działań są interpelacje. Środek ten służyć może np. do zaproponowania w imieniu mieszkańców remontu ulicy, drogi czy wsparcia jakiej inicjatywy. W trakcie obrad radni mogą również składać wnioski i zapytania.

Od początku kadencji radni złożyli w sumie 688 wniosków, interpelacji i zapytań. W pierwszej trójce pod względem ilości złożonych interpelacji, składania wniosków i zapytań od początku kadencji są Kamil Kalinka – 85, Sławomir Partyka – 84 i Waldemar Stępak – 70. Żadnego wniosku/zapytania/interpelacji nie złożył radny Włodzimierz Trybuła, dotychczas jeden raz po ten instrument sięgnęli Marian Cąpała i Dominika Kliza, dwukrotnie zaś radny Cezary Mikrut.

W tym akapicie nie oceniamy zasadności interpelacji, zapytań i wniosków, przytaczamy jedynie statystyki dotyczące wykorzystywania tych instrumentów przez poszczególnych radnych.

Imię i nazwisko radnej/radnego

2018

2019

2020

2021

2022

ŁĄCZNIE

Andrzej Biernat

3

8

5

3

1

20

Marian Cąpała

0

0

0

1

0

1

Bożena Kapuściak

2

9

5

5

3

24

Kamil Kalinka

7

32

25

8

13

85

Artur Kiper

0

1

2

0

0

3

Dominika Kliza

X

0

0

1

0

1

Monika Łagowska – Cebula

0

19

29

21

8

68

Alfred Martyniak

0

2

2

8

5

17

Cezary Mikrut

0

0

0

1

1

2

Łukasz Nowak

0

25

16

17

6

64

Leszek Ogorzałek

0

11

6

4

1

22

Sławomir Partyka

2

30

43

8

1

84

Anna Pekar

0

20

12

14

15

61

Bogusław Potański

0

6

5

3

9

23

Adam Rębisz

0

21

6

17

3

47

Waldemar Stępak

2

28

15

14

11

70

Damian Szwagierczak

0

10

12

6

3

31

Waldemar Szwedo

1

11

3

8

4

27

Włodzimierz Trybuła

0

0

0

0

0

0

Teresa Gołębiowska – Piś

0

8

5

7

0

20

Marian Zioło

1

6

4

3

2

16

Grzegorz Kiełb

2

0

X

X

X

2

SUMA

20

247

186

149

86

688

***************************************************************************************************************
Zgodnie z kalendarzem wyborczym, wybory samorządowe powinny odbyć się we wrześniu/październiku 2023 roku, z kolei w październiku/listopadzie mają odbyć się wybory parlamentarne. Rząd uważa, że to zbyt mały odstęp, by Państwowa Komisja Wyborcza była w stanie ze wszystkim sobie poradzić. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości planują więc przenieść wybory samorządowe na 2024 r.

foto: printscreen

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Subskrybuj
Powiadom o
36 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
walt
10 miesięcy temu

ja bym ich wysiłków skierowanych na utrzymanie się przy korycie i robienie za maszynkę do głosowania pracą nie nazwał.
nieprzypadkowo utarło się iż nazywają ich radą bezradnych…

Wyborca
10 miesięcy temu
Reply to  walt

Radnym nalezy się czerwona kartka za tę kadencję

walt
10 miesięcy temu
Reply to  Wyborca

tylko za tę ? nie wydaje mnie się 🙂
kiedyś prezydent nazywał swoich bezradnych harcerzykami na przemian z terminem frajerzy 😀
ale jak oni go wtedy omnibusa kochali… podobno mają wrócić 😀

obywatel
10 miesięcy temu
Reply to  walt

Czyli prawdę mówił ?

walt
10 miesięcy temu
Reply to  obywatel

pewnie tak skoro tak dawali się traktować i jeszcze w koło tańczyli i zachwycali się omnibusem 🙂
generalnie w Polsce do polityki tej wielkiej jak i samorządowej pchają się kieszonkowego formatu postacie.
zresztą wyzwolicielem i naczelnikiem państwa jest teraz wódz na kaczych łapkach 😀
a alternatywnym wybawcą na białym koniu tusk 🙂

obywatel
10 miesięcy temu
Reply to  Wyborca
Gość
10 miesięcy temu

Okreslenie PRACA to jakieś nieporozumienie dla tej grupy darmozjadów! Przykład z ostatniej sesji. Radna Kapusciak w zapytaniach pyta o miejskie dożynki a ktoś inny o obchody 1 sierpnia. Pytają o te rzeczy dzień po tym jak w Rzeszowiw minister od CPK i samorządowcy rozmawiali o budowie lini kolejowych na Podkarpaciu. W dniu gdy minęło ponad 3 miesiące od kiedy marszałek Ortyl obiecał ponowne uruchomienie oddziału chorób wewnętrznych w naszym szpitalu. Po tym jak mieszkańców miasta obiegła wiadomość że w szpitalu popsuł się aparat do badań mammograficznych a dyrektor emeryt rozkłada bezradnie ręce.
RESZTA SIEDZI I MILCZY !!!
Statystyki moze i ładnie wyglądają ale siedzieć, pierdzieć w stołki i gadać o głupotach to można godzinami. A co z tego ma Tarnobrzeg? Moim zdaniem tylko drenowane konto miasta przez bezradnych.

obywatel
10 miesięcy temu
Reply to  Gość

Bezradni zbędni – Mietek spod sklepu monopolowego byłby bardziej zainteresowany .
Zegarek, milicjant. kapuśniaczek i wielu innych są Zbędni a wszyscy odrealnieni , odjeb….ło równo pod sufitem , tematy najważniejsze : dożynki, potańcówki , spotkania dla lansu przy okazji świąt , centrum seniora, imprezki, kawunia itd.
Zobaczcie ilu jest tam nauczycieli ????? Co przy dwóch z komitetu Razem z Tarnobrzega (K.O.Z) daje obraz edukacji i nie dziwota że to nie ma autorytetu nawet w szkole podstawowej .???
Fachowcy : nauczyciele, socjolodzy, politolodzy, pracusie ze spółdzielni itd. ludzie od zawsze i zawsze żyjący na koszt podatników i tacy są w radzie lub na stanowiskach ????

Wyborca
10 miesięcy temu
Reply to  Gość

Pelna zgoda.
Radni nie maja zadnej j orientacji w sprawach miasta
Wiedza tylko tyle co usłyszą od prezydenta przy uchwałach przygotowanych przez urząd . Zero dociekliwości i kompetencji .
Po co nam tacy radni co nawet dla swojego osiedla nic nie mogą
A jak juz zalatwia drobiazg to muszą okazac władzy wdzięczność
Żenada a nie rada!!!!!
Tylko kogo wybrać na następną kadencję? Na listach umoszcza się obecni a nowych madrych kandydatów nie umieszcza . Tak bylo zawsze i będzie.

Paciorek
9 miesięcy temu
Reply to  Wyborca

„Tak bylo zawsze i będzie.”

Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków , jamen.

rp3
9 miesięcy temu
Reply to  Wyborca

proponuje kaczynskiego na prezydenta
duda morawiecki i tusk a zapomiałem ks rydzyk a na komcu minister zdrowia

obywatel
9 miesięcy temu
Reply to  rp3
rp3
9 miesięcy temu
Reply to  Gość

ale nie tylko tbg-u klepie biede 118 mil potem stalowa 226 a nie wiem ile ma rzeszów
co po pozosta łych ludzie uciekaja zlublina bo jest drogie zycie i handluja na giełdzie w s-rz
kielce i ostrowiec sw małe miasto o sporym bezrobociu a kielce duze miasto o małych zarokach

ZOSKA B.
10 miesięcy temu

Pan radny odezwał się 1 raz w ciągu 3 lat i mów przez 0 minut

fach
10 miesięcy temu

Macie statystykę – czytajcie, żeby potem nie było dziwienia się po wyborach i narzekania, że 1 to ciągle 1 🙂 Jak dla mnie wszyscy sprawdzili się wystarczająco i należy dać sprawdzić się nowym 😉 Ale tych, którzy chcieliby dać komuś z rady sprawdzić się bardziej w następnej kadencji, powyższe liczby powinny doprowadzić do oczywistych wniosków.

Kazimierz
10 miesięcy temu
Reply to  fach

Zglosil sie zeby zapytac czy może wyjść do ubikacji???

QQŁKA
10 miesięcy temu
Reply to  Kazimierz

dobra szpila 😉 szanuje

Mieszczanin
9 miesięcy temu
Reply to  fach

Bardzo dobra statystyka. Mieszkancy na pewno wezmą ją pod uwagę w najbliższych wyborach.

Olo
9 miesięcy temu
Reply to  fach

Przewodniczący to chyba tyle minut nabił czytając uchwały i prowadząc sesje, bo przy mównicy w konkretnej sprawie jakoś widać nie było tego pana.

Kociokwik
10 miesięcy temu

Kociamber

872213_to-nie-moj-dzien.jpg
Sasanka
10 miesięcy temu

Do Rady Miasta nie potrzeba żadnych wyborów, wystarczył by nabór. Powinien mieć możliwość zgłosić się każdy dorosły obywatel zameldowany w Tarnobrzegu. Potem szybciutkie losowanie kuleczek i Rada Miasta wybrana. Jakość pracy takiej rady nie odbiegała by od tego co mamy chyba od zawsze. Ile zaoszczędzonych pieniędzy w skali kraju!

obywatel
9 miesięcy temu
Reply to  Sasanka

Ani żadnych mieszkańców , wystarczy wynająć ( tak jak w Krakowie) i żadnej różnicy nie będzie ???

https://wydarzenia.interia.pl/malopolskie/news-krakowski-urzad-wynajal-owce-zarobila-wiecej-niz-kierowca-mp,nId,6201536

Edek
10 miesięcy temu

Pogonić to towarzystwo wzajemnej adoracji przy najbliższych wyborach. Oczywiście Dariuszowi z Krosna, też należy jak najszybciej podziękować.

obywatel
10 miesięcy temu
Reply to  Edek
obywatel
10 miesięcy temu

Rzeczywistość tarnobrzeska ( tylko trochę pozmieniać osoby i git )

https://youtu.be/sElhLcagn0k

wrzos
9 miesięcy temu

SA TAM I TAKIE OSOBY DLA, KTORYCH SPRAWY MIASTA SA OBOJETNE , BO NIE WIDZIALEM ABY KIEDYKOLWIEK ZABIERALI GLOS NP. PAN A. KIPER ? PO CO WIEC TAKIE OSOBY W OGOLE W TEJ RADZIE ZASIADAJA ?TYLKO DLA KASY !!! BO CZY SIE SIEDZI CZY LEZY TO……? ZENADA 1

obywatel
9 miesięcy temu
Reply to  wrzos

Po co , po to jak reszta , tylko wiedzą że czasami trzeba się pokazać ale efektów z tego nie ma ( kasa, koryto, szmal).

Czlowiekorkiestra
9 miesięcy temu
Reply to  wrzos

Jakby dieta radnego wynosiła powiedzmy 50 zł za udział w jednej sesji to podejrzewam że chętnych do rady byłoby bardzo mało.

Jerzy
9 miesięcy temu

I tak powinno być bo to ma być funkcja społeczna a nie żeby sobie dorobić do etatu.

Sebinowa moje Zaniedbane osiedle
9 miesięcy temu
Reply to  Jerzy

Nie dość, że się dorobi do etatu to jeszcze za odpowiednie podnoszenie ręki lub 2 rąk na raz, coś można ugrać dodatkowego dla siebie lub rodziny. Wystarczy się dokładnie przyglądnąć i szlag trafia człowieka. A Serbinów największym osiedlem miasta zaniedbanym od lat przez naszych włodarzy. Co radni tego osiedla zrobili dla Serbinowa? Proszę o efekty widzialne przez mieszkańca? Ja nie widzę, dlatego może ich nie być w ogóle ma tym osiedlu i efekt będzie ten sam.

wieśniak
9 miesięcy temu

Trza wybrać nowych i daj jem zarobić.

obywatel
9 miesięcy temu
Zdziwiony
9 miesięcy temu

„pozostali radni – 939,45 zł netto”

Tylko tyle kasiory? To sie nie opłaca użerać z ludźmi za taką małą kasę.

obywatel
9 miesięcy temu

Do roboty lenie bezradni – kasę dawaliście na to barachlło – ani grosza więcej na tych CWANIAKÓW.
Mieszkańcy ani grosza !
Wolontariusze za darmo zapierd…ą ( młodzi ludzie) a bandą się przepycha !

https://tyna.info.pl/przemoc-i-malwersacje-w-tarnobrzeskim-stowarzyszeniu-czytaj-w-gazecie/#prettyPhoto

Postaw mi kawę na buycoffee.to
function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
36
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content