„To prezydent proponował zmianę lokalizacji” – odpowiedź rzecznika ws. budowy masztu telekomunikacyjnego w Zakrzowie. To nieprawda – odpowiada zarząd osiedla

Prezydent nie mógł odmówić inwestorowi budowy masztu telekomunikacyjnego w centrum osiedla Zakrzów, ponieważ ten spełnił wszystkie określone prawem wymagania – wynika z odpowiedzi, które uzyskaliśmy od rzecznika tarnobrzeskiego magistratu.  W. Lis informuje również, że to nie mieszkańcy, lecz D. Bożek proponował inną lokalizację dla bazy.

PORTAL NADWISŁĄ24.pl: Czy mieszkańcy Zakrzowa protestowali przeciwko lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Przemysłowej w Tarnobrzegu?

RZECZNIK UM TARNOBRZEG: W dniu 10-10-2022 r. do tutejszego urzędu wpłynął protest – pismo Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zakrzów, poparte podpisami osób protestujących (mieszkańców osiedla Zakrzów) w ilości 306 szt. odnośnie lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp z o.o. Nr TRB3315B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce w Tarnobrzegu przy ul. Przemysłowej 59, Nr ewidencji gruntów 409/1. Powyższy protest wraz z propozycją Prezydenta Miasta, o zmianie lokalizacji stacji ze wskazaniem na teren Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, został przekazany do inwestora, w imieniu którego działa pełnomocnik.

Do wystąpienia dołączone zostały mapy ze wskazaniem nowej lokalizacji na terenie TPPT, jak również informacja, iż w niedalekiej przeszłości (rok 2018) podjęto próbę lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w tym samym miejscu co obecnie, na dz. Nr ewid. 409/1 , co spotkało się ze stanowczym sprzeciwem mieszkańców osiedla Zakrzów oraz że do realizacji stacji nie doszło, w wyniku przeprowadzonych negocjacji z ówczesnym inwestorem.

W dniu 24 października br. do Urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynęła odpowiedź inwestora , której treść została przekazana do Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zakrzów. Z treści odpowiedzi inwestora wynikało, iż inwestor pozostaje przy lokalizacji stacji na działce Nr ewid. 409/1 przy ul. Przemysłowej. Po otrzymaniu odpowiedzi, Prezydent Miasta, jak również pracownicy urzędu, przeprowadzili rozmowy z pełnomocnikiem inwestora w sprawie zmiany lokalizacji stacji, jednak propozycja nowej lokalizacji nie uzyskała aprobaty inwestora.

NW24: Dlaczego prezydent wydał pozwolenie na budowę ww. stacji?

RZECZNIK: W dniu 29.08.2022r. do tutejszego urzędu Miasta Tarnobrzega wpłynął wniosek inwestora o pozwolenie na budowę dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. nr TRB3315B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 409/1, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Przemysłowej obręb Zakrzów.

Art. 35 ust 1 Prawa budowlanego określa kryteria jakimi organ powinien kierować się przy wydawaniu pozwolenia na budowę i jakich sprawdzeń dokonywać.

W związku z powyższym pozwolenie na budowę stacji wydano na podstawie projektu budowlanego po sprawdzeniu (zgodnie wymaganiami z art. 35 ust. 1 Prawa Budowlanego):

1. zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska , przy czym zauważyć należy iż ustalenia planu przewidują lokalizację tego typu obiektów, ponadto stacja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) wraz ze zmianą z dnia 20 maja 2022r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1071). Zatem przedsięwzięcie nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. kompletności projektu budowlanego, posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b.
3. zgodności projektu zagospodarowania działki z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
4. wykonania oraz sprawdzenia projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane oraz wymagane zaświadczenia wydane przez izbę samorządu zawodowego o przynależności do tej izby.

Zgodnie z art. 35 ust 4 Prawa budowlanego : „W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.”

Inwestor spełnił wymagania określone w art. 35 ust 1 Prawa budowlanego oraz art. 32 ust 4 (oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) w związku z powyższym Prezydent Miasta Tarnobrzega nie mógł odmówić udzielenia pozwolenia na budowę.

Z kolei art. 35 ust 6 Prawa budowlanego stanowi, iż:
„W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę:
w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji…
– organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.”

Zatem decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być decyzją uznaniową i nie można odmówić jej wydania, po spełnieniu przez inwestora warunków, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.
Wydanie decyzji odmownej, nie znajdującej odbicia w przepisach prawa, naraziłoby Miasto na wypłatę odszkodowania na rzecz inwestora, które to odszkodowania zasądzane są przez sądy.

NW24: Czy mieszkańcy proponowali lokalizację ww. stacji na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego? Jeśli tak, to dlaczego miejsce to nie zostało wzięte pod uwagę?

W piśmie – proteście mieszkańców odnośnie budowy stacji nie zawarto propozycji innej lokalizacji. Natomiast Prezydent Miasta Tarnobrzega, mając na uwadze protesty z wcześniejszego okresu czasu , wystąpił do inwestora z inicjatywą zlokalizowania stacji na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

NW24: Czy lokalizacja ww.stacji w centrum osiedla jest według prezydenta najlepszą? Czy nie będzie ona miała negatywnego wpływu na mieszkańców i na środowisko?

RZECZNIK:  Przypominam, że prezydent wystąpił do inwestora o zmianę tej lokalizacji.

Jeśli chodzi o wpływ na środowisko i mieszkańców urząd zobligowany jest do działań w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i tak projektowana stacja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) wraz ze zmianą z dnia 20 maja 2022r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1071). Zatem przedsięwzięcie nie podlega ocenie oddziaływania na środowisko oraz nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dokumentacji dołączonej do wniosku o pozwolenie na budowę wykazano, że pola elektromagnetyczne o wartościach gęstości mocy większych/równych zróżnicowanym wartościom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448), a pochodzące od anten sektorowych, wystąpią wyłącznie w miejscach niedostępnych dla ludności (zgodnie z powyższym rozporządzeniem). Zatem projektowana stacja nie będzie uciążliwa dla środowiska i ludzi oraz będzie spełniać wymagania określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Dołączone do wniosku o pozwolenie na budowę opracowanie nie zwalnia Inwestora ze spełnienia wymogów postawionych tego rodzaju przedsięwzięciom w odrębnych przepisach. W szczególności przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokonać zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej właściwemu organowi ochrony środowiska wraz z powiadomieniem państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a bezpośrednio po uruchomieniu stacji należy przeprowadzić pomiary kontrolne rzeczywistego rozkładu gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu stacji.

STANOWISKO ZARZĄDU OSIEDLA ZAKRZÓW W TEJ SPRAWIE – Tarnobrzeg: Wbrew woli mieszkańców prezydent wydał zgodę na budowę masztu telekomunikacyjnego w Zakrzowie

STANOWISKO INWESTORA P4 sp.z o.o. „Protest nie został zignorowany, jesteśmy gotowi na spotkanie z mieszkańcami”. Inwestor o budowie masztu telekomunikacyjnego w Zakrzowie

foto: archiwum

AKTUALIZACJA

Na artykuł zamieszczony na naszym portalu odpowiedział w mediach społecznościowych zarząd osiedla:

„W związku z nieprawdziwymi informacjami przekazanymi do mediów przez Rzecznika UM w Tarnobrzegu dotyczącymi procedury wydawania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przy ulicy Przemysłowej na osiedlu Zakrzów, cytujemy „w piśmie – proteście mieszkańców odnośnie budowy stacji nie zawarto propozycji innej lokalizacji” musimy poczynić sprostowanie.
 
Pismo przekazujące podpisy mieszkańców osiedla Zakrzów sprzeciwiających się lokalizacji stacji bazowej było jedynie pismem przewodnim wyrażającym ogólne stanowisko mieszkańców.
 
Informacja o propozycji innej lokalizacji stacji bazowej niż ulica Przemysłowa na osiedlu Zakrzów została zawarta w protokole nr 4/2022 z dnia 21 września 2022 roku z posiedzenia zarządu osiedla Zakrzów – pkt.3 „Sprawy różne”, który podnosił ten temat (w załączeniu). W treści przywołanego punktu z protokołu zamieszczona jest informacja o tym, że zarząd jednogłośnie sprzeciwił się lokalizacji stacji bazowej na ulicy Przemysłowej i wyznaczył nowe miejsce lokalizacji na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
 
Lokalizacja ta została wypracowana w czasie wcześniejszych protestów mieszkańców Zakrzowa (jeszcze za prezydentury Pana Grzegorza Kiełba). Wówczas już mieszkańcy zaproponowali budowę stacji bazowej na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.”
 

Subskrybuj
Powiadom o
14 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Tom
24 dni temu

To się nazywa chyba – szach i mat ze strony Prezydenta skoro taka cisza

zakrzowiak
24 dni temu
Reply to  Tom

Prezydent zachowuje się klasycznie : chce zjeść ciastko i mieć ciastko.
Doskonale wiedział ,że mieszkańcy będą protestować .
Pytam dlaczego jak dostał wniosek inewstora nie podjął sie konsutacji społcznych z mieszkańcami. Dwa miesiące to sporo czasu na rozmowy. Ale trzeba chcieć myśleć o mieszkańcach wszystkich . Nie tylko tych z dworu.
A uśmiechy znad jeziora trącą sztucznością i zadęciem.

miszkaniec
24 dni temu

Na zdjęciu jest drugi historyk Pan dr Zych.
On też za masztem ???

Też mieszkaniec
23 dni temu
Reply to  miszkaniec

Może na Zamku Tarnowskich umieści przekaźnik.

obywatel
23 dni temu

Najlepiej na zalewem , tuż obok spalarni ????
Turyści będą mieć SUPER ŁĄCZA ??

Jan
24 dni temu

Tusku mówił o cudownym guziczku,Darku ujednolicie przekaz.

Szczepan
23 dni temu
Reply to  Jan

A co ma Tusk do DB?

obywatel
23 dni temu
Reply to  Szczepan

Ponoć Potanski wrócił na łono PO a histeryk w odstawkę , chyba że PIS go poprze???
Donaldinio nie potrzebuje TW obecnego !!

stan umysłu motyla
23 dni temu

maszt masztowi nierówny jedni mają większy drudzy mniejszy jednym stoi drugim nie w odpowiednim miejscu a tu chodzi tylko o dobro wspólne aby dwie strony zaspokoić

Mietek pocięgło
23 dni temu

musiałeś sie nieźle spocić pisząc taki wysryw

obywatel
23 dni temu

Dla jednych dobro a jak widać dla innych zło .
Zależy gdzie się mieszka CO???

obywatel
23 dni temu

A GDZIE przewodniczący bezrady ( straż przyboczna ) ????
Tak fotka bez Potańskiego , babci IMPREZKA ????

Oj sołtys , chyba KO zatopi histeryka ???
Pozostanie lista PIS ???

function funkcja_dodawania_javascript() { if (is_post ('99994')) { ?> wpDiscuz
14
0
Would love your thoughts, please comment.x
Skip to content